Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP.

IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..- Thời gian xây dựng:

+ Đối với việc rà sốt, ban hành lại các quy trình: các đơn vị hoàn thành trước

ngày 30/11/2013

+ Đối với các quy trình được xây dựng mới: Hồn thành và được phê duyệt

trước ngày 30/3/2014.

- Thời gian đánh giá chất lượng nội bộ: vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm

- Thời gian đánh giá chứng nhận mở rộng: Căn cứ vào hiệu quả việc xây dựng

và áp dụng ISO 9001-2008, Ban chỉ đạo ISO đề xuất UBND huyện thời điểm tổ chức

đánh giá chứng nhận mở rộng.

1.3. Kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của

Bộ Tài chính quy định cơng tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và

duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất của Ban chỉ đạo ISO,

các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.4. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Ban chỉ đạo ISO huyện:

Xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với từng đơn vị, đề xuất kinh phí cho việc

xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL tại các cơ quan đơn vị theo tiến độ đã đề ra, tổ

chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo CBCC các đơn vị (nếu cần)

Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng và áp dụng các quy trình

đã được ban hành theo hệ thống QLCL.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ tại các đơn vị theo quy trình

QTLĐ.03

Đối với lãnh đạo, CBCC các cơ quan, đơn vị:

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho CBCC

đơn vị mình trong việc xây dựng và áp dụng các quy trình.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho việc xây dựng và áp dụng HT QLCL

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 tại đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo UBND, Ban chỉ

đạo ISO huyện về tiến độ, hiệu quả việc xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL tại đơn

vị mình.

Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Trên cơ sở quy định tại Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ

Tài chính, đề xuất của Ban chỉ đạo ISO 9001, các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất

UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để Ban Chỉ đạo ISO, các cơ quan, đơn vị xây

dựng và áp dụng ISO theo nội dung kế hoạch này.

Phòng Nội vụ:

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, Phòng Nội vụ có trách nhiệm xây dựng các

tiêu chí thi đua để áp dụng cho việc chấm điểm thi đua hàng năm đối với hoạt động

xây dựng và áp dụng ISO 9001 của các cơ quan, đơn vị.

Huyện cũng phấn đấu đến hết năm nay, Triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với toàn bộ

hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức đã

được công bố.

SVTT :………………………..Trang 16BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cơng dân đúng quy

trình, phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Phấn

đấu giải quyết không quá 5% hồ sơ trễ hạn, 98% hồ sơ trả cho người dân, tổ chức

khơng có khiếu nại trở lại.

2. Danh mục hệ thống taì liệu và phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN

ISO tại UBND huyện Đắk R’lấp

2.1. Danh mục hệ thống tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO áp dụng tại

UBND huyện Đắk R’lấp

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Tên tài liệu

Sổ tay chất lượng

Chính sách chất lượng

Quy trình kiểm sốt tài liệu

Kiểm soát hồ sơ

xem xét cỦalãnh đạo

Đánh giá nội bộ

Kiểm sốt văn bản khơng phù hợp

Khắc phục phòng ngừa

Giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất

Thẩm tra phê duyệt quyết tốn vốn đầu tư cơng

trình hồn thành

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân

Thẩm đỊnh thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn cơng

trình

Cấp lại bản chính giấy khai sinhKí hiệu

UBND – STCL

UBND_CSCL

QT_LĐ_02

QT_LĐ_03

QT_LĐ_04

QT_LĐ_05

QT_LĐ_06

QT_LĐ_07

QT- TNMT- 01

QT - TC - 01

QT - TC - 02

QT- CT - 01

QT- CT - 02

QT - TP - 012.2. Phạm vi áp dụng.

Địa điểm áp dụng: Tại UBND Huyện ĐắkR’lấp - Tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ : Khối 3 - thị trấn Kiến Đức - huyện ĐắkR’lấp - tỉnh Đăk Nông.

Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ hành chính cơng áp dụng theo các điều

khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

3. Quy trình hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO tại UBND

huyện Đắk R’lấp.

3.1. Chính sách chất lượng.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên địa

bàn huyện Đăk R’lấp, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác và phục

vụ nhân dân tốt hơn theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của UBND huyện

đã được pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk R’lấp đề ra phương châm hoạt động:

“Công khai, minh bạch và đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả”.

