Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo...

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo...

Tải bản đầy đủ - 0trang

2làm, nhiều thanh niên đã ra thành phố, đến các khu đơ thị, KCN để tìm kế

mƣu sinh. Từ đó, dẫn đến thiếu hụt một lực lƣợng lớn thanh niên có trình độ

tại các vùng nơng thơn để tham gia các hoạt động SXKD, giữ vững an ninh

chính trị, trật tự an tồn xã hội, truyền thống văn hóa làng quê nông thôn Việt

Nam. Nhƣ vậy, vấn đề GQVL cho lao động thanh niên ở khu vực nông thôn

đang là vấn đề lớn hiện nay.

Đoan Hùng là một huyện miền núi trung du nằm ở phía Bắc của tỉnh Phú

Thọ, có địa hình thuộc vùng núi thấp, đồi cao. Tồn huyện có 27 xã và 01 thị

trấn với diện tích tự nhiên trên 30 nghìn ha. Trong đó đất nơng nghiệp là

12.754ha; đất lâm nghiệp 9.322 ha; đất chuyên dùng 1.969 ha; đất ở 399 ha;

đất chƣa sử dụng còn 5.985ha. Trong nhiều năm qua, vận dụng đƣờng lối, chủ

trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, huyện đã có nhiều bƣớc phát triển.

Đoan Hùng có nguồn nhân lực khá dồi dào, số ngƣời trong độ tuổi lao động

chiếm phần lớn, nhƣng hiện nay còn thiếu việc làm, hoặc có việc làm nhƣng

chƣa sử dụng hết thời gian lao động. Điều đó đã ảnh hƣởng khơng nhỏ đến sự

phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu củng cố quốc phòng - an ninh của huyện.

Vì vậy, tạo việc làm cho TNNT hiện nay là vấn đề mang tính chiến lƣợc, là

đòi hỏi vừa lâu dài, vừa cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của huyện.

Nông thôn Đoan Hùng hiện có gần 28 nghìn ngƣời trong độ tuổi thanh

niên. Cùng với sự tăng dân số và quá trình đơ thị hóa ngày càng cao đã dẫn đến

tình trạng đất nơng nghiệp bình qn trên đầu ngƣời giảm xuống, xẩy ra tình

trạng đất chật ngƣời đơng, thanh niên thiếu việc làm. Thực trạng này đã và đang

là rào cản chính đối với cơng cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát

triển nền giáo dục, bên cạnh đó một mối lo khơng nhỏ đó là phát sinh thêm nhiều

tệ nạn xã hội. Do kinh tế nông thôn về cơ bản là thuần nông, lao động theo

thời vụ, ngành nghề phát triển chậm, nên sau khi thu hoạch mùa màng, nhiều

ngƣời khơng có việc làm, phần lớn phải đi tìm việc ở các đơ thị và khu vực3tập trung cơng nghiệp (có địa phƣơng chỉ còn 20 - 30% ngƣời ở lại nơng thơn,

trong đó chủ yếu là ngƣời già và trẻ em). Tình trạng thiếu việc làm trong

TNNT là một trong những nguyên nhân nảy sinh các tệ nạn xã hội, gây mất

an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội mà các thế lực xấu có thể lợi dụng

chống phá. Do số lƣợng thanh niên ở nông thôn ra các đô thị và khu vực tập

trung cơng nghiệp tìm việc làm tăng lên dẫn đến tình trạng dân số cơ học tăng

nhanh và tăng cao, tạo nên sự quá tải, gây nên những bức xúc về nhà ở, điều

kiện sinh hoạt, làm nảy sinh nhiều tiêu cực ở các khu vực này. Mặt khác, do

lực lƣợng lao động đi nơi khác tìm việc làm đã dẫn đến tình trạng các địa

phƣơng nơng thơn gặp khó khăn trong quản lý và thực hiện các kế hoạch đối

với lực lƣợng dự bị động viên, dân quân, dân phòng, kể cả thanh niên trong

độ tuổi nghĩa vụ quân sự... Tình hình đó khơng chỉ ảnh hƣởng đến việc phát

triển kinh tế của địa phƣơng, làm cho việc huy động nguồn nhân lực theo yêu

cầu của sự nghiệp củng cố quốc phòng khơng kịp thời, mà còn có tác động

xấu đến việc giữ gìn an ninh nơng thơn ở mỗi địa phƣơng và cả huyện…

Để giải quyết cơ bản vấn đề đó, đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức

đúng về vị trí, vai trò của nơng thơn và vấn đề tạo việc làm cho TNNT hiện

nay; trên cơ sở đó có các giải pháp cơ bản, phù hợp. Để thấy rõ đƣợc thực

trạng việc làm của lao động TNNT trong huyện, những nguyên nhân dẫn đến

thực trạng đó và cần phải có những giải pháp gì để giải quyết tốt việc làm cho

lao động TNNT, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Tạo việc làm cho thanh

niên nông thôn tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc làm của

TNNT, đề xuất giải pháp tạo việc làm cho TNNT ở huyện Đoan Hùng, tỉnh

Phú Thọ từ nay đến năm 2025.4- Mục tiêu cụ thể:

+ Nêu ra các cơ sở lý luận về việc làm và tạo việc làm cho TNNT.

+ Đánh giá thực trạng lao động và việc làm của TNNT ở huyện Đoan Hùng,

tỉnh Phú Thọ.

+Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến tạo việc làm cho TNNT huyện

Đoan Hùng.

+ Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tạo việc làm cho TNNT huyện

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Lý luận và thực tiễn về tạo việc làm

của TNNT huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng khảo sát: Cán bộ chủ chốt các phòng ban huyện, Lãnh đạo

UBND và thanh niên 06 xã tiêu biểu của huyện.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài :

+Phạm vi về nội dung: Đề tài chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu hiện

trạng thanh niên và việc làm của TNNT huyện Đoan Hùng, đối với chính

sách tạo việc làm cho TNNT có nhiều và đƣợc triển khai ở nhiều cấp, nhiều

đơn vị, nhƣngtrong nghiên cứu này, tác giả chỉ giới hạn trong nghiên cứu

các chính sách tạo việc làm cho TNNT do huyện đồn Đoan Hùng triển khai

thực hiện.

+Phạm vi về khơng gian: Địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

+Phạm vi v thi giană : ti tp trung thu thp và nghiên cứu số

liệu thứ cấp thời kỳ 2014 - 2016, số liệu sơ cấp đƣợc thu thập tại năm 2017.

4. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn

đƣợc kết cấu thành 03 chƣơng:5- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo việc làm cho TNNT.

- Chƣơng 2: Đặc điểm địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu về tạo việc

làm cho TNNT tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×