Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.2 Cơ cấu vốn đầu tư các dự án thuỷ lợi tại BQL DA (2014-2016).....50

Biểu đồ 3.2 Cơ cấu vốn đầu tư các dự án thuỷ lợi tại BQL DA (2014-2016).....50

Tải bản đầy đủ - 0trang

viiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắtNguyên nghĩaBQLBQLDADTDự án đầu tưĐTXDĐầu tư xây dựngHSMTHồ sơ mời thầuPTNTPhát triển nông thơnQLDAQuản lý dự ánUBNDỦy ban nhân dân1MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thủy lợi là một ngành khoa học nghiên cứu về các công nghệ khai thác

sử dụng, bảo vệ nguồn tài ngun nước và mơi trường, phòng tránh và giảm

nhẹ thiên tai. Đây là ngành khoa học ứng dụng kiến thức của tốn học, vật lý,

hóa học... để tìm lời giải cho các bài tốn kỹ thuật, giải pháp cơng nghệ, giải

pháp cơng trình nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, dự báo, cảnh

báo, điều tra cho các dạng thiên tai: Lũ lụt, hạn hán, lũ qt... Từ đó đưa ra

các giải pháp cơng trình hay phi cơng trình để tận dụng, khai thác có hiệu quả

nguồn lợi từ nước đem lại như xây dựng các hồ chứa nước, các cơng trình

thủy điện...; hạn chế, khắc phục, giảm nhẹ những thiệt hại cũng do nước gây

ra xây dựng các cơng trình như: Đê, kè, đập...

Hòa Bình là một tỉnh miền núi, cửa ngõ của vùng Tây Bắc, có nhiều

cơng trình quan trọng của quốc phòng và quốc gia; là địa bàn có tầm quan

trọng chiến lược về kinh tế- xã hội (KT-XH), quốc phòng- an ninh (QP-AN)

đối với Quân khu 3, vùng Tây Bắc, ngành kinh tế chủ yếu dựa vào nông

nghiệp. Việc phát triển ngành nơng nghiệp phụ thuộc vào nhiều khía cạnh,

xong việc điều tiết nước phục vụ cho tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp là

một phần quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội địa phương,

đặc biệt với ngành nơng nghiệp. Hệ thống cơng trình thủy lợi, hạ tầng kỹ

thuật nông thôn phục vụ phát triển nông nghiệp và PTNT là công cụ để điều

tiết nước, cung cấp nước tưới tiêu cho tồn bộ diện tích đất nơng nghiệp cũng

như thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Hòa

Bình.

Những năm gần đây, Đảng, chính quyền UBND tỉnh nhận thức rõ vị trí,

tiềm năng, lợi thế của tỉnh nên đã nêu rõ hướng phát triển của ngành nông

nghiệp theo hướng chuyên canh, phát triển bền vững. Do vậy, việc ĐTXD hệ

thống cơng trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật PTNT,... trên địa bàn2tỉnh đã được quan tâm và chú trọng hơn nhiều. Để quản lý các dự án cơng

trình thuỷ lợi, UBND tỉnh Hồ Bình đã quyết định thành lập BQL dự án

chuyên ngành để quản lý các dự án thuộc lĩnh vực này. Do ảnh hưởng của

hoàn lưu cơn bão số 10 và áp thấp nhiệt đới đầu tháng 10 năm 2017, tỉnh Hòa

Bình đã chịu nhiều thiệt hại về con người, tài sản, hư hỏng nhiều cơng trình

giao thơng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật,... Điều này gây khó khăn cho đời sống

của người dân trong vùng thiên tai nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh

nói chung. Các cơng trình thủy lợi bị hư hỏng ảnh hưởng khơng nhỏ đến công

tác sản xuất lúa vụ đông xuân, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cấp nước

tưới cho hàng nghìn ha rau mầu. Do đó, việc đầu tư sửa chữa, xây dựng các

cơng trình thủy lợi là chiến lược cấp bách mà các cấp chính quyền tỉnh Hòa

Bình đề ra.

Với nhiệm vụ được giao, các dự án ĐTXD công trình thủy lợi được BQL

dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình thực hiện

nối tiếp và xây mới đã đem lại hiệu quả cao, thúc đẩy và nâng cao cơng tác

quản lý ĐTXD cơng trình; thu hút nguồn nhân lực, đội ngũ kỹ sư thủy lợi có

nhiều kinh nghiệm; kiểm sốt chất lượng hồ sơ khâu đầu vào và đầu ra; kiểm

soát chất lượng thi cơng cơng trình nhằm đảm bảo tính khả thi của các dự án,

phát huy khả năng tưới, tiêu nước và phòng chống lũ của các cơng trình. Tuy

nhiên, là một Ban mới được thành lập và kiện tồn; các cơng trình thủy lợi

thường mang tính cấp bách hoặc xây dựng trong vùng an tồn khu cho nên

cơng tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi của Ban vẫn còn gặp nhiều

khó khăn do các yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến một số dự án chưa

thực sự khả thi, tiến độ xây dựng dự án còn chậm do thiếu vốn, do năng lực

nhà thầu còn hạn chế,...

Dựa vào các điều kiện và những tồn tại nêu trên, việc hồn thiện cơng

tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi tại BQL dự án ĐTXD các cơng

trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình là rất cần thiết nhằm giúp BQL3nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung tháo gỡ những khó khăn trong cơng tác

quản lý, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để đưa ra được các giải pháp thiết

thực thúc đẩy tiến độ các dự án đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho người

dân tỉnh Hòa Bình trong vùng hưởng lợi của các dự án.

Với lý do nêu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác

quản lý dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi tại Ban Quản lý dự án ĐTXD

các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tiêu tổng quát

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình

thuỷ lợi,đề xuất các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án, góp phần

nâng cao hiệu quả triển khai các dự án tại BQL dự án ĐTXD các cơng trình

Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 Hệ thống hoá được những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dự án

đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ lợi.

 Đánh giá được thực trạng công tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình

thủy lợi tại BQL dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa

Bình;

 Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý dự án ĐTXD

cơng trình thủy lợi tại BQL dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và

PTNT tỉnh Hòa Bình.

 Đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý dự án ĐTXD

cơng trình thủy lợi tại BQL dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và

PTNT tỉnh Hòa Bình.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tƣợng nghiên cứu:4Công tác quản lý các dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi tại BQL dự án

ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi về nội dung: Các Cơng tác quản lý dự án ĐTXD các cơng

trình thủy lợi tại BQL dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh

Hòa Bình;

- Phạm vi về khơng gian: Các dự án cơng trình thủy lợi do BQL dự án

ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình quản lý

- Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập 3 năm từ 2014 -2016.

4. Nội dung nghiên cứu

- Các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng

cơng trình thuỷ lợi

- Thực trạng cơng tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình thủy lợi tại BQL

dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý dự án ĐTXD cơng trình

thủy lợi tại BQL dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh Hòa

Bình.

- Giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý dự án ĐTXD cơng

trình thủy lợi tại BQL dự án ĐTXD các cơng trình Nơng nghiệp và PTNT tỉnh

Hòa Bình.

5. Kết cấu luận văn

Ngồi Mở đầu và Kết luận, luận văn được chia thành 3 chương với các

nội dung cụ thể như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư.

Chương 2: Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Kết luận và kiến nghịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.2 Cơ cấu vốn đầu tư các dự án thuỷ lợi tại BQL DA (2014-2016).....50

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×