Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tính toán ổn định

4 Tính toán ổn định

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 83Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật công+ Trường hợp 1 : Khi đập thi công xong, hồ chưa có nước.

+ Trường hợp 2 : Khi vận hành mực nước trong hồ là MNDBT, các thiết bị chống

thấm và thốt nước hoạt động bình thường.

+ Trường hợp 3 : Khi xả lũ qua tràn với tần suất thiết kế, mực nước trong hồ là

MNLTK.

 Tổ hợp đặc biệt :

Tổ hợp đặc biệt bao gồm các tải trọng như tổ hợp cơ bản và thêm một tải trọng đặc

biệt. Có các trường hợp như sau :

+ Trường hợp 4 : Khi mực nước hồ là MNDBT và có động đất cấp 8.

+ Trường hợp 5 : Khi hồ xả lũ với tần suất kiểm tra, mức nước hồ là MNLKT.

+ Trường hợp 6 : Khi mực nước hồ là MNDBT và thiết bị chống thấm hoặc thoát

nước làm việc khơng bình thường.

Trong đồ án này trình bày tính toán ổn định cho hai trường hợp 2 và 4.

4.4.3. Cơng thức tính tốn

 Ổn định trượt phẳng :

Cơng trình đảm bảo ổn định trượt phẳng khi thoả mãn điều kiện sau :

KT =  K C

Trong đó :(4.35)+ P (T) : Tổng đại số các lực tác dụng theo phương thẳng đứng .

+ T (T) : Tổng các lực theo phương ngang tính từ mặt trượt.

+ F (m2) : Diện tích mặt trượt.

+  (o), c (T/m2) : Chỉ tiêu cơ lý lớp đá sát đáy đập ( đá riolít cứng chắc).Dựa vào tài liệu thí nghiệm hiện trường ta có : tg = 0.75; C = 30 (T/m2).

Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 84Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơng+ KC : Hệ số an tồn trượt cho phép.

Được tính theo QCVN 04-05: 2012 : KC =

Với tổ hợp cơ bản : KC = = = 1,316

Với tổ hợp đặc biệt : KC = = = 1,184

 Ổn định chống lật :

Đập sẽ không bị lật khi thoả mãn điều kiện sau đây :

KL =  KC

Trong đó :(4.36)+ MCL (T) : Tổng mơ men chống lật tính với trục qua mép hạ lưu đập.

+ MGL (T) : Tổng mô men gây lật tính với trục qua mép hạ lưu đập.

+ KC : Hệ số an toàn lật xác định như ổn định trượt. Ổn định cường độ thân đập và nền :

Ứng suất tại đáy móng được xác định theo cơng thức nén lệch tâm như sau :

max,min =

Trong (4.37):(4.37)+ P (T) : Tổng các lực thẳng đứng.

+ F (m2) : Diện tích đáy đập.

+ B = 122,83 (m) : Bề rộng đáy đập.

+ e (m) : Độ lệch tâm.Độ lệch tâm e được xác định như sau :e=(4.38)Trong đó MA (T.m) là tổng mô men tác dụng lấy với trục qua mép hạ lưu A

(Chiều dương ngược chiều kim đồng hồ)

Kiểm tra điều kiện bền của thân đập và nền theo điều kiện sau đây :

max Rn/KC và min  Rk/KC

Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4(4.39)

Lớp : 51C-Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhTrong đó :Trang 85Ngành : Kỹ thuật cơng+ KC : Hệ số an tồn cường độ (tính như trường hợp ổn định trượt).

+ Rn (T/m2) : Cường kháng nén cho phép của nền đá, bê tông.

+ Rk (T/m2) : Cường độ kháng kéo cho phép của nền đá, bê tơng.4.4.4. Tính tốn ổn định cho trường hợp 2 (tổ hợp cơ bản)

Đây là trường hợp khi vận hành mực nước trong hồ là MNDBT, các thiết bị

chống thấm và thốt nước hoạt động bình thường.

 Các thơng số tính tốn cho trường hợp này như sau :

+ MNDBT = + 476.00 (m)

+ Chiều sâu nước thượng lưu : H1 = 122,00 (m).

+ Chiều sâu bùn cát hbc = 37,81 (m).