3.2. Mục tiêu chất lượng.

SVTT :………………………..Trang 17BÁO CÁO THỰC TẬP

Mục

ST tiêu

Đo

T chất

lường

lượng

Đảm

bảo

hồn

thành

tốt

nhiệm

vụ

tham

mưu

cho

Lãnh

100%

đạo Sở nhiệm

theo

vụ

1

quyết

được

định số phân

38/QĐ cơng

SKHC

N,

ngày

06/5/2

009.2Tài

liệu,

hồ sơ

liên

quan

đến

các

quy

trình

của Hệ

thống

tài liệu

nội bộ

thường

xuyên

được100%

Tài

liệu,

hồ sơGVHD:……………..Biện pháp thực hiệnThời gian Thời gian

bắt đầu

hoàn thành Hàng tháng xây dựng và tổ

chức triển khai thực hiện kế

hoạch cơng việc của phòng;

 Phân cơng nhiệm vụ, sắp xếp

công việc cụ thể cho các Cán

01/6/2013 31/12/2013

bộ trong Phòng để thực hiện;

 Cuối mỗi tháng tổng hợp xem

xét, đánh giá kết quả tình hình

thực hiện kế hoạch cơng việc

trong tháng của phòng Tiến hành rà sốt, sắp xếp lại 01/6/2013 31/12/2013

tài liệu, hồ sơ, lập các danh

 mục và tn thủ các bước theo

quy trình kiểm sốt tài liệu,

 kiểm

soát hồ Đảm bảo tài liệu, hồ sơ không

bị thất lạc, dễ nhận biết và

thuận tiện cho việc truy cập sử

dụng;

 Đề xuất và trang bị đầy đủ các

phương tiện, thiết bị văn phòng

phẩm phục vụ cho cơng tác lưu

trữ.

 Định kỳ kiểm tra, đánh giá vàSVTT :………………………..Trang 18BÁO CÁO THỰC TẬP3TT

1GVHD:……………..duy trì,

sắp

xếp

theo

trình

tự, có

rút kinh nghiệm để có biện

danh

pháp phòng ngừa, khắc phục.

mục tài

liệu,

danh

mục hồ

sơ:

Các

thủ tục

hành

 Tiếp nhận và phân cơng cán bộ

chính

của phòng nhanh chóng, kịp

được

thời xem xét, xử lý hồ sơ;

xử lý

 Thường xuyên tổ chức phổ

nhanh

biến, đào tạo hướng dẫn cho

hơn

các cán bộ trong phòng nghiên

thời

95%

cứu, triển khai áp dụng đầy đủ 01/6/2013 31/12/2013

gian

các thủ tục hành chính theo Hệ

quy

thống quản lý chất lượng ISO

định

9001:2008;

tại Văn

 Định kỳ kiểm tra, đánh giá và

bản

rút kinh nghiệm để có biện

pháp

pháp phòng ngừa, khắc phục.

quy

liên

quan:

3.3. Quy trình xem xét lãnh đạo

Hoạt

động

Thông

báo, YC

chuẩn bịTrách

nhiệm

Đại

diện

lãnh

đạoBiểu

mẫu

Định kỳ 1 năm 2 lần vào tháng 6 và tháng Thông

12, lãnh đạo UBND huyện tiến hành việc xem xét báo

hiệu quả toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng.

Lãnh đạo UBND huyện quyết định thời điểm triệu

tập cuộc họp và ra các yêu cầu để các đơn vị chuẩn

bị cho cuộc họp. Đại diện lãnh đạo ra thông báo về

cuộc họp gửi các đơn vị. Nội dung thông báo này

bao gồm:

- Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

- Chương trình chi tiết (nội dung, phân cơng trình

bày, phân bố thời gian).

- u cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo và thời hạnSVTT :………………………..Mô tảTrang 19BÁO CÁO THỰC TẬP23

4GVHD:……………..nộp.

- Các chú ý khác (nếu có) .

-Trưởng đồn đánh giá: Sau mỗi đợt đánh giá nội

bộ lập Báo cáo Đánh giá kết quả của các cuộc

đánh giá nội bộ; Số điểm không phù hợp của mỗi

bộ phận, tình trạng tái diễn trong lần đánh giá sau,

tình trạng khắc phục và số lỗi còn lại.

- Các phòng ban: Định kỳ 6 tháng Tổng kết phản

hồi của tổ chức/công dân. Bao gồm: Tổng số khiếu

nại đã có, các khiếu nại chủ yếu, nguyên nhân, kết

quả xử lý và biện pháp khắc phục; phân tích, thống

kê các phiếu góp ý của Tổ chức/cơng dân; kết quả

của việc phân tích các phản hồi về chất lượng dịch

Thu

vụ HCC của UBND huyện.

