Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ4. Điều kiện thực hiện cam kết chi

Đề nghị CKC của đơn vị dự toán / CĐT phải đầy đủ

các chỉ tiêu thông tin theo mẫu quy định và đảm bảo

tính pháp lý, cụ thể:

• Dấu, chữ ký của đơn vị dự toán/ CĐT trên hồ sơ phải

phù hợp với mẫu dấu, chữ ký đã đăng ký với KBNN.

• Hợp đồng mua bán hàng hố, dịch vụ tuân thủ quy

trình, thủ tục về mua sắm đấu thầu, chỉ định thầu theo

quy định hiện hành;

• Nội dung thanh toán của hợp đồng mua bán hàng hoá,

dịch vụ phải đảm bảo có trong dự án đầu tư đã được

cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với chi đầu tư).

14

14II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ4. Điều kiện thực hiện cam kết chi

Số tiền đề nghị CKC không vượt quá dự tốn còn được

phép sử dụng.

• Trường hợp dự tốn và phương án phân bổ dự toán

NSNN chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền

quyết định hoặc phải điều chỉnh dự tốn NSNN theo

quy định, thì KBNN thực hiện kiểm soát CKC trên cơ

sở dự toán tạm cấp hoặc dự tốn được điều chỉnh

của đơn vị dự tốn.

• Trường hợp chi ứng trước dự tốn NSNN năm sau,

thì KBNN thực hiện kiểm soát cam kết chi trên cơ sở

dự toán ứng trước của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu

tư.

15

15III. THỜI HẠN GỬI VÀ CHẤP THUẬN

CAM KẾT CHI1. Thời hạn đơn vi gửi cam kết chi đến KBNN:

Kể từ khi ký hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực.Đối với hợp đồng nhiều năm, kể từ năm thứ 2 trở

đi  đơn vị nhận được văn bản giao dự toán)THỜI HẠN

GỬI CKC: 10

NGÀY LÀM

VIỆCNếu phân bổ và giao dự toán tháng 12  thời hạn

gửi đề nghị CKC tính từ ngày 01/ 01 năm sau

HĐ bổ sung/điều chỉnh dự toán  đơn vị nhận văn

bản bổ sung/điều chỉnh DT

Bổ sung/điều chỉnh giá trị HĐ  HĐ điều chỉnh có

hiệu lực/kể từ ngày ký HĐ điều chỉnh

16III. THỜI HẠN GỬI VÀ CHẤP THUẬN

CAM KẾT CHI2. Chấp thuận cam kết chi

• Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị

CKC, và Dự toán của đơn vị đã được nhập trên hệ

thống TABMIS- KBNN kiểm tra và xử lý:

• Chấp nhận  Gửi 01 liên chứng từ CKC (có ghi số

CKC) cho đơn vị.

• Khơng chấp nhận CKC  Thơng báo ý kiến từ chối

CKC bằng văn bản cho đơn vị được biết

3. Thời hạn cuối cùng gửi đề nghị cam kết chi

• Chậm nhất đến trước ngày 25/01 năm sau

• Trừ CKC từ dự tốn ứng trước (KP thường xuyên)

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×