+ MNHL = 369,76m ứng với lưu lượng xả qua nhà máy thuỷ điện Q = 296 (m3/s)

+ Chiều sâu nước hạ lưu h2 = MNHL – Zđ = 369,76 – 354.00 = 15,76 (m).

+ Chênh lệch mực nước thượng và hạ lưu : H = H – h2 = 122 – 15,76 = 106,24 (m).

+ Chiều cao sóng với mức đảm bảo 1% : hS1% = 1,32.

+ Các hệ số áp lực sóng và mơ men sóng : Kđ = 0,14; Km = 0,20.

+ Các thông số mặt cắt ngang đập :  = 0,60; n = 0,30; m = 0,86; Zđ = 482,92 (m)

+ Dung trọng của các mác bê tông và bùn cát như sau như sau : bc = 0.5 (T/m3)

BT = 2,4 (T/m3)

 Các tải trọng tác động :

+ Trọng lượng bản thân cơng trình :G1,G1,G3.

+ Áp lực nước thượng lưu : W11(ngang); W12, W13(đứng).

+ Áp lực nước hạ lưu : W21 (ngang); W22 (đứng).

Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 86Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơng+ Áp lực bùn cát : W31(ngang); W32 (đứng).

+ Áp lực sóng và mơ men sóng : WS; MS.

+ Áp lực thấm : Wth1; Wth2; Wth3.

+ Áp lực đẩy nổi : Wđn

 Sơ đồ tính tốn : (xét cho đoạn đập chiều dài 1m)W12Ws

W32W11

W13

WW31

WHình 4.5 – Sơ đồ tính tốn ổn định cho tổ hợp tải trọng cơ bản Tính tốn các lực :

Với cao trình bùn cát như trên ta chỉ có thành phần áp lực bùn cát trên mái

nghiêng ( = 73o). Thầnh phần này tính như sau :

Áp lực bùn cát theo phương ngang tại độ sâu bùn cát hb được tính như sau :

Pbc = bc.b.hb2/2.Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4(4.40)Lớp : 51C-Trang 87Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơngTrong đó b là hệ số áp lực khi không xét ma sát giữa bùn cát và mái nghiêng xác

cos 2 [(73  10) / 2]

2

định như sau : b = = cos [(73  10) / 2] = 0,77Bảng 4.2 – Kết quả tính tốn ổn định cho tổ hợp cơ bản (trường hợp 2)

Hệ

Thàn

Loại lựchsố

ntP (T)T(T)↓(+)←(+)TayTổng mơ menđòn

(m)PhầnMA (T.m)MA (T.m)(+)NKĐH(–) TKĐHTrọngG10,95859,69112,896973,03lượngG20,952939,67102,79302137,84bản thânG30,9512675,1665,19826293,68NướcW111.00TLW121.001184,85115,31136625,05W131.00377,05117,8244424,03NướcW211.005,28655,72HLW221.004,52482,74W311.20W321.20WS1.00Đẩy nổiWđn1.00ALWth1ThấmBùn cát

AL

Sóng-7442124,19

106,8

-331,99

99,57302666,149,3

120,04-15,06-40,67-3087,51

11952,3861-1228,71-1935,861,42-118896,841.00-606,1119,34-72331,97Wth21.00-318,72110,23-35132,51Wth31.00-1112,0169,78-77596,06Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 88Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trình14269,86-7664,86Ngành : Kỹ thuật cơng1419544-609711Tính toán xác định các thành phần lực và xác định cánh tay đòn từ lực đến trục

qua mép hạ lưu (A). Quy ước lực đứng chiều dương đi lên, lực ngang chiều dương từ

phải sang trái, mô men chiều dương ngược chiều kim đồng hồ.

Kết quả tính tốn ta có :

Tổng lực thẳng đứng : P = + 14269,86 (T)

Tổng lực xô ngang : T = 7664,86 (T) (→)

Tổng mô men với trục qua A : MA = + 809833 (T.m) (ngược chiều KĐH)

Kiểm tra các điều kiện ổn định :(Trường hợp 2)+ Điều kiện ổn định trượt phẳng :14269,86.0,75  30.122,83

7664,86

KT = =

= 1,88

So sánh thấy KT = 1,88 > KC = 1,316.

