Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tờn loi v trớch yu

Tờn loi v trớch yu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. NỘI DUNG VĂN BẢN

Khi xuống dòng phải lùi đầu dòng 01 tab.Cỡ chữ

13,14 chữ thường, đứng

Khoảng cách giữa các đoạn văn tối thiểu 6pt

Khoảng cách giữa các dòng trong mỗi đoạn

chọn tối thiểu cách dòng đơn trở lênCách trình bày nội dung văn bản

Đối với công văn, quyết định

- Đối với văn bản có cấu trúc (phần)

chương, mục, điều, khoản, điểm

- Đốivới văn bản có cấu trúc (phần) mục,

khoản, điểm

Các thông số.7. THẨM QUYỀN, CHỨC VỤ, HỌ TÊN NGƯỜI KÝ

Phân biệt thẩm quyền, chức vụ và chức danh

Thẩm quyền: cấp phó ký thay cấp trưởng (KT.), ký thừa lệnh

(TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.); ký thay mặt (TM.),Chỉ được ghi chức vụ chính thức của Nhà nước quy định,

khơng được ghi các chức danh phân công nhiệm vụ

Các thông số.8. DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Cơ quan nào ban hành văn bản thì đóng dấu cơ quan

đó

Trường hợp ký thừa ủy quyền thì đóng dấu của cơ

quan ủy quyền

Cơ quan nào thành lập Hội đồng hoặc Ban (Tư vấn) và

trong Quyết định thành lập có ghi được sử dụng con

dấu thì được sử dụng con dấu của cơ quan thành lập ra

Hội đồng, Ban đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tờn loi v trớch yu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×