Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng của nhà nước trong quản lý nền kinh tế quốc dân

Chức năng của nhà nước trong quản lý nền kinh tế quốc dân

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước1.2.1. Định hướng sự phát triển của nền kinh tế1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tế1.2.3. Điều tiết hoạt động của nền kinh tế1.2.4 Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế1.2.1. Định hướng sự phát triển của nền kinh tếKhái niệmĐịnh hướng sự phát triển kinh tế là xác định con đường và hướng sự vận động của nền kinh tế nhằm đạt đến

một đích nhất định căn cứ vào đặc điểm kinh tế, xã hội của đất nước trong từng thời kỳ nhất định.Sự cần thiết khách quan của chức năng định hướng phát triển nền kinh tếSự vận hành của nền kinh tế thị trường mang tính tự phát và tính khơng xác định rất lớn;

Nhà nước phải thực hiện chức năng phát triển nền kinh tế của mình

 Từ đó nắm lấy cơ hội trong sản xuất kinh doanh và khắc phục những bất lợi khơng phù hợp với lợi ích kinh

tế xã hội1.2.1. Định hướng sự phát triển của nền kinh tếPhạm vi định hướng phát triển nền kinh tế bao gồmTồn bộ nền kinh tế.

Các ngành kinh tế.

Các vùng kinh tế.

Các thành phần kinh tế

Không định hướng cho từng doanh nghiệp; căn cứ vào định hướng phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp tự xác định

hướng phát triển.Nội dung định hướng phát triển kinh tế

Xác định mục tiêu chung dài hạn. Mục tiêu này là cái đích trong một tương lại xa, có thể vài chục năm hoặc xa hơn.

Xác định mục tiêu trong từng thời kỳ (có thể là 10, 15, 20 năm) được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế xã

hội và được thể hiện trong kế hoạch 5 năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch hằng năm.

Xác định thứ tự ưu tiên các mục tiêu.

Xác định các giải pháp để đạt được mục tiêu.định hướng phát triển kinh tếđịnh hướng phát triểnCông cụ thể hiện chức năng của Nhà nước vềNhiệm vụ của Nhà nước để thưc hiện chức năngPhân tích đánh giá thực trạng của nền kinh tế hiện nay,

những nhân tố trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến

sự phát triển hiện tại và tương lai của nền kinh tế nước

nhà.Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội.

Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộiDự báo phát triển kinh tế.

Hoạch định phát triển kinh tế1.2.1. Định hướng sự phát triển của nền kinh tế1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tếMơi trường cho sự phát triển kinh tế là tập hợp các yếu tố

các điều kiện tạo nên khung cảnh tồn tại và phát triển của

nền kinh tếKhái niệm về mơitrường cho sự phát

triển kinh tếMơi trường thuận lợi tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và

ngược lạiViệc tạo lập mơi trường cho sự phát triển kinh tế chung của

đất nước và cho sự phát triển sản xuất – kinh doanh của

doanh nghiệp là một chức năng quản lý kinh tế của Nhà

nước1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tếCác loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tếMôi trường kinh tếMơi trường pháp lýMơi trường chính trịMơi trường văn hóa-xã hộiMơi trường sinh tháiMơi trường kỹ thuậtMơi trường dân sốMôi trường quốc tế1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tếKhái niệm về môi trường cho sự phát triển kinh tếMơi trường cho sự phát triển kinh tế là tổng thể các yếu tố và điều kiện

khách quan, chủ quan; bên ngồi, bên trong; có mối liên hệ mật thiết với

nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến việc phát triển kinh tế và quyết

định đến hiệu quả kinh tế.Vì vậy, việc tạo lập mơi trường cho sự phát triển kinh tế chung và cho phát

triển sản xuất–kinh doanh là một chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước .1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tế* Các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế

a. Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế là hệ thống hoàn cảnh kinh tế được cấu tạo nên bởi một loạt nhân tố kinh tế.

Các nhân tố thuộc về cầu (sức mua của xã hội), cung (sức sản xuất kinh doanh của nền sản xuất)Nâng Sức mua của xã hội, Nhà nước phải có: Chính sách nâng cao thu nhập dân cư; chính sách

giá hợp lý; chính sách tiết kiệm và tín dụng; chính sách tiền tệ ổn định, tránh lạm phát.Đối với sức cung của xã hội, Nhà nước phải có: Chính sách hấp dẫn đầu tư trong và ngoài

nước); đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh, lưu thông…1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tế* Các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế

b. Mơi trường pháp lý

Mơi trường pháp lý là hệ thống các văn bản pháp lý, luật định được Nhà nước tạo ra để điều tiết sự phát

triển kinh tế, có tính bắt buộc đối với các chủ thể kinh tếMơi trường càng rõ ràng, chính xác, bình đẳng càng tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, SXKD, bảo vệ

quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng.Nhà nước cần tạo ra mơi trường pháp lý nhất quán, đồng bộ, từ Hiến pháp, các Luật và các văn bản dưới

luật để làm căn cứ pháp lý cho mọi hoạt động kinh tế.Do đó, Nhà nước cần Thể chế hóa Đường lối phát triển kinh tế của Đảng, các chính sách kinh tế của Nhà

nước; Hồn thiện công tác lập pháp, lập quy, xây dựng các luật kinh tế1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tế* Các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế

c. Mơi trường chính trị

Mơi trường chính trị là tổ hợp các hồn cảnh chính trị, hoạt động chính trị của các tổ chức

(đảng, nhà nước và của các tổ chức chính trị-xã hội…), lấy mục tiêu sự ổn định chính trị

để phát triển.Mơi trường chính trị có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế và đến hoạt động

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy, Nhà nước ta phải tạo ra mơi trường

chính trị ổn định, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế, sản xuất-kinh doanh của các

doanh nghiệp.1.2.2 Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tế* Các loại môi trường cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế

d. Mơi trường văn hóa –xã hội

Mơi trường văn hóa –xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển của nền kinh tế nói chung,

đến sự sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng.Mơi trường văn hóa –xã hội ảnh hưởng đến tâm lý, đến thái độ, đến hành vi và đến sự ham muốn

của con người.Q trình quản lý, phát triển kinh tế và phát triển sản xuất kinh doanh ln phải tính đến mơi

trường văn hóa –xã hội. Nhà nước phải tạo ra mơi trường văn hóa–xã hội đa dạng, đậm đà bản

sắc dân tộc của dân tộc Việt Nam; xây dựng nền văn hóa thích ứng với sự phát triển kinh tế và

sản xuất kinh doanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng của nhà nước trong quản lý nền kinh tế quốc dân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×