Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

97bị thu hồi đất, vấn đề giáo dục - Y tế - Giao thông và Môi trường,...)

- Trên cơ sở những mục tiêu phát triển của huyện, luận văn đã đưa ra

được 04 nhóm giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ sau thu

hồi đất như: Phát triển kinh tế tại huyện bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp;

Các giải pháp cơ bản để giải quyết việc làm cho các hộ nông dân bị thu hồi

đất nơng nghiệp phục vụ cơng nghiệp hóa; Giải pháp cho nhóm hộ mất nhiều

đất (Nhóm 1); Giải pháp cho nhóm hộ mất ít đất (Nhóm 2); Hướng dẫn cách

chi tiêu tiền đền bù.

2. Khuyến nghị

Để giải bài toán kinh tế xã hội trong quá trình phát triển KCN cần phải

có kế hoạch, chính sách tạo ra mối quan hệ tốt giữa Nhà nước, doanh nghiệp

và các hộ gia đình, dựa trên kết quả phân tích trên tơi xin đưa ra một số kiến

nghị sau:

* Đối với Chính phủ và các cấp chính quyền ở địa phương

- Cần có chiến lược cơng nghiệp hóa cụ thể, phù hợp, tránh lấy đất sản

xuất tại các khu vực đang cho năng suất tốt. Trước khi các dự án diễn ra cần

tổ chức bàn bạc thảo luận lấy ý kiến của người dân trong khu vực cùng tìm ra

phương án giải quyết cho phù hợp và có hiệu quả đặc biệt là việc làm của

người lao động khi mất đất.

- Khi có kế hoạch lấy đất tại khu vực nào cho xây dựng khu công nghiệp

cần bàn bạc thảo luận với nhân dân để tìm ra các phương án giải quyết phù hợp và

đặc biệt là các vấn đề như việc làm, sinh hoạt của nơng hộ sau mất đất.

- Khuyến khích thành lập các tổ nhóm giúp nhau làm giàu, các hoạt

động tương trợ kinh doanh nhỏ. Đặc biệt cần quan tâm tư vấn cách sử dụng

tiền đền bù và tiếp cận các nguồn vốn.

- Hỗ trợ thỏa đáng chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân theo năng lực

và đặc điểm của địa phương. Mở rộng các chương trình khuyến nơng, khuyến

cơng, khuyến ngư giúp nhân dân có tư duy mới áp dụng vào cuộc sống.

- Mở rộng các chương trình khuyến nông, khuyến công nhằm nâng cao98kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân nói chung và người nơng dân mất

đất nói riêng, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

* Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn

Các doanh nghiệp trên địa bàn cần thực hiện lời hứa với dân trước khi

thu hồi đất và ưu tiên các đối tượng bị mất đất, đồng thời cung cấp thông tin

minh bạch về nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng lao động của mình. Lao động

địa phương là một nguồn lực tiềm năng do vậy doanh nghiệp cần trân trọng

các đối tượng này.

* Đối với nông hộ

- Cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ứng phó với các rủi ro về các nguồn lực

của mình và chủ động chuyển đổi nghề nghiệp; ổn định gia đình, chú tâm vào

các hoạt động phát triển kinh tế và tạo điều kiện học hành cho con cháu.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc xây dựng, phát

triển kinh tế, văn hóa ở nơi mình sinh sống, đặc biệt quan tâm đến ô nhiễm

môi trường, cần tập trung sử dụng các nguồn lực hiệu quả.99TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Hoàng Anh (2001), Các yếu tố tác động đến thu nhập của hộ gia đình

ở nơng thơn Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

2. Nguyễn sinh Cúc (2001), Phân tích điều tra nơng thơn năm 2000.

3. Cục Thống kê Hồ Bình (2014), ―Niên Giảm Thống kê Hồ Bình 2013‖.

4. Cục Thống kê Hồ Bình (2015), ―Niên Giảm Thống kê Hồ Bình 2014‖.

5. Cục Thống kê Hồ Bình (2016), ―Niên Giảm Thống kê Hồ Bình 2015‖.

6. Lê, Xn Đình (2008), ―Bức tranh kinh tế hộ nông dân hiện nay và một số

vấn đề đặt ra‖, Tạp chí Cộng sản, số 786, tr.50-55.

7. Đinh Phi Hổ (2012), ―Phương pháp nghiên cứu định lượng & Những

nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển — Nông nghiệp‖, NXB

Phương Đông.

8. Lê Mạnh Hùng (1998), Thực trạng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội.

9. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB, 1995), Cẩm nang về tái định cư.

10. Thái Thanh Phong (2009), Tiền đền bù đất và đất thổ cư tái định cư là tài

sản quan trọng mà các hộ dân bị di dời đã sử dụng cho đâu tử phục hồi

sinh kế.

11. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), ―phân tích dữ liệu

nghiên cứu với SPSS‖, NXB Thống kê, Hà Nội.

12. Phạm Quang Túi (2007), Thực trạng việc làm của người lao động trong

các hộ dân diện thu hồi đất tỉnh Quảng Nam.

13. Lê Văn Thành và cộng sự (2008), Thực trạng đời sống kinh tế xã hội các

hộ gia đình sau tái định cư ở Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng

hố, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội.10015. Nguyễn Văn Tiêm (1995), Giàu nghèo trong nông thôn hiện nay, NXB

Nông nghiệp, Hà Nội.

16. Trần Đức Viên (1995), Nông nghiệp trên đất dốc, thách thức và tiềm

năng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

17. Mai Văn Xuân (1996), Nghiên cứu kinh tế nông hộ theo hướng sản xuất

hàng hoá trên các vùng sinh thái huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên

Huế, Luận án phó tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội.

18. Từ Thị Xuyến (2000), Những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân

vùng gò đồi tỉnh Hà Tây, Luận án Tiến sĩ Kinh tế.

19. Thực trạng kinh tế hộ nông dân Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 1991.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×