Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.15: Công tác giải quyết việc làm cho người lao động

Bảng 3.15: Công tác giải quyết việc làm cho người lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

853.4. Đánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn khu vực

ngoại thành Hà Nội

3.4.1. Kết quả đạt được

Số lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong cả 3 ngành kinh tế:

nông –lâm-ngƣ nghiệp; công nghiệp, dịch vụ đƣợc tổ chức hàng năm không

ngừng gia tăng.

Số lƣợt lao động nông thôn các huyện ngoại thành Hà Nội đƣợc tham

gia đào tạo nghề tăng lên rõ rệt qua các năm

Các nhóm nghề đƣợc hỗ trợ đào tạo tại khu vực nông thôn ngoại thành

Hà Nội khá đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu đƣợc học tập dạy nghề của ngƣời

lao động.

Hệ thống cơ sở đào tạo nghề đã đƣợc thành lập ở các huyện ngoại

thành Hà Nội điều này giúp đối tƣợng lao động địa phƣơng dễ dàng tiếp cận

các cơ sở đào tạo, trung tâm đào tạo nghề để nâng cao chất kỹ năng hành

nghề.

Hàng năm, thành phố Hà Nội đã quan tâm kết hợp với chính quyền địa

phƣơng thực hiện cấp nguồn ngân sách hỗ trợ nâng cấp các cơ sở đào tạo

phục vụ nhu cầu học tập, dạy nghề của lao động nông thôn các huyện ngoại

thành Hà Nội.

Các cơ sở đào tạo nghề đã chủ động hơn trong việc xây dựng bộ

chƣơng trình, bộ giáo trình phục vụ giảng dạy phù hợp với trình độ và nhận

thức của đội ngũ lao động nông thôn tại các huyện ngoại thành.

Hoạt động gắn kết đào tạo nghề giữa các cơ sở đào tạo nghề các huyện

ngoại thành Hà Nội với doanh nghiệp trong giải quyết việc làm cho lao động

nông thôn sau tốt nghiệp về cơ bản đã đƣợc triển khai thực hiện.863.4.2. Hạn chế

Tỷ lệ số lao động đƣợc đào tạo còn rất thấp, phần lớn lao động nông

thôn tại các huyện ngoại thành Hà Nội đều chƣa qua đào tạo và có trình độ

văn hóa thấp. Số lao động thất nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Các lớp đào tạo nghề cho lao đông nông thôn đã đƣợc tổ chức song kết

quả đào tạo chƣa đảm bảo 100% học viên hoàn thành tiêu chuẩn khóa học,

nhiều học viên sau khi tốt nghiệp khơng có việc làm.

Tốc độ gia tăng các lớp đào tạo nghề cũng nhƣ số lƣợt lao đông nông

thôn đƣợc tham gia đào tạo diễn ra rất chậm.

Tình hình việc làm tại các huyên ngoại thành Hà Nội mặc dù có sự

chuyển dịch theo hƣớng giảm tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp, tăng số

lƣợng việc làm ngành dịch vụ song tốc độ chuyển dịch rất chậm.

Chính sách đào tạo nghề bị giới hạn đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi đào

tạo, khâng đảm bảo tất cả lao động nông thôn đƣợc tham gia đào tạo, chỉ

những đối tƣợng có cơng, ngƣời khuyết tất, hộ nghèo... mới đƣợc nhận hỗ trợ

đào tạo.

Chính sác đào tạo nghề còn dải trài khơng có trọng tâm khiến ngƣời lao

động sau khi đƣợc đào tạo khơng có cơng việc phù hợp với ngành nghè đã

đào tạo.

Quy mô các cơ sở đào tạo tại các huyện ngoại thành Hà Nội nhỏ chƣa

đáp ứng hết nhu cầu đào tạo của đội ngũ lao động nông thôn trên địa bàn,

không tƣơng xứng với số lƣợng lao động chƣa qua đào tạo tại khu vực nông

thôn.

Nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc phân bổ cho đào tạo nghề lao động

nông thôn các huyện ngoại thành Hà Nội xu hƣớng giảm dần, đồng thời nguồn

kinh phí đƣợc cấp chƣa tƣơng xứng với yêu cầu tăng quy mô, nâng cao chất

lƣợng dạy nghề và nâng cao tỷ lệ lao động đƣợc đào tạo nghề trên địa bàn.87Các bộ chƣơng trình, giáo trình giảng dạy đƣợc ban hành chƣa phù hợp

với tình hình kinh tế địa phƣơng. chƣơng trình đào tạo sau khi ban hành

không mở đƣợc lớp hoặc đôi khi lao động đã đƣợc đào tạo nhƣng khơng tìm

đƣợc cơng việc phù hợp với ngành nghề đào tạo khiến chất lƣợng công tác

đào tạo nghề khơng cao. Số lƣợng giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo nghề tại

các cơ sở đào tạo còn hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu cho ngƣời học

nghề về số lƣợng và nội dung.

Các hoạt động gắn kết đào tạo nghề giữa các cơ sở đào tạo với doanh

nghiệp chƣa đƣợc đẩy mạnh, tỷ lệ lao động đƣợc doanh nghiệp tiếp nhận sau khi

tốt nghiệp ở mức thấp, chƣa tạo đƣợc hiệu quả toàn diện cho công tác đào tạo.

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

Nguyên nhân cơ bản nhất là công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc

làm cho LĐNT chƣa có quy hoạch, nhiều hạn chế về quy mô; cơ cấu ngành

nghề; chƣơng trình đào tạo, trình độ đào tạo còn bất cập; chất lƣợng chƣa đáp

ứng đƣợc yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp

trên địa bàn.

Các cơ sở dạy nghề thiếu giáo viên có chun mơn và kinh nghiệm

thực tiễn nên kết quả đào tạo thƣờng khơng cao, khiến học viên học xong

khơng tìm đƣợc việc. Mặt khác, nhiều giáo viên dạy nghề chƣa đạt chuẩn, ít

quan tâm đến việc sử dụng các phƣơng pháp và phƣơng tiện nhằm tích cực

hóa ngƣời học.

- Cơng tác đào tạo nghề cho LĐNT chƣa gắn với yêu cầu của doanh

nghiệp. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp các huyện ngoại thành Hà Nội

thiếu lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao, trong khi đó các cơ sở

dạy nghề chỉ tập trung đào tạo theo chỉ tiêu, không giới thiệu đƣợc việc làm

cho học viên.88- Sự cầu tiến trong công việc, tác phong công nghiệp của ngƣời lao

động nông thôn đã qua đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề thấp, tâm lý không

ổn định, hay nhảy việc. Những nghề mới, công nghệ cao (nhƣ chế tạo linh

kiện điện tử, sản xuất màn hình cảm ứng...) khơng có trong chƣơng trình đào

tạo của các cơ sở dạy nghề. Nhiều doanh nghiệp khi tuyển lao động đã đƣợc

đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề phải tổ chức đào tạo lại.

- Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

chƣa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.

- Học viên có học vấn thấp, thụ động tiếp thu kiến thức là trở ngại quan

trọng trong việc học nghề, ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng tiếp thu, học viên

dễ dàng bỏ học nghề giữa chừng. Phần lớn ngƣời học nghề không nắm đƣợc

thị trƣờng lao động, không biết nhu cầu của ngƣời sử dụng dẫn đến khơng

định hƣớng đƣợc tƣơng lai của mình…

3.5. Định hƣớng và giải pháp n ng cao hiệu quả tổ chức đào tạo nghề cho

nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

3.5.1. Định hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn khu vực ngoại

thành Hà Nội

3.5.1.1. Mở rộng quy mô đào tạo nghề.

Tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề, thực hiện đào tạo nghề cho lao

động nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội bằng các lớp bồi dƣỡng ngắn

hạn (từ 7 ngày trở lên đến tối đa 15 ngày) và bồi dƣỡng sơ cấp nghề. Kế

hoạch thực hiện theo các nhiệm vụ và kinh phí chi thƣờng xuyên hằng năm

của các đơn vị trực thuộc liên quan của các phòng quản lý đào tạo nghề tại

các huyện. Định hƣớng tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề trong giai

đoạn này tối thiểu đạt 90%.89Giai đoạn 2017- 2020: định hứơng phấn đấu có 60% lao động nông

thôn chƣa qua đáo tạo các huyện ngoại thành Hà Nội đƣợc đào tạo nghề,

trong đó:

+ Cao đẳng nghề: 8%

+ Trung cấp nghề: 10%

+ Sơ cấp nghề: 32%

+ Dạy nghề thƣờng xuyên:60%Trong đó tỉ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề định hƣớng đạt

80%

Giai đoạn 2020-2025: đinh hƣớng triển khai đào tạo nghề cho 90% lao

động nông thôn các huyên ngoại thành Hà Nội chƣa qua đào tạo và định

hƣớng tỷ lệ 40% số lao động muốn liên thông, thay đổi nghề), bao gồm:

+ Cao đẳng nghề: 12%

+ Trung cấp nghề: 18%

+ Sơ cấp nghề: 25%

+ Dạy nghề thƣờng xuyên: 45%

Định hƣớng tỉ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề là 90%

3.5.1.2. Vận dụng cơ chế thị trường trong đào tạo nghề.

Tổ chức các lớp đào tạo nghề cung cấp cho ngƣời lao động nông thôn

kiến thức sản xuất, kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cũng nhƣ các kiến thức sản

xuất trong ngành công nghiệp và dịch vụ nhằm ứng dụng nâng cao năng suất,

thu nhập của ngƣời lao động. Chính quyền các cấp cần quan tâm đúng mức

trong việc lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền, quy hoạch, định hƣớng nghề đào

tạo phù hợp với tình hình sản xuất, điều kiện kinh tế của mỗi địa phƣơng, mỗi

huyện ngoại thành. Đặc biệt cần có sự quan tâm, tham gia định hƣớng cơng

tác đào tạo của các doanh nghiệp, công ty, nhà máy trong việc hỗ trơ đào tạo,

thu hút lao động và bao tiêu sản xuất cho lao động tham gia đào tạo nghề90trong ngành nông nghiệp để các lớp đào tạo đƣợc triển khai sát với nhu cầu

thị trƣờng và vận dụng chính xác cơ chế thị trƣờng vào hoạt động đào tạo

nghề cho lao động nông thôn các huyện ngoại thành Hà Nội.

Tạo mọi điều kiện để ngƣời lao động nông thôn sau khi tham gia các

lớp đào tạo nghề đƣợc ứng dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất với quy mơ,

theo hƣớng hàng hóa, nhằm tạo ra hiệu quả cao nhất cho hoạt động đào tạo

nghề cũng nhƣ nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế khu vực nông thôn các

huyện ngoại thành Hà Nội.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là hƣớng đi phù hợp

với nhu cầu của nông dân và định hƣớng phát triển kinh tế nông thôn các

huyện ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề

phải định hƣớng từ nhu cầu ngành nghề thực tế trên địa bàn đào tạo cũng nhƣ

nhu cầu của thị trƣờng. Định hƣớng gắn các chƣơng trình, dự án, mơ hình

khuyến nông với đào tạo, dạy nghề để nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề

cho ngƣời lao động. Các ngành, địa phƣơng cần chủ động liên kết với các

doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo, sử dụng lao động và bao tiêu sản phẩm. Đồng

thời, cần định hƣớng tích cực triển khai các hoạt động đào tạo các ngành công

nghiệp và dịch vụ để phù hợp với xu hƣởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả

nƣớc nói chung và khu vực nơng thơn các huyện ngoại thành nói riêng.

