Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tranh chấp lao động và vấn đế giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt

Nam hiện nay

- Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động

hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc

chấp hành các quy định pháp luật lao động.

- Thứ hai: Các sở, ngành chức năng đẩy mạnh cơng tác tun truyền, hướng dẫn

thực hiện chính sách, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; nhất là

Luật Bảo hiểm xã hội, Luật việc làm và điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng.

- Thứ ba: Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nên tổ chức đối thoại với các Hiệp hội, Chi hội,

các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiều

lao động, đại diện công đoàn cơ sở và người lao động nhằm kịp thời giải quyết các khó

khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

- Thứ 4: Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơng đồn

trong các doanh nghiệp nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người

lao động

3.2. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Giải quyết TCLĐ có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp, người

sử dụng lao động, người lao động mà nó còn góp phần hồn thiện pháp luật lao động.

- Thứ nhất: Giải quyết TCLĐ nhằm giải quyết những mâu thuẫn, xung đột giữa

người lao động và người sử dụng lao động góp phần duy trì, củng cố và đảm bảo sự hài

hòa trong quan hệ lao động.

- Thứ hai: Giải quyết TCLĐ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên

trong quan hệ lao động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc nhiều

hơn, kết quả lao động tốt hơn, động viên khuyến khích sản xuất phát triển.

- Thứ ba: Giải quyết TCLĐ còn góp phần hồn thiện pháp luật lao động, nhằm đảm

bảo các quy phạm pháp luật được áp dụng một cách thống nhất và đúng đắn.KẾT LUẬN

TCLĐ là một trong số các hiện tượng phổ biến phát sinh trong nền kinh tế thị

trường, đặc biệt hơn trong bối cảnh tồn cầu hố thì vấn đề TCLĐ lại càng trở nên gay

gắt và cần được quan tâm giải quyết nhiều hơn. TCLĐ không phải chỉ là mối quan hệ

riêng tư giữa người lao động và người sử dụng lao động mà có liên quan đến lợi ích

chung của tồn xã hội vì giải quyết tốt tranh chấp lao động khơng những bảo vệ được

GVGD: Ts. Đoàn Thị Phương DiệpSVTH: Nguyễn Anh Thư

15Tranh chấp lao động và vấn đế giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt

Nam hiện nay

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động mà còn góp

phần bảo vệ các quan hệ sản xuất, thúc đẩy các quan hệ sản xuất phát triển. Trước thực

trạng các vụ tranh chấp ngày càng tăng lên về số lượng và mức độ phúc tạp, trước yêu

cầu đòi hỏi của xã hội, việc giải quyết các TCLĐ phải nhanh chóng, kịp thời, có chất

lượng và hiệu quả cao. Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn bản pháp

luật về lao động, Toà án nhân dân tối cao và Bộ tư pháp cần phối hợp để kiện toàn hệ

thống bộ máy các tồ lao động, quan tâm đầu tư cho cơng tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ

thẩm phán, cán bộ làm cơng tác xét xử án lao động. Tích cực đối thoại với các doanh

nghiệp, với người lao động để kịp thời giải quyết các xung đột, đẩy mạnh hoạt động của

cơng đồn tại cơ sở, để nó thực sự trở thành nhịp cầu “trung gian” hòa giải các xung đột,

tranh chấp từ khi mới phát sinh.GVGD: Ts. Đoàn Thị Phương DiệpSVTH: Nguyễn Anh Thư

16Tranh chấp lao động và vấn đế giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt

Nam hiện nay

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2012, Nhà

xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012

 Danh mục sách, báo, tạp chí

1. Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh – Khoa luật kinh tế, Giáo trình

luật lao động, Nxb Lao động, Hồ Chí Minh,

2. Đồn Thị Phương Diệp, Hợp đồn lao động và giải quyết tranh chấp, Đại học kinh

tế - Luật, Hồ Chí Minh

 Danh mục trang thơng tin điện tử

1. Xuân Phú, Nan giải giải quyết tranh chấp lao động, Báo điện tử Nhân dân, 2014,

http://www.nhandan.com.vn/tphcm/tin-chung/item/22570902-gian-nan-giai-quyettranh-chap-lao-dong.html, [ngày truy cập 20-11- 2015]

2. Nguyễn Minh, Diễn đàn doanh nghiệp, Thanh Hóa: Năm nhóm giải pháp giảm thiểu

tranh chấp lao động, http://enternews.vn/thanh-hoa-5-nhom-giai-phap-giam-thieu-tranhchap-lao-dong.html, [ngày truy cập 20-11-2015]GVDG: Ts. Đoàn Thị Phương DiệpSVTH: Nguyễn Anh ThưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×