Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều 12. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước:

Điều 12. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước:

Tải bản đầy đủ - 0trang

80

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Thông tư này

để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương cấp dưới tổ chức thực hiện. Các quy định trước đây trái

với quy định tại thơng tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư này. Trong q trình tổ chức thực hiện, nếu có những

vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tồ án nhân dân tối cao;

- Kiểm tốn Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Cục Hải

quan các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cơng báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ NSNN.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG(đã ký)Nguyễn Công Nghiệp81

Mẫu số 1a

BỘ.....................

--------------Số: ........./......(ĐV)

V/v dự kiến phân bổ dự tốn

thu, chi NSNN năm..........CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------...... , ngày...... tháng ...... năm .......Kính gửi: Bộ Tài chính.

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- Căn cứ Quyết định số ........ ngày ..... của Thủ tướng Chính phủ về giao dự tốn NSNN năm .....

- Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Bộ........ dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm ....... được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo phụ lục

đính kèm.

Đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Bộ ..........hồn chỉnh và giao dự tốn ngân sách năm .... cho các đơn vị sử dụng

ngân sách trực thuộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.............BỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)(*) Mẫu này áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương.Mẫu số 1b

SỞ.....................

----------Số: ........./......(ĐV)

V/v dự kiến phân bổ dự tốn

thu, chi NSNN năm.........CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------..... , ngày ..... tháng ..... năm ......

Kính gửi: Sở Tài chính ...........- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- Căn cứ Quyết định số ........ ngày ..... của Uỷ ban nhân dân ...... về giao dự toán NSNN năm .....

- Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Sở........ dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm ....... được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Sở .......... hồn chỉnh và giao dự tốn ngân sách năm ....... cho các đơn vị sử dụng

ngân sách trực thuộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu........GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)(*) Mẫu này áp dụng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh.Mẫu số 1c

PHỊNG.................

----------Số: ........./......(ĐV)

V/v dự kiến phân bổ dự tốn

thu, chi NSNN năm.........CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------...... , ngày ...... tháng ....... năm .......

Kính gửi: Phòng Tài chính ........- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.82

- Căn cứ Quyết định số ........ ngày ..... của Uỷ ban nhân dân ...... về giao dự toán NSNN năm .....

- Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành

Phòng........ dự kiến phân bổ dự tốn thu, chi NSNN năm ....... được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo phụ

lục đính kèm.

Đề nghị Phòng Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Phòng ....... hồn chỉnh và giao dự tốn ngân sách năm .... cho các đơn vị sử

dụng ngân sách trực thuộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu............TRƯỞNG PHỊNG

(Ký tên, đóng dấu)(*) Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện.

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo công văn (theo các mẫu số 1a, 1b, 1c) số ......... ngày ....... của .........)Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dungTổng

số(1)Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Đơn vị A

Đơn vị B Đơn vị ….I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí.

- ...

2. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách

II. Dự tốn chi NSNN

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1 Kinh phí thường xun

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện

điều chỉnh tiền lương

1.2 Kinh phí khơng thường xun(2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện

điều chỉnh tiền lương

2. Quản lý hành chính

2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện

điều chỉnh tiền lương

2.2 Kinh phí khơng thực hiện tự chủ(2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện

điều chỉnh tiền lương

3. Nghiên cứu khoa học

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa

học cơng nghệ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện

điều chỉnh tiền lương

3.2 Kinh phí thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện

điều chỉnh tiền lương

3.3 Kinh phí khơng thường xun(2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện

điều chỉnh tiền lương

4….

KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch

(Mã số KBNN)KBNN..KBNN.(3)(3)(Mã số)(Mã số)KBNN..(3)

(Mã số)83

Ghi chú:

(1) Nếu số đơn vị trực thuộc nhiều, có thể đổi chỉ tiêu theo cột ngang thành chỉ tiêu theo hàng dọc; tổng hợp cả số phân bổ của

các đơn vị tổ chức theo ngành dọc đã uỷ quyền cho các đơn vị cấp II phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử

dụng ngân sách trực thuộc.

(2) Kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn… đã giao trong dự tốn

(3) Ví dụ: KBNN Hai Bà Trưng - Hà Nội.

