Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tháng ….. năm 20…..

Tháng ….. năm 20…..

Tải bản đầy đủ - 0trang

87

Cho NS (Cấp) :..................................Tài khoản…………………………………….Theo chi tiết:nguồn

NSDiễn giải

Chương

ngành

KT

NDKTSố tiền1. Bổ sung cân đối ngân sách

2. Bổ sung có mục tiêuTổng cộng (1+2):

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

……………………………………………………………………………………………...........................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

Ghi chú :KBNN đồng thời hạch toán số thu bổ sung từ NS (cấp)……… cho NS cấp) ….….., theo chitiết sau :nguồn

NSDiễn giải

Chương

ngành

KT

NDKTSố tiền1. Bổ sung cân đối ngân sách1

2. Bổ sung có mục tiêu1Tổng cộng (1+2):CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã)

Ngày …. tháng …. năm ……..

Kế toán trưởng

Thủ trưởng(Chủ tịch xã)Kế toánKHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày …..... tháng ...…. năm ……..

Kế toán trưởng

Giám đốcPhân biệt cấp ngân sách với đơn vị dự toán

Cấp ngân sách

Đơn vị dự tốn

Vị trí, tư Cấp ngân sách được hình thành trên cơ sở cấp chính Là một cơ quan, đơn vị được nhà nước thành lập hay thừa

cách

quyền nhà nước nhận - thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước giao, được nhận

Là bộ phận cơ bản cấu thành của hệ thống NSNN. kinh phí từ ngân sách cấp để thực hiện nhiệm vụ đó.

Là bộ phận cấu thành của thành của một cấp NS. được cấp

ngân sách của mình phân bổ giao dự tốn để quản lý sử dụng.

Riêng ngân sách xã vừa là cấp NS vừa là đơn vị trực tiếp sử

dụng NS - dưới nó khơng có đơn vị dự tốn.

Thẩm

Gồm quyền quyết định, phân bổ, quản lý, giám sát Quyền sử dụng ngân sách được giao, quyền quản lý giám sát

quyền

kiểm tra NS của các đơn vị dự tốn thuộc cấp mình đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.

trên cơ sở được phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi

cho NS cấp mình

Phạm vi Rộng: nguồn thu có được từ nhiều nguồn khác nhau Thu hạn chế – chỉ từ một và nguồn được phân giao chủ yếu

thu chi

trong đó có nguồn thu quan trọng từ thuế – Chi choquản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp để chi cho một1Chú ý: số thu, chi bổ sung cân đối ngân sách và thu, chi bổ sung có mục tiêu phải thống nhất.88

nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác nhau, mức độ nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công hay đối tượng trực thuộc

chi lớn.

đơn vị mình

Quyền

Mức độ tự chủ cao có quyền quyết định, quyền điềuMức độ tự chủ không cao, mọi hoạt động thu chi phải theo dự

chủ động chỉnh dự tốn ngân sách cấp mình. Tự bảo đảm cân tốn được phân bổ, chỉ được thay đổi dự toán NS khi có sự

và trách đối ngân sác cấp mình trên cơ sở nguồn thu, nhiệm cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Được NS bảo đảm đúng

nhiệm

vụ chi được phân cấp và tình hình thực tế hoạt độngsố kinh phí theo dự tốn được giao.

đối

với thu của ngân sách cấp mình .

NS

Chủ thể Hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính Thủ trưởng đơn vị và bộ phận tài chính kế tốn của đơn vị;

quản lý

nhà nước – hệ thống các cơ quan tài chính các cấp .

Số lượng Có 4 cấp ngân sách tương ứng với cấp chính quyền. Có nhiều đơn vị dự tốn ngân sách - trong một cấp ngân sách

có đơn vị dự toán cấp I – cấp II, cấp 3 dưới cấp III . Riêng cấp

xã khơng có đơn vị dự toán.

Khái niệm về đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cấp III?

Trả lời:

Theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “ Quy định về mã số

các đơn vị có quan hệ với ngân sách” thì Đơn vị dự tốn, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước được hiểu như sau:

- Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân

dân giao, thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực thuộc.

- Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự

toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I).

- Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước), được đơn vị dự toán

cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách.

- Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự tốn cấp III được nhận kinh phí để thực hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực

hiện cơng tác kế tốn và quyết tốn theo quy định (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước). /.

Đề thi mơn tiếng anh trình độ B

I can’t help you.....

1d, 2a 3d 4d 5b 6b 7a 8c 9b 10a

1b,2a, 3d, 4d, 5c,6a,7..., 8c, 9b,10a

1D 2B 3D 4D 5C 6D 7B 8D 9B 10A

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013

Câu 1: Trình bày hệ thống ngân sách Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của

Chính phủ?

Câu 2: Trình bày các căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP

ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 3: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính các cấp trong q trình lập, tổng hợp và phân bổ dự

toán ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 4: Trình bày trách nhiệm của cơ quan tài chính trong việc quản lý chi ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị

định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 5: Trình bày trách nhiệm của thủ trưởng và người phụ trách cơng tác tài chính, kế tốn đơn vị sử dụng ngân sách

trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 6: Nêu các nguyên tắc xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính

phủ?

Câu 7: Trình bày quyền của cơ quan Tài chính khi thực hiện thẩm định quyết toán theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐCP ngày 06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 8: Nêu các quyền của Thanh tra Tài chính khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày

06/6/2003 của Chính phủ?

Câu 9: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, điều kiện để thực hiện chi ngân

sách nhà nước là gì? Trong trường hợp nào thì Kho bạc nhà nước được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi? Tạm dừng

thanh toán các khoản chi?89

Why is it necessary to learn E?

E is the most international of languages. It is spoken all over the world. In our country E is taught in schools and widely used

in business. If we know E, we can read various kinds of E books to widen our knowledge, communicate with most foreigners

easily, and above all, find a good job in a business company. In brief, it is very necessary for us to learn E. If we know E well,

we may have more chance of improving our lives.

The reasons why the young people prefer to live in town

While many old people dream of peaceful countryside and pure air, most young ones prefer life in towns, especially in big

cities. The town can provide them with all comforts and conveniences such as electricity, drinking-water, good means pf

transportation, and various kinds of entertainment. They can buy everything they need and get all services quickly and easily.

Moreover, they can expect to find jobs that are both interesting and well paid. There is good reason to believe that young

people prefer to live in towns and cities because they hope to enjoy benefits of modern life.

In your opinion, which job is the most interesting? Why?

There are plenty of good jobs in our society. In my opinion, working as a tourist guide is the most interesting. Being a tourist

guide enables us to know more about our country, visit beautiful places and meet all kinds of people. Above all, when dealing

with foreign tourist, we have good opportunities to practise our E and widen our knowledge. Besides, the salary of a tourist

guide is satisfactory. I will apply for a job at a tourist agency and become a tourist guide when I have graduated from high

school and obtained a B level certificate of E.

Why are good books good teachers and friends?

I am very fond of books. I enjoy reading books at weekend and whenever I have free time. I read simple E books, which help

to improve my E, I also read serious Vietnamese books on general sciences to widen my knowledge. Through these good

books, I can learn a great deal more about human civilization, the wonders of nature, and amazing inventions and discoveries

of great men in the world. In addition, I sometime read hurnorous stories to relax my mind and even to remove my troubles. I

wonder if there are people who can ever deny that good books are really good teacher and friends.

How do you spend an evening when it rains?

Many young people dislike a rainy evening because they cannot go out and have fun. To me it is not so boring. I can find lost

of things to spend an evening when it rains. First of all, there are assignments that I have to finish and lessons that I need to

review for the next day’s classes. Then, I can amuse myself by playing my guitar for a while. If I am not in the mood for

music, I can still join my family in the living-room for a play on television or a video film. A rainy evening is often not much

fun if one spends it doing nothing but it does seem to pass so pleasantly and quickly when one is happy with so many things

one can do.

The advantages and disadvantages of television

Televition is a very popular means of communication as it is enjoyed by millions of people all over the world. It entertains us

with dances, plays and songs. It helps to widen our knowledge with its instructive talk shows, news programmes and

documentary films. It is also used for educational purposes, especially in remote areas where there are no schools and teachers.

