Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN ĐOAN HÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN ĐOAN HÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

101xử lý công việc. Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở tỉnh còn

hạn chế trƣớc khối lƣợng và áp lực công việc. Tất yếu, có lúc, có nơi hiệu quả thực

thi cơng vụ còn thấp, gây những bức xúc trong nhân dân, ảnh hƣởng tới sự phát

triển về kinh tế, xã hội của huyện.

3.4.5. Các giải pháp n ng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt

chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở nhận thức những hạn chế, những vấn đề đặt ra về năng lực quản

lý và xác định cụ thể những nguyên nhân cơ bản của những vấn đề, những hạn chế

về năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện Đoan

Hùng, tỉnh Phú Thọ là cơ sở quan trọng để đƣa ra một số các giải pháp nhằm tháo

gỡ những vƣớng mắc, giải quyết những hạn chế về năng lực quản lý của đội ngũ

cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nhằm tiếp tục

xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp cơ sở có năng lực quản lƣ, đáp

ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích những

hạn chế và những nguyên nhân cơ bản dẫn tới hạn chế về năng lực quản lý, thấy

đƣợc những vấn đề đặt ra đối với năng lực quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt chính

quyền cấp cơ sở huyện Đoan Hùng những năm qua, xin đƣa ra một số giải pháp cơ

bản nhằm nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp cơ sở

huyện Đoan Hùng trong giai đoạn hiện nay.

3.4.5.1. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ

Cần rà soát, đánh giá năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính

quyền cơ sở một có hệ thống với nhiều tiêu chí cụ thể nhƣ, trình độ chun mơn,

nghiệp vụ, trình độ quản lý nhà nƣớc, trình độ lý luận chính trị, kinh nghiệm trong

công tác quản lý, độ tuổi, kết quả quá trình thực thi nhiệm vụ. Đánh giá đội ngũ cán

bộ chủ chốt chính quyền cơ sở tỉnh phải dựa trên cơ sở tiêu chuẩn hoá các chức

danh gắn với các yêu cầu cụ thể, khả năng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả cơng tác.

Các tiêu chí đặt ra càng chi tiết, cụ thể mang tính định lƣợng thì kết quả càng sát với

thực trạng. Trong đánh giá cán bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở cần

phân biệt rõ ràng năng lực thực thi nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tách rời các yếu tố xã

hội, thâm niên, độ tuổi... Hay nói cách khác là đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ

đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở tỉnh hiện có.102Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở tỉnh cũng

là khâu then chốt trong công tác cán bộ, nếu đánh giá đúng sẽ bố trí đúng cán bộ và

cán bộ sẽ phát huy đƣợc ƣu điểm và thế mạnh của mình, còn ngƣợc lại nếu đánh giá

sai thì sẽ bố trí sai. Ngƣời đánh giá cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở phải là ngƣời

có tâm trong sáng, chí cơng, vơ tƣ, trung thực, đảm bảo tính khách quan, tồn diện.

Khơng đƣợc định kiến, nhìn nhận sự phát triển của ngƣời cán bộ theo điểm tĩnh, bất

biến, phải đặt ngƣời cán bộ trong những quan hệ công tác và môi trƣờng hoạt động đa

diện, nhiều chiều của họ. Kết hợp với nhiều nguồn thơng tin khác nhau để phân tích,

chọn lọc cho khách quan. Xem xét cán bộ trong cả q trình cơng tác, học tập và

phấn đấu của họ. Phải dựa trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình, thực hiện

nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai đối với cán bộ đƣợc đánh giá. Coi trọng vai

trò của nhân dân trong công tác đánh giá cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở, phƣơng

pháp đánh giá phải khoa học phù hợp với thực tế của từng thời kỳ và phải có tiêu chí

cụ thể. Coi trọng và đánh giá đúng kết quả rèn luyện, phấn đấu tự vƣơn lên trong

công tác, sự tâm huyết đối với công việc, khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm

vụ, coi đó là tiêu chí quan trọng để xem xét bố trí, sử dụng cán bộ.