3.5.1.3. Định hướng chung trong đào tạo nghề cho lao động nông thơn khu

vực ngoại thành Hà Nội

Khơng ngừng nâng cao trình độ văn hóa của ngƣời lao động nơng thơn

tại các huyên ngoại thành Hà Nội tạo cơ sở cho đào tạo và phát triển nguồn

lao động chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hiện đại hóa.

Mở rộng đào tạo cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp và đại học

cho lao động nông thôn các huyện ngoại thành Hà Nội phải đƣợc tiếp tục coi91là một hƣớng quan trọng để nâng cao chất lƣợng lao động nông thôn trong

những năm tới

Mở rộng quy mô và nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho lao động

nông thôn đáp ứng phát triển các ngành chủ lực của các huyện ngoại thành Hà

Nội nhƣ: điện tử, thông tin, cơ khí, dệt may, da giày, chế biến, cơng nghiệp

vật liệu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội phải

đảm bảo tính hợp lý giữa đào tạo dài hạn và ngắn hạn, chú trọng nâng cao tỷ lệ

lao động qua đào tạo dài hạn nhằm cung cấp cho thị trƣờng lao động đội ngũ

công nhân kỹ thuật lành nghề mà hiện nay khu vực nông thôn các huyện ngoại

thành Hà Nội đang thiếu (trong khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI..). Đối với

lao động sản xuât nông nghiệp khơng còn đất canh tác thì chú trọng đào tạo

chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu thị trƣờng lao động hoặc các nghề mà

ngƣời lao động nông thôn sau đào tạo có thể tự tạo việc làm cho bản thân.

Đào tạo nghề tại các huyện ngoài thành Hà Nội cần theo định hƣớng

khắc phục các bất hợp lý về cơ cấu trình độ đào tạo, trong đó phải tăng tốc độ

đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ.

3.5.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức đào tạo

nghề cho lao động nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

3.5.2.1. Tăng cường cơ sở vật chất-kỹ thuật, trang thiết bị dạy nghề cho các

cơ sở đào tạo nghề

Đặc thù của đào tạo nghề là thời gian thực tập và thực hành nghề chiếm

khoảng 70% quỹ thời gian đào tạo. Hiện nay, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ

cho dạy nghề của các cơ sở đào tạo nghề các huyện ngoại thành Hà Nội đang

trong tình trạng thiếu hụt và chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức. Học viên ít đƣợc

tiếp xúc với máy móc thiết bị mới, cơng nghệ tiên tiến để thực hành, thực tập.

Sức chứa các phòng thực hành thấp, không đáp ứng nhu cầu thực tập cho học92viên. Do đó, đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đào tạo nghề là một

giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn các

huyện ngoại thành Hà Nội, tạo điều kiện cho học viên có thể học tập, phát huy

đƣợc năng lực bản thân, nhờ đó chất lƣợng lao động đƣợc nâng lên, đáp ứng

đƣợc nhu cầu xã hội.

Trong thời gian tới các cơ sở đào tạo cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng các

cơ sở vật chất nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập của học viên; đồng thời

tiếp tục mua mới các trang thiết bị đáp ứng kịp thời nhu cầu học và thực hành

của ngƣời lao động, đảm bảo số lƣợng và chất lƣợng khi mở các lớp dạy

nghề, cụ thể trong giai đoạn 2016- 2020:

+ Cơ sở vật chất: Các cơ sở đào tạo nghề các huyện ngoại thành Hà Nội

cần hoàn thiện và đƣa vào sử dụng hệ thống cơ sở vật chất bao gồm các

phòng học lý thuyết phục vụ việc giảng dạy lý thuyết và phòng thực hành các

nghề may cơng nghiệp, hàn điện, thêu ren, sửa chữa điện công nghiệp… với

diện tích rộng rãi, thống mát đảm bảo chất lƣợng và nhu cầu học nghề của

ngƣời lao động; Các cơ sở đào tạo nghề cũng cần lên kế hoạch xây dựng khu

rèn luyện thể chất để phục vụ cho nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe của

ngƣời học cũng nhƣ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo nghề.

