Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với sự kiện nuôi con nuôi

Đối với sự kiện nuôi con nuôi

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được gi ới thiệu làm con ni

có đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ

chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha

mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng,

tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày, kể

từ ngày có ý kiến đồng ý của những người quy đ ịnh tại Đi ều 21 c ủa Lu ật

này.

2. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì ph ải tr ả l ời

bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ

hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong th ời h ạn 10 ngày, k ể

từ ngày có ý kiến của những người quy định tại Điều 21 của Lu ật này.

3. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi được gửi Ủy ban nhân dân cấp xã n ơi

thường trú của người nhận con nuôi hoặc của người đ ược nhận làm con

nuôi.C. KẾT BÀI

Nếu quan hệ giữa vợ chồng là quan hệ pháp lý hơn nhân thì quan hệ

giữa cha mẹ và con cái là quan hệ tràn đầy tình cảm yêu thương chăm sóc,

16nhưng lại đầy ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ trước xã hội. Có th ể th ấy

rằng quan hệ cha, mẹ, con vừa có ý nghĩa quan trọng về m ặt pháp lý, v ừa

có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội. Quan hệ cha, m ẹ, con xác l ập đ ược

pháp luật và cộng đồng thừa nhận, là cơ sở để thực hiện tốt những quy

định và quyền nhân thân, quyền tài sản giữa cha mẹ và con, về quy ền th ừa

kế… Bên cạnh đó, quan hệ này còn là điều kiện phát sinh nghĩa vụ c ấp

dưỡng của cha mẹ với con và của con với cha mẹ. Đồng thời khi có tranh

chấp xảy ra giữa các thành viên trong gia đình thì mối quan h ệ này sẽ là c ơ

sở để giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý và về mặt xã hội thì h ệ

thống pháp luật Việt Nam quy định về vấn đề xác định quan h ệ cha, m ẹ,

con nói chung và theo thủ tục tư pháp nói riêng còn bộc lộ một số h ạn chế,

bất cập. Qua đó, các cơ quan Nhà nước có th ẩm quy ền c ần xem xét và đ ưa

ra những quy định để khác phục những hạn chế, bất cập đó nhằm hoàn

thiện hệ thống pháp luật.17MỤC LỤC

A. MỞ BÀI........................................................................................................................... 1

B. NỘI DUNG..................................................................................................................... 2

I. Khái quát khái niệm........................................................................................... 2

II. Xác định cha mẹ, con theo thủ tục tư pháp...........................................3

1. Xác định cha, mẹ, con khi cha mẹ có hơn nhân h ợp pháp .........3

2. Xác định cha, mẹ, con khi cha và mẹ c ủa người con không t ồn

tại quan hệ hôn nhân…………………………….…………………………5

3. Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp sinh con theo ph ương

pháp khoa học............................................................................................................ 6

C. KẾT BÀI.......................................................................................................................... 7TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Luật hơn nhân và gia đình - Trường ĐH Ki ểm sát Hà

Nội năm 2015.

2. Giáo trình Luật hơn nhân và gia đình – Trường ĐH Luật Hà Nội

năm 2012.

3. Trang web:123.doc

4. Trang web: thongtinphapluatdansu.edu.vn1819Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với sự kiện nuôi con nuôi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×