Vậy cơng trình đảm bảo điều kiện ổn định trượt phẳng.

+ Kiểm tra điều kiện ổn định chống lật :

1419544

KL = = 609711 = 2,33  KC = 1,316.Vậy cơng trình đảm bảo ổn định lật quanh trục qua mép hạ lưu (A).

+ Điều kiện ổn định về cường độ :122, 83 8098332

14269,86  = 4,66 (m)

Độ lệch tâm : e = =

Vậy độ lệch tâm e = 4,66(m) (lệch tâm về hạ lưu so với trọng tâm đáy)

Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 89Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhỨng suất mép hạ lưu :Ngành : Kỹ thuật công14269, 86 � 6.4, 66 �

1122,83

122,83 ��= 142,62 (T/m2)

max= =Ứng suất mép thượng lưu : min14269, 86 � 6.4, 66 �

1122,83

122,83 �� = 89,73 (T/m2)

= =Với đá nền là lớp là lớp IIA dựa vào tài liệu thí nghiệm ta có cường độ kháng

nén của đá nền là : Rn = 8800 (T/m2). Cường độ kháng nén của bê tông ứng với mác bê

tông M200 là Rn = 900 (T/m2 ). Chọn trị số Rn = 900 (T/m2) để tính tốn.

Vậy ta có Rn/KC = 900/1.316 = 683,89 (T/m2).

So sánh thấy min = 89,73 T/m2) > 0 và max= 142,62 (T/m2) < Rn/Kc = 683,89 (T/m2).

Vậy nền và thân đập đảm bảo điều kiện cường độ.

Kết luận : Qua tính tốn kiểm tra cho mặt cắt đập khơng tràn với tổ hợp lực cơ

bản các điều kiện ổn định chống trượt, lật và điều kiện ổn định đều đảm bảo.

4.4.5 Tính tốn ổn định cho trường hợp 4 (tổ hợp đặc biệt)

Trong trường hợp này các thơng số tính tốn như trường hợp 2 chỉ khác hệ số an

tồn cho phép Kn = 1,184. Ngoài các lực tác dụng như trên ta phải tính thêm các tác

động do động đất gây nên như : Lực quán tính động đất, áp lực nước và áp lực bùn cát

tăng thêm. Vì cơng trình được xây dựng trong vùng có động đất cấp 8 nên trong phạm

vị đồ án này ta tính tốn với động đất cấp 8.

 Sơ đồ tính tốn : (xét cho đoạn đập chiều dài 1m)Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 90Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật cơng+ 482,92

+ MNDBT = 476.00hsWS

W12H1 = 106,24F2

H =122.00+ 391.91G20.30W13

hbc = 37.81G1F1n=W31F3G36

0.8W11=W'11

W'31+ 404,14mW32O+ 369,76W22W21h2=15.76+ 354.0010,0AL2 = 104,67

B = 122,83L1 = 8,15Wdn

H10,35H1

0,6H1h2Wth3

Wth2

Wth1Hình 4.6 – Sơ đồ tính cho trường hợp 4 (tổ hợp đặc biệt)

 Tính tốn lực quán tính động đất :

Lực quán tính động đất ngược chiều gia tốc động đất nên lực quán tính có phương

chiều khơng xác định. Ở đây ta xét trường hợp bất lợi nhất cho cơng trình là khi gia tốc

động đất theo phương ngang chiều từ hạ lưu về thượg lưu, lực quán tính động đất

hướng từ thượng lưu về hạ lưu. Lực quán tính xác định như sau :

Fi = kGi

Trong đó :(4.41)+ Gi : Là khối lượng cơng trình (đã tính ở phần trên).

+ k = 0,05 : Hệ số động đất ứng với động đất cấp 8.

+  : Hệ số đặc trưng động đất được xác định như sau :

 = 1 + 0,5(4.42)Trong (4.42): + h1 (m) : Là khoảng cách từ điểm tính toán đến mặt nền.

