Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.2: Cơ cấu giới tính đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở

Bảng 3.2: Cơ cấu giới tính đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiếu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU HỎI

Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt

chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng

(Dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã )

Để giúp chúng tơi có căn cứ khảo sát thực trạng về năng lực quản lý của đội

ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng phục vụ cho việc hoàn

thành luận văn sau đại học; chúng tôi mong muốn ông (bà) cho ý kiến ở tất cả các

câu hỏi dƣới đây.

Cách đánh dấu: mỗi câu hỏi ông (bà) đánh dấu (X) vào ô phù hợp, mình cho là

đúng; cho ý kiến đánh giá vào những câu hỏi mở.

I. Xin đồng chí cho biết một số thơng tin về cá nhân:

1. Họ và tên:

………………………………………………………………………………..

2. Giới tính: Nam ;Nữ 3. Tuổi:…………………………….

4. Đơn vị cơng tác …………………………………………………………

5. Trình độ văn hóa:Cấp I ; Cấp II; Cấp III6. Trình độ chuyên môn:Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao đẳng, đại học 7. Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp

8. Chuyên ngành ông (bà) đƣợc đào tạo:………………………………………

9. Loại hình đào tạo:……………………………………………………………

Chính quy: ;Tại chức: 10. Trình độ quản lý nhà nƣớc:Đạt: ;Chƣa đạt: 11. Chun mơn nghiệp vụ:Đạt: ;Chƣa đạt: 12. Trình độ lý luận chính trị:Đạt: ;Chƣa đạt: II. Các nội dung liên quan đến năng lực quản lý của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã:

Câu1. Xin ơng (bà) cho biết vị trí cơng tác hiện tại ơng (bà) đƣợc giao thuộc

chức vụ gì: .....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 2. Vị trí làm việc của ơng (bà) đã phù hợp với trình độ chun mơn đƣợc

đào tạo chƣa:

a. Rất phù hợp:

b. Tƣơng đối phù hợp, Đảm bảo hồn thành cơng việc:

c. Chƣa phù hợp:

Câu 3. Xin ông (bà) liệt kê đầu công việc theo nhiệm vụ đảm nhiệm của mình: ..................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 4. Xin ơng (bà) tự đánh giá về năng lực quản lý cơ bản của mình hiện nay

ở mức độ nào:

SttTiêu chí1Hoạch định (Lập kế hoạch)2Chấp hành - điều hành3Lãnh đạo, điều hòa, phối hợp4Kiểm tra, giám sátMức độ

TốtKháTrung bìnhKémCâu 5. Ơng (bà) tự đánh giá về năng lực quản lý chuyên biệt của mình hiện

nay ở mức độ nào:

Mức độSttTiêu chí1Năng lực hiểu pháp luật và áp dụng,TốtKháTrung bìnhKémthực hiện đúng pháp luật

2Năng lực phân tích, dự báo các vấn đề

kinh tế - xã hội3Năng lực giao tiếp, ứng xử, thuyết

phục, động viên cấp dƣới4Năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo5Năng lực sử dụng nhân viên6Kỹ năng nói và viết7Kỹ năng ra quyết định8Lòng đam mê cơng việc

Câu 6. Theo ơng (bà) để hồn thành tốt nhiệm vụ của mình hiện nay, năng lựcnày cần ở mức độ nào:

SttTiêu chíINăng lực quản lý cơ bản1Hoạch định (Lập kế hoạch)2Chấp hành - điều hành3Lãnh đạo, điều hòa, phối hợp4Kiểm tra, giám sátIINăng lực quản lý chuyên biệt1Năng lực hiểu pháp luật và áp dụng

thực hiện đúng pháp luật2Năng lực phân tích, dự báo các vấnMức độ

TốtKháTrung bìnhKémđề kinh tế xã hội

3Năng lực giao tiếp, ứng xử, thuyết

phục, động viên cấp dƣới4Năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo5Năng lực sử dụng nhân viên6Kỹ năng nói và viết7Kỹ năng ra quyết định8Lòng đam mê cơng việc

Câu 7. Theo ơng (bà), tiêu chí để đánh giá năng lực quản lý của mình hiện naycần ở mức độ nào?

