Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ nhất, nhà trường đề ra biện pháp hữu hiệu về đổi mới phương pháp dạy và học cùng công tác kiểm tra đánh gia trong đó hướng người học làm trung tâm và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Thứ nhất, nhà trường đề ra biện pháp hữu hiệu về đổi mới phương pháp dạy và học cùng công tác kiểm tra đánh gia trong đó hướng người học làm trung tâm và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ nhất, nhà trường đề ra biện pháp hữu hiệu về đổi mới phương pháp dạy và học cùng công tác kiểm tra đánh gia trong đó hướng người học làm trung tâm và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x