Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. NHỮNG PHẨM CHẤT NHÂN CÁCH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LĐQL:

II. NHỮNG PHẨM CHẤT NHÂN CÁCH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LĐQL:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Lối sống trong sạch, lành mạnh

Các phẩm chất này có vai trò định hướng hoạt động lãnh đạo, giúp người

lãnh đạo giữ được vai trò lãnh đạo.

2.2. Thành thạo chun mơn nghề nghiệp, tính khoa học

Là yếu tố quyết định để giữ vai trò lãnh đạo cao nhất, tạo khả năng phối

hợp chun mơn của các thành viên.

- Có luận cứ trong xác định mục tiêu, nội dung lãnh đạo: Người lãnh đạo

hiểu rõ hơn ai hết, hiểu sâu sắc mình cần phải làm gì? cần đi đến đâu?

Người Mỹ: “Thế giới bị gạt sang một bên để ta đi qua, nếu ta biết mình

sẽ đi đâu”.

- Kế hoạch trong tổ chức thực hiện

- Kế hoạch trong sử dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện lãnh

đạo

- Hiểu biết sâu rộng, năng động, có năng lực quan sát

- Tỉ mỉ, cụ thể, thận trọng khi ra quyết định

2.3. Tính đòi hỏi cao, nhất quán, phong cách lãnh đạo dân

chủ

- Tơn trọng, tin tưởng, đòi hỏi cao để cấp dưới tăng trách nhiệm, buộc họ

cố gắng, đồng thời cũng thể hiện sự tơn trọng, tin tưởng con người (Đòi hỏi

người khác một thì đòi hỏi bản thân phải gấp đơi, gấp ba)

- Nhất quán trong toàn bộ hệ thống làm toàn bộ hệ thống vận hành thống

nhất, tạo sức mạnh, niềm tin cho cấp dưới, kích thích sáng tạo

- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình để đem lại kết

quả tốt hơn

- Quan tâm cấp dưới, nhạy cảm : Lắng nghe, hiểu cấp dưới (Đặt mình

vào vị trí của họ, khích lệ bằng khen là chính; chú ý tới cái Tơi của cấp dưới: Sức

khoẻ, gia đình, công việc; tế nhị: không phê phán quá đáng, tin vào sự hướng

thiện; thuyết phục để tự giác làm; tạo cơ hội phát triển: Mĩ 3-5 năm, Nhật 5-10

năm chuyển đổi công việc.)

82.4. Nghệ thuật lãnh đạo

- Nghệ thuật thu hút người khác bằng uy tín, sự đòi hỏi cao

- Nghệ thuật ra quyết định nhanh chóng, phù hợp chính xác(Tránh lẻ tẻ,

vụn vặt, gây rối bận và ức chế tâm lý dưới)

- Nghệ thuật giao nhiệm vụ; Cấp dưới phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm

vụ, thực hiện sáng tạo

- Nghệ thuật cụ thể hoá nhiệm vụ khắc phục thụ động, ỷ lại

- Nghệ thuật động viên cấp dưới: Khen dưới

- Nghệ thuật kiểm tra, phát hiện, uốn nắn, điều chỉnh kịp thời

2.5. Tác phong, quan điểm quần chúng

- Khiêm tốn, giản dị, lịch thiệp, tế nhị trong giao tiếp tạo sự gần guĩ, mến

phục, tin tưởng (Tự kiêu là kìm hãm bản thân, tự sát dần dần)

- Lắng nghe, tăng đối thoại, học hỏi cấp dưới (tránh đa nghi, đố kị,

ghen ghét).

- Đoàn kết, điều hoà các quan hệ trong tập thể

* Con đường hình thành, phát triển nhân cách người LĐQL

- Phát huy tính tích cực trong hoạt động thực tiễn

Nhân cách hình thành, phát triển trong hoạt động, để phát triển nhân cách

người lãnh đạo cần phát huy tính tích cực của họ trong hoạt động thực tiễn. Để

đạt được điều đó, người lãnh đạo phải quán triệt sâu sắc chức trách, nhiệm vụ,

quyền hạn của mình, hình thành động cơ, mục đích, hoạt động đúng đắn, trên cơ

sở lựa chọn hợp lý đối tượng, phương thức thoả mãn nhu cầu của bản thân và

phân tích một cách khách quan tình hình, nhiệm vụ của đơn vị.