However, televition also has disadvantages. Many children are so interested in watching TV that they neglect their studies.

Besides, not all TV programmes are good. Some of the films which are shown on televition encourage violence and sexuality.

They have bad influence on small children and teenagers. Since televition has an extremely wide influence on the entire world,

it is essential to provide as many good TV programmes as possible.

Describe your best friend and tell why you like her or him

Lan is my best friend. She is also my classmate. She is a sixteen year old girl with a slender build and a fair complexion. She

has long black hair and a charming ovl face with big brown eyes. At school she is very studious and good at every subject.

She help me a great deal with my studies. Her behaviour is also admirable. She is simple, friendly and kind to everybody. At

home she spends most of her spare time looking after her little brothers and sister and helping her mother with the housework.

We all love and respect Lan. She is a good example to us all.

The city or town where you are living

I live in Ho Chi Minh City, the largest city in VN . It has a population of about 5 million. In the center of the city the streets are

wide and crowded with people and vehicles. There are many big stores, hotels, theatres and tall buildings. However, in the

suburbs the roads are narrow and in bad condition, and the houses are small and ugly. There are several interesting sights in

HCM City such as the zoo, the Ben Thanh Market, the Dam Sen Park, the Thong Nhat palace, and the Vinh Nghiem pagoda.

There have been great changes in this city for the last 10 years. Life has become much better for most of its residents.90

You have just received some photos from a friend who visited you last month. You write a letter of thanks and tell your

friend briefly what has happened in your life since then.

Dear lan,

I have just received several photos of you and me, which were taken during your visit to my family last month. You look so

young and lovely.

Some important things have happened to me since you left us to return to your hometomn. I was suddenly taken ill, and it was

serious enough for me to go to a doctor, who recommended a week’s rest at home. I was seventeen on the day I completely

recovered from my illness, so my parents held a big party for me. It was great fun, for there were many guests including

several of our old friends. I am now talking a preparation course for the B level certificate of E. I will take the exam early next

month.

Thank you very much for your photos.

Please send my best wishes to your family.

Your sincerely

The benefits of sports and physical exercises

Many people thinks that sports and physical axecises are unimportant things. Some even consider them mere amuserments.

But in actual fact, sports and physical exercises are very helpful. Sports such as running, swimming and boxing make our body

strong, prevent us from getting too fat and keeps us healthy. They also prove to be effective treatment for some illnesses such

as rheumatism, stomachache, mental sickness and heart trouble. Physical activities in the form of good games are particularly

valuable for character training. They can help to omprove our intelligence, patience, self-discipline and unselfishness. Because

of their great benefits, sports and physical exercises are enjoyed by millions of people all over the world.

A friend of yours, living abroad, wants to visit your city for some days. write a letter telling him/her what there is to see

in your city

Dear John,

I have just received your letter, in which you tell me that you are going to visit HCM City for some days. I’m sure you will

have a good time here because there are several interesting places for you to see. You can go on a city sight-seeing tour that

includes the City Hall, the Thong Nhat Palace, the Vinh Nghiem Pagoda, the Zoo, and the Dam Sen Amusement Park. All of

these sights are in or near the centre of thr city. If you have time, you can pay a visit to the Cu Chi Tunnels, which are about 40

miles from the city centre. There you will see, as well as learn from the guide, many interesting things conerning our

revolutionary war. At present I’m not very busy, so I’ll be glad to act as your guide during your holiday in my city.

I’m looking forward to seeing you.

My family

My family consists of 4 people. They are my parents, my sister and me. My father is an engineer working for a government

office. My mother is a housewife. My sister is a primary school teacher, and I am a high school student. We get up at 6 o’clock

every morning. After breakfast, my father and my sister go to work, my mother does the housework and i go to school. We

have lunch at noon and dinner at 7 p.m. In the evening after dinner, we sit together in the living-room talking or watching

televition for about an hour. Then my sister and i go to our own rooms to prepare the lessons for the coming week. My family

is a very happy one. We love each other very much and expect to live together under the same roof forever.

