Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

b. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

1PH N MĐ U1. Lý do chọn đ tài

Vi c đánh giá nǎng lực nhân viên nằm trong các chu i ho t đ ng nhằm

thu hút, duy trì và phát triển ngu n nhân lực đc bao g m trong m t h th ngqu n lý và phát triển ngu n nhân lực dài hơi. H th ng này cần ph i đc xâydựng th t chi tiết, khoa học và phù h p với mơ hình và vǎn hóa c a doanh

nghi p mới đ m b o tính hi u qu . Nh nó mà ng

đi làm công tác qu n lý tránhc các vấn đề nh ngu n nhân lực c n ki t, tinh thần sa sút, s p xếp nhân sựkhông h p lý dẫn đến nǎng suất thấp, chi phí cao, chất lng s n phẩm kém.Nếu so sánh gi a tất c các kỹ năng qu n lý thì có lẽ kỹ năng đánh giá

nhân viên là khó nhất. Tuy nhiên, đây l i là công vi c rất quan trọng trong công

tác qu n trị nhân sự.

Đánh giá nǎng lực c a nhân viên là công vi c nh y c m vì kết lu n này

nh h

thng nhiều nhất đến quyền l i thiết thân c a họ, từ vi c tǎng l ơng, xétng cho đến kế ho ch đào t o, b i d

Ngng.i đ ng đầu doanh nghi p dù có xuất s c đến đâu nh ng nếu khơng cónh ng đ ng sự gi i sẽ khó mà thực hi n đ

đc các chiến lc, chiến thu t để đ tc m c tiêu c a doanh nghi p. Khi đánh giá đúng về m t nhân viên thì vi cquy ho ch nhân sự sẽ chính xác hơn, nh đó họ có thể phát huy nǎng lực c a

mình m t cách cao nhất. Ngc l i, khi cấp d ới đnăng lực, đó là cách đ ng viên họ t t nhất. Ng

sẽ hài lòng vì đc cấp trên đánh giá đúng

c đánh giá đúng nǎng lựcc công nh n. Họ sẽ làm vi c hǎng say hơn, nǎng suất lao đ ngtǎng cao, góp phần làm gi m chi phí.2Mặt khác, m t khi đã đánh giá đúng ngi thì doanh nghi p sẽ gi m đcrất nhiều th i gian và tiền b c trong vi c đào t o nhân viên.

M t quy chế l ơng thng và chế đ lao đ ng hấp dẫn sẽ khơng có hi uqu nếu áp d ng vào sai đ i t

phí cho nh ng ngi ch a đáp ng đnghi p có thể khơng gi đ

làm cho ngng vì nh v y công ty l i ph i t n quá nhiều chic ngc yêu cầu công vi c. Và ngc l i, doanhi thực tài vì áp d ng chế đ khơng thích h p,i lao đ ng c m thấy sự đãi ng ch a x ng đáng với cơng s c b ra.Ví lý do trên, tác gi chọn đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên t i Cơng

ty c phần đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà Nẵng” nhằm m c đích dựa trên

cơ s lý lu n về qu n trị ngu n nhân lực để phân tích q trình đánh giá thành

tích nhân viên t i Công ty c phần đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà Nẵng,

từ đó đ a ra m t s gi i pháp nhằm góp phần xây dựng h th ng đánh giá thành

tích nhân viên t i Công ty c phần đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà Nẵng.

2. M c đích nghiên c u

M c đích nghiên c u nhằm đề xuất m t s gi i pháp thực tế, thiết thực

mang l i hi u qu cho ho t đ ng công tác đánh giá nhân viên t i Công ty c phần

đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà Nẵng

3. Đ i tng nghiên c u và ph m vi nghiên c u- Đối t ợng nghiên cứu là nghiên c u các vấn đề lý lu n và thực tiễn liên

quan đến vi c đánh giá thành tích c a nhân viên trong các t ch c, doanh nghi p.

- Phạm vi nghiên cứu

+ N i dung nghiên c u là thiết kế h th ng đánh giá thành tích nhân viên

t i Cơng ty c phần đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà Nẵng

+ Ph m vi nghiên c u về mặt không gian là Cơng ty c phần đầu t xây

dựng cơng trình Đô thị Đà Nẵng3+ Ph m vi nghiên c u về mặt th i gian là các n i dung trong đề tài có ý

nghĩa trong nh ng năm tr ớc m t.

4. Phng pháp nghiên c uĐể thực hi n vi c đánh giá thành tích c a nhân viên trong các công ty,

doanh nghi p cần s d ng các ph ơng pháp sau:

- Ph ơng pháp duy v t bi n ch ng, ph ơng pháp duy v t lịch s .

