Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Do công chức cấp xã đánh giá)n = 40

(Do công chức cấp xã đánh giá)n = 40

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiếu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU HỎI

Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã) chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng

(Dành cho cơng chức cấp xã)

Để giúp chúng tơi có căn cứ khảo sát thực trạng về năng lực quản lý của đội

ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng phục vụ cho việc hoàn

thành luận văn sau đại học; chúng tôi mong muốn ông (bà) cho ý kiến ở tất cả các

câu hỏi dƣới đây.

Cách đánh dấu: mỗi câu hỏi ông (bà) đánh dấu (X) vào ơ phù hợp, mình cho là

đúng; cho ý kiến đánh giá vào những câu hỏi mở.

I. Xin đồng chí cho biết một số thông tin về cá nhân:

1. Họ và tên: …………………………………chức vụ………………………..

2. Giới tính: Nam ;Nữ 3. Tuổi:…………………………….

4. Đơn vị cơng tác:…………………………………………………………

5. Trình độ chun mơn:

Trung cấp ;Cao đẳng, Đại học Trên đại học II. Các nội dung liên quan đến năng lực quản lý của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã

Câu 1. Xin ơng (bà) cho biết nhận xét của mình về mức độ hồn thành chức

trách, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã hiện nay:

Tốt  Khá Trung bìnhKémĐối với chức danh mức độ trung bình, kém là do nguyên nhân chủ Kém nào

trong các ngun nhân sau:

a. Do trình độ, năng lực còn hạn chế:b. Do đạo đức lối sống:c. Do quan hệ với nhân dân:Do nguyên nhân khác (xin ghi rõ):……………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 2. Xin ơng (bà) cho biết đánh giá của mình về năng lực quản lý cơ bản của

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã:

SttTiêu chí1Hoạch định (Lập kế hoạch)2Chấp hành - điều hành3Lãnh đạo, điều hòa, phối hợp4Kiểm tra, giám sátMức độ

TốtKháTrung bìnhKémCâu 3. Xin ơng (bà) cho biết đánh giá của mình về năng lực quản lý chuyên

biệt (năng lực quản lý chung) Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã:

SttTiêu chí1Năng lực hiểu pháp luật và áp dụng,

thực hiện đúng pháp luật2Năng lực phân tích, dự báo các vấn đề

kinh tế - xã hội3Năng lực giao tiếp, ứng xử, thuyết

phục, động viên cấp dƣới4Năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo5Năng lực sử dụng nhân viên6Kỹ năng nói và viết7Kỹ năng ra quyết định8Lòng đam mê cơng việcMức độ

TốtKháTrung bìnhKémCâu 4. Theo ơng (bà) để hồn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch

UBND xã hiện nay, năng lực này cần ở mức độ nào:

SttTiêu chí1Năng lực hiểu pháp luật và áp dụngMức độ

TốtKháTrung bìnhKémthực hiện đúng pháp luật

2Năng lực phân tích, dự báo các vấn đề

kinh tế xã hội3Năng lực giao tiếp, ứng xử, thuyết

phục, động viên cấp dƣới4Năng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo5Năng lực sử dụng nhân viên6Kỹ năng nói và viết7Kỹ năng ra quyết định8Lòng đam mê cơng việc

Câu 5.Theo ơng (bà), tiêu chí để đánh giá năng lực quản lý của cán bộ chủ chốtchính quyền cơ sở hiện nay cần ở mức độ nào?

Mức độSttTiêu chíRất

cần

thiếtINhóm năng lực thực thi cơ bản1Phẩm chất đạo đức công vụ2Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ3Động cơ làm việc vì nƣớc, vì dân4Khả năng nhận thức, dự đốn vấn đềCầnBìnhthiết thƣờngKhơng

cần

thiếtRất

khơng

cần

thiếtIINhóm năng lực thực thi chun biệt1Kinh nghiệm cơng tác2Xây dựng quy trình giải quyết công

việc3Năng lực thực thi, chấp hành4Năng lực giao tiếp, ứng xửIII Nhóm kết quả cơng việc

1Có năng lực ra quyết đinh khoa học,

chính xác, hiệu quả2Sự hài lòng của ngƣời dân khi đƣợc

công chức phục vụ3Kinh tế - xã hội phát triển ở địa bàn

Câu 6. Theo ông (bà), những Kém tố nào sau đây ảnh hƣởng đến năng lựcquản lý của cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện nay:

Mức độ

SttTiêu chíRất ảnh

hƣởng1Trình độ chun mơn nghiệp vụ2Trình độ quản lý hành chính nhà nƣớc3Trình độ lý luận chính trị4Các phẩm chất (chính trị, đạo đức, sức khỏe)5Kỹ năng giao tiếp, ứng xử6Kinh nghiệm cơng tác quản lýẢnhẢnhhƣởng hƣởng ítKhơng

ảnh

hƣởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Do công chức cấp xã đánh giá)n = 40

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×