Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B4. Đăng ký dữ liệu mặc định

B4. Đăng ký dữ liệu mặc định

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cài đặt Sql Server Compact cho EF19Cài đặt Sql Server Compact cho EFSau khi cài đặt xong, kiểm tra cài đặt trong file App.config của Project ứng dụng20Các thao tác cơ bản

var db = new MyEntity();

Giả sử có đối tượng category thuộc lớp Category

1. Thêm mới dữ liệu:

db.Categories.Add(category);

2. Xóa dữ liệu:

db.Categories.Remove(category);

3. Sửa dữ liệu: db.Entry(category).State =

EntityState.Modified;

Các thao tác trên chỉ thay đổi trên bộ nhớ Entity  gọi

db.SaveChanges() để lưu xuống CSDL

21Q&A22 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B4. Đăng ký dữ liệu mặc định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×