(4) Đối với các nhiệm vụ chi cấp phát bằng hình thức lệnh chi tiền phải chi tiết vào từng lĩnh vực chi, phần kinh phí khơng

thực hiện tự chủ ( kinh phí khơng thường xun).

(5) Ngồi việc phục vụ cho dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, mẫu phụ lục này còn sử dụng để đơn vị dự toán cấp I

báo cáo cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước đồng cấp tổng hợp quyết định giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách trực

thuộc.Mẫu số 2a

BỘ ..............

______

Số: ........./......(ĐV)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

...... , ngày........ tháng ...... năm ........

QUYẾT ĐỊNH (1)

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ......

BỘ TRƯỞNG BỘ ....................- Căn cứ Nghị định số ...... ngày ...... của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ .........

- Căn cứ Quyết định số ........ ngày ..... của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm ........

- Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số........ ngày............về phương án phân bổ ngân sách năm....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm ....... cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ... theo phụ lục (2) đính kèm .

Điều 2. Căn cứ dự tốn chi ngân sách năm ...... được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của

Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- KBNN;

- Đơn vị sử dụng ngân sách;

- KBNN nơi giao dịch ( gửi qua

đơn vị sử dụng ngân sách);

- Lưu..........Bản tổng hợp của các

đơn vị trực thuộc Bộ

Bản chi tiết của từng

đơn vị sử dụng ngân

sáchBỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)(1)

Mẫu này áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương.

(2)

Mẫu phụ lục số 02; riêng đối với báo cáo gửi Bộ Tài chính và KBNN thực hiện theo mẫu phụ lục số 01 (tổng hợp

các đơn vị).Mẫu số 2b

SỞ ..............

______

Số: ........./......(ĐV)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

...... , ngày........ tháng ....... năm ........

QUYẾT ĐỊNH (1)

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ......

GIÁM ĐỐC SỞ ...................- Căn cứ Quyết định số ...... ngày ...... của Uỷ ban nhân dân... về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở ......84

- Căn cứ Quyết định số ........ ngày ..... của Uỷ ban nhân dân ..... về giao dự toán NSNN năm .....

- Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số...... ngày.....về phương án phân bổ ngân sách năm.........

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm ....... cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở... theo phụ lục (2) đính kèm .

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm ...... được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của

Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;

- KBNN tỉnh (thành phố);

- Đơn vị sử dụng ngân sách;

- KBNN nơi giao dịch (gửi qua

đơn vị sử dụng ngân sách);

- Lưu..........Bản tổng hợp của các

đơn vị trực thuộc Sở

Bản chi tiết của từng

đơn vị sử dụng ngân

sáchGIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)(1)

Mẫu này áp dụng cho các sở, ban, ngành thuộc cấp tỉnh.

(2)

Mẫu phụ lục số 02; riêng đối với báo cáo gửi Sở Tài chính và KBNN tỉnh thực hiện theo mẫu phụ lục số 01 (tổng

hợp các đơn vị).Mẫu số 2c

PHỊNG ..............

________

Số: ........./......(ĐV)CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

...... , ngày........ tháng ....... năm .......

QUYẾT ĐỊNH (1)

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ......

TRƯỞNG PHÒNG ..................- Căn cứ Quyết định số ...... ngày ...... của Uỷ ban nhân dân ... về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng ......

- Căn cứ Quyết định số ........ ngày ..... của Uỷ ban nhân dân..... về giao dự tốn NSNN năm .....

- Căn cứ ý kiến của Phòng Tài chính tại văn bản số...... ngày.....về phương án phân bổ ngân sách năm....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm ....... cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Phòng ... theo phụ lục (2) đính kèm .

Điều 2. Căn cứ dự tốn chi ngân sách năm ...... được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của

Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính...;

- KBNN huyện (thị xã,...);

- Đơn vị sử dụng ngân sách;

- Lưu............(1)Bản tổng hợp của các đơn

vị trực thuộc Phòng

Bản chi tiết của đơn vịMẫu này áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện.TRƯỞNG PHỊNG

(Ký tên, đóng dấu)85

(2)

Mẫu phụ lục số 02; riêng đối với báo cáo gửi phòng Tài chính và KBNN Huyện thực hiện theo mẫu phụ lục số 01

(tổng hợp các đơn vị).

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM .........