Đánh giá cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở là những việc trọng yếu, có tính

quyết định tới chất lƣợng thực thi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân giao

phó, từ đó để đánh giá đúng về năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức…và qua đánh

giá làm rõ những nhƣợc điểm, hạn chế, sở trƣờng để từ đó có giải pháp giải quyết.

Đổi mới quan điểm đánh giá cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở, tránh hình thức chỉ

căn cứ vào quá trình cơng tác, tuổi tác, bằng cấp mà phải căn cứ vào kết quả thực

hiện nhiệm vụ đƣợc giao để nhận xét. Phải đánh giá cả về phẩm chất chính trị và

năng lực quản lý, cả “hồng” và “chuyên”, cả “đức” và “tài”. Việc đánh giá cán bộ

chủ chốt chính quyền cơ sở là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ. Làm

tốt công tác đánh giá cán bộ để góp phần xây dựng, kiện tồn một đội ngũ cán bộ

chủ chốt chính quyền cơ sở có đủ đạo đức và tài năng.

3.4.5.2. Tăng cường c ng tác đào tạo, bồi dưỡng

Trên cơ sở kết quả đánh giá đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ

sở hiện có, cần đẩy mạnh cơng tác đào tạo, đào tạo nâng cao trên cơ sở khuyến103khích động viên cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở tự học tập, tu dƣỡng dƣới nhiều

hình thức (đơn vị bố trí thời gian, hỗ trợ kinh phí...) với phƣơng châm “thiếu gì, bổ

sung đó”. Hiện nay, khâu yếu nhất của phần lớn cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở

tỉnh là năng lực dự báo các vấn đề kinh tế - xã hội, năng lực hiểu pháp luật và áp

dụng thực hiện đúng pháp luật, năng lực giải quyết khiếu nại tố cáo chƣa đáp ứng

đƣợc yêu cầu.

Công tác đào tạo, bồi dƣỡng là nhân tố quyết định để nâng cao năng lực quản

lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng

của công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ. Đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi

dƣỡng để từng bƣớc hình thành đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có tƣ duy mới, có

kiến thức, có phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý hoạt động thực tiễn, coi đó là

cơng việc quan trọng và cấp thiết.

Để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cần phải:

- Bồi dƣỡng thƣờng xuyên: Bồi dƣỡng tập huấn các Nghị quyết, chủ trƣơng

chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nƣớc cho cán bộ chủ chốt chính quyền

cơ sở tỉnh.

- Bồi dƣỡng cập nhật: Bồi dƣỡng kiến thức quản lý nhà nƣớc, phƣơng pháp,

kỹ năng quản lý, kiến thức quản lý kinh tế, pháp luật cho cán bộ chủ chốt chính

quyền cơ sở huyện; Bồi dƣỡng kiến thức chun mơn, nghiệp vụ các văn bản pháp

luật mới cho cán bộ chủ chốt chính quyền huyện theo nội dung chƣơng trình mục

tiêu của Chính phủ, của huyện giai đoạn 2016 - 2020 cho cán bộ chủ chốt cấp xã;

Bồi dƣỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành, các chính sách mới của Trung ƣơng cho

cán bộ chủ chốt cấp xã có thay đổi sau Đại hội Đảng năm 2016; Chú trọng bồi

dƣỡng những kiến thức còn thiếu cho nguồn cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở

chuẩn bị cho việc bổ sung, thay thế khi cần thiết.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cũng nhƣ biên soạn chƣơng trình,

giáo trình xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công việc, tránh mở các lớp bồi dƣỡng

chung chung không xác định rõ mục tiêu, đối tƣợng, gây tốn kém và lãng phí mà

khơng đem lại hiệu quả, về lâu dài nên đào tạo, bồi dƣỡng theo vị trí việc làm104- Tăng cƣờng các cuộc tọa đàm, trao đổi giữa giảng viên với cơ sở thơng qua

đó để giảng viên có điều kiện tìm hiểu kiến thức từ thực tế và hồn thiện bài giảng.

- Hoàn thiện hệ thống các cơ quan đào tạo, bồi dƣỡng tập trung thành các

đầu mới, có qui định rõ ràng, rà soát các chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo,

tránh sự chồng chéo. Thực hiện đầu tƣ, nâng cấp các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng đáp

ứng yêu cầu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,

nghe, nhìn, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và hồn thiện chƣơng trình, nội dung đào

tạo, bồi dƣỡng phù hợp với các đối tƣợng.