The house where i am living

My family consists of 4 people. They are my parents, my sister and me. We are living in a large house in a suburb of HCM

City. The house is made of bricks and covered with red tiles. It has 5 rooms including a living-room, 3 bedrooms and a

kitchen. The living-room, which is rather large, is decorated with beautiful pictures on the walls. The bedrooms are nice, one is

for my parents and the other two for my sister and me. The kitchen is tidy and well equipped with a gas cooker, a washingmachine and a refrigerator. Around the house is a large garden with many fruit-trees and flowers. I like this house very much.

It is the place where i was born and grew up. It has given me good memories since my childhood. I wish i would live in it

forever.

My hobbies

Almost everybody has some kind of hobby. my hobbies are listening to music and watching televition. i’m very fond of music.

when i’m free, i often listen to my favourite songs from an old cassette recorder. At weekends, i usually go to music shops in

the downtown areas to buy good CD’s. Of the famous pop singers, i prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona and paul

McCartney. I also spend an hour after diner watching news and documentary programmes. i particularly enjoy the programme91

“ The world here and there” because it broadens my knowledge of nature and human civilizations. I think that my hobbies are

very useful. They widen my knowledge, relax my mind, and make me feel better about myself.

My daily activities

Im ahigh school student

Every morning from Monday to saturday, i get up at 6 o’clock. After breakfast, i go to school by bicycle. It takes me about 20

minites to go from my house to my school. Usually, i study at school until 11:30 a.m. I return home at noon ti have lunch with

m family. In the afternoon I attend E and compurter course. I always get home just in time for dinner at 7:30 p.m. After dinner,

while my parents are watching televition in the living-room, I read books or prepare for school in my own room.

I am free at weekend. On Sunday mornings, I get up later than usual. Then I often go shopping downtown with my friends.

Sometime we go for a picnic in the countryside. On rainy Sundays, I stay at home reading books and listening to music. I’m

quite happy with my daily activities.

A historical place in HCM city

There are several historcal places in HCM city, among them the Nha Rong what is considered the most famous. It was the very

place where Uncle Ho boarded a French merchant ship to go abroad. He was trying to find a plan for national salvation. In the

memorial building there, we can see many pictures and souvenirs of our Uncle’s revolutionary life. There are also many

historic documents and illustrations about our people’s resistance against the French colonialists and the American

imperialists. Around the building is a large garden with many trees and beautiful flowers, which have been brought from

different regions of the country. The Nha Rong Wharf is always crowded with people especially young people. They go there

to study President Ho’s revolutionary life and our people’s good traditions.

My career!(nghề nghiệp)

I graduated from University of Economics Ho Chi Minh City / Hong Bang University / Marketing University in 2003 and now

I work in Taxation Unit in District 3 (CCTQ3) as an officer. I have worked here for 18 months / since September in 2007. I

work here because I want to have a stable job (công việc ổn định). I hope I can put my knowledge into my job (áp dụng kiến

thức vào công việc) to do it easily and convinent (thuận tiện). I’m allocated jobs (phân công công việc) with checking and

storing legal documents, files, preparing a monthly and quarterly report to higher level on my work (báo cáo hàng tháng và

hàng qúy lên cấp trên). It satifies me that’s why I love my job.

A national Hero

The are many heroes and heroes in our history, but President Ho is known as one of the most famous. He was the founder of

the VN Communist Party, which led the victorious Revolution of 1945. This event brought independence and freedom to our

people after nearly 100 years of harsh French domination. But the enemies invaded our country again. They wanted to have

our people live in slavery. Once more, under President Ho’s leadership, our people successively defeated he french colonialists

and the American imperialists, liberated South VN and reunified the whole country in 1975. President Ho is respected and

worshipped by the Vietnamese people. Unesco, a prestigious international organization, has also selected him as a national

hero as well as an outstanding writer. Thanks to him, we are now living in the most glorious era in our national history.

My experience of learning E

I have studied E for 5 years. I can write and speak E fairly well now. From my own experience, i think that if we want to write

E correctly, we should master its grammatical rules and enough time reading the E books which suit our level. We can find

these graded books in bookshops .As to improving our speaking and listening abilities in E, we should carry out intensive

practice by listening to E recordings and radio broadcasts, imitating the native speaker’s voice as frequently as possible. It is

also good for us to join an E-speaking club to have the opportunity of speaking E with other people. Above all, the learning of

any language requires great effort and patience. If we try hard and work methodically, ai;m sure, we can make good progress

in learning E.

