Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 1.1: Các mục đích tổ chức của các thông tin đánh giá thành tích

Biểu 1.1: Các mục đích tổ chức của các thông tin đánh giá thành tích

Tải bản đầy đủ - 0trang

8Trên cơ s thơng tin về đánh giá thành tích, ngi giám sát có thể đề nghịcách th c giúp cho nhân viên thực hi n công vi c t t hơn trong t ơng lai. Ngigiám sát có thể ch ra điểm m nh, điểm yếu và giúp đ nhân viên xác định, tìm

ra cách th c h u hi u để hồn thành các cơng tác quan trọng. Thêm vào đó,

ngi giám sát có thể th o lu n m c tiêu công vi c với nhân viên cũng nh th igian để đ t đc các m c tiêu này.c. Xác định mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

Các cu c họp đánh giá thành tích mang l i cho ngi giám sát và nhânviên cơ h i để th o lu n các m c tiêu và kế ho ch nghề nghi p dài h n c a nhân

viên. Ng

đi giám sát có thể ch ra cho nhân viên hoặc đ a ra l i khuyên để đ tc các m c tiêu nầy. Dựa trên cơ s các kỹ năng quá kh , ngi giám sát cóthể đ a ra các g i ý c thể, ng n h n cho nhân viên về vi c làm thế nào để c i

thi n thành tích theo cách tr giúp nhân viên đ t đ

trong dài h n. Ng

kết, nh hc m c tiêu nghề nghi pi giám sát cũng cần định h ớng cho nhân viên thấy rõ sự g nng lẫn nhau gi a thành tích c a cá nhân với l i ích chung c a tch c.

d. Xác định nhu cầu đào tạo

Đánh giá thành tích là tiền đề cho vi c xác định nhu cầu đào t o c a nhân

viên. Nếu m t nhân viên c thể không đ t đc yêu cầu về công vi c, ch ơngtrình đào t o có thể giúp đ họ hi u ch nh các kỹ năng cần thiết hoặc sự thiếu h t

về kiến th c. Với nh ng nhân viên thực hi n công vi c trên m c yêu cầu có thể

đc đ a ra vào ch ơng trình phát triển để chuẩn bị cho vi c đề b t lên các ch cv cao hơn. Đánh giá thành tích cũng đem l i nh ng thơng tin h u ích trong vi c

phát triển các ch ơng trình đào t o chuyên sâu cho t ch c.

1.1.2.2. Đánh giá thành tích như là cơng cụ hành chính9Đánh giá thành tích đc s d ng để kết n i tng thng với thành tíchvà để đánh giá hi u qu c a các chính sách và ho t đ ng ngu n nhân lực c a

công ty.

a. Kết nối phần th ởng với thành tích

Đánh giá thành tích là cấu thành c a h th ng th

ch c. Các nhân viên nh n đ

thng ph t c a m t tc kết qu đánh giá t t có xu h ớng nh n các phầnng c a t ch c. Các quyết định nhân sự khác thng đc kết n i với đánhgiá thành tích bao g m thăng tiến, ngh vi c t m th i, thuyên chuyển và các

quyết định ph t khác.

M c tiêu c a kết n i đánh giá thành tích với các quyết định về nhân sự

khác là ph i đ ng viên nhân viên thực hi n t t. Tuy nhiên vi c kết n i thành tích

với thng là “dễ nói hơn là thực hi n”. B i đánh giá các cá nhân ph i đhi n m t cách chính xác, phần thng cung cấp ph i có giá trị thực sự với nhânviên và t ch c ph i phát triển m t h th ng th

s đ m b o rằng nhân viên đc thựcng dựa trên thành tích trên cơc qu n lý cơng bằng. H th ng sẽ thất b i nếunhân viên tin rằng nhà qu n trị và ngi giám sát phân chia phần thng dựatrên c m giác ch quan (sự u ái) hoặc xem xét về nh ng m c đích chính trị.