Đơn vị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

Mã số: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

(Kèm theo quyết định (theo các mẫu số 2a, 2b, 2c) số: .............. của .............)Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dungTổng sốI. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí

- Học phí

- .......

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

- Học phí

- ..........

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1 Kinh phí thường xun

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

1.2 Kinh phí khơng thường xun

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2. Quản lý hành chính

2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2.2 Kinh phí khơng thực hiện tự chủ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3. Nghiên cứu khoa học

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học cơng nghệ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3.2 Kinh phí thường xun

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3.3 Kinh phí khơng thường xun

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

4. …

Ghi chú:

(1) Chi thanh toán cá nhân, chi thường xuyên thực hiện rút dự toán đều theo từng tháng trong năm để chi theo chế độ quy định.

Chi mua sắm, sửa chữa lớn, chi sự nghiệp kinh tế rút dự toán theo tiến độ thực hiện thực tế và chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã

ban hành.

(2) Trong trường hợp uỷ quyền cho các đơn vị dự toán cấp II phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách thì do

thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II ký theo uỷ quyền của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I.

(3) Chi tiết: các khoản chi bằng lệnh chi tiền; ghi thu ghi chi các dự án ODA.

Mẫu số 3

TỈNH, THÀNH PHỐ ..............

SỞ TÀI CHÍNH...............CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

...... , ngày........ tháng ....... năm .......86

TỔNG HỢP NHU CẦU RÚT VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNGĐơn vị: 1.000 đồng

Dự

toán

giao

(gồm

cả số

đã

ứng,

số tạm

cấp)Nội dungKhối lượng

thực hiện

theo kế

hoạch vốn,

dự án ngân

sách đã được

giao đến thời

điểm báo cáo

và số tạm

ứng theo chế

độ chưa

thanh toánSố đã

rút dự

Dự

toán

kiến

đến

nhu

thời

cầu vốn

điểm

để thực

báo cáo hiện 30

(gồm cả

ngày

số đã

tiếp

ứng, số

theo

tạm

cấp)Số đề

nghị

rút

dự

toánTổng số:

1. Vốn đầu tư (trong nước, viện trợ bằng tiền khơng kể Chương trình

MTQG)

2. Vốn các chương trình, mục tiêu (1):

- Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

- Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hố gia đình

- Chương trình MTQG Y tế

- Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh mơi trường nơng thơn

- Chương trình MTQG Văn hố

- Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo

- Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm

- Chương trình MTQG Phòng, chống ma t

- Chương trình MTQG Vệ sinh an tồn thực phẩm

- Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Chương trình MTQG Ứng phó với biến đổi khí hậu

- Chương trình MTQG Xây dựng nơng thơn mới

- Chương trình MTQG Phòng chống HIV/AIDS

- Chương trình MTQG Đưa thơng tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng

xa, biên giới và hải đảo

- Chương trình MTQG Khắc phục ơ nhiễm và cải thiện mơi trường

3. Vốn sự nghiệp (chi tiết theo các chính sách, chế độ lớn khơng kể

Chương trình MTQG):

- Kinh phí thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Nghị định số

13/2010/NĐ-CP

- .....

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

- KBNN tỉnh, thành phố .............;

(Ký tên, đóng dấu)

- Lưu..........

Ghi chú: Đối với chương trình mục tiêu quốc gia theo danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ quyết

định cho giai đoạn 2011-2015.Khơng ghi vào

khu vực nàyMẫu số: C2-09/NS

GIẤY RÚT DỰ TOÁN

BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

PHẦN KBNN GHI

Niên độ:

Tháng ….. năm 20…..

Nợ TK .........................................

..............................Căn cứ dự tốn NS..............................................bổ sung cho NS……………..

Có TK ..........................................

Đề nghị KBNN:…………………………………………………………………………………

Mã quỹ....... Mã ĐBHC.................

Chi NS (Cấp):....................................Tài khoản…………………………………….

Mã KBNN.....................................87

Cho NS (Cấp) :..................................Tài khoản…………………………………….Theo chi tiết:nguồn

NSDiễn giải

Chương

ngành

KT

NDKTSố tiền1. Bổ sung cân đối ngân sách

2. Bổ sung có mục tiêuTổng cộng (1+2):

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

……………………………………………………………………………………………...........................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

Ghi chú :KBNN đồng thời hạch toán số thu bổ sung từ NS (cấp)……… cho NS cấp) ….….., theo chitiết sau :nguồn

NSDiễn giải

Chương

ngành

KT

NDKTSố tiền1. Bổ sung cân đối ngân sách1

2. Bổ sung có mục tiêu1Tổng cộng (1+2):CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã)

Ngày …. tháng …. năm ……..

