Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đời sống luôn gắn liền với việc làm, có việc làm mới tạo ra nguồn thu nhập nhằm bảo đảm cuộc sống hiện tại của những hộ gần khu công nghiệp nói nói chung và những hộ bị mất đất nói riêng. Lao động là một phương tiện để sinh hoạt, là nguồn chân chính ...

Đời sống luôn gắn liền với việc làm, có việc làm mới tạo ra nguồn thu nhập nhằm bảo đảm cuộc sống hiện tại của những hộ gần khu công nghiệp nói nói chung và những hộ bị mất đất nói riêng. Lao động là một phương tiện để sinh hoạt, là nguồn chân chính ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

84tiền, đào tạo theo những nghề vốn có sẵn từ trước… gây lãng phí ngân sách

Nhà nước, người lao động khơng có tay nghề hoặc tay nghề khơng được nâng

cao thực sự, nghề đào tạo không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động

hiện tại… Trong số những người được đào tạo nghề khơng phải tất cả đều có

việc làm ổn định một số người vẫn khơng có việc làm.

Thu hồi đất đã đem lại cho người nông dân một khoản tiền lớn. Tuy

nhiên, người nông dân làm nông nghiệp còn thiếu vốn xã hội và vốn con

người nên khơng thể tìm được việc làm hay khơng có đủ việc làm. Trong một

bối cảnh gia tăng áp lực của nền kinh tế thị trường và những tác động còn hạn

chế của chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm của nhà nước, nhiều người

trong số họ cảm thấy cuộc sống của mình tiềm ẩn những rủi ro và thiếu ổn

định khó đảm bảo sinh kế bền vững.

* Một số tác động xã hội khác do có tiền từ bồi thường đất

Điều kiện sống thay đổi đã ảnh hưởng tới trẻ em khu vực nơng thơn.

Chúng có điều kiện vật chất tốt hơn, không phải một buổi đi học, một buổi

chăn trâu, cắt cỏ như trước kia nữa, thay vào đó có rất nhiều trò chơi hấp dẫn

chúng. Cha mẹ ở nơng thơn theo thói quen chỉ cần lo đủ ăn đủ mặc, đáp ứng

nhu cầu vật chất của trẻ mà phó mặc việc học tập của con cái cho nhà trường.

Kết quả là nhiều cháu đã nghỉ học khi chưa hết phổ thơng cơ sở. Bởi khi cái

đói, cái nghèo khơng còn đeo đẳng và khi gia đình có điều kiện thì chí tiến thủ

của những đứa trẻ bị giảm sút đi rất nhiều. Như vậy, trong tương lai sẽ có thể

hình thành một lớp người có trình độ văn hóa hạn chế, sớm nhiễm tư tưởng

thích hưởng thụ, khơng thích lao động.

Tất cả những điều trên cho thấy tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo của các hộ

gia đình và ảnh hưởng của nó tới thu nhập của các hộ.853.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ

sau thu hồi đất tại huyện Lƣơng Sơn – Hòa Bình

3.5.1. Mục tiêu

3.5.1.1. Mục tiêu tổng qt

Hồn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn

huyện Lương Sơn những năm tới cần tập trung vào: Tháo gỡ những khó khăn

vướng mắc về cơ chế chính sách hiện đang tồn tại, ảnh hưởng đến tiến độ công

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Tháo gỡ những

vướng mắc về thủ tục đầu tư, về huy động vốn; Tận dụng những điều kiện sẵn

có về đất để xây dựng các khu tái định cư theo nguyên tắc trải rộng khắp nơi, đa

dạng về diện tích, về mức giá phục vụ kịp thời cơng tác giải phóng mặt bằng các

cơng trình đang được triển khai.

3.5.1.2. Mục tiêu cụ thể

Để chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có

thể thực hiện tốt thì cần phải thực hiện một số mục tiêu hoàn thiện cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục hồn thiện và cơng bố cơng khai quy hoạch kế hoạch sử

dụng đất, quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật có tính xương sống tạo động

lực phát triển. Tập trung quy hoạch và đầu tư phát triển Khu công nghiệp, hạn

chế thu hồi đất khu dân cư truyền thống đã ở ổn định lâu đời. Khi quy hoạch các

tuyến đường mới phải tiến hành đồng thời với quy hoạch 2 bên đường để khai

thác quỹ đất hai bên đường theo nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất.