b. Đánh giá các chính sách và ch ơng trình nguồn nhân lực

Đánh giá có thể đc thực hi n tr ớc và sau khi có sự đan xen với cácch ơng trình ngu n nhân lực để đánh giá nh ng thay đ i, tác đ ng x y ra. Các

ch ơng trình này có thể bao g m các ch ơng trình đào t o, làm giàu công vi c

hoặc tái thiết kế công vi c, các vòng tròn chất l

thơng tin đánh giá thành tích có thể đng … Điều này có nghĩa làc s d ng để h tr vi c đánh giá để tínhhi u qu c a các ch ơng trình qu n trị ngu n nhân lực, vì các ch ơng trình này

có m i liên h m t thiết với nhau.101.2. H TH NG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

1.2.1. Xác đ nh m c tiêu đánh giá

Đây là khâu quan trọng nhất. Vi c đánh giá thành tích nhân viên ph

thu c vào m c tiêu đánh giá. Nó tr l i câu h i chúng ta thực hi n đánh giá để

làm gì.

bất c doanh nghi p nào thì ho t đ ng đánh giá công vi c c a nhânviên cũng nhằm ba m c tiêu chính sau đây:

- Xem xét và kết lu n m t cách cơng bằng và khách quan về vi c nhân

viên có thực hi n nhi m v theo đúng các yêu cầu đề ra hay khơng, từ đó thngcơng x ng đáng cho các cá nhân xuất s c vì nh ng c g ng c a họ trong công

vi c, đ ng th i tìm ra nh ng nhân viên yếu kém, thiếu năng lực hay ch a thực sự

n lực hồn thành nhi m v đc phân cơng.- Dựa trên sự đánh giá c a cấp qu n lý, nhân viên có thể đặt ra cho mình

nh ng m c tiêu c thể nhằm nâng cao năng suất lao đ ng và thăng tiến trong

cơng vi c. Đó cũng là dịp để các nhân viên kiểm điểm b n thân và t i u hóa

quy trình ho t đ ng c a mình để hồn thành nhi m v t t hơn.

- Phát triển các m c tiêu nghề nghi p giúp nhân viên theo kịp nh ng yêu

cầu c a m t t ch c năng đ ng. Vi c này nhằm m c tiêu thúc đẩy năng lực c a

m t nhân viên hi n t i, ch khơng ph i để nhân viên đó tr thành m t ngi làmvi c hi u qu trong t ơng lai. Hơn n a, ngày càng n y sinh nhiều yêu cầu mới

đ i với công vi c, do đó nhân viên ph i đc t o điều ki n để phát triển cùng vớicông vi c và t ch c.

Đánh giá thành tích đóng m t vai trò quan trọng trong vi c đ m b o hành

vi mà nhân viên thực hi n trên công vi c nhất quán với chiến lc c a t ch c.Thực tế cho thấy trong các t ch c, nhân viên sẽ cam kết thực hi n nh ng hành11vi mà họ c m nh n là sẽ đ

ch c công nh n và thctng thng. Nhân viên mong mu n đctng, vì thế họ tìm mọi cách thực hi n nh ng điều mà tch c nhấn m nh. Đánh giá thành tích tr thành ph ơng ti n để nh n biết hành vi

c a nhân viên có nhất quán với m c tiêu chiến lc c a t ch c hay khơng vàđánh giá thành tích tr thành cách th c giúp t ch c đ i phó với các bất n, nguy

h i đến chiến lc chung. Ví d khi t ch c nhấn m nh vào hi u suất c a từngcá nhân, có thể gây nên h u qu tiềm ẩn nh gi m thiểu chất lng và sự h p tácgi a các thành viên, b ph n.

1.2.2. Xác đ nh tiêu chuẩn đánh giá

ng với m t m c tiêu đánh giá ph i xác định các tiêu chuẩn để nh n di n

m c tiêu cần đánh giá. C thể đánh giá để chọn cán b , để tr l ơng, đánh giá để

b trí vào làm vi ccác phòng nghi p v , … thì ph i xác định tiêu chí nh ndi n cho phù h p. Vi c xác định tiêu chí đánh giá giúp chúng ta tr l i đ

câu h i tiêu chí đánh giá đc3c xác đinh là gì, vì sao ph i xác định tiêu chí đánhgiá và các căn c để xác định tiêu chí đánh giá.