- Đối với những năng lực quản lý mà cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở còn

hạn chế cần phải rà sốt, đánh giá để đào tạo, bồi dƣỡng để nâng lên cho phù hợp

với yêu cầu quản lý địa phƣơng hiện nay.

- Đối với cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở dƣới 45 tuổi đủ tiêu chuẩn về văn

hóa nhƣng thiếu kiến thức khác, thì đào tạo bổ sung những kiến thức còn thiếu. Thời gian

đào tạo từ ngắn hạn đến trung hạn và dài hạn (sơ cấp hoặc trung cấp, đại học).

- Đối với những cán bộ chủ chốt và cán bộ chun trách dự nguồn, có năng

lực và uy tín cơng tác, đã cập chuẩn về văn hoá. Nếu chƣa cập chuẩn về chun

mơn nghiệp vụ hoặc trình độ lý luận chính trị, tạo điều kiện cho cán bộ đƣợc đi đào

tạo bồi dƣỡng để đạt trình độ trung cấp chuyên mơn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Trƣờng hợp đã có trình độ trung cấp về chun mơn nghiệp vụ và trung cấp lý luận

chính trị, từng bƣớc tiếp tục tạo điều kiện để đào tạo đạt trình độ đại học.

Hình thức đào tạo:

- Áp dụng linh hoạt các hình thức đào tạo, đào tạo tập trung, đào đạo ngắn hạn,

đào tạo tại chỗ, tự đào tạo, ứng dụng các kiến thức đào tạo ngay tại địa phƣơng. Tổng

kết kinh nghiệm, xây dựng mơ hình đào tạo phù hợp để nhân rộng trên địa bàn huyện.

- Tiến hành đổi mới nội dung chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng. Đổi mới và

cải tiến phƣơng pháp giảng dạy, xây dựng các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng

riêng cho từng đối tƣợng để đảm bảo sau khi đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chủ

chốt chính quyền cơ sở vận dụng đƣợc những kiến thức đã học vào thực tiễn quản

lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ đƣợc giao. Áp dụng một cách có hiệu quả các105phƣơng tiện cơng nghệ trong giảng dạy. Đổi mới nội dung, chƣơng trình đào tạo,

bồi dƣỡng cán bộ chủ chốt chính quyên cơ sở hiện nay là vấn đề cấp thiết. Lấy việc

chuẩn hóa cán bộ làm căn cứ xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng một cách

thống nhất trong hệ thống các trƣờng. Nội dung đào tạo phải thiết thực, phù hợp với

yêu cầu thực tiễn của địa phƣơng, chú trọng cả về phẩm chất đạo đức và kiến thức,

cả lý luận và thực tiễn, bồi dƣỡng các kiến thức cơ bản và hƣớng

- Tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ theo quy

hoạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ chủ chốt cơ sở; chú trọng bồi dƣỡng, cập nhật

kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở, coi đây là giải pháp quan trọng

hàng đầu trong thực hiện chiến lƣợc cán bộ trong giai đoạn mới. Củng cố, nâng cao

chất lƣợng của hệ thống đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ. Huy động mọi nguồn lực và tăng

cƣờng đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ.

- Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dƣỡngcán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở,

nhằm từng bƣớc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về nghiệp vụ cán bộ chủ chốt chính

quyền cơ sở do Nhà nƣớc ban hành. Quy hoạch đào tạo, bồi dƣỡng giúp cán bộ

chính quyền cơ sở khắc phục tình trạng hẫng hụt về trình độ chun mơn quản lý,

cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nƣớc, kiện tồn,

nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nƣớc trong thời kỳ cơng nghiệp hố,

hiện đại hố.

3.4.5.3. Nâng cao ý thức tự đào tạo và tự học

Bất cứ thời nào và ở đâu, việc tự đào tạo, tự học cũng là nguyên nhân chính để

nâng cao năng lực, bởi năng lực hồn tồn khơng phải do bẩm sinh, mà do sự khổ

cơng rèn luyện. Để trình độ cũng nhƣ năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt

chính quyền cơ sở của huyện Đoan Hùng đƣợc nâng lên thì bản thân ngƣời cán bộ đó

phải tự đào tạo và tự học để chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, tự mình động não,

suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) cùng

các phẩm chất động cơ, tình cảm để chiếm lĩnh tri thức về lĩnh vực quản lý nhà nƣớc.

Cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở phải là ngƣời học tích cực chủ động, tự mình tìm

ra tri thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện mình.106Ngƣời cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở cần tự đào tạo, tự học là tự đặt

mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lí các tình huống, giải quyết các

vấn đề, thử nghiệm các giải pháp…tự đào tạo, tự học, tức là biến kiến thức khoa

học tích lũy từ nhiều thế hệ của nhân loại thành kiến thức của mình, tự cải tạo tƣ

duy của mình và rèn luyện cho mình kĩ năng thực hành những tri thức ấy.

Tự đào tạo, tự học luôn đi cùng, gắn bó chặt chẽ với tự thân. Tri thức, kinh

nghiệm, kĩ năng của mỗi cá nhân chỉ đƣợc hình thành bền vững và phát huy hiệu

quả thông qua các hoạt động tự thân ấy. Để có đƣợc, đạt tới sự hồn thiện thì mỗi cán

bộ chủ chốt chính quyền cơ sở phải tự thân tiếp nhận tri thức từ nhiều nguồn; Tự thân

rèn luyện các kĩ năng; Tự thân bồi dƣỡng tâm hồn của mình ở mọi nơi mọi lúc. Tự

đào tạo, tự học giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở có thể chủ động

học tập suốt đời, học tập để khẳng định năng lực phẩm chất và để cống hiến. Tự đào

tạo, tự học giúp cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở thích ứng với mọi biến cố của sự

phát triển kinh tế - xã hội. Bằng con đƣờng tự đào tạo,tự học mỗi cán bộ chủ chốt

chính quyền cơ sở sẽ khơng cảm thấy bị lạc hậu so với thời cuộc, thích ứng và bắt

nhịp nhanh với những tình huống quản lý mới lạ mà cuộc sống hiện đại mang đến.

Nếu rèn luyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở có đƣợc phƣơng pháp,

kĩ năng tự đào tạo, tự học, biết linh hoạt vận dụng những điều đã học vào thực tiễn thì

sẽ là cho hoạt động quản lý chính quyền cơ sở đạt hiệu quả cao.

Thực tế, tự đào tạo, tự học là con đƣờng tốt nhất, phù hợp nhất để nâng cao

năng lực cho bản thân. Mỗi cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở phải thƣờng xuyên tự

đào tạo, tự học để trau dồi. Muốn vậy, trƣớc hết mỗi cán bộ chủ chốt chính quyền cơ

sở cần xác định mục tiêu học để làm việc, để bù đắp sự thiếu hụt kiến thức, để nâng

cao trình độ, năng lực quản lý và uy tín bản thân chứ khơng phải học để đối phó. Để

việc tự đào tạo, tự học có kết quả, mỗi cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở phải có kế

hoạch học tập khoa học, hiệu quả với việc kết hợp nhiều phƣơng thức học tập, học

qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng, học qua kinh nghiệm của đồng nghiệp, bạn

bè, qua quần chúng nhân dân….Ngoài ra, mỗi cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở nên

xây dựng một tủ sách riêng để tiện cho việc học tập và tra cứu.107Tổ chức các cuộc thi nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt chính quyền cơ

sở, để từ đó cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở phải tự tìm tòi, học hỏi, tự đào tạo,

bồi dƣỡng những kiến thức mà mình còn hạn chế, thực tế cho thấy việc tự học để

nâng cao trình độ, nâng cao năng lực quản lý là con đƣờng tốt nhất, phù hợp nhất,

tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất đối với mỗi cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở vì tự

họ biết mình thiếu kiến thức gì, yếu và hạn chế về lĩnh vực nào để có hƣớng học tập

nâng cao trình độ, năng lực bản thân. Tổ chức các cuộc thi cán bộ chủ chốt chính

quyền cơ sở giỏi (cuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giỏi, Bí thƣ Đảng ủy giỏi ....)

