Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

người Việt Nam từ 6 -20 tuổi, NXB TDTT Hà Nội.

11. Dương Nghiệp Chí (2005), Đo lường thể thao, Hà Nội,

12. Đặng Văn Chung (1979), Sức khỏe và bảo vệ sức khỏe, NXB Y Học, Hà Nội.

13. Lương Kim Chung (1998),“Suy nghĩ về sự phát triển thể chất đối vớinguồn lao động tương lai”, Tuyến tập nghiên cứu khoa học thế dục thế thao,

NXB Hà Nội.

14. Nguyễn Ngọc Cừ, Dương Nghiệp Chí (2001), Nâng cao tầm vóc của cơthể người, Tài liệu chuyên đề số 1 và 2, Viện Khoa học TDTT Hà Nội.

15. Hồng Cơng Dân, Dương Nghiệp Chí (2006),“Xây dựng tiêu chuẩn rènluyện thân thể mới cho học sinh và sinh viên Việt Nam”, Tạp chí Khoa học

TDTT số 4/2006, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

16. D. Harre (1996), Học thuyết huấn luyện (Trương Anh Tuấn - Bùi ThếHiển dịch), NXB TDTT Hà Nội.

17. Bùi Quang Hải (2003), “Nghiên cứu đặc điểm phát triển thể chất một sốvấn đề cấp bách trong những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Khoa học TDTT

số 2/2003, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

18. Nguyễn Trọng Hải, Vũ Đức Thu (2001), “Nghiên cứu đánh giá thựctrạng phát trỉến các tổ chất thể lực của sinh viên ”, Tuyển tập nghiên cứu

khoa học giáo dục thể chất, sức khỏe trong trường học các cấp, NXB TDTT

Hà Nội.

19. Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1992 (1998),NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

20. Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý học TDTT, NXB TDTTHà Nội.

21. Tống Ngọc Hiệp (1997), “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thểlực cho nam sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng”, Luận văn

thạc sĩ, 2009.22. Nguyễn Văn Hùng (2001), “Công tác giáo dục thể chất trong các trườngĐH,CĐ tại TPHCM - Hiện trang và giải pháp”,Tạp chí Khoa học TDTT số

2/2001, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

23. Nguyễn Thị Việt Hương (1999), “Tìm hiểu năng lực thể chất của sinhviên nam-nữ khóa 1997 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM”, Luận

văn thạc sĩ giáo dục học.

24. Nguyễn Thành Lâm (2010), Đo lường thể dục thể thao, Bài giảng caohọc.

25. Lê Văn Lẫm, Phạm Trọng Thanh (2000), Tổng quan về giáo dục thể chấtở một số nước trên thế giới, NXB TDTT Hà Nội.

26. Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu, Nguyễn Trọng Hải (2000), “Đánh giá sự pháttriển thể chất của sinh viên thuộc các ngành nghề khác nhau”, Thông tin

khoa học TDTT số 8/2000, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

27. Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu, Nguyễn Trọng Hải, Vũ Bích Huệ (2000),“Đánh giá thực trạng phát triển thể chất của học sinh - sinh viên trước thềm

thế kỷ XXI”, NXB TDTT Hà Nội.

28. Lê Văn Lẫm (2001), Về phát triển tồn diện con người trong thời kỳcơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB TDTT Hà Nội.

29. Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội..

30. Novikop - Matveep (1990), Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất,tập 1 và 2 (Lê Văn Lẫm - Phạm Trọng Thanh dịch), NXB TDTT Hà Nội.

31. Phan Hồng Minh, Lê Quý Phượng (2002), “Một số suy nghĩ về sức khỏeTâm - Thể trong thế kỷ mới, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

32. Lê Nguyệt Nga (2002), Phương pháp đánh giá trình độ tập luyện, Bàigiảng cao học.

33. Nguyễn Phúc Nguyện (2006), “Phong trào TDTT trong một sổ trườngĐại học cơng lập ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Thực trạng và giảipháp quản lý”, Luận văn thạc sĩ giáo dục học.

34. Lê Quý Phượng, Đặng Quốc Bảo (2005), Cở sở y sinh học của tập luyệnthể dục thể thao vì sức khỏe, NXB TDTT Hà Nội.

35. Đặng Thị Kim Quyên (2007), “Nghiên cứu hiệu quả một sổ bài tập thểdục cho sinh viên nữ có thể lực yếu ở Trường Đại học cần Thơ”, Luận văn

thạc sĩ giáo dục học.

36. Nguyễn Xuân Sinh (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học Thế dụcThể thao, NXB TDTT Hà Nội.

37. Nguyễn Xuân Sinh (2009), Hướng dẫn chuẩn bị luận văn khoa học, Bàigiảng cao học.

38. Nguyễn Xuân Sinh (1999), Lịch sử Thể dục thể thao, NXB TDTT HàNội.

39. Nguyễn Thị Việt Hương (1999) “Tìm hiểu năng lực thể chất của sinhviên nam - nữ khóa 1997 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM”.

