Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng DN2. Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý

Bảng DN2. Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

B ng DN3. Ch m đi m tín d ng theo tiờu chớ tình hình và uy tín giao dịch với Ngân hàng

STTi m chun101Tr n ỳng h n (tr n

g c)2S

tr

n

NLuôn tr đúng

h n trong h n 36

tháng v a qua

Khơng có642Ln tr đúng h n trong

kho ng t 12 đ n 36

tháng v a qua

1 l n trong 36 tháng v a

quaLuôn tr đúng h n trong

kho ng 12 tháng v a

qua

1 l n trong 12 tháng

v a quaKhách hàng m i, ch a

có quan hệ tín d ngKhông tr đúng h n2 l n trong 12 tháng

v a qua3 l n tr lên trong 12

tháng v a quaKhơng có1x30 ngày q h n trong

vòng 36 tháng quaS l n các cam k t m t

kh nĕng thanh tốn (Th

tín d ng, b o lãnh, các

cam k t khác …)

S l n ch m tr lãi vayCh a t ng cóKhơng m t kh nĕng

thanh tốn trong vòng 24

tháng qua1x30 ngày quá h n

trong vòng 12 tháng

qua, hoặc 2x30 ngày

q h n trong vòng 36

tháng qua

Khơng m t kh nĕng

thanh tốn trong vòng

12 tháng qua2x30 ngày q h n

trong vòng 12 tháng

qua, hoặc 1x90 ngày

quá h n trong vòng 36

tháng qua

Đã t ng b m t kh

nĕng thanh tốn trong

vòng 24 tháng quaKhơng1 l n trong 12 tháng2 l n trong 12 tháng2 l n tr lên trong 12

tháng3x30 ngày quá h n

trong vòng 12 tháng

qua, hoặc 2x90 ngày

quá h n trong vòng

36 tháng qua

Đã t ng b m t kh

nĕng thanh tốn

trong vòng 12 tháng

qua

Khơng tr đ c lãiTh i gian duy trì tài

kho n v i SGCTNH

S l ng giao d ch trung

bình hàng tháng v i tài

kho n t i SGCTNH> 5 nĕm3 – 5 nĕm1 – 3 nĕm< 1 nĕmCh a m tài kho n v i

SGCTNH> 50 l n30 – 5015 - 305 - 15<58S l ng các lo i giao d ch

v i SGCT (ti n g i, thanh

toán, ngo i h i, L/C…)>65–63-41-2Ch a có giao d ch

nào9S d ti n g i trung bình

tháng t i SGCTNH> 50 tỷ VND30 – 50 tỷ15 – 30 tỷ5 – 15 tỷ< 5 tỷ345

6

7l n c c u l i th i h n

n (đi u ch nh kỳ h n

hoặc gia h n n )

quá h n trong quá kh8B¶ng DN4. ChÊm ®iĨm tÝn dơng theo tiªu chÝ lòch sử trả nợTham khảo từ

thông tin CIC của

Ngân hàng Nhà

nướcĐã có quan hệ vay vốn

tại TCTD khác nhưng chưa

từng phát sinh nợ nhóm 2

đến 5 trong 3 nĕm g n nh t.Chưa có quan

hệ vay vốn

lần nàoĐã từng

phát sinh nợ

nhóm 2-5

trong 3 nĕm g n

nh t (nhưng

hiện nay

không còn )Điểm1050Hiện nay đang

phát sinh nợ

nhóm 2Hiện nay đang

phát sinh nợ

nhóm 3 - 5- 5- 20B ng DN5. Ch m đi m tín d ng theo tiêu chí mơi tr

Đi m chuẩnSTT20161Triển vọng ngànhThu n l i2Có, trên tồn câùCó, trong c n3Đ c bi t đ n (v th ng hiệu c a công

ty)

V th c nh tranh (c a doanh nghiệp)Cao, chi m u th4S l5Thu nh p c a ng i đi vay ch u nh

h ng c a quá trình đ i m i, c i cách

các doanh nghiệp nhà n cKhơng có, đ c

quy n

KhơngBình th ng,

đang phát triển

Ítng đ i th c nh tranh12n đ nhÍtng kinh doanhcPhát triển kém

hoặc khơng phát

triển

Có, nh ng ch

đ a ph ng

Bình th ng,

đang s t gi m

Ít, s l ng đang

tĕng

Nhi u, thu nh p

s n đ nh84Bão hồSuy thốiÍt đKhơng đ

đ n

R t th pc bi t đ nTh p, đang s t

gi m

Nhi u

Nhi u, thu nh p

s gi m xu ngNhi u, s l

đang tĕng

Nhi u, s lc bi tngRủi ro

hối đoáiB ng DN6. Ch m đi m tín d ng theo tiêu chí các đặc đi m ho t đ ng khác

STTĐi m chuẩn201Đa d ng hóa các ho t đ ng theo: 1) ngành,

2) th tr ng, 3) v trí2Thu nh p t ho t đ ng xu t kh uĐa d ng hóa cao

đ (c ba tr ng

h p)

Chi m h n 70%

thu nh p3S ph thu c vào các đ i tác (đ u vào/đ u

ra)Khơng có4L i nhu n (sau thu ) c a Công ty trong

nh ng nĕm g n đây

V th c a Công ty

+ Đ i v i DNNNTĕng tr

m nh5+ Các ch thể khácng161284Ch có 2 trong 3Ch 1 trong 3Khơng, đang phát

triểnKhơng đa d ng

hốChi m t 50%

đ n 70% thu

nh p

ÍtChi m h n 20%

đ n d i 50% thu

nh p

Ph thu c nhi u

vào các đ i tác

đang phát triển

n đ nhChi m d

thu nh pKhơng có thu

nh p t ho t

đ ng xu t kh u

Ph thu c nhi u

vào các đ i tác

đang b suy thối

LTr c thu c

UBND đ a

ph ng – trung

bình

Cơng ty nh ,

niêm y tCó tĕng trngĐ c quy n qu c

gia - l nĐ c quy n qu c

gia - nhTr c thu c

UBND đ a

ph ng - l nCông ty l n,

niêm y tCơng ty trung

bình, niêm y t,

hoặc công ty l n

không niêm y tCông ty l n hoặc

trung bình, khơng

niêm y ti 20%Ph thu c nhi u

vào các đ i tác

n đ nh

Gi m d nTr c thu c

UBND đ a

ph ng – nh

Công ty nh ,

không niêm y tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng DN2. Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×