Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biều đồ 3.1: Mức độ đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đào tạo nghề

Biều đồ 3.1: Mức độ đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đào tạo nghề

Tải bản đầy đủ - 0trang

603.2.1.2. Nội dung của đào tạo nghề

Các nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn các huyện ngoại

thành Hà Nội hiện nay bao gồm 21 chƣơng trình đào tạo nghề chia thành

nhóm ngành nơng nghiệp và nhóm ngành phi nông nghiệp. Các nội dung đào

tạo nhƣ sau:

(1). Sửa chữa xe máy

(2). Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản,

(3). Kỹ thuật trồng và thu hoạch chuối,

(4). KT trồng chăm sóc cây dƣợc liệu và chữa các bài thuốc chữa bệnh

cho ngƣời và gia súc,

(5). Kỹ thuật trồng cây thuốc lá,

(6). Sản xuất vật liệu xây dựng,

(7). Kỹ năng du lịch cộng đồng

(8). Kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc

(9). Kỹ thuật trồng nấm

(10). Thú y cơ sở

(11). Kỹ thuật nề xây dựng

(12). Mây tre đan XK

(13). Dịch vụ tổng hợp

(14). Chăn ni đại GCTC

(15).Trồng rau an tồn

(16) Hàn

(17) Điện dân dụng; Điện cơng nghiệp

(18) Tin học văn phòng, vi tính văn phòng

(19) Thêu ren, Ren thủ cơng, Xâu chiếu trúc

(20) Sản xuất hƣơng xuất khẩu

(21) Kỹ thuật khảm trai61Trong đó có 3 chƣơng trình cao đẳng nghề, 4 chƣơng trình trung cấp

nghề, còn lại là chƣơng trình sơ cấp nghề 3 tháng. Các chƣơng trình này đều

đƣợc xây dựng dựa trên các văn bản hƣớng dẫn của Bộ lao động Thƣơng binh

và xã hội.

Tuy nhiên, các nội dung đào tạo nghề cho lao đông nông thôn trên địa

bàn các huyện ngoại thành Hà Nội còn nhiều hạn chế hạn chế do các cơ sở

đào tạo nghề chƣa đủ khả năng phát triển 30% phần tự chọn và biên soạn giáo

trình, tài liệu giảng dạy, do đó phải dùng chƣơng trình đào tạo, giáo trình, tài

liệu giảng dạy của các trƣờng khác. Việc thu hút doanh nghiệp tham gia xây

dựng nội dung đào tạo, chƣơng trình khung, chƣơng trình dạy nghề còn hạn

chế. Việc áp dụng đào tạo nghề theo các nội dung, chƣơng trình tiên tiến của

nƣớc ngồi còn khoảng cách lớn, đặc biệt về trình độ ngoại ngữ của giáo viên,

chi phí đào tạo và thiết bị đào tạo.

3.2.1.3. Phương pháp đào tạo nghề

Các huyện ngoại thành Hà Nội sử dụng 3 phƣơng pháp đào tạo nghề

cho lao động nông thôn chủ yếu bao gồm:

- Phƣơng pháp đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc (đào tạo ngắn hạn):

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng cho những lao động nông thôn học các nghề

thuộc ngành công nghiệp nhƣ xây dựng, sửa chữa xe máy, kỹ thuật điện...

Đây là phƣơng pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc dƣới sự hƣớng dần,chi

bảo của ngƣời dạy. Ngƣời dạy giới thiệu và giải thích về mục tiêu cơng việc

và chỉ dẫn tỉ mỉ cách quan sát các thao tác làm việc, trao đổi, học hỏi và làm

thử cho tới khi ngƣời học thành thạo.

- Phƣơng pháp bồi dƣỡng tập huấn: đào tạo tại các lớp tập huấn do

chính quyền địa phƣơng tổ chức áp dụng cho bà con nông dân học các nghề ở

ngành nông nghiệp nhƣ chăn nuôi gia súc, kỹ thuật trồng nấm, dịch hại tổng

hợp, trồng rau an toàn..Ở phƣơng pháp này cán bộ phòng nơng nghiệp và ở62một số các cơ sở đào tạo khác sẽ xuống tận các xã để dạy bà con các nghề

nông nghiệp, giải đáp các thắc mắc liên quan.