- Các ph ơng pháp th ng kê

- Các ph ơng pháp khác

Các ph ơng pháp này giúp ng

khác nhau, giúp ngi viết tránh đi viết tiếp c n vấn đề từ nhiều góc đc nh ng quan điểm đánh giá phiến di n và5. Ý nghĩa khoa học và th c ti n c a đ tài

Đánh giá nhân viên đc thực hi n thông qua rất nhiều gi i pháp. Tuynhiên, để đ t hi u qu thì gi i pháp đ a ra ph i xuất phát từ thực tế khách quan,

ph i phù h p với điều ki n hi n t i c a t ch c. Với th i gian nghiên c u có h n,

ngi viết khơng mong m i đ a ra nh ng gi i pháp hoàn thi n tuy t đ i, ch đềxuất m t vài gi i pháp cơ b n, quan trọng, thiết thực cần đc áp d ng trongđiều ki n hi n t i c a Công ty c phần đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà

Nẵng nhằm hồn thi n công tác đánh giá nhân viên t i Công ty.

Với nh ng giới h n nêu trên, đề tài nghiên c u có thể tiếp t c đ

c u chuyên sâu và m r ng đ i t

Trng áp d ng là lãnh đ o (Trc nghiênng Phòng, Phóng Phòng) các Phòng, Ban ch c năng t i Cơng ty c phần đầu t xây dựngcơng trình Đơ thị Đà Nẵng.

6. B c c c a đ tài

Đề tài đc chia làm 3 ch ơng4Ch ơng 1: M t s vấn đề lý lu n về đánh giá thành tích nhân viên trong các t

ch c, doanh nghi p.

Ch ơng 2: Thực tr ng công tác đánh giá thành tích nhân viên t i Cơng ty c

phần đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà Nẵng

Ch ơng 3: Xây dựng h th ng đánh giá thành tích nhân viên t i Công ty c phần

đầu t xây dựng cơng trình Đơ thị Đà Nẵng5CH

M TSNG 1V N Đ LÝ LU N V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN

TRONG CÁC TCH C, DOANH NGHI P1.1. T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

1.1.1. Các khái ni m

- Nhân lực là ngu n lực c a m i con ngi g m trí lực, thể lực- Ngu n nhân lực là t ng nh ng tiềm năng c a con ngi mà tr ớc hết vàcơ b n nhất là tiềm năng lao đ ng. Ngu n nhân lực g m thể l c, trí lực, nhân

cách c a con ngi đáp ng cơ cấu kinh tế xã hôi đòi h i.- Qu n trị ngu n nhân lực (Human resource management) là thiết kế các

chính sách và thực hi n các lĩnh vực ho t đ ng nhằm làm cho con ngi đónggóp giá trị h u hi u nhất cho t ch c, bao g m các lĩnh vực nh phân tích và

thiết kế cơng vi c, ho ch định, tuyển chọn, đào t o, …

Qu n lý ngu n nhân lực là m t m ng liên quan đến tất c vi c triển khai

nhân lực trong t ch c. Nó g m các n i dung nh l p kế ho ch ngu n nhân lực,

phát triển ngu n nhân lực, tr công cho ngi lao đ ng, h p đ ng lao đ ng vàth a ớc t p thể, phúc l i và các dịch v cho ngi lao đ ng trong các t ch c.- Đánh giá thành tích c a nhân viên là tiến trình đánh giá m c đ hồn

thành công vi c c a nhân viên theo m c tiêu đã đặt ra trong m t giai đo n nào

đó. Thơng tin ph n h i từ đánh giá nhân viên sẽ giúp nhân viên biết đcm cđ hoàn thành công vi c c a họ khi so sánh với tiêu chuẩn, m c tiêu mà t ch c

đề ra.

1.1.2. Ý nghĩa vi c đánh giá thành tích nhân viên6M c đích c a vi c đánh giá là để xác định tính phù h p và m c đ hồn

thành các m c tiêu, tính hi u qu , tác đ ng và tính bền v ng. Đánh giá vi c thực

hi n công vi c rất cần thiết vì nó sẽ giúp cho vi c qu n lý hi u qu và đánh giá

nhân viên. Đánh giá giúp phát triển cá nhân, làm cho ho t đ ng c a t ch c t t

hơn và giúp cho vi c ho ch định kế ho ch kinh doanh. Đánh giá thực hi n công

vi c thông thng thng đcông ty. M i nhân viên sẽ đc thực hi n hàng năm đ i với nhân viên trong toàn

c ngi qu n lý trực tiếp đánh giá.M c đích phát triển c a đánh giá t p trung vào vi c c i thi n thành tích

c a nhân viênt ơng lai và phát triển nghề nghi p, trong khi m c đích hànhchính bao hàm vi c ra các quyết định tăng l ơng và thăng tiến. Đánh giá thành

tích cũng đ

đc s d ng để đóng góp vào sự thịnh vng (ví d nh đốn tr ớcc nhu cầu ngu n nhân lực) và cho m c đích cung cấp các d li u thơng tincần thiết (ví d nh cung cấp các tiêu chuẩn cho các nghiên c u xác thực). M i

m t ng d ng c a thơng tin đánh giá thành tích đc khám phá trong các phầnsau.

