Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

của huyện Mỹ Đức là 226,913 km² Huyện có 1 thị trấn và 21 đơn vị xã trên

địa bàn với số lƣợng đội ngũ CBCC cấp xã khá đông đảo 442 ngƣời (năm

2016). Song, trên thực tế chất lƣợng đội ngũ CBCC cấp xã vẫn còn tồn tại

nhiều bất cập: trình độ, năng lực chun mơn còn hạn chế, hầu hết chƣa đƣợc

đào tạo cơ bản, đúng chuyên ngành...

Bên cạnh đó, CBCC cấp xã là đội ngũ hàng ngày phải giải quyết khối

lƣợng lớn công việc liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống: chính trị, văn

hóa- xã hội, kinh tế, an ninh- quốc phòng của địa phƣơng. Chính vì vậy, nếu

vì lý do nào đó mà sử dụng những CBCC có chất lƣợng kém: năng lực, trình

độ chun mơn yếu, tƣ tƣởng chính trị, đạo đức lệch lạc…sẽ dẫn tới những

hậu quả trực tiếp, đáng tiếc, mà thiệt thòi nhất chính là quyền lợi của nhân

dân địa phƣơng. Đảng ủy- HĐND- UBND huyện Mỹ Đức đã và đang chỉ đạo,

phối hợp với Đảng ủy- UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiều giải pháp để

nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện nhằm đáp

ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong giai đoạn cải cách các thủ tục hành

chính diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức,

thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ của mình.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Lĩnh vực đội ngũ CBCC cấp xã khơng còn là vấn đề mới mẻ, ởViệt Nam

đội ngũ CBCC trong bộ máy nhà nƣớc là chủ đề nghiên cứu của nhiều môn

khoa học nhƣ: Chính trị học, Quản lý cơng, Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý

kinh tế, Luật học.... nhƣng chủ đề chất lƣợng đội ngũ CBCC luôn là đề tài có

tính thời sự và cũng khơng kém phần phức tạp. Vấn đề này đã đƣợc nhiều nhà

khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách và hoạt động thực tiễn tập trung

đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, khảo sát. Đã có nhiều cơng trình đƣợc cơng bố

dƣới những góc độ, mức độ, hình thức thể hiện khác nhau, tiêu biểu của các

tác giả:3

Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2003), Luận cứ khoa học cho việc

nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa

– hiện đại hóa đất nƣớc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nội dung luận cứ

“tiêu chuẩn hóa cán bộ” đƣa ra cơ sở lý luận trong sử dụng tiêu chuẩn cán bộ

của Đảng phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, các quan điểm và phƣơng

hƣớng trong việc nâng cao chất lƣợng công tác cán bộ. Trong cuốn sách này,

các tác giả đã khẳng định đƣợc rõ vị trí, vai trò và yêu cầu khách quan, cấp

bách của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC. Đồng thời, góp phần lý

giải, hệ thống hóa các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ

CBCC. Từ đó đƣa ra những phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao chất

lƣợng CBCC phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nƣớc ta hiện nay. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ mới dừng lại ở việc nghiên cứu đối

tƣợng CBCC nói chung mà chƣa đi sâu vào đối tƣợng đặc thù là CBCC cấp

xã.

Luận án tiến sỹ: “Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cơng chức hành chính

tỉnh Hải Dƣơng”, do Nguyễn Kim Diện thực hiện năm 2006, Trƣờng Đại học

Kinh tế quốc dân. Luận án đã hệ thống đƣợc những lý luận cơ bản về nâng

cao chất lƣợng đội ngũ cơng chức hành chính nhà nƣớc của tỉnh Hải Dƣơng.

Phân tích và rút ra những đánh giá thực trạng đó một cách khách quan, chính

xác về một số ƣu điểm, hạn chế và một số giải pháp, kiến nghị quan trọng,

phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cơng chức hành chính nhà nƣớc

tỉnh Hải Dƣơng trong thời kỳ đổi mới.Song tác giả luận án mới chỉ dừng lại ở

độ ngũ cơng chức hành chính chứ chƣa chuyên sâu về đội ngũ cán bộ, công

chức cấp xã, vốn mang nhiều đặc thù riêng biệt.

Luận án tiến sỹ: “Hồn thiện việc xây dựng đội ngũ cơng chức hành

chính nhà nƣớc chuyên nghiệp ở Việt Nam” do Chu Xuân Khánh thực hiện

năm 2010. Tác giả đã phân tích đánh giá thực trạng về xây dựng và phát triển

đội ngũ cơng chức hành chính nhà nƣớc Việt Nam trên cơ sở đó rút ra các

nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ cơng chức hành chính nhà nƣớc và4

đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cơng chức hành chính

chun nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả chỉ phân tích các nhân tố ảnh

hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ CBCC hành chính mà chƣa nói cụ thể chất

lƣợng đội ngũ CBCC nói chung và CBCC cấp xã nói riêng.

Luận án tiến sỹ, “Hồn thiện pháp luật về cán bộ, cơng chức chính quyền

cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa” do

Mạc Minh Sản thực hiện năm 2008. Nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận và

thực trạng của pháp luật về CBCC chính quyền cấp xã để đƣa ra những quan

điểm phƣơng hƣớng và giải pháp cơ bản nhằm hồn thiện pháp luật về CBCC

chính quyền cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã

hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả chƣa đề cập tới chất lƣợng đội

ngũ CBCC cấp xã trong việc đáp ứng yêu cầu xã hội hiện nay.