Hai là, chú trọng công tác đầu tư, công tác bố trí di dân tái định cư theo

nguyên tắc khu tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Khuyến khích hộ tái

định cư di chuyển đến nơi ở mới thông qua cơ chế giá và diện tích đất. Các khu

tái định cư phải gắn kết với các khu đô thị mới tạo điều kiện để chuyển dịch cơ

cấu kinh tế của từng địa bàn, từng đối tượng dân cư.

Ba là, tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách của huyện theo ngun tắc bảo86đảm hài hòa về lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân bị thu hồi đất.

Quá trình thực hiện phải đảm bảo ngun tắc: Cơng bằng, dân chủ, cơng khai,

có lý, có tình. Đối với dự án đầu tư khơng thuộc các cơng trình phục vụ lợi ích

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng và cơng trình trọng

điểm, thì khuyến khích chủ đầu tư thực hiện cơ chế thỏa thuận với người sử

dụng đất.

Bốn là, công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư phải được chuẩn

bị trước trên tất cả các phương diện như, phương án tái định cư, phương án sử

dụng lao động nơi thu hồi đất, các giải pháp để hướng nghiệp, tạo việc làm mới

cho người nông dân khi khơng còn đất để sản xuất. Đối với các dự án đầu tư có

ảnh hưởng lớn đến cơ cấu kinh tế - xã hội và đời sống dân cư, trước khi quyết

định đầu tư phải lấy ý kiến của nhân dân khu vực dự kiến thu hồi đất để thực

hiện dự án về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch và thời gian thực hiện dự án, chính

sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư để tạo sự thống nhất cao.

Năm là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong

cơng tác tổ chức thực hiện và công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chế

độ chính sách. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại theo nguyên tắc giải

quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình

vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện cơng tác giải phóng mặt

bằng. Biện pháp thực hiện phải đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa

phương, thống nhất giữa các ngành các cấp. Kiên quyết thu hồi đất đối với

diện tích đất đã giao để hoang hố, sử dụng sai mục đích.

3.5.2. Giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ sau thu hồi đất

tại huyện Lương Sơn – Hòa Bình

3.5.2.1. Phát triển kinh tế tại huyện bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng CNH

- HĐH phải được thực hiện sớm trước khi địa phương bị thu hồi đất. Cùng với87quá trình chuyển dịch phải chú ý đến thu nhập của hộ dân. Đối với những hộ

vẫn còn đất sản xuất nơng nghiệp thì cần:

+ Thực hiện ln canh cây trồng: Có thể xây dựng mơ hình trồng rau

sạch vì tồn bộ KCN Lương Sơn có diện tích lớn nên rất nhiều cơng nhân tại

các khu vực khác sẽ đến, mật độ dân số tại địa phương tăng lên, nhu cầu lương

thực - thực phẩm cũng sẽ tăng lên.

+ Đẩy mạnh chăn nuôi lợn và nuôi trồng thuỷ sản.

- Duy trì và phát triển các ngành nghề vốn có ở địa phương

Hiện nay việc khơi phục và phát triển các ngành nghề ở nông thôn được

coi là giải pháp tích cực để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao

động. Bên cạnh việc khơi phục các ngành nghề cũ thì việc nhân cấy ngành nghề

mới cho người dân là điều cần thiết. Các cấp chính quyền cần phối hợp với các

trung tâm dạy nghề để truyền dạy nghề cho người lao động, quan tâm hỗ trợ về

vốn (tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển ngành nghề) và kiến thức

thông tin thị trường (đầu vào, đầu ra ...) như làng nghề mây, giang đan trên địa

bàn huyện Lương Sơn.

- Phát triển mạnh TMDV: tận dụng nguồn lực tại chỗ, tiềm năng về vốn,

lao động, vị trí địa lý để mở rộng và phát triển thương mại dịch vụ (buôn bán,

cho thuê nhà trọ, vui chơi giải trí...).