VN, my beloved homeland

My beloved homeland is VN. It is country in South East Asia with a population of over 80 million and a land area of about

330,000 km2. Our country is very rich in natural resources. The subsoil in many regions contains a great quantity of mineral

ores and in the immenes forests there are various kinds of valuable trees and wild animals. The Vietnamese coastline very long

and beautiful with a large fishing industry. Our nation was established about 4.000 years ago. The Vietnamese people are very

intelligent and hard working. Above all, we have a long and heroic history. Our people have defeated foreign invaders many

times. Nowadays, Viet Nam is under a socialist regime. There have been great changes in our country in recent years. The

standard of living has greatly improved. I love my homeland and feel very proud of it.92

The advantages and disadvantages of living in the city

There are many advantages as well as disadvantages of living in the city. In the city, the houses are supplied with electricity

and drinking-water. People go from place very quickly by motorbike, by bus or taxi. Housewives can buy everything they

need in shops and supermarkets everywhere. Children study at the schools near their houses. For entertainment, city people

can go to theatres and amusement centres. Urban workers always earn more money than the labourers do in the countryside.

However, the pollution of air, water and noise in the city badly affects people’s health. Traffic accidents and social evils, which

are common in the city, also threaten people’s safety and happiness. Young people find it more suitable to live in the city but it

is not so good for the old to live there.

The problem of overpopulation

Overpopulation is a serious problem not only for each family but also for the whole notion. In a large family, the parents

cannot earn enough money to provide for their children. The children themselves are not well nourished or well educated. It’s

hard for these physically and mentally disadvantaged young people to become qualified citizens to serve their country.

Besides, the mothers who have given birth so many times are certainly unluckly in their lives. Our goverment cannot deal with

such a serious problem while the country is still underdeveloped. If the population increases uncontrollably, the goverment

will not be able to provide enough food, housing, work or education for so many people at the same time. As a result, people’s

lives will become worse. To ensure happiness, each married couple should have only 2 children.

The traffic problems of HCM city

HCM city is the large city in VN. It has a population of 7 million with over 3 million vehicles of all kinds. Moreover, the

streets are narrow and in bad condition. Worse still, many people disobey the traffic regulations. Consequently, there are many

traffic accidents, which kill and injure hundreds of people every month. Furthermore, there are always traffic jams in the

downtown areas during rush hours, which is a terrible waste of time and money for the city people. To solve the above

problem, the authorities should have the streets repaired and widened. They should also develop a good system of public

transport to reduce the number of motorcycle moving along the streets. Above all, the city people should be educated to obey

the traffic rules. I hope that all effective measures, including severe penalties for traffic violations, will be carried out to reduce

the number of traffic accidents.93

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013

Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013

ĐÁP ÁN

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính

Các đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng

Câu 1.

Theo anh, chị “Ngân sách nhà nước” là gì?

a. Là tồn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện

trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

b. Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

c. Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của

Nhà nước.

d. Cả a, b, c đều sai.

Câu 2.

Theo quy định của Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, thời hạn cuối cùng của chi ngân sách Trung

ương của năm ngân sách là thời gian nào?

Hết giờ làm việc ngày, tháng nào?

a. Hết giờ làm việc ngày 28 tháng 12.

b. Hết giờ làm việc ngày 29 tháng 12.

c. Hết giờ làm việc ngày 30 tháng 12.

d. Hết giờ làm việc ngày 31 tháng 12.

Câu 3.

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003?

a. Ngân sách Nhà nước được quản lý thống nhất.

b. Nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân cơng, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm.

c. Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

d. b và c đúng.

Câu 4.

Theo quy định của Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết

định mức chi dự phòng Ngân sách Trung ương là bao nhiêu tỷ đồng?

a. Không quá 1 tỷ đồng.

b. Không quá 2 tỷ đồng.

c. Dưới 3 tỷ đồng.

d. Dưới 4 tỷ đồng.

