Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1-4. Lượng bốc hơi bình quân tháng, năm tại trạm thị xã Bắc Cạn (mm)

Bảng 1-4. Lượng bốc hơi bình quân tháng, năm tại trạm thị xã Bắc Cạn (mm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1-4. Lượng bốc hơi bình quân tháng, năm tại trạm thị xã Bắc Cạn (mm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×