Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hai là, nâng cao năng lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban ngành ở địa phương và các đơn vị chức năng, tư vấn cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, của cán bộ thực thi việc kê k...

Hai là, nâng cao năng lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban ngành ở địa phương và các đơn vị chức năng, tư vấn cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, của cán bộ thực thi việc kê k...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hai là, nâng cao năng lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban ngành ở địa phương và các đơn vị chức năng, tư vấn cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, của cán bộ thực thi việc kê k...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×