Mức độ

SttTiêu chíRất cần Cần

thiếtINhóm năng lực quản lý cơ bản1Phẩm chất đạo đức công vụ2Kiến thức chuyên môn, nghiệp

vụ3Động cơ làm việc vì nƣớc, vì dân4Khả năng nhận thức, dự đốn vấn

đềIINhóm năng lực thực thi chun biệt1Kinh nghiệm cơng tác2Xây dựng quy trình giải quyết cơng

việc3Năng lực thực thi, chấp hành4Năng lực giao tiếp, ứng xửIII Nhóm mơi trƣờng tác động đếnBìnhKhơngthiết thƣờng cần thiếtRất

khơng

cần thiếtnăng lực thực thi

1Năng lực ra quyết định khoa học,

chính xác2Sự hài lòng của ngƣời dân khi

đƣợc cơng chức phục vụ3Kinh tế - xã hội phát triển ở địa

bàn

Câu 8. Theo ông (bà), những Kém tố nào sau đây ảnh hƣởng đến năng lựcquản lý của mình hiện nay:

Mức độ

SttTiêu chí1Trình độ chun mơn nghiệp vụ2Trình độ quản lý hành chính nhàRất ảnhẢnhẢnhKhơng ảnhhƣởnghƣởnghƣởng íthƣởngnƣớc

3Trình độ lý luận chính trị4Các phẩm chất (chính trị, đạo

đức, sức khỏe)5Kỹ năng giao tiếp, ứng xử6Kinh nghiệm công tác quản lý

Câu 9. Theo ông (bà) cần làm gì để nâng cao năng lực đạt mức độ mà ông (bà)mong muốn: ..................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Trân trọng cảm ơnPhiếu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU HỎI

Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã) chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng

(Dành cho cán bộ quản lý cấp huyện)

Để giúp chúng tơi có căn cứ khảo sát thực trạng về năng lực quản lý của đội

ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng phục vụ cho việc hoàn

thành luận văn sau đại học; chúng tôi mong muốn ông (bà) cho ý kiến ở tất cả các

câu hỏi dƣới đây.

Cách đánh dấu: mỗi câu hỏi ông (bà) đánh dấu (X) vào ô phù hợp, mình cho là

đúng; cho ý kiến đánh giá vào những câu hỏi mở.

I. Xin đồng chí cho biết một số thông tin về cá nhân:

1. Họ và tên: …………………………………chức vụ……………………….

2. Giới tính: Nam ;Nữ 3. Tuổi:…………………………….

4. Đơn vị cơng tác (Phòng, ban):………………………………………………

5. Trình độ chun mơn:

Trung cấp ;Cao đẳng, Đại học Trên đại học II. Các nội dung liên quan đến năng lực quản lý của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã.

Câu 1. Xin ơng (bà) cho biết nhận xét của mình về mức độ hồn thành chức

trách, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã hiện nay:

Tốt  Khá Trung bình KémĐối với chức danh mức độ trung bình, kém là do nguyên nhân chủ Kém nào

trong các nguyên nhân sau:

a. Do trình độ, năng lực còn hạn chế:b. Do đạo đức lối sống:c. Do quan hệ với nhân dân:Do nguyên nhân khác (xin ghi rõ):…………………………………………...

………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………….......

Câu 2. Xin ông (bà) cho biết đánh giá của mình về năng lực quản lý cơ bản của

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã:

SttTiêu chí1Hoạch định (Lập kế hoạch)2Chấp hành - điều hành3Lãnh đạo, điều hòa, phối hợp4Kiểm tra, giám sátMức độ

TốtKháTrung bìnhKémCâu 3. Xin ơng (bà) cho biết đánh giá của mình về năng lực quản lý chuyên

biệt (năng lực quản lý chung) Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã:

SttTiêu chí1Năng lực hiểu pháp luật và áp dụng,

thực hiện đúng pháp luật2Năng lực phân tích, dự báo các vấn đề

kinh tế - xã hội3Năng lực giao tiếp, ứng xử, thuyết

phục, động viên cấp dƣới4Năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo5Năng lực sử dụng nhân viên6Kỹ năng nói và viết7Kỹ năng ra quyết địnhMức độ