3.5.2.2. Giải quyết việc làm cho các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp

phục vụ cơng nghiệp hóa

Khuyến khích phát triển các mơ hình kinh tế nhỏ và vừa; phát triển các

làng nghề để thu hút nguồn vốn của các gia đình nơng dân được đền bù khi

thu hồi đất vào đầu tư tổ chức sản xuất, thu hút lao động, ổn định lâu dài đời

sống của hộ, tránh tình trạng phổ biến hiện nay là người dân bị thu hồi đất

nhận được ít tiền đền bù giải phóng mặt bằng sẽ xây nhà, mua sắm xe máy và

đồ dùng đắt tiền. Các tiện nghi đó rất cần cho cuộc sống, song khơng có việc88làm, khơng có nguồn thu nhập thường xun thì họ sẽ trở thành tầng lớp dân

nghèo "ở nhà tầng, đi xe máy".

Như vậy, khuyến khích người dân bị thu hồi đất trồng cao su đầu tư

vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là giải pháp cơ bản về việc làm và

ổn định đời sống lâu dài cho nông dân.

Bằng việc đổi mới cơ chế quản lý và hoàn thiện các văn bản pháp luật

quy định trách nhiệm của các chủ dự án các khu đô thị, khu cơng nghiệp phải

có trách nhiệm sử dụng lao động nơng nghiệp bị mất việc làm do thu hồi đất

nông nghiệp gây ra. Các dự án phải có trách nhiệm thu hút lao động nông

nghiệp mất việc làm do thu hồi đất vào các vị trí trong cơ quan, doanh nghiệp

khơng đòi hỏi trình độ chun mơn, nghiệp vụ và phải hỗ trợ kinh phí đào tạo

nghề để họ có thể tiếp cận với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan,

doanh nghiệp. Có chính sách khuyến khích về vật chất, tinh thần đối với các

cơ quan, doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động trên địa bàn.

Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nơng nghiệp khơng có việc làm khi

bị thu hồi đất nông nghiệp, nhất là lao động còn trẻ dưới 35 tuổi, để họ tiếp

cận được với các ngành nghề, chuyên môn, nghiệp nghiệp vụ do các cơ quan,

doanh nghiệp yêu cầu. Đào tạo các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ

phục vụ nhu cầu đời sống dân cư, để các tổ chức kinh tế cá thể, tiểu chủ có

thể tự sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và ổn định đời sống.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, vốn

vay với lãi suất ưu đãi và thị trường sản phẩm để các hộ bị thu hồi đất có khả

năng tổ chức sản xuất kinh doanh, tự giải quyết việc làm

Lao động phổ thông trên địa bàn Huyện thường là lao động có trình độ

thấp, cơng việc làm khơng ổn định, lương thấp. Khi được bố trí vào các khu

tái định cư thì khơng thể làm cơng việc cũ vì điều kiện đi lại khó khăn, chi phí

đi lại q cao nhưng lại khơng có khả năng kiếm việc ở nơi khác. Vì vậy đối89với những lao động này cần có những biện pháp cụ thể lâu dài như : tổ chức

hướng nghiệp, mở những lớp đào tạo nghề vừa học nghề vừa học văn hoá tại

chỗ nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của các nhà tuyển dụng trên địa bàn. Còn

những lao động khơng có trình độ, qua độ tuổi vừa học vừa làm thì có thể

thương lượng với các cơ sở lao động nhận họ vào làm những cơng việc ít đòi

hỏi trình độ như : bảo vệ, giữ xe, tạp vụ … và học hỏi thêm ngay tại các cơ sở

này. Tuy nhiên, không thể một lúc có thể giải quyết hết số lao động này vì

vậy cần có những định hướng xa hơn như mở trường đào tạo nghề và có

những hỗ trợ về giáo dục để tạo nên đội ngũ lao động kế thừa có trình độ.

Nhà nước cũng cần quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc

tuyển dụng lao động nông nghiệp, tham gia chuyển đổi nghề, giải quyết việc

làm cho người bị thu hồi đất nông nghiệp... Nhưng điều quan trọng hơn cả là

phải sớm có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách đồng bộ, tránh chồng

chéo, vì hầu hết quy hoạch đã được phê duyệt trước khi Luật Đất đai năm

2003 có hiệu lực và chưa được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Một giải pháp nữa là thay đổi nhận thức của người nơng dân về việc

làm, thu nhập. Sở dĩ cần có sự thay đổi này là vì, hiện nay quan niệm của

người nơng dân về việc làm rất máy móc, tính hiệu quả của công việc chưa

được quan tâm đúng mức. Họ chưa hiểu rằng, việc làm không đơn thuần là

tạo ra các sản phẩm hiện vật thiết yếu phục vụ trực tiếp các nhu cầu sinh hoạt

hàng ngày của họ, mà việc làm phải được lượng hoá thành thu nhập về mặt

giá trị, phải được tính tốn trên cơ sở hiệu quả kinh tế có hoạch tốn đầu vào,

đầu ra và lấy nhu cầu xã hội làm đối tượng hướng tới, nghĩa là người nông

dân phải thấy được việc làm của họ là nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội đang

