Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảy là, đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp đào tạo nghề. Đây vừa là một xu hướng tất yếu, vừa là một giải pháp bắt buộc và cấp thiết đặt ra cho huyện phải quan tâm giải quyết trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt các việc sau: Khuyến khích, huy động và tạ...

Bảy là, đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp đào tạo nghề. Đây vừa là một xu hướng tất yếu, vừa là một giải pháp bắt buộc và cấp thiết đặt ra cho huyện phải quan tâm giải quyết trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt các việc sau: Khuyến khích, huy động và tạ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảy là, đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp đào tạo nghề. Đây vừa là một xu hướng tất yếu, vừa là một giải pháp bắt buộc và cấp thiết đặt ra cho huyện phải quan tâm giải quyết trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt các việc sau: Khuyến khích, huy động và tạ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×