Báo cáo

thập

Trưởng

- Các bộ phận: Định kỳ 6 tháng Báo cáo việc thực

thơng

các bộ

hiện các q trình của HTQLCL Liên quan đến

tin, lập phận

MTCL: Kết quả thực hiện các quá trình liên quan

BC

đến MT, tỷ lệ đạt được so với mục tiêu. Tổng các

dịch vụ KPH đã có ở từng bộ phận; các hành động

khắc phục phòng ngừa và cải tiến đã có, số đã thực

hiện và số còn lại. Báo cáo về tình hình thực hiện

các quyết định từ lần họp xem xét trước của mỗi

bộ phận liên quan. Các tác động của việc thay đổi

(luật định, nhiệm vụ mới, cơ cấu tổ chức, nhân sự)

liên quan đến hệ thống, tình trạng xử lý (nếu có) và

kết quả. Báo cáo các kiến nghị và đề xuất của bộ

phận mình lên cho Ban lãnh đạo.

Đại

Tổng

diện

hợp báo lãnh

cáo

đạoĐại diện lãnh đạo tổng hợp báo cáo và cũng lập báo

cáo về kết quả của cuộc đánh giá nội bộ gần nhất,

tình trạng khắc phục các tồn tại, việc thực hiện các

mục tiêu chất lượng của UBND huyện, các vấn đề

liên quan đến hệ thống QLCL và các kiến nghị.

Tiến

Lãnh

- Dựa vào kết quả xem xét các thông tin, ban lãnh

hành

đạo

đạo kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực của HTQLCL,

họp,

UBND đồng thời đánh giá cơ hội cải tiến, nhu cầu thay đổi

thảo

huyện đối với hệ thống quản lý, kể cả chính sách chất

luận và

lượng và các mục tiêu.

xem xét

- Chú ý khi áp dụng: Các biên bản xem xét phải

các

ghi nhận xét đánh giá tình hình thực hiện của từng

thơng

mục tiêu chất lượng, không được ghi chung chung

tin

cho tất cả các mục tiêu.

- Trong cuộc họp này, Lãnh đạo UBND huyện là

người điều khiển nhằm đảm bảo xem xét được đầy

đủ các nội dung đã đề ra và trong thời gian họp đã

xác định trước.SVTT :………………………..Trang 20Báo cáoBáo cáo

Biên bản

họp xem

xét

HTQLCL

của lãnh

đạoBÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..- Thư ký ghi chép biên bản cuộc họp5Kết

Thủ

luân, ra

trưởng

quyếtđịnh

quanLãnh đạo đề ra các quyết định, bao gồm cả các

chính sách, mục tiêu mới liên quan đến việc:

- Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống và cải tiến

các quá trình.

- Cải tiến các dịch vụ HCC liên quan đến yêu cầu

của tổ chức/công dân.

- Các nhu cầu và nguồn lực

Kết quả xem xét của lãnh đạo được ghi vào biên

bản BM 07.01. Lãnh đạo và những người tham gia

ký xác nhận nội dung cuộc họp.

Biên bản này được phân phối cho tất cả các đơn vị

trong HTQLCL.6Đề

ra

mục

tiêu, lập

kế

hoạch

thực

hiệnCác đơn vị liên quan căn cứ vào các quyết định,

mục tiêu định hướng của Lãnh đạo để triển khai

Kế hoạch

thành các mục tiêu cụ thể cho đơn vị mình, sau đó

tiến hành lập kế hoạch và triển khai thực hiện.Lãnh

đạo

các

PhòngBiên bản

họp xem

xét

HTQLCL

của lãnh

đạoĐại

Biên bản

Lưu hồ diên

họp xem

sơ, theo lãnh

xét

hệ

Lưu hồ sơ, theo dõi thực hiện: Đại diện lãnh

dõi

đạo,

thống

đạo và các đơn vị liên quan lưu hồ sơ và theo dõi

thực

các

quản lý

thực hiện kế hoạch.

hiện

phòng

chất

liên

lượng của

quan

lãnh đạo

3.4. Quy trình đánh giá nội bộ và kiểm tra quá trình cung cấp dịch vụ7STT

123

4Cơng việcĐối tượng thực hiệnLập chương trình đánh giá Văn phòng

nội bộ

Thực hiện đánh giá nội bộ Bên đánh giá

và ghi nhận các NC (non –

conformity) phát sinh (nếu

có)

