Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. THỜI HẠN GỬI VÀ CHẤP THUẬN CAM KẾT CHI

III. THỜI HẠN GỬI VÀ CHẤP THUẬN CAM KẾT CHI

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. THỜI HẠN GỬI VÀ CHẤP THUẬN

CAM KẾT CHI2. Chấp thuận cam kết chi

• Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị

CKC, và Dự toán của đơn vị đã được nhập trên hệ

thống TABMIS- KBNN kiểm tra và xử lý:

• Chấp nhận  Gửi 01 liên chứng từ CKC (có ghi số

CKC) cho đơn vị.

• Khơng chấp nhận CKC  Thông báo ý kiến từ chối

CKC bằng văn bản cho đơn vị được biết

3. Thời hạn cuối cùng gửi đề nghị cam kết chi

• Chậm nhất đến trước ngày 25/01 năm sau

• Trừ CKC từ dự toán ứng trước (KP thường xuyên)

17V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI,

HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG1. Hồ sơ đề nghị cam kết chiĐơn vị SDNS, Chủ ĐT gửi đến KBNN:

• Hợp đồng từ 200 triệu đồng trở lên (chi thường

xuyên); Hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở lên (chi đầu tư

XDCB/ hoặc chi sự nghiệp có tính chất đầu tư).

• Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (C2-12/NS),

hoặc Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi (C213/NS).18V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI,

HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG2. Điều chỉnh, huỷ cam kết chi và hợp đồng

2.1. Các trường hợp điều chỉnh CKC và hợp đồng

• Dự tốn hoặc kế hoạch vốn bị điều chỉnh giảm dẫn đến

phải điều chỉnh cam kết chi.

• Điều chỉnh số tiền của hợp đồng hoặc điều chỉnh số kinh

phí bố trí cho hợp đồng (hợp đồng nhiều năm đối với chi

thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) trong năm ngân

sách.

• Việc điều chỉnh số tiền đã cam kết chi chỉ được thực hiện

đối với số tiền còn lại của khoản cam kết chi đó, chi tiết

cho từng nội dung cam kết chi;

19

19V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI,

HUỶ CAM KẾT CHI VÀ HỢP ĐỒNG• Việc điều chỉnh số tiền của hợp đồng (hợp đồng nhiều

năm trong chi thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư)

phải đảm bảo số tiền sau khi điều chỉnh không nhỏ hơn số

tiền đã thực hiện CKC của hợp đồng đó.

• Thay đổi giá trị các phân đoạn mã của tài khoản hạch toán

cam kết chi và diễn giải chi tiết của từng nội dung cam kết

chi.

• Thay đổi ngày hạch tốn của khoản cam kết chi.

2.2. Quy trình điều chỉnh:

• Đơn vị dự toán, CĐT gửi yêu cầu điều chỉnh CKC hoặc

điều chỉnh hợp đồng (hợp đồng nhiều năm đối với chi

thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) đến KBNN.

• Căn cứ đề nghị của đơn vị DT hoặc CĐT, KBNN thực hiện

điều chỉnh và thông báo lại ý kiến chấp thuận (hoặc từ

chối) điều chỉnh cam kết chi/ hoặc hợp đồng cho đơn vị DT

hoặc CĐT.

20

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. THỜI HẠN GỬI VÀ CHẤP THUẬN CAM KẾT CHI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×