Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Đánh giá về kỹ năng thực thi công vụ?

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Yếu:1 điểm; Trung bình: 2 điểm; Khá: 3 điểm; Tốt: 4 điểm)

Câu ỏi k ảo sát

Kỹ năng tổ chức triển khai công việc

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tƣ vấn

Kỹ năng sử dụng các phƣơng tiện phục vụ công

việc (vi tính, thiết bị photo, phần mềm, thiết bị

chuyên dùng khác)

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

Kỹ năng sắp xếp, phân công, ủy quyền công việcĐiểm đán giá

1

2

3

4

1

2

3

4

12341

12

23

34

43. Đánh giá về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, cơng

chức cấp xã?

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Không đạt yêu cầu: 1 điểm; đạt yêu cầu: 2 điểm; tốt: 3 điểm; rất tốt: 4 điểm)

Câu ỏi k ảo sát

Khối lƣợng công việcĐiểm đán giá

1

2

3

4Chất lƣợng cơng việc1234Trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện công việc

Sáng kiến thực hiện công việc

Tinh thần trách nhiệm1

1

12

2

23

3

34

4

44. Đánh giá về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ

cán bộ, công chức cấp xã?

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Kém: 1 điểm; Yếu: 2 điểm; Trung bình: 3 điểm; tốt: 4 điểm; Rất tốt: 5 điểm)

Câu ỏi k ảo sát

Chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính

sách và pháp luật của NN

Thái độ phục vụ nhân dân

Xin trân trọng cảm ơn!Điểm đán giá

1234512345PHỤ LỤC 3

PHIẾU ĐIỀU TRA

CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

(Ngƣời dân trong huyện đán giá)

Để có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “Nâng cao

chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội”, rất mong Ông/bà cho ý kiến trả lời của mình theo những câu hỏi dƣới

đây: (Tất cả số liệu điều tra, ý kiến trả lời của Ơng/ bà chỉ nhằm mục đích

phục vụ cho nghiên cứu khoa học và hoàn toàn được giữ bí mật)

A. PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN

Tên:………………………………….

SĐT:………………………………….

Giới tính:

1 Nam2NữXin vui lòng cho biết trình độ học vấn của ơng/bà?

Cấp 1

1.Cấp 2

2.Cấp 3

3.Trung

cấp

4.Đại HọcCao

Đẳng

5.6.Không

đi học

7.B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT

LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN MỸ ĐỨC- HÀ NỘI

1. Khả năng đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong thực hiện cơng việc?

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Không đạt yêu cầu: 1 điểm; đạt yêu cầu: 2 điểm; tốt: 3 điểm; rất tốt: 4 điểm)

Câu ỏi k ảo sát

Đáp ứng đủ về số lƣợng

Đáp ứng đủ về chất lƣợng

Có đủ kiến thức về thủ tục hành chính, quản lý

nhà nƣớc

Có sự lắng nghe trong việc tiếp thu ý kiến, đóng

góp từ cấp trên, đồng nghiệp, ngƣời dân

Có sự tự giác, nỗ lực trong việc nâng cao, bổ

sung kiến thức phục vụ công việcĐiểm đán giá

1

2

3

4

1

2

3

4

1234123412342. Đánh giá về kỹ năng thực thi công vụ?

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Yếu:1 điểm; Trung bình: 2 điểm; Khá: 3 điểm; Tốt: 4 điểm)

Câu ỏi k ảo sát

Kỹ năng tổ chức triển khai công việc

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tƣ vấn

Kỹ năng sử dụng các phƣơng tiện phục vụ công

việc (vi tính, thiết bị photo, phần mềm, thiết bị

chuyên dùng khác)

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

Kỹ năng sắp xếp, phân công, ủy quyền công việcĐiểm đán giá

1

2

3

4

1

2

3

4

12341

12

23

34

43. Đánh giá về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, cơng

chức cấp xã?

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Không đạt yêu cầu: 1 điểm; đạt yêu cầu: 2 điểm; tốt: 3 điểm; rất tốt: 4 điểm)

Câu ỏi k ảo sát

Khối lƣợng công việc

Chất lƣợng cơng việc

Trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện công việc

Sáng kiến thực hiện công việc

Tinh thần trách nhiệm1

1

1

1

1Điểm đán giá

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

44. Đánh giá về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ

cán bộ, công chức cấp xã?

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Kém: 1 điểm; Yếu: 2 điểm; Trung bình: 3 điểm; tốt: 4 điểm; Rất tốt: 5 điểm)

Câu ỏi k ảo sát

Thái độ của CBCC cấp xã khi tiếp xúc và giải quyết

CV

Tinh thần trách nhiệm của CBCC cấp xã khi tiếp

xúc và giải quyết CV

Xin trân trọng cảm ơn!Điểm đán giá

1234512345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×