Kế toán trưởng

Thủ trưởng(Chủ tịch xã)Kế toánKHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày …..... tháng ...…. năm ……..

Kế toán trưởng

Giám đốcPhân biệt cấp ngân sách với đơn vị dự toán

Cấp ngân sách

Đơn vị dự tốn

Vị trí, tư Cấp ngân sách được hình thành trên cơ sở cấp chính Là một cơ quan, đơn vị được nhà nước thành lập hay thừa

cách

quyền nhà nước nhận - thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước giao, được nhận

Là bộ phận cơ bản cấu thành của hệ thống NSNN. kinh phí từ ngân sách cấp để thực hiện nhiệm vụ đó.

Là bộ phận cấu thành của thành của một cấp NS. được cấp

ngân sách của mình phân bổ giao dự tốn để quản lý sử dụng.

Riêng ngân sách xã vừa là cấp NS vừa là đơn vị trực tiếp sử

dụng NS - dưới nó khơng có đơn vị dự tốn.

Thẩm

Gồm quyền quyết định, phân bổ, quản lý, giám sát Quyền sử dụng ngân sách được giao, quyền quản lý giám sát

quyền

kiểm tra NS của các đơn vị dự tốn thuộc cấp mình đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.

trên cơ sở được phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi

cho NS cấp mình

Phạm vi Rộng: nguồn thu có được từ nhiều nguồn khác nhau Thu hạn chế – chỉ từ một và nguồn được phân giao chủ yếu

thu chi

trong đó có nguồn thu quan trọng từ thuế – Chi choquản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp để chi cho một1Chú ý: số thu, chi bổ sung cân đối ngân sách và thu, chi bổ sung có mục tiêu phải thống nhất.88

nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác nhau, mức độ nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công hay đối tượng trực thuộc

chi lớn.

đơn vị mình

Quyền

Mức độ tự chủ cao có quyền quyết định, quyền điềuMức độ tự chủ không cao, mọi hoạt động thu chi phải theo dự

chủ động chỉnh dự tốn ngân sách cấp mình. Tự bảo đảm cân tốn được phân bổ, chỉ được thay đổi dự toán NS khi có sự

và trách đối ngân sác cấp mình trên cơ sở nguồn thu, nhiệm cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Được NS bảo đảm đúng

nhiệm

vụ chi được phân cấp và tình hình thực tế hoạt độngsố kinh phí theo dự tốn được giao.

đối

với thu của ngân sách cấp mình .

NS

Chủ thể Hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính Thủ trưởng đơn vị và bộ phận tài chính kế tốn của đơn vị;

quản lý

nhà nước – hệ thống các cơ quan tài chính các cấp .

Số lượng Có 4 cấp ngân sách tương ứng với cấp chính quyền. Có nhiều đơn vị dự tốn ngân sách - trong một cấp ngân sách

có đơn vị dự toán cấp I – cấp II, cấp 3 dưới cấp III . Riêng cấp

xã khơng có đơn vị dự toán.

Khái niệm về đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cấp III?

Trả lời:

Theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “ Quy định về mã số

các đơn vị có quan hệ với ngân sách” thì Đơn vị dự tốn, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước được hiểu như sau:

- Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân

dân giao, thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực thuộc.

- Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự

toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I).

- Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước), được đơn vị dự toán

cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách.

- Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự tốn cấp III được nhận kinh phí để thực hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực

hiện cơng tác kế tốn và quyết tốn theo quy định (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước). /.

Đề thi mơn tiếng anh trình độ B

I can’t help you.....

1d, 2a 3d 4d 5b 6b 7a 8c 9b 10a

1b,2a, 3d, 4d, 5c,6a,7..., 8c, 9b,10a

1D 2B 3D 4D 5C 6D 7B 8D 9B 10A

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013

Câu 1: Trình bày hệ thống ngân sách Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của

Chính phủ?

