Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C1. Cấu hình EF và SQL Compact

C1. Cấu hình EF và SQL Compact

Tải bản đầy đủ - 0trang

C1. Cấu hình EF và SQL Compact

• EntityFramework được tích hợp sẵn khi cài Visual Studio

“C:\Program Files\Microsoft Visual

Studio\2017\Community\Common7\IDE”7C1. Cấu hình EF và SQL Compact

• EntityFramework được tích hợp sẵn khi cài Visual Studio

“C:\Program Files\Microsoft Visual

Studio\2017\Community\Common7\IDE”8C1. Cấu hình EF và SQL Compact

• System.Data.Entity.dll là thư viện hệ thống (System)

trong Assemblies của hệ thống9C1. Cấu hình EF và SQL Compact

• System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

“C:\Program Files\Reference

Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.5.2”10C2. Cấu hình EF và SQL Compact

Cài đặt bằng Nuget

• Vào menu Tool\NuGet Package Manager\Package

Manager Console

• Install-Package EntityFramework

Visual Studio tự động download gói EF trong thư mục

Packages, và tự động add các thư viện dll vào dự án11Cấu hình

EF và

SQL

Compact

Sau khi add

reference thành

công12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C1. Cấu hình EF và SQL Compact

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×