1.2.2.1. Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá

a. Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá trên cơ sở phân tích công việc và bản mô

tả công việc

Tiêu chuẩn đánh giá đc xây dựng nhằm đo lng m c đ thực hi ncơng vi c c a nhân viên. Do đó, để thiết l p m t h th ng tiêu chuẩn đánh giá

kh thi, phù h p, điều đầu tiên, ngi lãnh đ o cần thực hi n là ph i n m đcông vi c c a nhân viên. Để n m đc công vi c c a nhân viên, ngcần phân tích cơng vi c, ph i thiết kế đi lãnh đ oc b n mô t công vi c.Căn c n i dung b n mô t công vi c, ng

tiêu, định lci lãnh đ o sẽ xác định m cng công vi c nhân viên cần ph i thực hi n để đ t các m c tiêu đặt12ra. Cần l u ý, m c tiêu đề ra cần đ t đ

viên thực hi n để tránh tình tr ng ngc sự th ng nhất gi a lãnh đ o và nhân

i lãnh đ o áp đặt công vi c vt quá khnăng thực hi n c a nhân viên hoặc nhân viên đăng ký m c đ hồn thành cơng

vi c d ới kh năng thực hi n c a mình để làm vi c nhàn nhã và dễ đ t thành

tích. Căn c kết qu phân tích cơng vi c và b n mơ t cơng vi c, ng

có thể xác định m c đi lãnh đ ou tiên, m c đ quan trọng c a từng công vi c để quyếtđịnh thang điểm đánh giá phù h p.

b. Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá trên cơ sở bản tiêu chuẩn thực hiện công

việc.

Từ vi c phân tích cơng vi c và b n mơ t cơng vi c, ngi lãnh đ o có thểxác định nh ng yêu cầu về tiêu chuẩn đ i với nhân viên thực hi n công vi c đó.

B n tiêu chuẩn thực hi n cơng vi c cũng có thể đc xem là m t cơ s để thamkh o cho vi c thiết l p tiêu chuẩn đánh giá.

1.2.2.2. Các yêu cầu đối với tiêu chuẩn đánh giá

a. Tiêu chuẩn đánh giá phải gắn với mục tiêu chiến l ợc của tổ chức

Đánh giá thành tích tr thành ph ơng ti n để nh n biết hành vi c a nhân

viên có nhất quán với m c tiêu chiến lc c a t ch c hay khơng và đánh giáthành tích tr thành cách th c giúp t ch c đ i phó với các bất n, nguy h i đến

chiến lc chung. Nhân viên mong nu n đc t ch c công nh n và thng, vìthế họ tìm mọi cách thực hi n nh ng điều mà t ch c nhấn m nh. Lấy ví d , nếu

trọng tâm c a t ch c là dịch v , nhân viên c g ng phấn đấu và góp phần trong

vi c c ng hiến các dịch v tuy t h o để sau đó đctng thng. Nếu trọngtâm c a t ch c t p trung vào kiểm sốt chi phí, nhân viên sẽ tìm cách kiểm sốt

và h thấp chi phí. Nếu m c tiêu là hi u suất, nhân viên sẽ phấn đấu cho hi u13suất công vi c. Và dĩ nhiên nh ng m c tiêu này sẽ đc phiên thành tiêu chuẩnđánh giá nhân viên.

b. Tiêu chuẩn phải bao quát, không khiếm khuyết

M t yếu t th hai cần xem xét khi xác l p tiêu chuẩn thực hi n đó là m c

đ các tiêu chuẩn có thể bao quát toàn b nh ng nhi m v đặt ra đ i với nhân

viên. Khi tiêu chuẩn đánh giá t p trung ch vào m t tiêu chí nào đó (ví d tiêu

chí về doanh thu bán hàng) mà lo i b nh ng tiêu chí quan trọng khác khơng thể

định lng đc (ví d chăm sóc khách hàng), lúc đó, h th ng đánh giá bị xemlà Tiêu chuẩn đánh giá không bao quát.

c. Tiêu chuẩn không bị đồng nhất

Cũng nh tiêu chí thực hi n cơng vi c bị xem là khiếm khuyết, tiêu chí

còn có thể bị xem là bị đ ng nhất. Có nh ng nhân t nằm ngồi sự kiểm sốt c a

nhân viên và nh hng đến vi c thực hi n công vi c c a họ. Ví d , vi c so sánhm c đ thực hi n công vi c c a nh ng công nhân s n xuất không nên bị đ ng

nhất b i yếu t cho rằng nh ng cơng nhân đó có thiết bị máy móc mới hơn. Sự

so sánh m c đ thực hi n công vi c c a nhân viên bán dịch v du lịch không nên

bị đ ng nhất b i yếu t lãnh th khác nhau thì tiềm năng th ơng m i khác nhau.