Xác định nguyên nhân gốc Bên được đánh giá

rễ của các NC phát sinh

(nếu có) để tránh tái diễn

NC

Xác định và thực hiện hành Bên được đánh giáSVTT :………………………..Trang 21Biểu mẫu/hồ sơ

Chương trình đánh

giá nội bộ

Phiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừa

Bảng tổng hợp hành

động khắc phục

Phiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừa

Bảng tổng hợp hànhBÁO CÁO THỰC TẬP56TTđộng khắc phục đối với các

NC phát sinh (nếu có)

Kiểm chứng việc xác định Bên đánh giá

nguyên nhân gốc rễ, việc Văn phòng

xác định và thực hiện hành

động khắc phục đối với các

NC phát sinh (nếu có)

Sơ kết/ tổng kết (các) Văn phòng

chương trình đánh giá nội

bộ

3.5. Quy trình kiểm sốt tài liệu.

Hoạt

Trách

Mơ tả

động

nhiệm1Nhu cầu

thiết lập/

sửa đổi

tài liệuMọi cán

bộ, công

chức2Thiết

lập/ Sửa

đổi tài

liệu

Xem xét

và phê

duyệt tài

liệuNgười

được chỉ

định3GVHD:……………..

động khắc phục

Phiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừa

Báo cáo đánh giá nội

bộBiểu

mẫuKhi có nhu cầu thiết lập tài liệu mới, cán bộ,

cơng chức có nhu cầu đề xuất với ĐDLĐ về

tài liệu nội bộ cần ban hành.

Nếu được ĐDLĐ chấp thuận, cán bộ triển

khai theo các bước tiếp theo. Ngược lại, quá

trình sẽ kết thúc.

Thiết lập/ sửa đổi tài liệu theo nhu cầuĐDLĐ

ĐDLĐ hoặc người được ủy quyền có trách

và/ hoặc

nhiệm xem xét dự thảo các tài liệu.

Lãnh đạo

 Nếu chấp nhận, thì chuyển tài liệu cho

CQHCNN

Lãnh đạo UBND huyện Đắk’Rlấp phê duyệt.

 Nếu không chấp nhận, ĐDLĐ yêu cầu

cán bộ được phân cơng chỉnh sửa, hồn

thiện cho đến khi chấp nhận. Chu trình

thực hiện theo ý thứ nhất.

Trách nhiệm xem xét và phê duyệt tài liệu được

quy định như sau:TT Loại tài

liệu

12

3

SVTT :………………………..Sổ tay

chất

lượng

Thủ tục,

quy trình

Thủ tục

Trang 22Thẩm

quyền

xem xét

Chánh

VP/ĐDLĐThẩm

quyền phê

duyệt

Lãnh đạo

UBNDChánh

Lãnh

VP/ĐDLĐ đạoUBND

Trưởng

ĐDLĐBÁO CÁO THỰC TẬP4Lập

danh

mục,

theo dõi

tình

trạng và

Phân

phối tài

liệuVăn

phòng5Lưu giữ

tài liệuCác đơn

vị liên

quan6Thu hồi

tài liệuVăn

phòngTT

1GVHD:……………..

cấp

đơn

hoặc Lãnh

phòng

vị/ĐDLĐ đạo

4

Các

Trưởng

ĐDLĐ

Hướng

đơn vị

dẫn cơng

việc

Văn phòng UBND huyện Đắk’Rlấp cập nhật

các tài liệu được phê duyệt theo BM 01.01ISO - Danh mục tài liệu nội bộ để theo dõi

toàn bộ tài liệu được ban hành trong UBND

huyện Đắk’Rlấp và tài liệu phân phối cho

Lãnh đạo UBND huyện Đắk’Rlấp

Văn phòng phân phối các tài liệu đã được

phê duyệt tới các đơn vị trực thuộc và các cá

nhân liên quan theo BM 01.02-ISO - Sổ phân

phối tài liệu.

Trưởng các đơn vị đảm bảo rằng Danh mục

tài liệu nội bộ hiện hành phải được cập nhật

theo BM 01.01-ISO - Danh mục tài liệu nội

bộDanh

mục tài

liệu nội

bộ

Sổ Phân

phối tài

liệu

Danh

mục tài

liệu nội

bộKhi có sự yêu cầu phân phối tài liệu được sửa Sổ Phân

đổi/ ban hành lại bởi ĐDLĐ UBND huyện

phối tài

Đắk’Rlấp hoặc Lãnh đạo Văn phòng thu hồi liệu

các tài liệu nội bộ cũ ở tất cả các đơn vị được

phân phối dựa vào BM 01.02-ISO - Sổ phân

phối tài liệu và phân phối tài liệu hiện hành

nhất.

