Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. XỬ LÝ CUỐI NĂM

VI. XỬ LÝ CUỐI NĂM

Tải bản đầy đủ - 0trang

VI. XỬ LÝ CUỐI NĂM

2. Xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước

Số dư chưa thanh toán của các khoản CKC được

thanh toán đến hêt ngày 31/01 năm sau và hạch toán

vào niên độ ngân sách năm trước.

3. Hạch toán kế toán cam kết chi tại KBNN:

Hạch toán, điều chỉnh, thanh toán kết chuyển cam

kết chi từ năm trước sang năm sau được thực hiện theo

chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS.26

26MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 1: Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được kiểm

sốt CKC như chi TX hay chi ĐT?

Trả lời

Tiết 2.8, điểm 2, mục 1, Thơng tư số 113/2008/TTBTC quy định: “Đối với chi ĐT, chi CTMT và chi

SNKT có tính chất ĐT (gọi chung là chi ĐT).” Như vậy, vốn SNKT có tính chất ĐT được coi như

là các khoản chi ĐT, nên thực hiện kiểm soát CKC

như chi đầu tư, (HĐ từ 1 tỷ trở lên =>CKC).27MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 2: Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày HĐ

được ký và có hiệu lực, đơn vị gửi đề nghị CKC đến

KBNN nhưng dự toán chưa được nhập trên hệ thống

TABMIS thì đơn vị có bị xử phạt vi phạm hành chính

khơng?

Trả lời

Đơn vị gửi đề nghị CKC đến KBNN trong thời hạn

quy định như vậy là đơn vị khơng vi phạm hành chính,

nên khơng bị phạt vi phạm hành chính. Trường hợp dự

tốn chưa được nhập trên hệ thống TABMIS thì KBNN

chưa ghi nhận CKC được, nhưng khơng phải do lỗi của

đơn vị, mà là do cơ quan Tà chính và các đơn vị liên

quan.

28MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 3: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp

có thẩm quyền có Quyết định giao dự tốn (KHV), cơ

quan tài chính mới nhập dự tốn trên hệ thống TABMIS.

Khi đó, đơn vị dự tốn/ chủ đầu tư mới gửi đề nghị CKC

đến KBNN. Như vậy, KBNN có thực hiện xử phạt vi phạm

hành chính không?

Trả lời

Trường hợp này đơn vị đã vi phạm quy định về

việc gửi đề nghị cam kết chi, nên sẽ thực hiện xử phạt vi

phạm hành chính theo Thơng tư số 54/2014/TT-BTC

ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính.29MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 4: Làm thế nào để xác định được ngày đơn vị nhận

được quyết định giao dự toán, quyết định bổ sung hoặc điều

chỉnh dự toán của cấp có thẩm quyền?

Trả lời

Căn cứ tại Tiết a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số

07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ quy định: “tất

cả văn bản đến thuộc diện đăng ký tại văn thư phải được đóng

dấu “Đến”; ghi số đến và ngày đến. Đối với văn bản đến được

chuyển qua Fax và qua mạng, trong trường hợp cần thiết, phải

sao chụp hoặc in ra giấy và đóng dấu “Đến”.”

=> Như vậy, căn cứ vào ngày đến ghi trên dấu đến của

văn thư cơ quan đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư để làm căn

cứ xác định ngày đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư nhận được

quyết định giao dự toán, quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh

dự tốn của đơn vị.

30MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 5: Trường hợp mua sắm, nhà thầu và ngân hàng

đều ở nước ngồi thì có thực hiện Cam kết chi không?

Trả lời

Các khoản chi ngân sách nếu đủ điều kiện theo

quy định nêu trên thì vẫn thực hiện cam kết chi vì nguyên

tắc thực hiện cam kết chi là thực hiện theo hợp đồng đã

ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Do đó, nhà thầu nước ngồi cũng được quản lý

thông tin nhà cung cấp theo quy định tại Điểm 1, Mục II,

Công văn số 507/KBNN-THPC ngày 22/3/2013 của

KBNN.

31MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 6: Trường hợp mua sắm, nhà thầu và ngân hàng

đều ở nước ngồi thì có thực hiện Cam kết chi không?