Thơng qua tham gia chủ động và tích cực vào hoạt động thực tiễn, người

lãnh đạo dần dần sẽ hình thành những nét tâm lý mới, những nét này phát triển

ổn định sẽ trở thành thuộc tính, phẩm chất nhân cách. Tuy nhiên, hoạt động thực

tiễn chỉ có thể tác động hiệu quả đến phát triển nhân cách lãnh đạo khi việc tổng

kết, phổ biến kinh nghiệm được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Qua tổng

kết thực tiễn, lãnh đạo sẽ nhận thức sâu sắc hơn về con người, tổ chức, đúc rút

9kinh nghiệm tiến hành các hoạt động, từ đó sẽ góp phần phát triển các phẩm chất

chính trị đạo đức, nghề nghiệp, tâm lý của nhân cách người lãnh đạo.

Hiểu rõ tác dụng to lớn của hoạt động thực tiễn với hình thành, phát triển

nhân cách, người lãnh đạo cần chú ý tổ chức một cách khoa học các hoạt động

của đơn vị, có tổ chức, kỉ luật chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.

- Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng thực chất là chuẩn bị về phẩm chất nhân cách và tay

nghề cho người lãnh đạo. Chất lượng hoạt động này có thể được đánh giá thông

qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách của lãnh đạo tại đơn vị. Đào tạo, bồi

dưỡng phải đảm bảo tính chuẩn hố, hiện đại hố và mang tính thiết thực để lãnh

đạo có thể nhanh chóng thích ứng với thực tế đơn vị và hồn thành tốt mọi

nhiệm vụ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với hoạt động thực tế của

người lãnh đạo. Đồng thời các hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải

đảm bảo thống nhất giữa học và hành, tránh truyền thụ một chiều, máy móc.

Để người lãnh đạo thích ứng được với những phát triển mới họ phải

được đào tạo ở trình độ cao (Đại học, Sau Đại học). Tuy nhiên, đào tạo tại

trường chỉ có thể góp phần hình thành những phẩm chất nhân cách cơ bản còn

q trình bồi dưỡng rất cần thiết để phát triển nhân cách người lãnh đạo trong

q trình cơng tác.

Những tác động sư phạm trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng chỉ phát huy

tác dụng với hình thành, phát triển nhân cách lãnh đạo khi bản thân người lãnh

đạo luôn nêu cao tính tích cực học tập. Họ phải được thúc đẩy bới những động

cơ có ý nghĩa xã hội chứ khơng phải những động cơ cá nhân tư lợi. Họ còn phải

có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học, đề cao tính chủ động, độc lập, sáng

tạo mới có thể nâng cao nhận thức, chuyển biến tư tưởng, thái độ, đổi mới về

hành động.

- Mở rộng quan hệ xã hội và giao tiếp

Nhân cách con người luôn là sản phẩm của các điều kiện xã hội lịch sử.

Đó chính là tồn bộ các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội…tồn tại ở các

phạm vi khác nhau: Nhân loại, khu vực, quốc gia, dân tộc, địa phương, đơn vị,

gia đình…Điều kiện xã hội lịch sử thường tồn tại ở 2 cấp độ: Môi trường xã hội

10rộng lớn (Môi trường quốc tế, đất nước, …) và môi trường gần gũi (Đơn vị, gia

đình…). Mơi trường xã hội rộng lớn thường chi phối và để lại dấu ấn trong

những đặc điểm nhân cách chung có tính thời đại, dân tộc, giai cấp, vùng miền

trong nhân cách, còn mơi trường gần gũi có vai trò bộ lọc, lăng kình khúc xạ các

tác động từ môi trường xã hội rộng lớn tới nhân cách.

Để hình thành, phát triển nhân cách lãnh đạo có kết quả, người lãnh đạo

phải thực sự gắn bó với tập thể đơn vị, chú ý mở rộng các quan hệ xã hội, quan

hệ giao tiếp với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Khi giao tiếp, lãnh đạo một mặt

phải phát huy ảnh hưởng tích cực của mình đến nhân cách những người tham gia

giao tiếp. mặt khác phải chú ý học tập những nét tốt từ họ, ngăm chặn ảnh hưởng

xấu. Để tiếp thu có chọn lọc các tác động xã hội, lãnh đạo phải là một chủ thể

tham gia các quan hệ xã hội một cách chủ động, tích cực, có tính tự chủ, tự trọng

cao.

