Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH LÃNH ĐạO QUẢN LÝ.

V. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH LÃNH ĐạO QUẢN LÝ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối với người cán bộ lãnh đạo - quản lý hiện nay, tuỳ theo ngành nghề

yêu cầu mà phải được giáo dục đào tạo, bồi dưỡng để nắm vững những hệ thống

tri thức khoa học, những tri thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã

hội và những kỹ năng, kỹ xảo về quản lý và trang bị hệ thống quan điểm của chủ

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những tri thức về tâm lý con người,

về công nghệ lãnh đạo - quản lý. Con đường hiệu quả nhất giúp cho người lãnh

đạo - quản lý hồn thiện nhân cách của mình là tự nhận thức và bồi dưỡng, trang

bị cho mình những tri thức khoa học, kỹ năng lãnh đạo - quản lý và tự rèn luyện

những phẩm chất nhân cách của mình.

Mặt khác, để hoàn thiện nhân cách, người cán bộ lãnh đạo phải tham gia

nhiều dạng hoạt động khác nhau, chỉ trong hoạt động thực tiễn, nhận thức của

người lãnh đạo quản lý về thế giới, các sự kiện chung quanh mới nhanh chóng

hơn, nhạy bén và sâu sắc hơn, tình cảm được biểu hiện mãnh liệt hơn, ý chí kiên

cường hơn.

Người lãnh đạo - quản lý còn phải biết xem giao lưu như một phương

cách chủ yếu để nắm được tình hình ở quần chúng, biết được tâm tư, nguyện

vọng, sự đánh giá của quần chúng để có thể tự điều chỉnh mình, chỉ đạo tốt việc

ra quyết định và tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện quyết định quản lý.

Bên cạnh đó, tập thể lao động ở cơ quan, đơn vị mình, tập thể các đồn

thể xã hội là môi trường quan trọng để các nhà lãnh đạo - quản lý rèn luyện nhân

cách. Do đó người lãnh đạo cần phải đặt mình trong tổ chức, phải sinh hoạt và

công tác trong các tổ chức này với tinh thần vì Đảng, vì dân. Rèn luyện nhân

cách có nghĩa là phát huy ưu điểm và sửa chữa khuyết điểm của bản thân, trong

đó tự phê bình và phê bình là con đường rèn luyện tốt nhất.

Ngoài ra, để ngăn ngừa sự tha hóa về lối sống, đạo đức, người lãnh đạo

quản lý phải biết tự giác kiềm chế trước những cám dỗ vật chất, cảnh giác và

tỉnh táo với những thủ đoạn mua chuộc của kẻ xấu, phải biết đề cao nét đẹp

truyền thống, đạo đức, đạo lý của cha ơng, tạo dựng tâm lý “mỗi người vì mọi

người, mọi người vì mỗi người” trong mỗi gia đình, trong môi trường làm việc,

xây dựng “lối sống mới” giữ lấy “thuần phong mỹ tục”.

Tóm lại, q trình hình thành và phát triển nhân cách là một quá trình

lâu dài, phức tạp đòi hỏi người lãnh đạo phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng,

21học tập. Chính vì vậy, vấn đề đào tạo, bồi dượng, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh

đạo có phẩm chất đạo đức và năng lực có ý nghĩa vơ cùng quan trọng góp phần

thúc đẩy nhanh nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để làm tốt tự giáo dục, tự học tập, rèn luyện lãnh đạo phải biết tự đánh

giá mình một cách khách quan và dũng cảm, tránh tự bằng lòng, thoả mãn với

mình. Chỉ có nhận rõ mạnh yếu trong từng phẩm chất nhân cách, lãnh đạo mới

có thể định hướng đúng trong tự giáo dục, tự học tập, rèn luyện.

