Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài Tập Bức Xạ.pdf

Bài Tập Bức Xạ.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

TopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn PhíVới⎡⎛ T1 ⎞ 4 ⎛ Tc ⎞ 4 ⎤

Co

q 1c =

⎟ ⎥

⎟ −⎜

⎢⎜

1

1

100

100⎠ ⎥⎦

+ − 1 ⎢⎣

ε1 ε c⎛1 1

q

+1

4

4

1c ⎜

ε1 ε c ⎟⎠

⎛ Tc ⎞ ⎛ T1 ⎞

⎟ =⎜

⎟ −

Co

⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠Tc = 528 oK1

⎛ 1145,6⎜

+

− 1⎟

⎝ 0,8 0,05 ⎠ = 776

= 64 −

5,67=> tc = 255 oCb) Xaùc đònh số MC đểq* = qo 79Ta có: R* = 79Ro⎛1 1

⎞ ⎛2

⎛1 1⎜⎜ +

− 1⎟⎟ + n⎜⎜ − 1⎟⎟ = 79⎜⎜ +

− 1⎟⎟

⎝ ε1 ε 2

⎠ ⎝ εc

⎝ ε1 ε 2⎛2⎛2 ⎞

n⎜⎜ − 1⎟⎟ = 78⎜ − 1⎟

⎝ε ⎠

⎝ εc

Với ε1 = ε2 = ε ta có:

Thay ε = 0,8

39n = 78 x 1,5và εc = 0,05

Ưn=3TopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn PhíBài 2 : Ống d = 0,5 m naèm ngang, tw = 470 oC, εw = 0,85 ; tf = 30 oC.

Tính ql:a) đoạn ống trong nhà

b) đoạn ống ngoài trời, gió w = 2 m/s; ψ = 60oGiải:a) Đoạn ống trong nhà

* Tổn thất nhiệt bức xạ. Ống đặt trong phòng rộng: εtd = εw

⎡⎛ Tw ⎞ 4 ⎛ Tf ⎞ 4 ⎤

Q bx = πdLε w C o ⎢⎜

⎟ −⎜

⎟ ⎥

100

100

⎠ ⎥⎦

⎠ ⎝

⎣⎢⎝với Tw = 743 oK ; Tf = 303 oK= π . 0,5 . 1 . 0,85 . 5,67(7,434 – 3,034) = 22422W** Tổn thất nhiệt đối lưu (như bài 10.7) ; Kích thước xác đònh l = d

tm = 0,5(tw + tf) = 0,5(470 + 30) = 250 oC

Gr = …….. = 6,255.108 ;Ra = GrPr = …. = 4,253.108Nu = …… = 101,52α = … = 8,67;Qñl = απdL(tw – tf) = …. = 5989,2 W

Œ Œ Œ Toång toån thất nhiệt trên 1 m chiều dài ống:Q = Qđl + Qbx = 28411,3WW/m2độTopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn Phíb) Đoạn ngoài trời

gió thổi 2m/s, góc va ψ = 60 oC (như bài 10.37)

Re = …. = 6,25.104

α = … = 9,28;Nu = …. = 171,86W/m2độŒTổn thất nhiệt do đối lưu:

Qđl = … = 6411WŒ Œ Tổn thất nhiệt bức xạ: giống như câu a) Qbx = 22422WŒ Œ Œ Tổng tổn thất nhiệt:

Q = Qđl + Qbx = 6411 + 22422 = 28833W) Ghi chú: Trong trường hợp này tổn thất nhiệt của 1m ống trong nhà và ngoài

trời không quá khác nhau do bởi thành phần tổn thất chủ yếu là do bức xa.TopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn PhíBài 1 (10.14)Dầu máy biến áp chảy trong oáng d = 10 mm, tf’= 80 oC, tf’’= 40 oC, với lưu

lượng G = 120 kg/h. Nhiệt độ bề mặt ống tw = 30 oC,

- Tính chiều dài ống L.

- Tính Q của 5 ống (song song).

Giải:

Nhiệt độ trung bình của dầu:tf = 0,5 (tf’+ tf’’) = 0,5 (80 + 40) = 60 oC

Tra thông số vật lý của dầu máy biến áp ở 60 oC (PL Bảng 24):ρ = 856kg / m 3 ;ν = 5,76 × 10−6cp = 1, 905-4

m 2 s ; β = 7,1.10kJ/kgK ; λ = 0,1072

1/K; Prf = 87,8 ;Tốc độ dầu chảy trong ống

w=V

4G

4 ⋅120

=

=

= 0,496

2

F ρπd 2

3600 ⋅ 856 ⋅ π ⋅ 0,01m/sW mK

Prw = 202TopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn PhíTiêu chuẩn Reynolds:Re f =ωd

νf=0,496 × 0,01

5,76 × 10−6= 858Vì Ref < 2200 : chảy tầng9,81 ⋅ 7,1 ⋅ 10 −4 ⋅ 0,013 (60 − 30 )

gβd 3 (t f − t w )