+ Trang thiết bị: Trong giai đoạn tới với các kế hoạch đào tạo nghề

ngắn hạn cho đội ngũ lao động nông thôn chƣa qua đào tạo, các cơ sỏ đào tạo

nghề nên có kế hoạch đề nghị mua sắm thêm các trang thiết bị đảm bảo số

lƣợng và chất lƣợng nhằm phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên cũng nhƣ

nhu cầu học tập của ngƣời lao động. Đặc biệt, cần chú trọng trong việc mua

sắm các thiết bị hiện đại, tiên tiến nhằm đào tạo lao động có chất lƣợng cao.

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn ngân sách trung ƣơng, ngân sách thành

phố thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia về việc làm. Huy động sự tham gia

của các doanh nghiệp để tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề của

doanh nghiệp, đồng thời kết hợp đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản tại cơ sở

đào tạo với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại cơ sở sản xuất.933.5.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề cả về số lượng và chất lượng

Giáo viên là yếu tố quyết định đến chất lƣợng đào tạo. Do đó muốn

hồn thiện cơng tác đào tạo nghề cho lao đông nông thôn các huyện ngoại

thành Hà Nội, giải pháp quan trọng là phải nâng cao chất lƣợng, số lƣợng đội

ngũ giáo viên. Cần lên kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao nghiệp

vụ, ngoại ngữ, tin học… cho đội ngũ giáo viên. Hiện nay số lƣợng giáo viên

của các cơ sở đào tạo nghề vẫn chƣa đảm bảo, chủ yếu là giáo viên trẻ, kinh

nghiệm trong thực tế còn hạn chế; đội ngũ cán bộ hành chính còn trẻ, kinh

nghiệm trong cơng tác hạn chế. Do đó muốn nâng cao chất lƣợng đào tạo

nghề cho LĐNT khu vực ngoại thành Hà Nội cần phải tăng thêm chỉ tiêu biên

chế cán bộ, giáo viên dạy nghề cho các cơ sở đào tạo nghề có trình độ đạt tiêu

chuẩn. Trong giai đoạn tới, các cơ sở đào tạo nghề tại các huyện ngoại thành

Hà Nội cần phải có các kế hoạch:

+ Bồi dƣỡng chuẩn hóa, bồi dƣỡng thƣờng xuyên và bồi dƣỡng nâng

cao cho đội ngũ giáo viên dạy nghề.

+ Xây dựng các chƣơng trình bồi dƣỡng và cải tiến nội dung bồi dƣỡng

nghiệp vụ sƣ phạm dạy nghề cho giáo viên dạy nghề.

+ Tiếp tục ký hợp đồng dài hạn với những giáo viên có trình độ, có

kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình tâm huyết với nghề và cần có chế độ tiền

lƣơng thỏa đáng để họ yên tâm công tác. Ký hợp đồng với các giáo viên thỉnh

giảng tham các lớp kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; ký kết với các thợ kỹ thuật

lành nghề thêu ren tại các làng nghề ở địa phƣơng.

Để thực hiện đƣợc các giải pháp trên thì cần có nguồn kinh phí để đầu

tƣ và phát triển. Hiện nay, nguồn thu từ các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn

thấp nên hầu hết mọi hoạt động của các cơ sở đào tạo phần lớn phụ thuộc vào

nguồn hỗ trợ đầu tƣ của Nhà nƣớc và đầu tƣ của huyện, thành phố Hà Nội.943.5.2.3. Thực hiện đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao

động

Tạo việc làm mới và giải quyết việc làm thêm cho ngƣời lao động chịu

tác động trực tiếp của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ. Yêu

cầu về chất lƣợng lao động của các DN cũng ngày càng khắt khe hơn, do đó

để có thể hồn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn các huyện

ngoại thành Hà Nội, nhiệm vụ cần thiết là phải gắn đào tạo nghề với giải

quyết việc làm cho LĐNT nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho LĐ.