Câu 5.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, trong thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hàng

năm mà ngân sách địa phương được hưởng để làm gì?

a. Để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn;

b. Để phát triển ngân sách địa phương,

c. Để thu nộp về ngân sách cấp trên.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 6.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, quỹ ngân sách nhà nước được quản lý ở đâu?

a. Kho bạc Nhà nước.

b. Sở Tài chính.

c. Phòng Tài chính- Kế hoạch.

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 7.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương

được bố trí khoản dự phòng bao nhiêu phần trăm (%) để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ

quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngồi dự tốn?

a. Từ 5% đến 7 % tổng số chi.94

b. Từ 2% đến 5% tổng số chi.

c. Tùy khả năng ngân sách các cấp để quyết định.

d. Tùy thuộc khả năng thu ngân sách các cấp để quyết định.

Câu 8.

Theo anh, chị năm ngân sách bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

a. Theo quy định của Quốc hội.

b. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

c. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 30 tháng 12 năm dương lịch.

d. Bắt đầu từ đầu năm kế hoạch và kết thúc vào cuối kỳ kế hoạch ngân sách.

Câu 9.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương,

phân bổ ngân sách cấp tỉnh?

a. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

b. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

c. Ủy ban nhân dân tỉnh.

d. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Câu 10.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, trong trường hợp thu ngân sách nhà nước

bằng hiện vật và ngày công lao động phải làm gì để phản ánh vào ngân sách nhà nước?

a. Phải quy đổi thành tiền đồng Việt Nam.

b. Phải quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại địa phương.

c. Phải quy đổi thành tiền theo giá trị quy định.

d. Phải quy đổi theo giá thị trường tại thời điểm thu.

Câu 11.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, trong các nguồn thu của ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh, khoản

thu lệ phí trước bạ (khơng kể lệ phí trước bạ nhà, đất) ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng bao nhiêu?

a. Tối thiểu 50%.

b. Không quá 50%.

c. Tối đa là 50%

d. Tùy thuộc vào dự toán ngân sách đầu năm.

Câu 12.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp được sử dụng ngân

sách cấp mình để hỗ trợ cho các đơn vị do cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong các trường hợp nào?

a. Khi xảy ra thiên tai và các trường hợp cấp thiết khác mà địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng để bảo đảm ổn

định tình hình kinh tế - xã hội;

b. Khi các đơn vị cấp trên được giao thực hiện chức năng của mình.

c. Khi thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, quan trọng của quốc gia.

d. Khi địa phương cần bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Câu 13.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc nào sau đây?

a. Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích luỹ ngày càng cao vào chi đầu tư

phát triển.

b. Bội chi ngân sách nhà nước được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước.

c. Ngân sách địa phương được cân đối với tổng số chi không vượt quá tổng số thu.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 14.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền

quy định cụ thể việc quản lý thu, chi ngân sách cấp xã?

a. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c. Thủ tướng Chính phủ.

d. Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Câu 15.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, nghĩa vụ về ngân sách nhà nước như

thế nào?

a. Nộp đầy đủ, hoặc xin gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào ngân sách.95

b. Quản lý, sử dụng các khoản vốn và kinh phí được Nhà nước trợ cấp, hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu

quả và quyết tốn với cơ quan tài chính.

c. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế tốn, thống kê và cơng khai ngân sách.

d. b và c đúng.

Câu 16.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý

kiến bằng văn bản, Thủ tướng Chính phủ quyết định định mức phân bổ ngân sách làm căn cứ xây dựng dự toán, phân bổ ngân

sách cho các cơ quan đơn vị nào sau đây?

a, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

b. Các cơ quan thuộc Chính phủ,

c. Các cơ quan khác ở Trung ương, các địa phương;

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 17.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, “Quỹ ngân sách nhà nước” là gì?

a. Là tồn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay, có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp.

b. Là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay, có trên tài khoản của ngân sách nhà nước Trung ương.

c. Là ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 18.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, cơ

quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế

hoạch?

a. Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

b. Giám đốc Sở Tài chính.

c. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

d. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Câu 19.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, những nội dung nào sau đây là nhiệm vụ chi

của ngân sách địa phương về chi đầu tư phát triển?

a. Đầu tư xây dựng các cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khơng có khả năng thu hồi vốn do địa phương quản lý.

b. Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

c. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

d. a và b đúng.