= 6254,5

Gr =

=

2

−6 2

ν

(5,76 ⋅ 10 )

PTTC khi chảy tầng, giả thiết L/d ≥ 50 :Nu f = 0,15 Re 0f,33 Prf0, 43⎛ Pr

Grf0 ,1 ⎜⎜ f

⎝ Prw

⎟⎟

0 , 25⎛ 87,8 ⎞

= 0,15 ⋅ 8580,33 ⋅ 87,80, 43 ⋅ 6264,50,1 ⎜202

Hệ số tỏa nhiệt: α = Nu f

Nhiệt lượng dầu nhả

ra trong 1 ống:λf

d= 18,580,1072

0,01Q1 = Gcp(tf’ – tf’’) =0 , 25= 18,58

2= 199,1 W m K120

⋅1,905(80 − 40 ) = 2,54

3600kWTopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn Phí¾ Chiều dài ốngTừ PT:2540

Q1

= 13,54

=

L=

απd (t f − t w ) 199,1⋅ π ⋅ 0,01(60 − 30)Suy ra

Kieåm traQ1 = απdL(tf – tw)L

d=13,54

0,01= 1354 > 50do đó hệ số εl = 1.™ Năng suất của thiết bò có 05 ống:

Q = nQ1 = 5 x 2,54 = 12,7kWmTopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn PhíBÌNH NGƯNGTopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn Phí Bài2:Bình ngưng có 150 ống (song song), đường kính trong d = 20 mm.Lưu lượng nước vào bình G = 84 kg/s, tf’= 30 oC, tf’’= 50 oC. Nhiệt độ trung

bình BM ống tw = 70 oC.

- Tính hệ số tỏa nhiệt α trong ống.

- Tính L mỗi ống.Giải:a) Hệ số toả nhiệt α

Nhiệt độ trung bình của nước:TSVLρ = 992,2 kg/m3 ;tf = 0,5(30 + 50) = 40 oCcp = 4,174 kJ/kgK ;ν = 0,659.10-6 m2/s ; Prf = 4,31λ = 63,5.10-2 W/mK; Prw = 2,55Tốc độ nước chuyển động trong ốngw=4G

4 ⋅ 84

=

= 1,8

2

ρπd 2 n

992,2 ⋅ π ⋅ 0,02 ⋅150Re f =wd

1,8 ⋅ 0,02

=

54628 > 104

=6

ν

0,659 ⋅ 10m/sTopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn PhíGiả thiết L/d > 50 -> εl = 1

PTTC có dạng:⎛ Pr ⎞

Nu f = 0,021 Re 0f ,8 Prf0, 43 ⎜⎜ f ⎟⎟

⎝ Prw ⎠0 , 25⎛ 4,31 ⎞

= 0,021 ⋅ 54628 0,8 4,310, 43 ⎜⎝ 2,55 ⎠63,5 ⋅10 −2

λ

= 8781,5

α = Nu f = 276,58

0,02

d0 , 25= 276,58W / m 2Kb) Nhiệt lượng nước nhận đượcQ = Gcp(tf’’ – tf’) = 84 x 4,174(50 – 30) = 7012 kW

Chiều dài mỗi ốngL=Q

nαπdΔt7012 ⋅103

=

= 2,825

150 ⋅ 8781,5 ⋅ π ⋅ 0,02(70 − 40)Kiểm tra lại giả thiết L/d = 2,825/0,02 = 141 > 50: thoả mãnmTopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn Phí Bài3: (như 10.23)Khói chuyển động trong ống (0,4 x 0,8) m, L = 10 m. Lưu lượng G = 4,8

kg/s, nhiệt độ trung bình tf = 300 oC.

Tính hệ số tỏa nhiệt α . Xem Prf = Prw.

Giải:

KTXĐ: Þ tương đươngd tđ =4 ⋅ 0,4 ⋅ 0,8

4F

= 0,533

=

2(0,4 + 0,8)

UmKhi tf = 300 oC, TSVL của khói (PL B. 23)

TSVL:ρ = 0,617 kg/m3; λ = 4,84.10-2 W/mK ;ν = 45,81.10-6 m2/s; Pr = 0,65

Tốc độ khói trong ốngw=4,8

V G =

= 24,3

=

,

,

,

0

617

0

4

0

8

F ρFRe f =ωd

νf=24,3 ⋅ 0,533

4

=

282730

>

10

45,81 ⋅ 10− 6m/sTopTaiLieu.Com | Chia Sẻ Tài Liệu Miễn PhíChế độ chảy rối

0 ,80

0 , 43 ⎛ Pr f

Nu f = 0,021 Re f Prf ⎜⎜

⎝ PrwPTTC:

⎟⎟

0 , 25εl= 0,021.2827300,8.0,650,43.1,05 = 420

L

dDo đó=10

0,533nên hệ số εl = 1,05= 18,7α = Nu fλf

d= 4204,84 ⋅ 10−20,533(Baûng 8.1)

2= 38,1 W m KTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài Tập Bức Xạ.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×