d. Tiêu chuẩn đánh giá phải rõ ràng, có cơ sở, đáng tin cậy

Đ tin c y c a tiêu chuẩn hàm ý đề c p đến m c đn định và nhất quánc a tiêu chuẩn, hoặc cũng có thể là m c đ thực hi n cơng vi c mà nhân viên có

thể duy trì theo m t th i gian.

Tiêu chuẩn đánh giá thực hi n công vi c cho phép ngi lãnh đ o c thểhố và trao đ i với nhân viên thơng tin chính xác về thành qu cơng vi c c a họ

về c chất lng và s lng. Vì v y, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hi ncông vi c, cần l u ý đến tính chất có thể định lng và có thể đo lng c a các14tiêu chí đặt ra. Khi tiêu chuẩn đánh giá thực hi n cơng vi c đ

cách c thể, có thể đo lng đc diễn đ t m tc thì vi c so sánh gi a tiêu chuẩn với kết quthực hi n c a nhân viên sẽ đ a đến m t kết qu đánh giá công bằng.

1.2.3. N i dung đánh giá

Tiêu chuẩn để đánh giá h th ng đánh giá thành tích cung cấp cơ s để ra

các quyết định quan trọng khi phát triển h th ng đánh giá. Quyết định quan

trọng là lựa chọn lo i thành tích để đánh giá.

1.2.3.1 Đánh giá dựa trên đặc điểm

Đánh giá dựa trên đặc điểm đc s d ng để đánh giá tính cách hoăc cácđặc điểm cá nhân c a nhân viên, chẳng h n nh kh năng ra quyết định, sự trung

thành với công ty, kỹ năng giao tiếp, hoặc cấp đ c a sự sáng t o. Lo i đánh giá

này chú trọng vi c tìm hiểu nhân viên là ngi nh thế nào nh ng l i rất ít chútrọng về nh ng điều mà họ thực sự làm. Mặc dầu đánh giá dựa trên đặc điểm là

dễ xây dựng, nó cũng b c l nhiều h n chế.

Cách tiếp c n dựa trên đặc điểm có sự giới h n về tính h p lý. Các đặc

điểm đc đánh giá theo lo i này thviên thực sự ng xcông vi c b i hành vi cơng vi c bị nh htình hu ng và nhân t môi tr

ngng không liên quan đến cách th c nhân

ng nhiều b ing. M t vấn đề khác là đ tin c y gi a nh ngi đánh giá trong cách đánh giá này thng là thấp. Đặc điểm là rất khó đểxác định m t cách chính xác. H n chế cu i cùng c a đánh giá dựa trên đặc điểm

là nó khơng h u hi u để cung cấp thông tin ph n h i cho nhân viên.

1.2.3.2 Đánh giá dựa trên hành vi

M t trong nh ng khuyết điểm tiềm ẩn c a ph ơng pháp đánh giá thực

hi n dựa trên đặc điểm cá tính là dễ rơi vào khuynh h ớng mơ h , khơng chính

xác, khơng rõ ràng và ch quan. Đánh giá dựa trên hành vi xem xét hành vi c a15nhân viên hơn là đặc điểm cá nhân c a họ. Đánh giá hành vi là thích h p khi tiến

trình s d ng để hồn thành cơng vi c là rất quan trọng và vì v y đánh giá hành

vi đc s d ng để nhấn m nh đến cách th c hồn thành cơng vi c. M t trongnh ng cách để c i tiến h th ng thang đo bình chọn là ph i mơ t đ

chuyển hành vi thành nh ng thang đo. Nh ng mô t này sẽ giúp ngc vài lãnh đ odễ dàng xác định nh ng điểm mà m t nhân viên cá bi t không thực hi n đ

Ph ơng pháp đánh giá thông qua hành vi thực hi n công vi c đã đc.c phát triểnđể mô t c thể nh ng ho t đ ng nào nên (hoặc không nên) thể hi n trong công

vi c. Ph ơng pháp này thng h u ích trong vi c giúp nhân viên có đc thơngtin ph n h i để kh c ph c và phát triển.