được phản ánh thông qua thị trường và thông qua việc làm đó, họ có được thu

nhập chính đáng và xứng đáng đối với phần công sức họ đã bỏ ra.90Để cải thiện nếp nghĩ của người nông dân, bên cạnh việc tiếp tục nâng

cao trình độ dân trí thơng qua các phương tiện truyền thơng, các chương trình

phổ cập giáo dục quốc gia, cần thiết phải tổ chức thường xuyên, liên tục các

chương trình tập huấn cả về kỹ thuật sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, đồng

thời với những chương trình tư vấn các mơ hình, phương thức phát triển kinh

tế và hỗ trợ các khoá đào tạo kỹ năng, kiến thức kinh tế ứng dụng cơ bản.

3.5.2.3. Giải pháp cho từng nhóm hộ với mức độ thu hồi

* Giải pháp cho nhóm hộ mất nhiều đất (Nhóm 1)

Đây là nhóm hộ mất hồn tồn đất sản xuất hoặc còn nhưng khơng

nhiều, điều mà các nơng hộ phải làm ngay là chuyển đổi nghề nghiệp và sử

dụng tiền đền bù một cách an toàn và hiệu quả, bởi vì họ sở hữu một số tiền

khá lớn. Nhà nước phải giúp các hộ thuộc nhóm này ổn định nhà ở và cuộc

sống, đồng thời tư vấn hướng nghiệp cho hộ, chính quyền địa phương cần

quan tâm tránh để họ sa đà vào các tệ nạn xã hội như lô đề, bài bạc và đặc biệt

là chơi hụi.

Những hộ còn diện tích đất thì nên tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản

xuất nông nghiệp bên cạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ, đặc điểm của

khu vực bị thu hồi đất là bên cạnh diện tích đất canh tác hai vụ thì có cả diện

tích trồng cấy các loại rau quả rất tốt, hộ có thể trồng rau cung cấp cho khu

công nghiệp hoặc trồng các loại hoa và cây cảnh.

Một dịch vụ không thể thiếu tại các khu cơng nghiệp tập trung đó là

cho th nhà trọ, các hộ cần tính tốn và cân nhắc để xây dựng nhà cho thuê

thu lợi tránh lãng phí, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực.

Nhóm 1 cũng là nhóm có số thành viên trong gia đình ít hơn, độ tuổi

trung bình trẻ hơn, có khoản tiền đền bù và hỗ trợ là lớn hơn do vậy quan tâm

đến nhóm này trong các hoạt động đầu tư để hướng dẫn và khuyến khích họ

tham gia vào các hoạt động đầu tư lành mạnh và sinh lời chắc chắn.91Có được khoản tiền hỗ trợ, nếu đầu tư làm kinh tế tại địa phương khơng

mang tính khả thi cao thì các lao động dư thừa thuộc nhóm này có thể dùng số

tiền đó tìm đến các cơng ty xuất khẩu lao động tin cậy để tìm cách làm việc

tại nước ngoài theo con đường xuất khẩu lao động, như vậy giá trị kinh tế

mang lại sẽ cao hơn và lao động cũng học hỏi được tác phong làm việc tốt

hơn từ nước ngồi.

* Giải pháp cho nhóm hộ mất ít đất (Nhóm 2)

Các hộ thuộc nhóm này có nhiều đất sản xuất nơng nghiệp hơn so với

nhóm 1 nên bên cạnh việc tiếp tục sản xuất nơng nghiệp thì cần tham gia các

hoạt động đầu tư sinh lời chắc chắn thí dụ mở cửa hàng ăn, xây nhà trọ, phát

triển dịch vụ,.. tránh bỏ đất để đi làm các công việc khác gây lãng phí tài

nguyên cho bản thân và nhà nước.

Địa phương cần có chính sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp với nhóm

này, bên cạnh đó thì tư vấn nên phát triển ngành nghề phù hợp, trồng cây gì,

ni con gì sao cho hiệu quả và đáp ứng nhu cầu tại địa phương cũng như các

địa phương lân cận.

