Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Người lao động trong độ tuổi thanh niên sống ở nông thôn nên chưa nêu cao được ý thức trách nhiệm trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, tính chủ động trong việc tìm việc làm và tự tạo việc làm trên thị trường lao động. Trình độ chuyên môn kỹ thuật...

- Người lao động trong độ tuổi thanh niên sống ở nông thôn nên chưa nêu cao được ý thức trách nhiệm trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, tính chủ động trong việc tìm việc làm và tự tạo việc làm trên thị trường lao động. Trình độ chuyên môn kỹ thuật...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Người lao động trong độ tuổi thanh niên sống ở nông thôn nên chưa nêu cao được ý thức trách nhiệm trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, tính chủ động trong việc tìm việc làm và tự tạo việc làm trên thị trường lao động. Trình độ chuyên môn kỹ thuật...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×