Trong đánh giá dựa trên hành vi, nhân viên đc đánh giá dựa trên nh ngđiều mà họ thực hi n t i công vi c. Đánh giá hành vi có thể là rất h u ích cho

m c đích ph n h i vì nó xác định m t cách chính xác nh ng điều nhân viên nên

làm khác bi t.

1.2.3.3 Đánh giá dựa trên kết quả

Khi mà cách th c s d ng để đ t đc kết qu là không quan trọng, hoặckhi có nhiều cách th c để thành cơng, đánh giá dựa trên kết qu sẽ thích h p.

Đánh giá dựa trên kết qu rất khó đo lng trong m t vài trng h p và đ i vớim t vài công vi c. Hơn n a, kết qu là khơng nhất qn d ới sự kiểm sốt c a

từng nhân viên. Sự h h ng thiết bị, chuyển đ i kinh tế, sự không may m n,

không đ ngân sách hoặc thiếu sự h tr c a nhân viên, hoặc các nhân t khơng

chịu sự kiểm sốt trực tiếp nhân viên có thể nh hng lớn đến kết qu cơngvi c. Đánh giá kết qu vì v y bị tác đ ng b i nh ng nhân t ngo i lai này. M t

vấn đề khác là đánh giá dựa trên kết qu có thể ni dng m t tr ng thái tâm lý“có kết qu bằng bất c giá nào” trong s nhân viên. Nh ng ho t đ ng nh v y16không ph i là nh ng điều mà t ch c h ớng đến và sẽ làm t n h i đến công vi c

kinh doanh trên nền t ng c a qu n trị quan h khách hàng.

Thành tích c a nhóm sẽ bị tác đ ng nếu các cá nhân lo cho kết qu c a

mình và khơng góp phần giúp đ đ ng nghi p. Đánh giá dựa trên kết qu b c l

h n chế vì khơng đề c p đến các khía c nh c a thành tích chẳng h n nh sự h p

tác, nhân t đóng vai trò quan trọng trong vi c t o ra l i ích cho t ch c. H n chế

cu i cùng c a cách đánh giá này khơng h u íchgóc đ phát triển nhân viên.Mặc dầu đánh giá ch ra rằng kết qu là thấp hơn m c đ chấp hành, chúng

không thng cung cấp thông tin rõ ràng về cách c i thi n thành tích cơng vi c.Tóm l i, ngi đánh giá nên cẩn trọng trong vi c xác định lo i thành tíchnào là thích h p để đánh giá cho m t công vi c. Sự kết n i cấu trúc m t cách rõ

ràng c a cách tiếp c n dựa trên hành vi và kết qu có thể là thích h p nhất cho

nhiều công vi c.

1.2.4 L a chọn phng pháp đánh giáThành tích có thể đc đánh giá theo nhiều cách th c khác nhau. Hầu hếtnh ng cách th c đánh giá hi n đang đc s d ng có thể phân lo i hoặc là chquan hay khách quan. Đánh giá khách quan, tiêu biểu là cách th c đánh giá dựa

trên kết qu , trong khi đánh giá ch quan có thể đc s d ng để đánh giá đặcđiểm, hành vi hoặc kết qu .

1.2.4.1 Đánh giá khách quan (objective measures)

Đánh giá thành tích d ới góc đ các con s , chẳng h n nh s lng s nphẩm mà nhân viên làm ra hoặc tiêu th , s các s n phẩm khuyết t t t o ra, s

lần v ng mặt hoặc đi làm trễ, hoặc nh ng ch s s học trực tiếp khác về m c đ

và th i gian mà nhân viên thực hi n t i các công vi c chính. Trong khi m t vài

tiêu chuẩn cơng vi c là khách quan hơn s khác, khơng có tiêu chuẩn nào là17khách quan hồn tồn. Có năm lo i chính c a đánh giá khách quan là đánh giá s

lng s n xuất, doanh s bán, d li u nhân sự, tr c nghi m thành tích và đánhgiá đơn vị kinh doanh.