+ ho (m) : Khoảng cách từ trọng tâm cơng trình đến nền.Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Trang 91Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhNgành : Kỹ thuật côngXác định như sau: ho = , với hi là khoảng cách từ điểm đặt lực Gi đến đáy

Ta tính lực quán tính cho thành phần trọng lượng bản thân đập như sau :

Dựa vào vị trí đặt các thành phần lực và giá trị của các lực tính tốn theo cơng

thức (4.42) ta có kết quả như sau :

Bảng 4.3 – Bảng tính lực quán tính động đất

Thông sốG1G2G3Giá trị (T)859,692939,3712675,16hi (m)16,7164,4637,92ho (m)41,5541,5541,55Α1,21,781,46Fi (T)51,58261,60925,29Fi tt (T)56,74287,761017,82 Áp lực nước tăng thêm :

Thực tế áp lực tăng thêm phân bố dạng parabol nhưng để đơn giản tính tốn ta xem

như phân bố dạng tam giác có trị số ở đáy là Hk. Tổng áp lực tăng thêm là :

W’11 = kW11 = 0.05. 7442= 372,1(T).

Cánh tay đòn đến đáy là d’11 = H/3 = 122/3 = 40,67 (m).

 Áp lực bùn cát tăng thêm.

Áp lực đất tăng thêm do động đất phân bố dạng tam giác và trị số tăng thêm :

W’31 = (2ktg)W31 = (2.0,05.tg10o). 331,99 = 5,85 (T)

Điểm đặt cách đáy một khoảng hbc/3 = 37,91/3 = 12,64 (m).

Bảng 4.4 – Kết quả tính tốn cho trường hợp 4 (tổ hợp đặc biệt)

Loại lựcThànHệSinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4P (T)T(T)TayTổng mô men

Lớp : 51C-Trang 92Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trìnhhsố

↓(+)Ngành : Kỹ thuật cơngđònMA (T.m)MA (T.m)(m)(+)NKĐH(–) TKĐH←(+)PhầnntG10,95859,69112,896973,03G10,952939,37102,79302137,84G30,9512675,1665,19826293,68W111,00W121,001184,85115,31136625,05W131,00377,05117,8244424,03NướcW211,005,28655,72HLW221,004,52482,74W311,20W321,20WS1,00Đẩy nổiWđn1,00-1935,861,42ALWth11,00-692,42119,34-82633,40Wth21,00-504,45110,23-55605,53Wth31,00-1945,4869,78F11,10-60,6216,71-1012,96ĐộngF21,10-287,6864,46-18543,85đấtF31,10-1040,1937,92-39444,37(cấp 8)W’111,10-372,140,67-15133,31W’311,10-5,8512,64-79,94Trọng

lượng

bản thân

Nước

TLBùn cát

AL

SóngThấm-7442124,19

106,8

-331,99

99,57Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4302666,149,3

120,04-15,06-40,6761-3087,51

11952,38

-1228,71

118896,84135755,59Lớp : 51C-Trang 93Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư

trình13164,34-9431,3Ngành : Kỹ thuật cơng1419544,4-7772859,44Tính tốn kiểm tra theo điều kiện như trường hợp tổ hợp cơ bản ta có kết quả

như sau :

+ Tổng lực đứng : P = 13164,34 (T).

+ Tổnh lực ngang : T = -9431,3 (T) (Theo chiều thượng lưu về hạ lưu).

+ Tổng mômen quanh A : MA = 646685,03 (T.m) (chiều ngược KĐH).

+ Tổng mô men chống lật : MCL = 1419544,47 (T.m).

+ Tổng mô men gây lật : MGL = -772859,44 (T.m).

+ Độ lệch tâm e = 12,29 (m) lệch tâm về phía hạ lưu .

Kiểm tra các điều kiện ổn định : (Trường hợp 4)+ Điều kiện ổn định trượt phẳng :13164,34.0,75  30.122,83

9431,3

KT = =

= 1,438 > KC = 1,184.

Vậy công trình đảm bảo điều kiện ổn định trượt phẳng.

+ Kiểm tra điều kiện ổn định chống lật :1419544, 47

KL = = 772859, 44 = 1,837  KC = 1,184.

Vậy công trình đảm bảo ổn định lật quanh trục qua mép hạ lưu (A).

+ Điều kiện về cường độ :

Ứng suất mép biên hạ lưu:Sinh viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh

TL4Lớp : 51C-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tính toán ổn định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×