Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI, HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI, HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI,

HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG• Việc điều chỉnh số tiền của hợp đồng (hợp đồng nhiều

năm trong chi thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư)

phải đảm bảo số tiền sau khi điều chỉnh không nhỏ hơn số

tiền đã thực hiện CKC của hợp đồng đó.

• Thay đổi giá trị các phân đoạn mã của tài khoản hạch toán

cam kết chi và diễn giải chi tiết của từng nội dung cam kết

chi.

• Thay đổi ngày hạch tốn của khoản cam kết chi.

2.2. Quy trình điều chỉnh:

• Đơn vị dự tốn, CĐT gửi yêu cầu điều chỉnh CKC hoặc

điều chỉnh hợp đồng (hợp đồng nhiều năm đối với chi

thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) đến KBNN.

• Căn cứ đề nghị của đơn vị DT hoặc CĐT, KBNN thực hiện

điều chỉnh và thông báo lại ý kiến chấp thuận (hoặc từ

chối) điều chỉnh cam kết chi/ hoặc hợp đồng cho đơn vị DT

hoặc CĐT.

20

20V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI,

HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG

2.3. Các trường hợp huỷ CKC và hợp đồng

• Huỷ hợp đồng hoặc tạm dừng, giãn tiến độ thực hiện hợp đồng dẫn đến

đơn vị dự tốn, chủ đầu tư khơng có nhu cầu sử dụng CKC để thanh

tốn cho các hợp đồng trong năm;

• Các khoản CKC hoặc hợp đồng (hợp đồng nhiều năm trong chi thường

xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) mà đơn vị dự tốn, chủ đầu tư khơng

có nhu cầu sử dụng tiếp;

• Các khoản CKC khơng đủ điều kiện thanh tốn theo quy định của Luật

NSNN;

• Dự tốn dành để CKC khơng được cơ quan có thẩm quyền cho phép

chuyển sang năm sau.

• Hợp đồng mua sắm hàng hố, dịch vụ bị huỷ bỏ hoặc có sự thay đổi về

loại tiền hoặc các thông tin liên quan đến nhà cung cấp (tên, mã số và

điểm nhà cung cấp).

• Hợp đồng chưa thực hiện thanh tốn, có thay đổi giá trị hợp đồng từ

mức phải thực hiện CKC xuống mức không phải thực hiện CKC.

21

21V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI,

HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG2.4. Quy trình huỷ CKC, hủy HĐ:

• Đơn vị dự tốn/ CĐT hoặc CQNN có thẩm quyền có văn bản

nêu rõ lý do và số CKC hoặc mã số hợp đồng (HĐ nhiều năm

trong chi thường xuyên hoặc HĐ chi đầu tư) được quản lý tại

TABMIS cần huỷ đến KBNN nơi giao dịch (mẫu số 03, TT

113).

• Căn cứ đề nghị của đơn vị dự tốn, CĐT hoặc CQNN có

thẩm quyền, KBNN kiểm tra đảm bảo điều kiện sau mới chấp

nhập hủy CKC/ hoặc HĐ:

Trường hợp huỷ CKC: Chỉ được đề nghị huỷ đối với số

tiền còn lại chưa được thanh tốn của khoản CKC đó.Trường hợp huỷ HĐ nhiều năm đối với chi thường xuyên/

hoặc HĐ chi đầu tư: Đề nghị huỷ của đơn vị chỉ được

chấp thuận khi các HĐ này chưa được tạo CKC hoặc tất

cả các khoản đã CKC của HĐ đều đã được huỷ trước đó.

22

22CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CKC TRÊN TABMIS

(Thông tư 113 và CV 507)1. Quản lý thông tin nhà cung cấp thông qua việc tao

mới hoặc điều chỉnh thơng tin về nhà cung cấp trên

Tabmis:

• Thông tin chung (quản lý, sử dụng chung tại tất cả

các đơn vị KBNN) Việc tao mới, hoặc điều chỉnh

thông qua Phòng hỗ trợ CNTT thuộc Cục CNTT

• Thơng tin chi tiết (được quản lý tại từng đơn vị

KBNN)  Việc tạo mới, hoặc điều chỉnh thông qua

Đội xử lý trung tâm tỉnh .23CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CKC TRÊN TABMIS

(Thông tư 113 và CV 507)2. Quản lý CKC trong Tabmis:

• Tại chủ đầu tư:

 Xác định và phân bổ dự toán cho từng HĐ,.…

 Gửi hồ sơ đề nghị CKC đến KBNN

• Tại KBNN:

 Đối với hợp đồng:

• Kiểm tra và nhập các thơng tin của HĐ vào Tabmis.

• Thơng báo mã số HĐ đã được phê duyệt và ghi nhận

trên TABMIS / hoặc thông báo từ chối chấp thuận việc

quản lý hợp đồng trên TABMIS

 Đối với đề nghị CKC:

• Kiểm tra và nhập vào TABMIS (PO).

• Phê duyệt/ hoặc từ chối phê duyệt việc quản lý cam kết

chi trên TABMIS

24VI. XỬ LÝ CUỐI NĂM

1. Xử lý các khoản CKC từ dự toán chi được giao trong năm

CKC thuộc năm NS nào chỉ được chi trong năm NS đó, thời

hạn thanh toán đối với các khoản đã CKC phù hợp với thời

hạn chi quy định đối với các khoản chi TX và CĐT. Hết thời

hạn chi NSNN, số CKC chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa

hết phải bị huỷ bỏ, trừ các trường hợp sau:

• Số dư dự tốn được chuyển sang năm sau chi tiếp theo

chế độ quy định (CQNN có thẩm quyền khơng phải xét

chuyển): KBNN thực hiện chuyển dự toán hoặc KHV cùng

với chuyển CKC của đơn vị dự toán hoặc CĐT sang năm

sau để theo dõi, quản lý và thanh tốn tiếp.

• Đối với số dư dự toán được phép chuyển sang năm sau

chi tiếp: Căn cứ quyết định cho phép chuyển số dư dự

toán sang năm sau của CQNN có thẩm quyền, KBNN

thực hiện chuyển CKC của đơn vị dự toán hoặc CĐT

sang năm sau để theo dõi, quản lý và thanh toán tiếp. 25

25VI. XỬ LÝ CUỐI NĂM

2. Xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước

Số dư chưa thanh toán của các khoản CKC được

thanh toán đến hêt ngày 31/01 năm sau và hạch toán

vào niên độ ngân sách năm trước.

3. Hạch toán kế toán cam kết chi tại KBNN:

Hạch toán, điều chỉnh, thanh toán kết chuyển cam

kết chi từ năm trước sang năm sau được thực hiện theo

chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS.26

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI, HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×