Muốn thực hiện tốt giải pháp này làm cần thực hiện:

+ Tham mƣu với Thƣờng trực huyện ủy, Lãnh đạo UBND chỉ đạo

Đảng ủy, UBND các huyện, thị xã, các xã, thị trấn, các tổ chức, đoàn thể

tuyên truyền về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đặc biệt tập

trung tuyển sinh ở các địa phƣơng có ngƣời nơng dân bị thu hồi đất trên địa

bàn các huyện ngoại thành thành phố Hà Nội.

+ Nhân rộng mơ hình tiên tiến về đào tạo nghề và giải quyết việc làm:

đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo định hƣớng xuất khẩu lao động, đào tạo tại

các trung tâm học tập cộng đồng, đào tạo tại các DN, cơ sở sản xuất và truyền

nghề tại các làng nghề trên địa bàn.

+ UBND các huyện ngoại thành cần tổ chức chỉ đạo học tập các điển

hình tiên tiến trong huyện.

+ UBND các xã, thị trấn cần thực hiện liên kết với các công ty xuất

khẩu lao động dƣới sự chỉ đạo của UBND huyện đào tạo, định hƣớng, tƣ vấn,

hỗ trợ vay vốn và đƣa lao động đi xuất khẩu lao động.

Lao động thanh niên là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong

sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc nói chung và của các huyện ngoại

thành Hà Nội nói riêng. Do đó, giải quyết đƣợc tình trạng thất nghiệp, thiếu

việc làm trong thanh niên; nâng cao thu nhập cho thanh niên đặc biệt là thanh95niên nông thôn là một việc hết sức cần thiết và là một giải pháp trong cơng tác

xóa đói giảm nghèo của các huyện cũng nhƣ công tác chuyển dịch cơ cấu

LĐNT sang các ngành nghề khác. Ngoài các giải pháp tạo việc làm cho lao

động thanh niên ngay tại địa phƣơng bằng cách khuyến khích, hƣớng nghiệp

cho thanh niên đi vào các ngành nghề nông, lâm, ngƣ nghiệp và tại các làng

nghề truyền thống thì việc giải quyết việc làm cho lao động thanh niên trong

khu vực công nghiệp, dịch vụ là một giải pháp quan trọng và phù hợp với tình

hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của huyện. Ngoài ra, một giải pháp

nữa là giải quyết việc làm thông qua xuất khẩu lao động cho thanh niên để họ

có cơ hội đi làm việc và học hỏi ở các nƣớc trên thế giới.

Trong thời gian tới cần có chính sách thu hút đầu tƣ các DN trong và

ngoài nƣớc đầu tƣ vào khu vực ngoại thành, mở mang các ngành dịch vụ,

cung ứng đầy đủ số lao động có tay nghề, đƣợc dạy nghề để đáp ứng yêu cầu

tuyển dụng lao động của các DN. Khuyến khích LĐNT học nghề để tìm việc

làm tại các DN; đôn đốc các DN thực hiện cam kết tuyển dụng lao động vào

làm việc trong DN.

Mở rộng tiếp nhận các công ty về tuyển lao động đi xuất khẩu lao động ở

nƣớc ngồi; Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn cần ƣu tiên cho vay vốn đối với những ngƣời đi xuất khẩu lao động.

Giải quyết đƣợc việc làm cho lao động nông thôn sau khi đào tạo là một

việc làm hết sức có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và

trong thời gian tới tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Công tác đào tạo nghề

gắn liền với giải quyết việc làm sẽ là động lực thúc đẩy ngƣời lao động có nhu

cầu học nghề cao hơn, họ có thể yên tâm học tập, phát huy hết khả năng và ý

thức, trách nhiệm của bản thân, từ đó chất lƣợng lao động sẽ đƣợc nâng cao;

các cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ tận dụng đƣợc nguồn nhân lực tại địa phƣơng

đảm bảo về số lƣợng và chất lƣợng giúp yên tâm sản xuất kinh doanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.15: Công tác giải quyết việc làm cho người lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×