ng d ng chungCác m c đích c thể

Xác định nhu cầu đào t o cá nhân

Thơng tin ph n h i về thành tíchM c đích phát tri nXác định các chuyển đ i và nhi m v công vi c

Xác định điểm m nh c a từng cá nhân và nhu cầu phát

triển

L ơngM c đích/quy t đ nh hành

chínhThăng tiến

Duy trì hoặc sa th i

Cơng nh n thành tích c a cá nhân

Thôi vi c t m th i (thất nghi p t m th i)7Xác định các nhân viên yếu kém

Ho ch định ngu n nhân lực

Xác định nhu cầu đào t o c a t ch c

Duy trì/m c tiêu t ch cĐánh giá vi c đ t đc m c tiêu c a t ch cThông tin cho vi c t o l p và xác định m c tiêu

Đánh giá các h th ng ngu n nhân lực

C ng c , duy trì nhu cầu phát triển c a t ch c

Tiêu chuẩn cho nghiên c a h p lýTài li uTài li u cho các quyết định về ngu n nhân lực

Tr giúp vi c đ t đc các yêu cầu lu t phápBiểu 1.1: Các mục đích tổ chức của các thơng tin đánh giá thành tíchNh v y, đánh giá nhân viên nhằm ph c v cho nhiều m c đích nh ng có

thể g p thành hai nhóm chính nh sau:

1.1.2.1. Đánh giá thành tích như là cơng cụ phát triển nhân viên

Đánh giá thành tích đóng vai trò quan trọng trong vi c c ng c và c i

thi n thành tích cũng nh trong vi c xác định h ớng nghề nghi p và nhu cầu đào

t o.

a. Củng cố và duy trì thành tích

Bằng cách cung cấp thơng tin ph n h i về thành tích quá kh , ngi giámsát có thể khuyến khích nhân viên tiếp t c theo chiều h ớng thành tích t t mà họ

đã đ t đ

và nh n đc. Nhân viên hồn thành cơng vi c t t sẽ đ

c sự tăng thêm hay phần thc tán d ơng, khen ng ing tài chính. Sự đánh giá công bằng vàxác đáng m c đ hồn thành cơng vi c c a nhân viên khơng nh ng sẽ c ng c

thành tích c a chính nhân viên đó mà còn sẽ t o đ ng lực cho các nhân viên khác

n lực hơn n a để duy trì thành tích c a mình trong t ơng lai.

b. Cải thiện, nâng cao thành tích8Trên cơ s thơng tin về đánh giá thành tích, ngi giám sát có thể đề nghịcách th c giúp cho nhân viên thực hi n công vi c t t hơn trong t ơng lai. Ngigiám sát có thể ch ra điểm m nh, điểm yếu và giúp đ nhân viên xác định, tìm

ra cách th c h u hi u để hồn thành các cơng tác quan trọng. Thêm vào đó,

ngi giám sát có thể th o lu n m c tiêu công vi c với nhân viên cũng nh th igian để đ t đc các m c tiêu này.c. Xác định mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

Các cu c họp đánh giá thành tích mang l i cho ngi giám sát và nhânviên cơ h i để th o lu n các m c tiêu và kế ho ch nghề nghi p dài h n c a nhân

viên. Ng

đi giám sát có thể ch ra cho nhân viên hoặc đ a ra l i khuyên để đ tc các m c tiêu nầy. Dựa trên cơ s các kỹ năng quá kh , ngi giám sát cóthể đ a ra các g i ý c thể, ng n h n cho nhân viên về vi c làm thế nào để c i

thi n thành tích theo cách tr giúp nhân viên đ t đ

trong dài h n. Ng

kết, nh hc m c tiêu nghề nghi pi giám sát cũng cần định h ớng cho nhân viên thấy rõ sự g nng lẫn nhau gi a thành tích c a cá nhân với l i ích chung c a tch c.

d. Xác định nhu cầu đào tạo

Đánh giá thành tích là tiền đề cho vi c xác định nhu cầu đào t o c a nhân

viên. Nếu m t nhân viên c thể không đ t đc u cầu về cơng vi c, ch ơngtrình đào t o có thể giúp đ họ hi u ch nh các kỹ năng cần thiết hoặc sự thiếu h t

về kiến th c. Với nh ng nhân viên thực hi n cơng vi c trên m c u cầu có thể

đc đ a ra vào ch ơng trình phát triển để chuẩn bị cho vi c đề b t lên các ch cv cao hơn. Đánh giá thành tích cũng đem l i nh ng thơng tin h u ích trong vi c

phát triển các ch ơng trình đào t o chuyên sâu cho t ch c.

1.1.2.2. Đánh giá thành tích như là cơng cụ hành chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×