Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C2. Cấu hình EF và SQL Compact

C2. Cấu hình EF và SQL Compact

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu hình

EF và

SQL

Compact

Sau khi add

reference thành

cơng12Khai báo Model và dữ

liệu mặc địnhB1. Tạo lớp Model định nghĩa bảng DL

Tạo thư mục Model, và định nghĩa các Lớp tương ứng (các

bảng DL)

VD: Định nghĩa lớp Category chứa 2 thành phần dữ liệu

(ID: Mã loại, Name: Tên loại)namespace EntityFrameWorkExample.View

{

public class Category

{

public int ID { get; set; }

public string Name { get; set; }

}

}14B2. Định nghĩa mơ hình CSDL

• Tạo Lớp kế thừa DbDataContext để định nghĩa mơ hình

CSDL dùng Entity Framework

• VD: Tạo lớp MyEntity

using System.Data.Entity;

using System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions;

namespace EntityFrameWorkExample.View

{

public class MyEntity: DbContext

{

public DbSet Categories { get; set; }

protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder

modelBuilder)

{

modelBuilder.Conventions.Remove();

}15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C2. Cấu hình EF và SQL Compact

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×