Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bốn là, quy hoạch lại mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình trường, lớp dạy nghề. Sắp xếp lại hệ thống trường và cơ sở dạy nghề theo hướng chuyên sâu. Phương thức hoạt động của trung tâm dạy nghề phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đào tạo; ...

Bốn là, quy hoạch lại mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình trường, lớp dạy nghề. Sắp xếp lại hệ thống trường và cơ sở dạy nghề theo hướng chuyên sâu. Phương thức hoạt động của trung tâm dạy nghề phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đào tạo; ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bốn là, quy hoạch lại mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình trường, lớp dạy nghề. Sắp xếp lại hệ thống trường và cơ sở dạy nghề theo hướng chuyên sâu. Phương thức hoạt động của trung tâm dạy nghề phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đào tạo; ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×