Trả lời

Các khoản chi ngân sách nếu đủ điều kiện theo

quy định nêu trên thì vẫn thực hiện cam kết chi vì nguyên

tắc thực hiện cam kết chi là thực hiện theo hợp đồng đã

ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Do đó, nhà thầu nước ngồi cũng được quản lý

thơng tin nhà cung cấp theo quy định tại Điểm 1, Mục II,

Công văn số 507/KBNN-THPC ngày 22/3/2013 của

KBNN.32MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 7: Đối với chi đồn ra đơn vị thường có hợp đồng

trọn gói, trong đó có tiền vé máy bay. VD: tổng tiền hợp

đồng là 500 triệu, trong đó tiền vé máy bay là 220 triệu.

Có thực hiện CKC khơng?

Trả lời

Nguyên tắc kiểm soát CKC của KBNN căn cứ trên

giá trị của hợp đồng; trường hợp hợp đồng trọn gói chi

cho đồn ra có tiền vé máy bay thì vẫn thuộc đối tượng

thực hiện quản lý, kiểm soát CKC và khơng tách riêng

từng chi phí trong cùng một hợp đồng để xác định có

thuộc đối tượng CKC hay khơng CKC.

Do đó, đối với trường hợp chi đồn ra có hợp đồng

trọn gói, hợp đồng có giá trị theo quy định thì thực hiện

cam kết chi

33MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 8: Hợp đồng trách nhiệm, hợp đồng nguyên tắc có

thực hiện kiểm sốt cam kết chi hay khơng?

Trả lời

• Nguyên tắc kiểm soát CKC là căn cứ trên giá trị của

hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ.

• Đối với hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng trách nhiệm là

những hợp đồng có nội dung chuyển tiền, giao nhiệm

vụ của cấp trên cho cấp dưới thực hiện, v,v... như hợp

đồng khung thỏa thuận mua thuốc theo phương thức

tập trung, hợp đồng giao cho cấp dưới tổ chức hội

nghị, hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học,v,v…

 không phải là hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ,

do vậy, khơng thực hiện CKC.

34MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 9: Về thời gian chấp thuận cam kết chi của KBNN.

Việc xác định 02 ngày làm việc kể từ khi dự tốn được nhập

trên hệ thống TABMIS là rất khó khăn.

Trả lời

• Tại Khoản 2, Điểm 1, TT số 40/2016/TT-BTC quy định:

“Trong phạm vi 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được

đề nghị của đơn vị dự toán hoặc CĐT và dự toán của

các đơn vị đã được nhập trên hệ thống TABMIS,

KBNN thực hiện kiểm tra các điều kiện để thực hiện

CKC cho đơn vị.....

• Đề nghị CKC của đơn vị và dự toán đã được nhập trên

TABMIS là cơ sở và điều kiện để KBNN thực hiện

chấp nhận CKC. Do vậy, thời gian 02 ngày làm việc

được tính từ khi có đủ hai điều kiện nói trên,

35

35MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

Vấn đề 10: Khi đơn vị dự toán hoặc CĐT chỉ đề nghị điều

chỉnh đoạn mã COA (thông tin chi tiết về CKC), không điều

chỉnh số tiền (số tiền của CKC giữ nguyên) thì cách ghi chép

trên mẫu C2-13/NS như thế nào?.

Trả lời

 Đơn vị ghi đầy đủ thơng tin đã hạch tốn và thơng tin đề

nghị điều chỉnh tại Mục II, gồm:  Mã NDKT (TM); Mã cấp

NS; Mã chương; Mã ngành KT (Khoản); Mã CTMT, DA

(nếu có); Mã nguồn NSNN và Ký hiệu ngoại tệ (nếu có).

 Đồng thời, ghi đầy đủ số tiền đã CKC vào cột số tiền đã

CKC tại Mục III; trong đó lưu ý ghi đầy đủ số tiền theo

nguyên tệ (nếu có), số tiền quy ra VNĐ (bao gồm cả

trường hợp cam kết chi bằng VNĐ.

36

36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. XỬ LÝ CUỐI NĂM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×