Các tài liệu lỗi thời phải có dấu hiệu nhận

biết tài liệu lỗi thời

3.6. Quy trình quản lý hồ sơ.

Hoạt

độngTrách

nhiệmLập danh Các

mục hồ

đơn vị

Mô tảBiểu

mẫuĐDLĐ và các đơn vị xác định và lập danh mục hồ

sơ theo BM 02.01-ISO – Danh mục hồ sơ. Các hồ

sơ cần lưu của các đơn vị phải được cập nhật và

theo dõi theo danh mục nàyDanh

mục

hồ sơSVTT :………………………..Trang 23BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..2Lưu giữ

hồ sơCác

đơn vịCăn cứ vào Danh mục hồ sơ cần lưu tại Mục 7 của

các Quy trình/Thủ tục, trưởng các đơn vị có trách

nhiệm tổ chức việc lưu giữ các hồ sơ đảm bảo dễ

tìm, dễ lấy và được sắp xếp khoa học.Các hồ sơ

liên quan tới việc xử lý các công việc sau một thời

gian lưu trữ phải được chuyển cho một đơn vị có

chức năng lưu trữ, quản lý hồ sơ để lưu trữ và

quản lý hồ sơ theo quy định.3Mượn và

trả hồ sơCác

đơn vịKhi cán bộ có nhu cầu mượn hồ sơ, đơn vị cho Mượn

mượn có trách nhiệm hướng dẫn người mượn hồ và trả

sơ lập BM 02.02 -ISO - Yêu cầu mượn hồ sơ và hồ sơ

theo dõi hồ sơ đó đến khi được trả lại.4Hủy hồ

Các

đơn vịHồ sơ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị nào thì Hủy

đơn vị đó có trách nhiệm hủy hồ sơ bằng cách: xé, hồ sơ

đốt, hoặc tái sử dụng hoặc tái chế. Khi hủy cần lập

biên bản hủy hồ sơ theo BM 02.03-ISO3.7. Quy trình kiểm sốt dịch vụ khơng phù hợp (sau kiểm tra)

STTCông việcĐối tượng thực hiệnBiểu mẫu/hồ sơ

-Phiếu theo dõi hồ

sơ (quy trình)1Phát hiện dịch vụ khơng phù hợpNgười phát hiện2Ghi nhận dịch vụ không phù hợpNgười phát hiện3Xác định sự khắc phục cần thiết

để xử lý dịch vụ không phù hợp,

loại bỏ sự không phù hợp đã được

phát hiệnCQCM liên quanPhiếu theo dõi hồ

sơ (quy trình)4Thực hiện sự khắc phụcCQCM liên quanPhiếu theo dõi hồ

sơ (quy trình)3.8. Quy trình khắc phục phòng ngừaTT1

2Hoạt độngTrách nhiệmMọi cán bộ,

Phát hiện sự

công

chức

KPH tiềm ẩn

UBND huyện

Xem xét và ĐDLĐ hoặc

chỉ

định Lãnh đạo cơ

người chủ trì quanSVTT :………………………..Yêu cầuBiểu mẫuPhiếu đề nghị thực

Ghi nhận nội dung sự

hiện hành động khắc

không phù hợp tiềm ẩn.

phục/ phòng ngừa

Xem xét bản chất sự Phiếu đề nghị thực

KPH. Nếu đúng, chỉ hiện hành động khắc

định người chủ trì theo phục/ phòng ngừa

dõi HĐPN theo các

bước tiếp theo. NếuTrang 24BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..khơng chính xác, giải

thích với người đề xuất

và kết thúc.

Người được chỉ định

Người được điều tra nguyên nhân và

chỉ định

đề xuất HĐPN lên

người có thẩm quyền.

ĐDLĐ hoặc Xem xét kết quả điều

Lãnh đạo cơ tra và HĐPN được đề

quan

xuất3Điều

tra

nguyên nhân

và đề xuất

HĐPN4Phê

duyệt

HĐPN5Thực

HĐPN6ĐDLĐ hoặc

Xem xét kết

Lãnh đạo cơ

quả

quan7Lưu hồ sơhiện Người được

chỉ địnhĐơn vị khắc

phụcPhiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừaPhiếu đề nghị thực

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừa

Phiếu đề nghị thực

Thực hiện HĐPN theo

hiện hành động khắc

đề xuất.

phục/ phòng ngừa

Đánh giá kết quả thực

hiện HĐPN xem có loại

bỏ được nguyên nhân

của sự KPH tiềm ẩn hay Phiếu đề nghị thực

không. Nếu đạt, cho lưu hiện hành động khắc

hồ sơ theo bước tiếp phục/ phòng ngừa

theo. Nếu không đạt,

mở yêu cầu HĐPN mới

và quay trở lại 5.3.

