Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC SỐ LIỆU

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

. tabgioitinhch hocnghe, colKey

frequency

column percentage

hocnghe

0gioitinhch1Total059

59.0027

27.0086

43.00141

41.0073

73.00114

57.00Total100

100.00100

100.00200

100.00nghenghiep

chhocnghe

01Total024

24.0038

38.0062

31.00176

76.0062

62.00138

69.00Total100

100.00100

100.00200

100.00.

. tablinhvucnghe if hocnghe==1linhvucngheFreq.PercentCum.0

187

1387.00

13.0087.00

100.00Total100100.00.. tabsonguoihocsonguoihocFreq.PercentCum.0

1

299

91

1049.50

45.50

5.0049.50

95.00

100.00Total200100.00.

. tabsonguoihoc ifhocnghe==1songuoihocFreq.PercentCum.1

289

1189.00

11.0089.00

100.00Total100100.00.61. tabtindunghocnghe, colKey

frequency

column percentagehocnghe

0tindung1Total091

91.0083

83.00174

87.0019

9.0017

17.0026

13.00Total100

100.00100

100.00200

100.00.. tabhotrovieclam hocnghe, colKey

frequency

column percentagehotroviecl

amhocnghe

01Total096

96.0069

69.00165

82.5014

4.0031

31.0035

17.50Total100

100.00100

100.00200

100.00.

. tabstatthaydoithunhap, by(hocnghe) stat(n mean sd min max)Summary for variables: thaydoithunhap

by categories of: hocnghe

hocngheNmeansdminmax0

1100

100286.15

464.42146.6199

221.188390

100850

1500Total200375.285207.4099901500.2. Phân tích tương quan

62. corr thaydoithunhap gioitinhch tuoich hocvanch nghenghiepch quymoho tylephuthuoc hocnghe linhvucnghe

> tindung hotrovieclam khuvusinhsong

(obs=200)

thaydo~p gioiti~h

thaydoithu~p

gioitinhch

tuoich

hocvanch

nghenghiepch

quymoho

tylephuthuoc

hocnghe

linhvucnghe

tindung

hotrovieclam

khuvusinhs~g1.0000

0.2990

0.3983

0.2519

-0.2927

0.0736

-0.2317

0.4308

0.3050

0.3142

0.5385

0.17831.0000

0.1449

0.2113

-0.1673

0.0309

-0.0655

0.3232

0.1471

0.1255

0.1874

0.1174tuoich hocvanch ngheng~h1.0000

0.2138

-0.1313

0.1439

-0.0676

0.2804

0.1663

0.2438

0.2820

0.10241.0000

-0.1046

-0.0616

-0.0268

0.1189

0.1677

0.1585

0.2052

0.07321.0000

-0.0446

0.0160

-0.1514

0.0013

0.0019

-0.1465

-0.1450quymoho tyleph~chocnghe linhvu~etindung1.0000

0.4080

0.1731

0.0325

0.0477

0.0853

-0.00631.0000

0.2637

0.1189

0.3553

-0.00891.0000

-0.0998

0.10641.0000

-0.0285

-0.0085

-0.0902

-0.1226

0.00211.0000

0.5012

0.0387

0.0454hotrov~m khuvus~g

hotrovieclam

khuvusinhs~g1.0000

-0.00591.0000.3. Phân tích hồi quy

. reg thaydoithunhap gioitinhch tuoich hocvanch nghenghiepch quymoho tylephuthuoc hocnghe linhvucnghe t

> indung hotrovieclam i.khuvusinhsong

SourceSSdfMSModel

Residual4823225.71

3737527.0413

186371017.362

20094.2314Total8560752.7619943018.8581Std. Err.Number of obs

F( 13,

186)

Prob > F

R-squared

Adj R-squared

Root MSEtP>|t|=

=

=

=

=

=200

18.46

0.0000

0.5634

0.5329

141.75thaydoithun~pCoef.gioitinhch

tuoich

hocvanch

nghenghiepch

quymoho

tylephuthuoc

hocnghe

linhvucnghe

tindung

hotrovieclam23.5168

2.588142

2.117624

-72.43122

9.37867

-156.1555

62.72702

81.8782

135.4905

220.29222.15578

1.553877

3.068269

22.52982

10.76469

54.17288

23.82616

48.7662

36.75195

30.534081.06

1.67

0.69

-3.21

0.87

-2.88

2.63

1.68

3.69

7.210.290

0.097

0.491

0.002

0.385

0.004

0.009

0.095

0.000

0.000-20.19214

-.4773467

-3.935459

-116.8781

-11.85791

-263.0278

15.72278

-14.32777

62.98626

160.054467.22573

5.653632

8.170706

-27.98438

30.61525

-49.28324

109.7313

178.0842

207.9947

280.5297khuvusinhsong

2

3

447.19406

67.86896

62.5880129.74699

29.6019

29.189681.59

2.29

2.140.114

0.023

0.033-11.4908

9.470323

5.002617105.8789

126.2676

120.1734_cons172.659275.016712.300.02224.6662320.6522.Kiểm định phương sai thay đổi. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of thaydoithunhap

chi2(1)

Prob > chi2=

=93.63

0.0000.Khắc phục phương sai thay đổi

63[95% Conf. Interval]. reg thaydoithunhap gioitinhch tuoich hocvanch nghenghiepch quymoho tylephuthuoc hocnghe linhvucnghe t

> indung hotrovieclam i.khuvusinhsong, robust

Linear regressionNumber of obs

F( 13,

186)

Prob > F

R-squared

Root MSERobust

Std. Err.tP>|t|=

=

=

=

=200

17.71

0.0000

0.5634

141.75thaydoithun~pCoef.gioitinhch

tuoich

hocvanch

nghenghiepch

quymoho

tylephuthuoc

hocnghe

linhvucnghe

tindung

hotrovieclam23.5168

2.588142

2.117624

-72.43122

9.37867

-156.1555

62.72702

81.8782

135.4905

220.29221.71348

1.389597

3.04876

25.86139

13.45063

69.56629

22.06842

106.5695

54.71742

41.008671.08

1.86

0.69

-2.80

0.70

-2.24

2.84

0.77

2.48

5.370.280

0.064

0.488

0.006

0.487

0.026

0.005

0.443

0.014

0.000-19.31957

-.1532555

-3.896971

-123.4506

-17.15674

-293.3959

19.19044

-128.3621

27.54397

139.390166.35316

5.329541

8.132219

-21.41187

35.91408

-18.91513

106.2636

292.1185

243.437

301.1939khuvusinhsong

2

3

447.19406

67.86896

62.5880126.07823

30.60982

27.844651.81

2.22

2.250.072

0.028

0.026-4.253068

7.481894

7.65608898.64119

128.256

117.5199_cons172.659273.321652.350.02028.01021317.3081.Kiểm định đa cộng tuyến. vif

VariableVIF1/VIFgioitinhch

tuoich

hocvanch

nghenghiepch

quymoho

tylephuthuoc

hocnghe

linhvucnghe

tindung

hotrovieclam

khuvusinhs~g

2

3

41.20

1.31

1.20

1.08

1.32

1.29

1.41

1.44

1.52

1.340.835072

0.763259

0.835413

0.925369

0.759245

0.774140

0.707935

0.695150

0.657685

0.7464141.65

1.64

1.590.605556

0.611506

0.628900Mean VIF1.38.64[95% Conf. Interval]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×