- Phƣơng pháp đào tạo tại các lớp ở doanh nghiệp: Theo phƣơng pháp

này ngƣời lao động nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội đƣợc đƣa đến các

doanh nghiệp trên địa bàn vừa làm việc vừa học nghề. Ở các doanh nghiệp sẽ

có những giáo viên kết hợp với những công nhân lành nghề hƣớng dẫn các

thao tác công việc.

Nội dung cụ thể của từng phƣơng pháp đƣợc mô tả dƣởi đây:

Bảng 3.6: Các phƣơng pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời

gian

Cơ sở đào tạo

học

nghề

Đào tạo Trung tâm dạy

Lao động có 1 đến 4

nghề

nghề; Trƣờng cao nhu cầu

tháng

ngắn

đẳng nghề; Trung

hạn

cấp nghề.

Đối tƣợng

đƣợc

học nghềPhƣơng

STT

pháp123Đào tạo Cơ sở đào tạo của

nghề tại DN, làng nghề,

DN và nhà văn hóa xóm.

làng

nghềBồi

dƣỡng

tập

huấnLao động của 1 đến 3

DN, lao động tháng

của làng

nghề,lao

động có nhu

cầuTrung tâm

Đại trà cho

khuyến nơng,

bộ phận nơng

khuyến ngƣ, cơ

dân

quan chính quyền

địa phƣơng1 vài

ngày

đến vài

tuầnĐịa

điểmNguồn

kinh phíTại trung Theo QĐ

tâm hoặc 1956 của

tại DN Chính phủ

Tại DN, Hỗ trợ của

Tại làng DN, quỹ

nghề

Khuyến

công của

huyện, xã

tại từng địa

phƣơng.

Tại địa Ngân sách

phƣơng nhà nƣớc

sản xuất(Nguồn: Sở Lao động thương binh xã hội, năm 2016)63Đào tạo nghề ngắn hạn: Đây là phƣơng pháp phù hợp với đa số đối

tƣợng là LĐNT. Tuy nhiên, đối với bộ phận LĐNT này cần đƣợc phân rõ đối

tƣợng để hình thức dạy nghề phù hợp với nguyện vọng học nghề và độ tuổi

lao động. Triển khai nhân rộng hình thức này nhằm khai thác tối đa năng lực

và chức năng hoạt động của cơ sở dạy nghề phục vụ nhu cầu đa số đối tƣợng

trên địa bàn huyện. Với việc phân rõ đối tƣợng và độ tuổi lao động sẽ là một

giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho lao động, đáp ứng đƣợc

đòi hỏi của thị trƣờng lao động.

Phương pháp đào tạo nghề tại DN và làng nghề: Đây là hình thức đào

tạo phù hợp với đối tƣợng lao động trẻ có khả năng tiếp thu nhanh, sau khi

đƣợc đào tạo tại các DN lao động sẽ có tay nghề để phục vụ cho khu cơng

nghiệp. Hình thức này cũng phù hợp với đối tƣợng LĐNT muốn gắn bó với

làng nghề truyền thống. Hình thức này phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi

trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề huyện đề ra, đồng thời góp phần

trong việc giải quyết việc làm cho bộ phận lao động qua đào tạo.

Đào tạo tại các lớp học tại cộng đồng: Hình thức này phù hợp với đại

bộ phận LĐNT sản xuất nơng nghiệp và gắn bó với nơng thơn. Vì vậy cần

triển khai nhân rộng hình thức này trên địa bàn huyện. Cần thay đổi những

nội dung phù hợp với điều kiện và lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của

huyện nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm nông nghiệp: nội dung là phổ biến

kiến thức về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cây, con giống, các kiến thức về

kinh tế, sử dụng phân bón, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, bảo quản và

chế biến sản phẩm nông sản sau thu hoạch.

3.2.1.4. Hoạt động dạy nghề và học nghề

Hoạt động dạy nghề

Là một trong những nội dung đƣợc các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn đặc

biệt quan tâm, công tác đổi mới phƣơng pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biều đồ 3.1: Mức độ đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đào tạo nghề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×