Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e. Thực hiện tham số (parameter sweep)

e. Thực hiện tham số (parameter sweep)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thơng Tin QuangTh.s Lê Thị Cẩm HàHình 12. Hộp thoại Total Parameter Lteration

Hoặc:

-Bước 1: lựa chọn Layout>set Total sweeps lterations trên Menu

toolbar (hình 13)Hộp thoại Total Parameter Sweep lteration xuất hiện giá trị hiện tại

(như hình 12)

-Nhập vào số lần qt

Kích chuột vào nút OKHình 13. Truy nhập qua Layout – set Total Sweep lterations

 Thay đổi tần số quét

Tìm hiều về phần mềm OptisystemPage 16SVTH: Võ Trường SinhThông Tin QuangTh.s Lê Thị Cẩm HàSau khi tính tốn, để thay đổi số lần quét hiển thị trên bản thi ết kế

(layout). Thực hiện các bước sau:

- Bước 1: lựa chọn Layout>Set current Sweep Interation trên menu

toolbar

Hộp thoại Set Current Sweep lterarion xuất hiện như trên hình 14

- Bước 2: Nhập vào số lần quét muốn hiển thi trên bản thiết kế

- Bước 3: Kích chuột vào nút OKHình 14. Hộp tho ại current sweep lteration

Sử dụng nút Previous Sweep Iterarion hoặc next Sweep lteration trên

Layout toolbar để chuyển giữa các lần quét.

Hoặc: lựa chọn lần quét trên Set Current Iteration drop-down box như trên hình

15 dưới đayHình 15. Set Current lteration drop-down box

 Thay đổi giá trị tham số quét :Tìm hiều về phần mềm OptisystemPage 17SVTH: Võ Trường SinhThơng Tin QuangTh.s Lê Thị Cẩm HàSau khi lựa chin số lần quét thâm số, phải thực hiện nhập các giá tr ị cần

quét của tham số. trước khi nhập, tham số cần quét phải được chuyển

sang chế độ Sweep Mode.

• Lựa chọn Sweep Mode

Để chuyển sang Sweep mode cho tham số cần quét, thực hiện các

bước sau:

oBước 1: lựa chọn Layout>Parameter Sweep trên Menu toolbar.

Hộp thoại về các tham số của phần tử xuất hiện như trên hình

17oở trong cột Mode, lựa chon chế độ Sweep mode (xem hình 16)Hình 16. Sweep modeTìm hiều về phần mềm OptisystemPage 18SVTH: Võ Trường SinhThơng Tin QuangTh.s Lê Thị Cẩm HàHình 17. Tham số của phần tử - tham s ố ở chế đ ộ Sweep mode

okích chuột vào nút Parameter Sweep trong cột value của tham

số lần quét (đã ơ Sweep Mode) (như minh họa trên hình là tham

số). hộp thoại Parameter Sweeps xuất hiện như trên màn hình

18 dưới đay.Hình 18. Các giá trị tham số cần quét của phần tử trên thiết kế

nhập giá trị tham số quét:

Để nhập các giá trị tham số cần quét, thực hiện các bước sau:

o Bước 1: Lựa chọn Layout>Parameter trên Menu toolbar

o Bước 2: kích chuột vào nút Parameter Sweep trên cột Value của

tham số

o Bước 3: Nhập dữ liệu bằng tay hoặc sử dụng cơng cụ Spread

Tool để nhập dữ liệuTìm hiều về phần mềm OptisystemPage 19SVTH: Võ Trường SinhThông Tin QuangTh.s Lê Thị Cẩm Hà Chạy mô phỏng (thực hiện tương tự như phần 4.6)

 Hiển thị kết quả mô phỏng quét tham số:Để hiển thị kết quả mô phỏng quét tham số, thực hiện các bước sau:

o Bước 1: Lựa chọn Report tab trong cửa sổ Project Layout

o Bước 2: kích chuột vào nút Opti2Dgraph trên Report toolbar

o Bước 3: Trong Project Browser, lựa chọn tham số đã để ở Sweep

Mode, kéo tham số này và thả vào trục x của đồ thị 2D

o Trong Project Browser, lựa chọn tham số Min, Log of BER của thiết

bị phân tích lỗi bit, kéo tham sooa này và thả vào trục y của đồ thi

2D

Kết quả thay đổi BER theo tham số quét sẽ hiển thị trên đồ thị trên

sơ đồ thị 2D.Hình 19. Các bước điển hiển thi kết quả mơ phỏng quét tham số

f.Đưa kết quả mô phỏng vào báo cáoĐể đưa kết quả mơ phỏng vào báo cáo có thể sử dụng kỹ thuật chụp màn hình.

Các bước thực hiện như sau:Tìm hiều về phần mềm OptisystemPage 20SVTH: Võ Trường SinhThông Tin QuangTh.s Lê Thị Cẩm HàBấm tổ hợp phím Alt + Print Screen SyRq để lưu tạm thời cửa sổ màn

hình muốn chụp vào Clipboard

- Bấm vào Start>Programs>Accessories>Pain để khởi động chương trình

Paint

- Vào Menu Edit trong Paint rồi bấm chọn Paste để dán cửa sổ màn hình

đã chụp từ Clipboard vào cửa sổ làm việc của Paint

- Sử dụng các công cụ Select trong Paint để lấy phần thông tin muốn sao

chụp lại theo ý muốn.

- Bấm vào menu File > Save As để đặt tên cho tấm hình vào chọn n ơi lưu

tấm hình đã chụp vào máy tính. Có thể lưu dưới dạng “,bmp,” “,jpg,” “,jpeg

hoặc “,dib. Hoặc “dán” ngay vào trong file báo cáo ( sử dụng phím Ctrl+V).

Kết luận

Với việc sử dụng thành thạo phần mềm Optisystem chúng ta có th ể tạo ra

được một hệ thống truyền tin trong thông tin quang. Phần mềm đáp ứng

đầy đủ mô phỏng thực thế. Dễ dàng sử dụng, giao diện phần mềm đẹp.

Tài liệu tham khảo

https://optiwave.com/resources/latest-news/optisystem-15-0-newversion/

https://tailieu.vn/doc/bai-tieu-luan-thiet-ke-va-mo-phong-he-thong-thongtin-quang-wdm-su-dung-phan-mem-optisystem-1825605.html

http://luanvan.net.vn/luan-van/chuyen-de-wdm-va-phan-mem-optisystem72360/

-III.IV.Tìm hiều về phần mềm OptisystemPage 21SVTH: Võ Trường SinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Thực hiện tham số (parameter sweep)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×