Cần phải có động cơ tự giáo dục, tự học tập, rèn luyện mạnh mẽ. Đây là

điều rất khó, vì vậy lãnh đạo phải nỗ lực ý chí cao, thường xuyên tự phê bình và

phê bình một cách nghiêm khắc, khơng ngừng tự đổi mới hoạt động nhận thức,

hoạt động thực tiễn, tự rút kinh nghiệm…từ đó mà góp phần làm cho nhân cách

người lãnh đạo khơng ngừng hồn thiện.22KẾT LUẬN

Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được vinh dự đứng vào

hàng ngũ của Đảng Cộng Việt Nam, tôi luôn luôn thường xuyên tu dưỡng đạo

đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần

kiệm liêm chính chí cơng vơ tư và gương mẫu đi đầu trong mọi công tác lãnh chỉ

đạo. Huyện chúng tơi nhất định hồn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng xã,

huyện nơng thơn mới thí điểm đầu tiên của cả nước.

Với những đặc điểm trên, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo và quản lý cần

thiết phải có những phẩm như sau:

1. Phải có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng trên cơ sở lập trường của

chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc,

với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Kiên định lập trường quan

điểm quản lý vì con người, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội quyết định

việc lựa chọn và sử dụng phương pháp quản lý thích hợp.

2. Có đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng, cần, kiệm,

liêm, chính, khơng lợi dụng chức quyền để tham ơ, lãng phí, xa hoa. Gương mẫu

đi đầu trong mọi cơng việc. Xác định sự biến đổi, tác động tích cực, tiêu cực của

cơ chế thị trường đến tâm lý con người và xã hội để ra quyết định và tổ chức

thực hiện quyết định có kết quả. Muốn vậy, người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải

biết tính đến yếu tố tâm lý của người sẽ thực hiện quyết định và các nhóm xã hội

có liên quan, chịu hậu quả của việc thực hiện quyết định. Lựa chọn tham mưu

khách quan, trung thực, có trình độ, kinh nghiệm ra quyết định, không vụ lợi làm

sai lệch mục tiêu ra quyết định. Người lãnh đạo, quản lý phải tự đặt mình vào vai

trò của người thực hiện nhằm đảm bảo khả năng thực thi có kết quả.

3. Có kiến thức sâu rộng về kinh tế và xã hội, hiểu biết pháp luật. Nhạy

cảm, linh hoạt, năng động thích ứng nhanh với những biến đổi của đời sống.

Mạnh dạn, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro để vươn lên trong sự

nghiệp.234. Hăng say học tập, lao động. Biết vận dụng trí tuệ, sức lực của mình

vào cơng việc nhằm đưa tỉnh Lâm Đồng từ một tỉnh còn nghèo nàn, lạc hậu

nhanh chóng hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

5. Có năng lực hoạt động sáng tạo, nhanh nhẹn trong tiếp cận với cái

mới, có khả năng tự chịu trách nhiệm trong cơng việc của mình, bước đầu phát

triển năng lực tư duy toàn diện. Dám chấp nhận cạnh tranh để tiến lên. Biết nhìn

xa trơng rộng nhằm đạt tới mục tiêu cuối cùng là đưa huyện Củ Chi trở thành

một huyện nông thôn mới ngày càng giàu mạnh.

6. Có năng lực giao tiếp, phải mở rộng dân chủ, tranh thủ ý kiến của

nhiều người; biết phát huy tính tích cực sáng tạo của người dưới quyền mình;

phải cung cấp thơng tin đẩy đủ và tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành nhiệm

vụ được giao./.24TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tâm lý học lãnh đạo quản lý dành cho người lãnh đạo. Nxb CTQG,

H 2002, Trang 7 – 32.

2. Nguyễn Phúc Ân. Một số khía cạnh TLXH cần lưu ý với công tác

lãnh đạo và quản lý trong cơ chế thị trường Nxb trẻ 1994.

3.Vũ Dũng. TLHQL, Nxb ĐHSP, H20064.TLHQL, Nxb LLCT, H2004.5.TLHQL, Bộ đội. Nxb QĐND, H2002.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH LÃNH ĐạO QUẢN LÝ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×