a. Đánh giá số l ợng sản xuất

Đánh giá s n lng là thích h p khi nhân viên s n xuất ra các s n phẩmv t chất và có thể đo l

qu , đánh giá s n lng đc. Tuy nhiên nh với bất kỳ đánh giá dựa trên kếtng có thể khơng phù h p cho nhiều công vi c trong t ch choặc chúng có thể bị nh hng b i nh ng nhân t ngồi tầm kiểm sốt c a nhânviên. Đ i với yêu cầu hi u lực c a đánh giá s n lng, ph i đáp ng ba điều ki nsau: (1) vi c s n xuất ph i dựa trên cơ s lặp l i, (2) s s n phẩm s n xuất nên

đc tính tốn, (3) và nhân viên nên chịu trách nhi m cho s n phẩm làm ra.

b. Doanh số bán

Thành tích về s n lng bán thng đc đánh giá thông qua ch tiêudoanh s bán trong m t giai đo n th i gian. M t cách điển hình, m c doanh s

có thể chấp nh n đ

thc xác định và thành tích vt qua ngng này sẽ đcng. Đánh giá doanh s bán là đánh giá dựa trên đặc điểm và có nhiều thiếusót nh đánh giá s n lng. Vì thế s d ng doanh s bán nh là ch s so sánhthành tích khi cá nhân có thể kiểm sốt thành tích s n lng c a họ và khi có sựđiều ch nh nhằm tránh tác đ ng c a “nhiễm yếu t bên ngoài” chẳng h n nh sự

khác bi t khu vực ph c v .

c. Dữ liệu cá nhân

Thông tin từ h sơ nhân viên đôi khi đc s d ng để đánh giá thành tích.Đánh giá nhân viên sẽ bao g m nh ng chi tiết nh s lần v ng mặt hay đi trễ, s

lng các khiển trách hoặc kỷ lu t mà nhân viên nh n đc.18Có nh ng vấn đề nghiêm trọng n y sinh khi s d ng d li u nhân viên. Đó

là sự nhiễm yếu t bên ngồi. D li u cá nhân đc s d ng nh m t cơng cđánh giá thành tích khi có sự liên h m t thiết gi a tiêu chuẩn và hi u qu cơng

vi c thực tế, chẳng h n nh trì hoãn vi c s n xuất là b t ngu n từ vi c đi trễ c a

nhân viên.

d. Trắc nghiệm thành tích

Tr c nghi m thành tích là vi c thực hi n công vi c mẫu hoặc mô ph ng

công vi c trong nh ng điều ki n chuẩn hóa. Tr c nghi m thành tích là h u ích

trong trng h p khó thu th p các thơng tin so sánh hoặc d li u thành tích bịnhiễu, nh ng chúng t n t i nhiều h n chế. Tr ớc hết, nó khơng đầy đ vì ch m t

vài khía c nh c a cơng vi c đ

họ đang đc mô ph ng. Th hai, nếu nhân viên biết đc kiểm tra, họ sẽ n lực hết mình để đ t đcc thành tích cao. Vấn đềcu i cùng là tính thực tế, các tr c nghi m thành tích thng là rất t n kém vềth i gian và tiền b c để phát triển và thực thi.

e. Đánh giá đơn vị kinh doanh

Các đánh giá khách quantrên ít khi h u ích cho tất c nhà qu n trị. Tuynhiên, thành tích c a nh ng nhà qu n trị cấp cao thi tho ng đc đo lng bằngcách đánh giá khách quan thành tích c a đơn vị mà họ ph trách. Các tiêu chuẩn

có thể bao g m giá c phiếu, sinh l i trên tài s n, l i nhu n hoặc thị phần. Rõ

ràng, các đánh giá này có thể bị nhiễu b i các nhân t kinh tế ngoài kiểm soát

c a nhà qu n trị nh ng chúng có thể là h u ích khi so sánh với tiêu chuẩn ngành.

Tóm l i, m i lo i đánh giá khách quan có điểm m nh và h n chế riêng.

Đánh giá khách quan có thu n l i gi m l i và sai l ch so với đánh giá ch quan.

Tuy nhiên đánh giá khách quan hiếm khi thu hút sự đóng góp c a các cá nhân

vào t ch c. Đo lng s lng, chất lng, sự tham gia và th m chí l i nhu nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 1.1: Các mục đích tổ chức của các thông tin đánh giá thành tích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×