Câu 20.

Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, khoản thu nào sau đây là thu phân chia theo tỷ lệ

phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?

a. Thuế xuất khẩu.

b. Phí xăng dầu.

c. Thuế nhà, đất.

d. Lệ phí trước bạ.

Câu 21.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định

phương án huy động và sử dụng nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật?

a. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

c. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

d. Cả a, b, c đều sai.

Câu 22.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, Sở Tài

chính có nhiệm vụ, quyền hạn trình UBND tỉnh các dự thảo văn bản nào?

a. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài

chính.

b. Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cơng tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

c. Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

d. Cả a và b đúng.

Câu 23.

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003 quy định các khoản nào sau đây là khoản thu ngân sách nhà nước?96

a. Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí.

b. Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước.

c. Các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 24.

Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước được xác định

như thế nào?

a. Bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi ngân sách trung ương và tổng số thu ngân sách trung ương của năm ngân

sách.

b. Bằng tỷ số giữa tổng số chi ngân sách và tổng số thu ngân sách trung ương.

c. Bằng chênh lệch giữa tổng chi và tổng thu ngân sách của năm ngân sách.

d. Cả a, b, c đều sai.

Câu 25.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, Phòng

Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chun mơn thuộc cơ quan chủ quản nào?

a. Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b. Sở Kế hoạch & Đầu tư.

c. Sở Tài chính.

d. Cả a và b đúng.97

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013

Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013

ĐÁP ÁN

Mơn thi viết: Chun ngành Tài chính

Câu 1 (2 điểm)

Nguồn thu của ngân sách địa phương quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 bao gồm những nguồn thu nào?

Có 4 ý,

- Ý 1, có 18 ý, nêu đủ 18 ý được 1,4 điểm, thiếu mỗi ý trừ 0,1 điểm.

- Ý 2, 3, 4 mỗi ý được 0,2 điểm.

Nguồn thu của ngân sách địa phương gồm:

Ý 1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%:

a) Thuế nhà, đất;

b) Thuế tài nguyên, không kể thuế tài ngun thu từ dầu, khí;

c) Thuế mơn bài;

d) Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

đ) Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

e) Tiền sử dụng đất;

g) Tiền cho thuê đất;

h) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Lệ phí trước bạ;

k) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

l) Thu hồi vốn của ngân sách địa phương tại các tổ chức kinh tế, thu từ quỹ dự trữ tài chính của địa phương, thu nhập từ vốn

góp của địa phương;

m) Viện trợ khơng hồn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho địa phương;

n) Các khoản phí, lệ phí, thu từ các hoạt động sự nghiệp và các khoản thu khác nộp vào ngân sách địa phương theo quy định

của pháp luật;

o) Thu từ quỹ đất cơng ích và thu hoa lợi cơng sản khác;

p) Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

q) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước;

r) Thu kết dư ngân sách địa phương theo quy định tại Điều 63 của Luật này;

s) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

Ý 2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại

khoản 2 Điều 30 của Luật này;

Ý 3. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương;

Ý 4. Thu từ huy động đầu tư xây dựng các cơng trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật này.

Câu 2 (2 điểm)

Trình bày trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Nghị

định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.

Có 5 ý,

- Ý 1, có 3 ý, mỗi ý được 0,2 điểm.

- Ý 2, có 3 ý, mỗi ý được 0,2 điểm.

- Ý 3, được 0,2 điểm.

- Ý 4, có 2 ý, mỗi ý được 0,2 điểm.

- Ý 5 được 0,2 điểm

Ý 1. Cơ quan Tài chính :

a) Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng quy định tại Điều 44 của Nghị định này;

b) Bố trí nguồn để đáp ứng các nhu cầu chi, trường hợp các đơn vị sử dụng ngân sách chi vượt quá khả năng thu và huy động

của quỹ ngân sách thì cơ quan Tài chính phải chủ động thực hiện các biện pháp vay tạm thời theo quy định để bảo đảm nguồn;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tháng ….. năm 20…..

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×