TốtKháTrung bìnhKém8Lòng đam mê cơng việc

Câu 4. Theo ơng (bà) để hồn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịchUBND xã hiện nay, năng lực này cần ở mức độ nào:

Mức độ

Stt1Tiêu chíTốtKháTrung

bìnhKémNăng lực hiểu pháp luật và áp dụng

thực hiện đúng pháp luật2Năng lực phân tích, dự báo các vấn đề

kinh tế xã hội3Năng lực giao tiếp, ứng xử, thuyết

phục, động viên cấp dƣới4Năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo5Năng lực sử dụng nhân viên6Kỹ năng nói và viết7Kỹ năng ra quyết định8Lòng đam mê cơng việc

Câu 5.Theo ơng (bà), tiêu chí để đánh giá năng lực quản lý của cán bộ chủ chốtchính quyền cơ sở hiện nay cần ở mức độ nào?

Mức độ

SttTiêu chíRất cần Cần

thiếtINhóm năng lực thực thi cơ bản1Phẩm chất đạo đức công vụ2Kiến thức chun mơn, nghiệp vụ3Động cơ làm việc vì nƣớc, vì dânBình Khơngthiết thƣờng cần thiếtRất

khơng

cần thiết4Khả năng nhận thức, dự đốn vấn đềIINhóm năng lực thực thi chun biệt1Kinh nghiệm cơng tác2Xây dựng quy trình giải quyết cơng

việc3Năng lực thực thi, chấp hành4Năng lực giao tiếp, ứng xửIII Nhóm kết quả cơng việc

1Có năng lực ra quyết đinh khoa học,

chính xác, hiệu quả2Sự hài lòng của ngƣời dân khi đƣợc

cơng chức phục vụ3Kinh tế - xã hội phát triển ở địa bàn

Câu 6. Theo ông (bà), những Kém tố nào sau đây ảnh hƣởng đến năng lựcquản lý của cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện nay:

Mức độ

SttTiêu chíRất

ảnh

hƣởng1Trình độ chun mơn nghiệp vụ2Trình độ quản lý hành chính nhàẢnhẢnhhƣởnghƣởng ítKhơng

ảnh

hƣởngnƣớc

3Trình độ lý luận chính trị4Các phẩm chất (chính trị, đạo đức,

sức khỏe)5Kỹ năng giao tiếp, ứng xử6Kinh nghiệm công tác quản lý

Câu 7. Theo ơng (bà) đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở đang gặpphải những khó khăn gì trong hoạt động quản lý? Nguyên nhân:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 8. Theo ông (bà) cần làm gì để nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch,

Phó Chủ tịch cấp xã:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Trân trọng cảm ơnPhiếu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU HỎI

Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã) chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng

(Dành cho cơng chức cấp xã)

Để giúp chúng tơi có căn cứ khảo sát thực trạng về năng lực quản lý của đội

ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng phục vụ cho việc hoàn

thành luận văn sau đại học; chúng tôi mong muốn ông (bà) cho ý kiến ở tất cả các

câu hỏi dƣới đây.

Cách đánh dấu: mỗi câu hỏi ông (bà) đánh dấu (X) vào ô phù hợp, mình cho là

đúng; cho ý kiến đánh giá vào những câu hỏi mở.

I. Xin đồng chí cho biết một số thông tin về cá nhân:

1. Họ và tên: …………………………………chức vụ………………………..

2. Giới tính: Nam ;Nữ 3. Tuổi:…………………………….

4. Đơn vị cơng tác:…………………………………………………………

5. Trình độ chun mơn:

Trung cấp ;Cao đẳng, Đại học Trên đại học II. Các nội dung liên quan đến năng lực quản lý của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã

Câu 1. Xin ông (bà) cho biết nhận xét của mình về mức độ hồn thành chức

trách, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã hiện nay:

Tốt  Khá Trung bìnhKémĐối với chức danh mức độ trung bình, kém là do nguyên nhân chủ Kém nào

trong các ngun nhân sau:

a. Do trình độ, năng lực còn hạn chế:b. Do đạo đức lối sống:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.2: Cơ cấu giới tính đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×