Câu 2: Trình bày các căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP

ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 3: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính các cấp trong q trình lập, tổng hợp và phân bổ dự

toán ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 4: Trình bày trách nhiệm của cơ quan tài chính trong việc quản lý chi ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị

định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 5: Trình bày trách nhiệm của thủ trưởng và người phụ trách cơng tác tài chính, kế tốn đơn vị sử dụng ngân sách

trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 6: Nêu các nguyên tắc xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính

phủ?

Câu 7: Trình bày quyền của cơ quan Tài chính khi thực hiện thẩm định quyết toán theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐCP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 8: Nêu các quyền của Thanh tra Tài chính khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày

06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 9: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, điều kiện để thực hiện chi ngân

sách nhà nước là gì? Trong trường hợp nào thì Kho bạc nhà nước được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi? Tạm dừng

thanh toán các khoản chi?89

Why is it necessary to learn E?

E is the most international of languages. It is spoken all over the world. In our country E is taught in schools and widely used

in business. If we know E, we can read various kinds of E books to widen our knowledge, communicate with most foreigners

easily, and above all, find a good job in a business company. In brief, it is very necessary for us to learn E. If we know E well,

we may have more chance of improving our lives.

The reasons why the young people prefer to live in town

While many old people dream of peaceful countryside and pure air, most young ones prefer life in towns, especially in big

cities. The town can provide them with all comforts and conveniences such as electricity, drinking-water, good means pf

transportation, and various kinds of entertainment. They can buy everything they need and get all services quickly and easily.

Moreover, they can expect to find jobs that are both interesting and well paid. There is good reason to believe that young

people prefer to live in towns and cities because they hope to enjoy benefits of modern life.

In your opinion, which job is the most interesting? Why?

There are plenty of good jobs in our society. In my opinion, working as a tourist guide is the most interesting. Being a tourist

guide enables us to know more about our country, visit beautiful places and meet all kinds of people. Above all, when dealing

with foreign tourist, we have good opportunities to practise our E and widen our knowledge. Besides, the salary of a tourist

guide is satisfactory. I will apply for a job at a tourist agency and become a tourist guide when I have graduated from high

school and obtained a B level certificate of E.

Why are good books good teachers and friends?

I am very fond of books. I enjoy reading books at weekend and whenever I have free time. I read simple E books, which help

to improve my E, I also read serious Vietnamese books on general sciences to widen my knowledge. Through these good

books, I can learn a great deal more about human civilization, the wonders of nature, and amazing inventions and discoveries

of great men in the world. In addition, I sometime read hurnorous stories to relax my mind and even to remove my troubles. I

wonder if there are people who can ever deny that good books are really good teacher and friends.

How do you spend an evening when it rains?

Many young people dislike a rainy evening because they cannot go out and have fun. To me it is not so boring. I can find lost

of things to spend an evening when it rains. First of all, there are assignments that I have to finish and lessons that I need to

review for the next day’s classes. Then, I can amuse myself by playing my guitar for a while. If I am not in the mood for

music, I can still join my family in the living-room for a play on television or a video film. A rainy evening is often not much

fun if one spends it doing nothing but it does seem to pass so pleasantly and quickly when one is happy with so many things

one can do.

The advantages and disadvantages of television

Televition is a very popular means of communication as it is enjoyed by millions of people all over the world. It entertains us

with dances, plays and songs. It helps to widen our knowledge with its instructive talk shows, news programmes and

documentary films. It is also used for educational purposes, especially in remote areas where there are no schools and teachers.

However, televition also has disadvantages. Many children are so interested in watching TV that they neglect their studies.

Besides, not all TV programmes are good. Some of the films which are shown on televition encourage violence and sexuality.

They have bad influence on small children and teenagers. Since televition has an extremely wide influence on the entire world,

it is essential to provide as many good TV programmes as possible.

Describe your best friend and tell why you like her or him

Lan is my best friend. She is also my classmate. She is a sixteen year old girl with a slender build and a fair complexion. She

has long black hair and a charming ovl face with big brown eyes. At school she is very studious and good at every subject.

She help me a great deal with my studies. Her behaviour is also admirable. She is simple, friendly and kind to everybody. At

home she spends most of her spare time looking after her little brothers and sister and helping her mother with the housework.

We all love and respect Lan. She is a good example to us all.