Phiếu đề nghị thực

Lưu lại hồ sơ

hiện hành động khắc

phục/ phòng ngừaV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN

TCVN ISO 9001:2008 TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP

1. Thành tựua) Các thủ tục, quy trình được văn bản hố trong HTQLCL:

Sổ tay chất lượng

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng hàng năm của UBND huyện và các phòng, ban chun mơn

Quy trình Kiểm sốt tài liệu

Quy trình Hồ sơ kiểm sốt hồ sơ

Quy trình Hồ sơ đánh giá chất lượng nội bộ

Quy trình Hồ sơ kiểm sốt sự khơng phù hợp

Quy trình Hồ sơ hành động khắc phục

Quy trình Hồ sơ hành động phòng ngừa

Quy trình Hồ sơ họp xem xét của Lãnh đạo

Quy trình Hồ sơ quản lý văn bản đi và văn bản đến

Quy trình Hồ sơ quản lý, tài sản, mua sắm trang thiết bị

269 Quy trình nghiệp vụ được áp dụng thực hiện tại các đơn vị theo nhiệm vụ và chức

năng.SVTT :………………………..Trang 25BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..b) Số lượng các thủ tục, quy trình đã xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL

với số lượng thủ tục, quy trình theo kết quả của Đề án 30:

Đã tiến hành xây dựng và áp dụng 100% thủ tục hành chính của UBND tỉnh Đăk

Nơng cơng bố theo các Quyết định số: 1306/QĐ-UBND, ngày 27/8/2009 của UBND

tỉnh Đăk Nơng về việc cơng bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên

địa bàn tỉnh Đăk Nông. Quyết định số: 1705/QĐ-UBND, ngày 12/11/2009 của UBND

tỉnh Đăk Nông về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp

huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và Quyết định số: 1303/QĐ-UBND, ngày 24/10/2012

của UBND tỉnh Đăk Nông về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc

thẩm quyền giải quyết cấp huyện, tỉnh Đăk Nông.

c) Số lượng thủ tục hành chính đã được chứng nhận.

Qua kết quả đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam đã tiến

hành đánh giá chứng nhận Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND

huyện Đăk R’lấp. Đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc

gia TCVN ISO 9001:2008 đối với UBND huyện Đăk R’lấp trong thực hiện chức năng

quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện (Quyết

định số 3275/QĐ-TĐC, ngày 30/12/2012).

d) Hiệu quả áp dụng:

- Trong quá trình triển khai thực hiện 100% hồ sơ của công dân đều được giải

quyết đúng theo quy định của pháp luật và phục vụ kịp thời yêu cầu của tổ chức, công

dân. Việc thực hiện quy trình đã giúp cải thiện phương pháp làm việc hiệu quả, nhanh

gọn hơn, việc lưu trữ và theo dõi hồ sơ của công dân được thực hiện khoa học hơn.

- Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên đã nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của việc

thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, qua

đó đã thể hiện được ý thức tự giác, trách nhiệm cụ thể được giao trong từng công đoạn

xử lý công việc và được xem xét đánh giá định kỳ. Từ đó, xác định đây là một trong

những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải

cách hành chính của UBND huyện.

- Kịp thời phát hiện được những khuyết điểm, hạn chế, bất cập trong thực hiện

nhiệm vụ của các phòng, ban chun mơn, có biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao

năng lực hoạt động cũng như việc tổ chức hoạt động của các phòng chun mơn và cá

nhân liên quan; xác định rõ trách nhiệm và để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Các thủ tục và quy trình được niêm yết cơng khai, minh bạch theo từng lĩnh

vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện. Các

cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, được nhân

dân giám sát, đánh giá việc thực thi pháp luật của từng cán bộ, công chức tại cơ quan

hành chính Nhà nước.

- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của cơng dân trong q trình giải quyết hồ sơ, qua

đó có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời các sai sót khuyết điểm của CBCC.

-Việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật,

văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ

thống theo từng lĩnh vực công việc; tác phong làm việc của cán bộ, công chức khoa

học, nghiêm túc hơn và ngày càng thể thiện vai trò là cầu nối giữa pháp luật và người

SVTT :………………………..Trang 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×