Qua phân tích ở trên chúng ta thấy nhóm 2 có thu nhập từ ngành nghề

cao hơn nhóm 1 nên cần quan tâm nhóm này để phát triển các ngành nghề

phù hợp như mây tre đan xuất khẩu, làm nghề mộc, … Để các lao động thuộc

nhóm này vừa canh tác trên diện tích đất còn lại nhưng cũng vừa phát triển

ngành nghề của mình khi mà các đối tượng lao động của nhóm 1 đã đi chuyên

sâu vào các ngành nghề khác mà bỏ ngành nghề trước kia họ làm kiêm. Như

vậy một phần việc làm của nhóm 1 đã chuyển sang nhóm 2 và nhóm 2 sẽ là

đối tượng kế thừa cái đó một cách hiệu quả.

Nhóm 2 có ít tiền đền bù hơn nhưng có nguồn lực về lao động và đất

đai nhiều hơn nhóm 1. Qua phân tích ta thấy nếu được vay vốn thì các hộ sẽ

phát triển tốt hơn, do vậy các hộ thuộc nhóm 2 cần quan tâm tiếp cận các

nguồn vốn ưu đãi và đề nghị các cấp chính quyền cũng như đoàn thể quan

tâm giúp đỡ trong việc sử dụng vốn này sao cho hiệu quả nhất có thể được để92từ đó tạo sự phát triển cân bằng giữa các nhóm hộ bị thu hồi đất trong quá

trình phát triển KCN, thực vậy vì nhóm 1 sẽ chun tâm vào khu vực dịch vụ

và làm cơng ăn lương nhiều hơn còn nhóm 2 sẽ chun tâm vào các ngành

nghề mang tính chất hộ kiêm nhiều hơn.

3.5.2.4. Hướng dẫn nông hộ cách chi tiêu tiền đền bù

Một bộ phận khá lớn dân cư sau khi nhận được số tiền khá lớn từ đền

bù giải toả đã không định hướng sử dụng nguồn vốn có được một cách hợp lý

tạo nên sự lãng phí và chỉ trong một thời gian ngắn thì tiền đền bù cũng cạn

sạch mà vẫn khơng có một việc làm tốt, có nguy cơ phát sinh những tệ nạn

mới “nhàn cư bất khả thiện” là gánh nặng cho xã hội. Như vậy, Huyện cần có

những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng vốn, đặc biệt là hướng dẫn đầu tư

sản xuất kinh doanh hoặc cách thức gửi tiết kiệm sao cho phù hợp với từng

đối tượng cụ thể nhằm ổn định đời sống về lâu dài.

3.5.2.5. Các giải pháp của địa phương để hỗ trợ và phát triển sinh kế cho

người dân bị thu hồi đất

* Giải pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh đã đăng ký hoạt động theo

đúng pháp luật

- Thứ nhất. Hỗ trợ đất, mặt bằng kinh doanh nhỏ, tập trung.

Chính quyền huyện Lương Sơn và Xã Hòa Sơn nơi có khu cơng nghiệp

cần tiến hành quy hoạch các khu đất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trên

địa bàn các cụm dân cư để tập trung các cơ sở kinh doanh sở tại và hộ nhập

cư đã đãng ký kinh doanh theo pháp luật có nơi hành nghề theo đăng ký.

UBND huyện Lương Sơn lập danh sách các cơ sở kinh doanh có nhu

cầu, chuyển cho phòng Tài chính – Kế hoạch hỗ trợ các hộ đăng ký, cấp giấy

phép hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật.

Thứ hai. Xây dựng cơ chế hợp tác kinh doanh giữa hộ với các DN

trong Khu công nghiệp.93Xây dựng chính sách ưu tiên cho các nhà thầu là hộ kinh doanh nhỏ

trên địa bàn tham gia vào việc cung cấp nguyên, vật liệu, vật tư cho thi công

các hạng mục và cung ứng nguyên liệu thô phù hợp yêu cầu của các DN trong

khu công nghiệp.

Yêu cầu tổng thầu đưa ra điều kiện bắt buộc nhà thầu phụ của mình sử

dụng dịch vụ, nguyên liệu, sản phẩm tại địa phương trong các hợp đồng mua

bán theo đúng kế hoạch mua sắm địa phương của họ.