Nhìn chung, các tác giả đều đã phân tích một cách hệ thống và tƣơng đối

tồn diện về vấn đề chất lƣợng cơng chức hoặc CBCC nói chung dƣới góc độ

lý luận cũng nhƣ sự vận dụng lý luận đó vào tình hình thực tiễn ở từng thời

kỳ, giai đoạn trƣớc, đó đều là những cơng trình, sản phẩm của trí tuệ có giá trị

và ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, là cơ sở kế thừa cho tác giả tiếp tụcvà

nghiên cứu về lĩnh vực này trong Luận văn của mình.

Tuy nhiên, đứng trƣớc xu hƣớng hội nhập và tồn cầu hóa, xây dựiểm; Yếu: 2 điểm; Trung bình: 3 điểm; tốt: 4 điểm; Rất tốt: 5 điểm)

CBCC cấp xã tự đán giá

Điểm đán

Chấp hành chủ trƣơng,đƣờng lối của Đảng, Chính sách và

1 2 3

pháp luật của NN

Thái độ làm việc

1 2 3

Chấp hành nội quy cơ quan

1 2 3

Ý thức hỗ trợ đồng nghiệp

1 2 3

Thái độ phục vụ nhân dân

1 2 3giá

454

4

4

45

5

5

55. Các nội dung khác

Xin vui lòng khoanh tròn phƣơng án trả lời tƣơng ứng nhƣ sau:

(Kém: 1 điểm; Yếu: 2 điểm; Trung bình: 3 điểm; Khá: 4 điểm; tốt: 5 điểm)

N ân tốCơ chế tuyển

dụng,

bổ

nhiệm và bố

trí, sử dụng

đội ngũ cán

bộ, công chức

cấp xã.Công tác đánh

giá xếp loại

đội ngũ cán

bộ, công chức

cấp xã.Công tác kiểm

tra giám sát

đội ngũ cán

bộ, công chức

cấp xã.

Cơng tác đào

tạo,

bồi

dƣỡng

đội

ngũ cán bộ,

cơng

chứcNội dung k ảo sát

Chính sách tuyển dụng cán bộ công chức là

hiệu quả trong việc lựa chọn cán bộ, cơng chức

có năng lực

Chính sách luân chuyển bố trí cán bộ phù hợp

với mong muốn, nguyện vọng, cũng nhƣ năng

lực của cán bộ

Chính sách đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có sự cơng

bằng, xét đến những đóng góp, cống hiến của

cán bộ, cơng chức

Những văn bản, quy định về công tác tuyển

dụng, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ đầy

đủ, rõ ràng, thƣờng xuyên đƣợc cập nhật theo

yêu cầu của tình hình mới

Hoạt động đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

đƣợc thực hiện với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

phản ánh đúng những đóng góp, nỗ lực của cán

bộ, cơng chức trong công việc

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

phản ánh đúng những sai sót, khuyết điểm của

cán bộ, công chức trong công việc

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

đƣợc sử dụng một cách hiệu quả, triệt để trong

công tác quản lý cán bộ, công chức

Hoạt động kiểm tra, giám sát đƣợc thực hiện một

cách hiệu quả, chính xác

Hoạt động kiểm tra, giám sát thể hiện tính cơng

khai, minh bạch

Hoạt động kiểm tra, giám sát đƣợc diễn ra thƣờng

xuyên, liên tục

Tài liệu học tập và thiết bị giảng dạy phục vụ

công tác đào tạo cán bộ đƣợc trang bị một cách

đầy đủ

Chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng phù hợp với

yêu cầu công việcĐiểm

đán giá

1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5cấp xã.Nội dung đào tạo có sự cân đối giữa lý luận và

1 2 3 4 5

thực tiễn

Công tác đào tạo có sự phù hợp giữa nội dung

1 2 3 4 5

đào tạo và kế hoạch sử dụng nhân sựChính sách đãi

ngộ tạo động

lực đối với đội

ngũ cán bộ,

công chức cấp

Trang thiết bịCơng tác đào tạo cán bộ có sự cân đối, đồng bộ

1 2 3 4 5

giữa số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu tham gia

Các lớp chuyên đề với nội dung chun sâu

phù hợp với từng vị trí cơng tác đƣợc tổ chức 1 2 3 4 5

thƣờng xuyên

Mức lƣơng hiện nay của cán bộ là phù hợp với

1 2 3 4 5

công việc và đáp ứng nhu cầu cuộc sống

Chế độ tiền lƣơng và phụ cấp tại xã hiện nay là

1 2 3 4 5

công bằng và rõ ràng

Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp xã

1 2 3 4 5

đƣợc tổ chức chu đáo, thƣờng xuyên

Các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ, vui

chơi, giải trí đƣợc quan tâm thực hiện

Mơi trƣờng làm việc văn minh, lịch sự

Có đầy đủ các phƣơng tiện phục vụ cho cơng

việc

Các cán bộ ln ln đồn kết và giúp đỡ nhau

trong công việcXin trân trọng cảm ơn!1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×