- Tự giáo dục, tự học tập, rèn luyện

Giáo dục phải kết hợp với tự giáo dục, tự học tập, rèn luyện mới có thể

hình thành, phát triển nhân cách có hiệu quả. Bởi con người không chỉ là chủ thể

trong hoạt động và quan hệ xã hội mà còn là chủ thể trong sự phát triển nhân

cách của mình. Người lãnh đạo là một nhân cách đã trưởng thành chín muồi. vì

thế càng có khả năng thực hiện tốt tư cách chủ thể trong xây dựng nhân cách

thông qua tự giáo dục, tự học tập, rèn luyện.III. NHỮNG PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA

NGƯỜI LÃNH ĐẠO (LĐ)

3.1. Thể lực khoẻ mạnh và tinh thần minh mẫn

Trước khi trình bày các phẩm chất tâm lí cần thiết của người LĐ, chúng

ta cần tìm hiểu về một yếu tố quan trọng không thể thiếu được đối với một người

LĐ. Đây được xem như là cơ sở của các phẩm chất tâm lí ở người LĐ. Đó là yếu

tố. Thể lực khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Kết quả của các cơng trình nghiên cứu và thực tiễn cho thấy, sự thành

công của người LĐ không thể tách rời năng lượng về thể lực và thần kinh, hay

nói cách khác là sức khoẻ về thể lực và thần kinh. Hiệu quả làm việc, hiệu quả

11QL cơ quan phụ thuộc trước hết vào sự làm việc dẻo dai và khoẻ mạnh của cá

nhân người LĐ. Năng lượng làm việc của người LĐ có thể truyền sang cho

những người khác qua hiệu quả làm việc của người đó. Năng lượng làm việc của

người LĐ tạo ra năng lượng làm việc của những người thừa hành.

Để đảm bảo có sức khoẻ làm việc tốt, yêu cầu đầu tiên và rất quan trọng

là người LĐ phải giữ cho tim mạch hoạt động tốt, phải có thể lực đảm bảo cho

hoạt động bình thường.

3.2. Năng lực xác định mực tiêu và định hướng hoạt

động của tổ chức.

Phẩm chất quan trọng thứ hai của bất cứ người LĐ giỏi nào là năng lực

xác định mục tiêu và định hướng hoạt động của tổ chức. Người LĐ là người

hiểu rõ hơn ai hết và hiểu ở mức sâu sắc là mình cần phải làm gì, cần phải đi

đến đâu. Đối với tổ chức do mình QL thì cần phải hiểu rõ mục tiêu và phương

hướng hoạt động của nó. Người Mĩ có câu ngạn ngữ: "Thế giới bị gạt sang một

bên để ta đi qua nếu ta biết mình sẽ đi đâu. Người LĐ cần phải biết lựa chọn,

biết xác định chính xác đối tượng, mục tiêu hay nhiệm vụ mà tổ chức của mình

sẽ phải thực hiện.

3.3. Trí tuệ năng động

Trí tuệ là phẩm chất quan trọng hàng đầu của người LĐ. Bởi lẽ, trí tuệ

giúp người LĐ có khả năng phân tích tình huống một cách chính xác, khả năng

giải quyết các tình huống xuất hiện một cách kịp thời, cũng như khả năng thích

nghi với sự biến đổi của hồn cảnh XH.

3.4. Lòng nhiệt tình

Nếu người LĐ chỉ xác định được mục tiêu hoạt động của tổ chức thì

chưa đủ, mà còn cần có một xúc cảm mạnh mẽ thúc đẩy hy vọng và niềm tin về

sự chiến thắng, xúc cảm thể hiện sự thích thú trong cơng việc. Nói cách khác là

người LĐ phải có lòng nhiệt tình. Một nhà bác học người Pháp đã nói: Con

người ta khơng mấy khi thành cơng nhờ sự may mắn, nhưng có thể thành cơng

bằng mồ hơi và nước mắt của mình.

Khi người LĐ có thể lực tốt, sức khoẻ tốt, tinh thần tốt thì dễ dàng có

lòng nhiệt tình và khi người LĐ có lòng nhiệt tình thì thường có sự sáng tạo. Sự

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. NHỮNG PHẨM CHẤT NHÂN CÁCH CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LĐQL:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×