Thứ ba. Đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh cho các hộ. Chính

quyền huyện và xã triển khai các lớp đào tạo về kiến thức kinh doanh trong

thị trường, kiến thức về pháp luật kinh doanh và giứp các hộ kinh doanh tiếp

cận nhanh các lĩnh vực kinh doanh mới, sớm đạt tiêu chuẩn về dịch vụ, hàng

hóa cao theo yêu cầu và quy mơ phát triển của thị trương. Theo đó, cần tổ

chức các khóa đào tạo sau:

■ Thủ tục đăng ký và Hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

■ Kỹ năng tuyển dụng quản trị nhân sự

■ Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu thầu

■ Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng

■ Kỹ năng quản trị tài chính

■ Kỹ năng bán hàng

■ Kỹ năng xây dựng thương hiệu và truyền thông.* Giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nơng nghiệp (Các mơ hình sản

xuất nơng nghiệp trên đất nơng nghiệp còn lại)

- Mơ hình V-A-C linh hoat. Mơ hình V-A-C truyền thống, hay còn gọi

là Vườn - Ao - Chuồng đã được áp dụng nhiều năm ở Việt Nam, chứng minh

được tác dụng của nó trong việc tạo ra chu trình sản xuất khép kín, hỗ trợ lẫn

nhau để giảm chi phí, tạo sản phẩm tại chỗ đa dạng nhưng thiết thực, hiệu quả

tối thiểu là đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm hàng ngày của hộ gia94đình. Đặc điểm của mơ hình này là:

+ Tính linh hoạt cao, có thể áp dụng ở diện tích đất khác nhau, các

thành phần của mơ hình có thể thay đổi.

+ Phù hợp với kinh nghiệm sản xuất sẵn có của người nơng dân.

+ Kỹ thuật áp dụng đon giản, cơng cụ sản xuất có thể thô sơ mọi đối

tượng muốn tiếp tục sản xuất nông nghiệp.

Các hộ gia đình còn lại nhiều đất tại huyện Lương Sơn có thể áp dụng

mơ hình V-A-C đầy đủ do diện tích đất đủ lớn, điều kiện thổ nhưỡng và thủy

lợi thuận lợi. Các hộ gia đình thuộc nhóm 2 vẫn còn đất sản xuất nơng nghiệp

hoặc đất vườn liền kề (200 - 500m2) có thể áp dụng mơ hình thu nhỏ như

Rau/ cây lương thực - Gia súc - Gia cầm, Vịt - Cá - Lúa, Rau/ cây lương thực

- Gia cầm, Rau/ cây lương thực - Gia súc, Gia súc - Gia cầm. Ở các mơ hình

thu nhỏ này, gia súc nên là loại nuôi lẩy thịt (lợn) và phân chuồng dùng để

nuôi giun quế làm thức ăn cho gia cầm hoặc xây xây hầm Bioga để giảm ô

nhiễm môi trường, tạo nhiên liệu sạch để sử dụng, giảm chi phí mua gas, nâng

cao chất lượng cuộc sống.

- Mơ hình rau hữu cơ

Mơ hình rau hữu cơ đã được áp dụng ở xã nhiều xã của huyện Lương

Sơn trong đó có xã Hòa Sơn và thị trấn Lương Sơn, đang thu được thành công

bước đầu và rất khả quan. Mơ hình này phù hợp với định hướng cơng nghiệp

hóa mà tỉnh đề ra cho vùng phụ cận Khu công nghiệp. Khi số lượng công

nhân vào làm tại các nhà máy trong Khu công nghiệp tăng lên, nhu cầu thực

phẩm cho cá nhân nói chung và cho các bếp ăn tập thể nói riêng sẽ tăng theo.

Để đáp ứng nhu cầu này, mơ hình sản xuất rau đảm bảo vệ sinh an toàn thực

phẩm trên diện rộng là giải pháp hợp lý, bền vững và khả thi. Ngoài ra, mơ

hình này đang được khuyến khích, hỗ trợ áp dụng từ phía chính phủ. Hiện nayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đời sống luôn gắn liền với việc làm, có việc làm mới tạo ra nguồn thu nhập nhằm bảo đảm cuộc sống hiện tại của những hộ gần khu công nghiệp nói nói chung và những hộ bị mất đất nói riêng. Lao động là một phương tiện để sinh hoạt, là nguồn chân chính ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×