Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Một số nguyên nhân khác như: Diện tích đất canh tác cho người lao động ít và ngày càng bị thu hẹp, manh mún và phân tán trong khi số lao động không những không thay đổi mà còn tăng lên, trong khi thời gian cần thiết để tiến hành lao động sản xuất th...

- Một số nguyên nhân khác như: Diện tích đất canh tác cho người lao động ít và ngày càng bị thu hẹp, manh mún và phân tán trong khi số lao động không những không thay đổi mà còn tăng lên, trong khi thời gian cần thiết để tiến hành lao động sản xuất th...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Một số nguyên nhân khác như: Diện tích đất canh tác cho người lao động ít và ngày càng bị thu hẹp, manh mún và phân tán trong khi số lao động không những không thay đổi mà còn tăng lên, trong khi thời gian cần thiết để tiến hành lao động sản xuất th...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×