để từ đó cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Việc học là cả một quá trình lâu dài và chỉ có tƣ duy tự học, tự đào tạo thì

kiến thức mới hình thành vững chắc. Kiến thức khơng chỉ có trong sách vở, thầy, cơ

giáo mà có ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Nói tóm lại, kiến thức là vô cùng vô tận và việc

tự học, tự đào tạo phải là công việc thƣờng xuyên, liên tục và suốt đời.

3.4.5.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ

Các cơ sở đào tạo trên địa bàn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là

phối hợp với các cơ sở đào tạo trong huyện nhƣ Trung tâm dạy nghề, Trung tâm

Bồi dƣỡng chính trị huyện với các Trƣờng Đại học có uy tín, các trƣờng Cao đẳng,

Trƣờng Trung học chuyên nghiệp trong tỉnh…Mở các lớp đào tạo tại chỗ theo loại

hình Đại học tại chức “vừa học, vừa làm" đây là hình thức đào tạo ít tốn kém nhất

lại giúp cho cán bộ có thể vừa học vừa áp dụng thực tiễn trong công việc. Mở các

lớp đào tạo và bồi dƣỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho

đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở, đặc biệt là đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng

quản lý mà đội ngũ cán chủ chốt chính quyền cơ sở tỉnh còn hạn chế nhƣ năng lực

về hiểu và áp dụng thực hiện đúng pháp luật, dự báo các vấn đề kinh tế - xã hội, giải

quyết khiếu nại, tố cáo… trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng nhu cầu đào tạo, bồi

dƣỡng của cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở để xây dựng các chƣơng trình đào

đào, bồi dƣỡng phù hợp với tình hình thực tế, để giúp học viên đƣợc cử đi đào tạo,

bồi dƣỡng thấy thực sự có ích cho công việc quản lý, điều hành và thực thi công vụ

tại địa phƣơng.1083.4.5.5. Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cơng việc

Cần phải có cơ chế chặt chẽ nhằm bắt buộc ngƣời cán bộ chủ chốt chính

quyền cơ sở phải có tinh thần trách nhiệm cao trong cơng việc. Ý thức tự giác của

ngƣời cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở là điều kiện cần nhƣng chƣa đủ, nhất là

trong giai đoạn hiện nay ở nƣớc ta khi mà khơng ít cán bộ chủ chốt chính quyền cơ

sở chƣa có ý thức tự giác cao, cố tình vi phạm, suy thối về tƣ tƣởng chính trị, đạo

đức, lối sống. Trách nhiệm luôn gắn liền với sự giàng buộc, nếu sai phải chịu hậu

quả. Chịu hậu quả ở đây phải đƣợc thể hiện ở những chế tài trong các quy phạm

pháp luật của Hiến pháp, pháp luật, cơ chế, chính sách do Nhà nƣớc ban hành. Cơ

chế giám sát chặt chẽ sẽ giúp cho ngƣời cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở dù

muốn hay khơng cũng phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nếu không

sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật. Đất nƣớc ta đang trong quá trình phát triển

nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc

tế, với những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, của cơ chế thị trƣờng tác động vào tƣ

tƣởng của mỗi ngƣời, kích thích chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, làm giảm

sự đoàn kết cộng đồng. Trong phạm vi đạo đức, trách nhiệm mang tính bổn phận

của mỗi cá nhân đều tự giác, tự mình thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà

nƣớc và nhân dân giao phó.

Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ

nhân dân theo tƣ tƣởng và tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Ý thức, trách nhiệm

của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở trƣớc hết thể hiện trong mối quan hệ

với nhiệm vụ đƣợc giao, với công việc phải làm. Ƣ thức trách nhiệm của đội ngũ

cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở đƣợc thể hiện trong việc nắm vững đƣờng lối,

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc, thực hiện đúng đƣờng lối của quần

chúng. Vì cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở là những ngƣời trực tiếp chuyển tải

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc Trung ƣơng

đến với nhân dân. Đảng và Chính phủ điều tra, nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận nhằm

vào lợi ích chung của nhân dân, đề ra chính sách. Cán bộ chủ chốt chính quyền cơ

sở phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy màTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN ĐOAN HÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×