Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
/dʒ/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

/dʒ/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

Tải bản đầy đủ - 0trang

–“t” được phát âm là /tʃ/

 century /ˈsentʃəri/: thế kỷ

 natural /ˈnỉtʃərəl/: thuộc tự nhiên

 culture /ˈkʌltʃə(r)/: văn hóa

 future /’fjuːtʃə(r)/: tương lai

– “ch” được phát âm là /tʃ/

 cheap /tʃiːp/: rẻ

 chicken /ˈtʃɪkɪn/: con gà

 child /tʃaɪld/: đứa trẻ

 chimney /ˈtʃɪmni/: ống khói

 chalk /tʃɔːk/: phấn viết

Dấu hiệu nhận biết âm /dʒ/

– “d” được phát âm là /dʒ/

 soldier /ˈsəʊldʒə(r)/: binh lính

 verdure /ˈvɜːdʒə(r)/ : sự tươi tốt

 schedule /ˈskedʒuːl/: lịch trìnhTự học Tiếng Anh- Lê ĐạtPage 71– “g” được phát âm là /dʒ/ khi đứng trước e, i, y và nếu một từ có dạng tận cùng

là”ge”

 cage /keɪdʒ/: lồng, chuồng

 stage /steɪdʒ/: sân khấu

 village /ˈvɪlɪdʒ/: làng

 cottage /ˈkɒtɪdʒ/: nhà tranh

 gem /dʒem/: viên ngọc

 gentle /ˈdʒentl/: dịu dàng

 ginger /ˈdʒɪndʒə(r)/ : gừng

 ginseng /ˈdʒɪnseŋ/: nhân sâm

 gigantic /ˌdʒaɪˈgæntɪk/: khổng lồ

 gymnastic /dʒɪmˈnæstɪk/: thuộc thể dục

 geology /dʒiˈɒlədʒi/: địa chất học

Ngoại lệ:

 get /get/: đạt được

 gear /gɪə(r)/: cơ cấu, thiết bị

 geese /giːs/: con ngỗng

Tự học Tiếng Anh- Lê ĐạtPage 72 geyser /ˈgaizə(r)/: mạch nước phun

 girl /gɜːl/: cô gái

 gild /gɪld/: tô điểm

 giggle /ˈgɪgļ/: tiếng cười khúc khích

 gizzard /’gizəd/: diều chim

Bài 12: /m/

/m/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

 Mơi mím chặt

 Đẩy luồng hơi từ trong ra qua khoang mũi

 Dây thanh rungDấu hiệu nhận biết âm /m/

– Chỉ có “m” được phát âm là /m/Bài 13: /n/Tự học Tiếng Anh- Lê ĐạtPage 73/n/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

 Miệng hơi mở

 Đầu lưỡi chạm lợi trên

 Đẩy luồng hơi bên trong thoát ra qua khoang mũi

 Dây thanh rungDấu hiệu nhận biết âm /n/

– Chỉ có “n” được phát âm là /n/Tự học Tiếng Anh- Lê ĐạtPage 74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

/dʒ/ là phụ âm hữu thanh. Khi phát âm âm này:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×