Luận văn Thạc sĩ giáo dục học.

40. Vũ Đức Thu, Vũ Bích Huệ (1996), “Thực trạng phát triển thể chất họcsinh - sinh viên ”.

41. Vũ Đức Thu, Nguyễn Trương Tuấn (1995), Lý luận và phương pháp giáodục thể chất, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995.

42. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp Thể dụcThể thao, NXB TDTT Hà Nội.

43. Trịnh Quốc Trung (2005), “Nghiên cứu xây dựng một sổ giải pháp nângcao hiệu quả giáo dục thể chất tại Trường Đại học Mở Bán Cơng Thành phổ

Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 ”, Luận văn thạc sĩ giáo dục học.

44. Tuyển tập Hồ Chí Minh (1994), Tập 4 trang 122, NXB Sự thật, Hà Nội.

45. Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, y tế trường học, NXBTDTT Hà Nội, 2006.46. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Banhành kèm theo quyết định số 53/2008/QĐ – BGD ĐT năm 2008 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

47. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần VIII, NXB Sự thật, Hà Nội.

48. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần IX, NXB Sự thật, Hà Nội.

49. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần X, NXB Sự thật, Hà Nội.

50. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, NXB Sự thật, Hà Nội.Phụ lục 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúcPHIẾU PHỎNG VẤN

(Hệ thống Bài tập)Kính gửi Ơng (bà):……………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………..

Đơn vị cơng tác:…………………………………………………......................

Thâm niên công tác:...........................................................................................

Để giúp chúng tôi: “Nghiên cứu bài tập phát triển thể lực chung cho

nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học

tập”.

Chúng tôi kính gửi đến Ơng (bà) phiếu phỏng vấn này, hy vọng bằng

kinh nghiệm và lòng nhiệt thành của Ơng (bà) sẽ đóng góp cho chúng tơi

những ý kiến q báu, giúp chúng tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu:

Rất mong được sự giúp đỡ của Ông (bà).

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Ông (bà).

Hướng dẫn cách ghi: Ông (bà) đánh dấu (X) vào những ô phù hợp với ý

kiến của mình.

Đồng ýKhông đồng ý1. Bài tập với tạ ở các tư thế khác nhau

Đồng ý

Không đồng ý

2. Bài tập theo cơ chế đẳng trương (Ke bụng, giữ tạ, gập thân trên xà, gập

bụng)

Đồng ý

Không

3. Bài tập nhảy bục

Đồng ý

Không

4. Bài tập ném đẩy theo các hướng khác nhau

Đồng ý

Không

5. Bài tập chạy cự ly ngắn tốc độ

Đồng ý

Không

6. Bài tập tiếp sức vượt chướng ngại vật

Đồng ý

Khơng

7. Bài tập sử dụng các trò chơi vận động mang tính tập thể

Đồng ý

Khơng

8. Bài tập tang độ linh hoạt của khớp (quay, đá lăng)

Đồng ý

Không

9. Bài tập chạy với cự ly trung bình

Đồng ý

Khơng

10.

Bài tập chạy việt dã cự ly 3000 – 5000m

Đồng ý

Không

11.

Bài tập nằm sấp chống đẩy

Đồng ý

Không

12.

Bài tập nằm ngữa gập bụng

Đồng ý

Không

13.

Bài tập nhảy dây

Đồng ý

Không

14.

Đứng lên ngồi xuống tốc độ

Đồng ý

Không

15.

Bật nhảy co gối trên cát

Đồng ý

Không

16.

Nằm sấp co cơ lung

Đồng ý

Không

17.

Bật di chuyểnđồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ý

đồng ýĐồng ý

18.

Bài tập ép dẻo, chạy dzích dzắc

Đồng ý

Các ý kiến khác:Khơng đồng ý

Khơng đồng ý………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Người phỏng vấn.Phụ lục 2: Sơ đồ hình thức tập luyện hình tròn.5. Chạy 30m

4. Bật xa tại chỗ

1. Co tay xa đơn2. Chạy dzích dzắc

3. Nằm sấp chống đẩyPhụ lục 3: Các tổ hợp bài tập

TT

1

2

3ABCDCo tay xà đơnNằm sấp chốngChạy dzíchNằm ngữa gập(5 lần)đẩy (7 lần)dzắc 4x10mbụng (5 lần)Nằm sấp chốngNằm ngữa gậpBật nhảy vớiNằm sấp gậpđẩy (7 lần)bụng (5 lần)cao (5 lần)lưng (10 lần)Nằm sấp gập lưngTại chỗ nhảy co Nằm sấp chốngBật cóc 10m(5 lần)gối (10 lần)đẩy (10 lần)(4 lần)

Chạy dzích4Bật xa tại chỗChạy 30m XPCNằm gập bụngdzắc lên xuống(4 lần)(3 lần)ke chân (7 lần)phải trái 10m

(1 lần)5Chạy 20m XPCCo tay xà đơnChạy 50mChạy 60m XPC(3 lần)(5 lần)XPC (2 lần)(2 lần)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×