Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.1: Thực trạng thể lực chung của nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang

Biểu đồ 3.1: Thực trạng thể lực chung của nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang

Tải bản đầy đủ - 0trang

57Dựa trên cơ sở các test đánh giá trình độ thể lực của Bộ GD & ĐT

chúng tôi nhận thấy thành tích thể lực chung của nam sinh viên năm thứ nhất

trường Đại học Tiền Giang nằm ở mức đạt chiếm 50% và chưa đạt chiếm

50%.

- Test Lực bóp tay thuận (kg): Thành tích ban đầu chung của nam sinh

viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang là= 38.104.72, nhỏ hơnthành tích chung của Bộ GD & ĐT theo QĐ 53, là ≥ 40,7.

- Test Nằm ngửa gập bụng (lần): Thành tích ban đầu chung của nam

sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang là= 19.351.55, lớnhơn thành tích chung của Bộ GD & ĐT theo QĐ 53, là ≥ 16.

- Test Bật xa tại chỗ (cm): Thành tích ban đầu chung của nam sinh viên

năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang là= 200.6012.26, nhỏ hơnthành tích chung của Bộ GD & ĐT theo QĐ 53, là ≥ 16.

- Test Chạy 30m XPC (s): Thành tích ban đầu chung của nam sinh viên

năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang là= 5.550.83, lớn hơn thànhtích chung của Bộ GD & ĐT theo QĐ 53, là ≤ 5,80.

- Test Chạy tùy sức 5 phút (m): Thành tích ban đầu chung của nam sinh

viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang là= 899.462.16, nhỏ hơnthành tích chung của Bộ GD & ĐT theo QĐ 53, là ≥ 940.

- Test Chạy con thoi 4x10m (s): Thành tích ban đầu chung của nam sinh

viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang là= 12.37thành tích chung của Bộ GD & ĐT theo QĐ 53, là ≤ 12,50.0.68, lớn hơn583.2. Lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chung cho nam

sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang

3.2.1. Nghiên cứu xác định nguyên tắc lựa chọn các bài tập nhằm

phát triển thể lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học

Tiền giang

Đề tài tiếp tục phỏng vấn các đối tượng về căn cứ lựa chọn các bài tập

phát triển thể lực chung ứng dụng trong q trình giảng dạy các nhóm bài tập

được lựa chọn phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

Nguyên tắc 1: Các BTTL chung được xây dựng với nội dung và hình

thức phù hợp với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.

Nguyên tắc 2: Các BTTL chung được sử dụng một cách khoa học để

phát triển những tố chất cần thiết cho sinh viên và các phương pháp và hình

thức tập luyện phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tiễn.

Nguyên tắc 3: Các bài tập được lựa chọn phải được thực hiện theo

nguyên tắc: động tác từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, lượng vận động

tăng từ ít đến nhiều, từ nhẹ đến nặng.

Nguyên tắc 4: Khối lượng và cường độ vận động của bài tập lựa chọn

phải phù hợp với đối tượng tập luyện và điều kiện thực tiễn.

Từ nhận định trên, đề tài tiến hành phỏng vấn các chuyên gia về các

nguyên tắc lựa chọn bài tập nhằm phát triển thể lực chung cho nam sinh viên

Trường Đại Tiền Giang. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 3.3.59Bảng 3.3: Kết quả phỏng vấn các nguyên tắc lựa chọn bài tập nhằm phát

triển thể lực chung cho nam sinh viên Trường Đại học Tiền Giang (n=30)

TT

1Các nguyên tắc

Các bài tập TLC được xây dựng với nội dung và hình

thức phù hợp với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.Kết quả trả lời

Số người Tỷ lệ %

301002376.6727902273.33Các bài tập TLC được sử dụng một cách khoa học để

2phát triển những tố chất cần thiết cho sinh viên và các

phương pháp và hình thức tập luyện phù hợp với đối

tượng và điều kiện thực tiễn.

Các bài tập được lựa chọn phải được thực hiện theo3nguyên tắc: động tác từ dễ đến khó, từ đơn giản đến

phức tạp, lượng vận động tăng từ ít đến nhiều, từ nhẹ

đến nặng.

Khối lượng và cường độ vận động của bài tập lựa4chọn phải phù hợp với đối tượng tập luyện và điều

kiện thực tiễn.

Qua bảng 3.3, cho thấy:Các chuyên gia và giảng viên đều lựa chọn 4 nguyên tắc trên chiếm tỷ

lệ cao từ 73.33 % đến 100%.

3.2.2. Các bước tiến hành xây dựng các bài tập phát triển thể lực

chung cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang

Để xây dựng hệ thống các bài tập ứng dụng vào chương trình GDTC

phát triển thể lực nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang đề

tài tiến hành các bước sau:

Bước 1: Sử dụng phương pháp phân tích cơ sở khoa học tài liệu tham

khảo;60Phân tích và tổng hợp hệ thống các bài tập thông qua các nguồn tài liệu

tham khảo chuyên môn, đề tài đã xác định cơ sở lý luận của nội dung và yêu

cầu đối với các bài tập lựa chọn dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi sinh viên,

phát triển đầy đủ các tố chất vận động và phát triển toàn diện nhằm phát triển

thể lực cho nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền Giang.

Bước 2: Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng hệ thống các bài tập nhằm

phát triển thể lực chung cho sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng;

Qua khảo sát thực trạng sử dụng hệ thống các bài tập để phát triển thể

lực tại một số trường Đại học, Cao đẳng, đề tài đã chọn lọc được các bài tập

nhằm phát triển thể lực nam sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tiền

Giang.

Bước 3: Xây dựng các bộ công cụ (phiếu phỏng vấn, điều tra khảo

sát…);

Khảo sát tài liệu và thực tiễn giảng dạy, bước đầu tổng hợp và thống kê

được các bài tập nhằm phát triển thể lực nam sinh viên năm thứ nhất trường

Đại học Tiền Giang.

Bước 4: Tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, các giảng viên, huấn

luyện viên chuyên ngành Giáo dục thể chất về mức độ phù hợp của các bài

tập.

Trước hết, đề tài tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn theo 2 mức độ:

Đồng ý và không đồng ý. Các test chỉ tiêu sẽ chỉ được lựa chọn nếu có trên

75% ý kiến đồng ý sử dụng của các chuyên gia, các giảng viên và các nhà

quản lý. Bên cạnh đó, trong mẫu phiếu phỏng vấn cũng có giải thích cách

thực hiện test để các chuyên gia, các giảng viên và các nhà quản lý hiểu rõ

hơn cách thức thực hiện bài tập và có sự đóng góp ý kiến chính xác hơn.

Đề tài tiến hành phỏng vấn 2 lần trên cùng một đối tượng, lần phỏng

vấn thứ nhất cách lần phỏng vấn thứ 2 là 1 tuần. Phiếu phỏng vấn được gửiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.1: Thực trạng thể lực chung của nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×