Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu hỏi ôn tập

Câu số 3: Khi thực hiện chương trình cần phải thực hiện

a, Theo một trình tự nhất định

b, Khơng cần theo trình tự

Câu số 4:Chương trình quản lý cấp trung gian do ai đưa ra

a, Lãnh đạo Trung ương

b, Lãnh đạo phòng ban, chun mơn

c, Lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, quận huyệnCâu hỏi ôn tập

Câu số 5: Kế hoạch tác nghiệp là kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch chiến lược thành những

mục tiêu cụ thể

a, Đúng

b, Sai

Câu số 6: Kế hoạch tác nghiệp đề cập đến

a, Mục tiêu tổng quát cao

b, Mục tiêu cụ thể

Câu số 7: Bố cục nội dung của chương trình, kế hoạch cơng tác gồm mấy nội dung

a, 2

b, 3

c, 4Câu hỏi ôn tập

Câu số 8: Bố cục lịch công tác hàng tuần cần đảm bảo nội dung thể hiện được các yếu tố chính nào

a, Tên công việc

b, Thời gian thực hiện, nhân sự

c, Địa điểm thực hiện

d, Tất cả a,b,cLOGOThank You !Click to edit company slogan .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi ôn tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×