The city or town where you are living

I live in Ho Chi Minh City, the largest city in VN . It has a population of about 5 million. In the center of the city the streets are

wide and crowded with people and vehicles. There are many big stores, hotels, theatres and tall buildings. However, in the

suburbs the roads are narrow and in bad condition, and the houses are small and ugly. There are several interesting sights in

HCM City such as the zoo, the Ben Thanh Market, the Dam Sen Park, the Thong Nhat palace, and the Vinh Nghiem pagoda.

There have been great changes in this city for the last 10 years. Life has become much better for most of its residents.90

You have just received some photos from a friend who visited you last month. You write a letter of thanks and tell your

friend briefly what has happened in your life since then.

Dear lan,

I have just received several photos of you and me, which were taken during your visit to my family last month. You look so

young and lovely.

Some important things have happened to me since you left us to return to your hometomn. I was suddenly taken ill, and it was

serious enough for me to go to a doctor, who recommended a week’s rest at home. I was seventeen on the day I completely

recovered from my illness, so my parents held a big party for me. It was great fun, for there were many guests including

several of our old friends. I am now talking a preparation course for the B level certificate of E. I will take the exam early next

month.

Thank you very much for your photos.

Please send my best wishes to your family.

Your sincerely

The benefits of sports and physical exercises

Many people thinks that sports and physical axecises are unimportant things. Some even consider them mere amuserments.

But in actual fact, sports and physical exercises are very helpful. Sports such as running, swimming and boxing make our body

strong, prevent us from getting too fat and keeps us healthy. They also prove to be effective treatment for some illnesses such

as rheumatism, stomachache, mental sickness and heart trouble. Physical activities in the form of good games are particularly

valuable for character training. They can help to omprove our intelligence, patience, self-discipline and unselfishness. Because

of their great benefits, sports and physical exercises are enjoyed by millions of people all over the world.

A friend of yours, living abroad, wants to visit your city for some days. write a letter telling him/her what there is to see

in your city

Dear John,

I have just received your letter, in which you tell me that you are going to visit HCM City for some days. I’m sure you will

have a good time here because there are several interesting places for you to see. You can go on a city sight-seeing tour that

includes the City Hall, the Thong Nhat Palace, the Vinh Nghiem Pagoda, the Zoo, and the Dam Sen Amusement Park. All of

these sights are in or near the centre of thr city. If you have time, you can pay a visit to the Cu Chi Tunnels, which are about 40

miles from the city centre. There you will see, as well as learn from the guide, many interesting things conerning our

revolutionary war. At present I’m not very busy, so I’ll be glad to act as your guide during your holiday in my city.

I’m looking forward to seeing you.

My family

My family consists of 4 people. They are my parents, my sister and me. My father is an engineer working for a government

office. My mother is a housewife. My sister is a primary school teacher, and I am a high school student. We get up at 6 o’clock

every morning. After breakfast, my father and my sister go to work, my mother does the housework and i go to school. We

have lunch at noon and dinner at 7 p.m. In the evening after dinner, we sit together in the living-room talking or watching

televition for about an hour. Then my sister and i go to our own rooms to prepare the lessons for the coming week. My family

is a very happy one. We love each other very much and expect to live together under the same roof forever.

The house where i am living

My family consists of 4 people. They are my parents, my sister and me. We are living in a large house in a suburb of HCM

City. The house is made of bricks and covered with red tiles. It has 5 rooms including a living-room, 3 bedrooms and a

kitchen. The living-room, which is rather large, is decorated with beautiful pictures on the walls. The bedrooms are nice, one is

for my parents and the other two for my sister and me. The kitchen is tidy and well equipped with a gas cooker, a washingmachine and a refrigerator. Around the house is a large garden with many fruit-trees and flowers. I like this house very much.

It is the place where i was born and grew up. It has given me good memories since my childhood. I wish i would live in it

forever.

My hobbies

Almost everybody has some kind of hobby. my hobbies are listening to music and watching televition. i’m very fond of music.

when i’m free, i often listen to my favourite songs from an old cassette recorder. At weekends, i usually go to music shops in

the downtown areas to buy good CD’s. Of the famous pop singers, i prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona and paul

McCartney. I also spend an hour after diner watching news and documentary programmes. i particularly enjoy the programmeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều 12. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x