Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. TỔNG QUAN VỀ CHUYÊN ĐỀ“ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP ”.

III. TỔNG QUAN VỀ CHUYÊN ĐỀ“ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP ”.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về HTQLCL do Tổ chức ISO ban hành lần đầu tiên

vào năm 1987, được phát triển và hoàn thiện năm 1994, 2000 và 2008. ISO 9000 là

một bộ chuẩn mực hệ thống chất lượng có thể áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh

doanh và dịch vụ.

Cấu trúc ISO 9000 gồm 4 bộ tiêu chuẩn chủ yếu:

- Bộ ISO 9000: mô tả cơ sở của HTQLCL và giải thích các thuật ngữ.

- Bộ ISO 9001: quy định những yêu cầu cơ bản của HTQLCL của một tổ chức

(thay thế các Bộ tiêu chuẩn ISO 9001/9002/9003:94 được ban hành năm 1994).

- Bộ ISO 9004: hướng dẫn cải tiến việc thực hiện HTQLCL.

- Bộ ISO 19011: hướng dẫn đánh giá HTQLCL và hệ thống quản lý môi trường.

Bộ ISO 9000 được áp dụng trong 4 trường hợp:

- Hướng dẫn để QLCL trong các tổ chức;

- Chuẩn mực trong hợp đồng giữa tổ chức (bên thứ nhất) và khách hàng (bên

thứ hai);

- Căn cứ để khách hàng (bên thứ hai) thừa nhận;

- Tiêu chuẩn để đánh giá phù hợp của việc cấp chứng nhận (bên thứ ba).

Trong bốn bộ tiêu chuẩn nói trên, ISO 9001 quy định những yêu cầu cơ bản của

HTQLCL của một tổ chức bất kỳ (có thể là một cơ quan nhà nước, một doanh nghiệp

hay một tổ chức phi chính phủ). Tiêu chuẩn này tập trung vào mục đích nhằm nâng

cao hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL trong việc thoả mãn yêu cầu của khách hàng.

1.2. Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Tại Việt Nam, ISO 9001 được chấp nhận dưới tên gọi TCVN ISO 9001 và được

thúc đẩy triển khai áp dụng mạnh mẽ trong giai đoạn thập niên chất lượng đầu tiên của

Việt Nam 1996 – 2005.

Từ các phiên bản của bộ tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2000 (phiên bản

2000); ISO 9001:2008 (phiên bản 2008 – mới nhất), bộ tiêu chuẩn TCVN ra đời tương

ứng. Phiên bản hiện hành áp dụng ở Việt Nam là tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Việc áp dụng ISO 9000 vào cơ quan nhà nước muộn hơn rất nhiều so với doanh

nghiệp.

Ngày 12 tháng 8 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định

169/2003/QĐ-TTg về “Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hố cơng sở

của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003-2005)” trong đó có một Tiểu đề

án về “Thí điểm về triển khai áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các CQHCNN”.

Ngày 20 tháng 6 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định

144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

vào hoạt động của các CQHCNN.

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định

118/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg

quy định áp dụng hệ thống QLCL (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

trong hoạt động của các CQHCNN.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các CQHCNN từng bước áp dụng tiêu chuẩn

QLCL vào nâng cao chất lượng hoạt động của mình.SVTT :………………………..Trang 11BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..2. Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

vào CQHCNN2.1. Đối tượng áp dụng.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, thị xã, thành

phố thuộc tỉnh.

- CQCM thuộc UBND cấp tỉnh, CQCM thuộc UBND cấp huyện.

Các CQHCNN trên phải thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với

toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Các CQHCNN thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh có hoạt động liên quan

đến giải quyết thủ tục hành chính cho cơng dân, tổ chức dân sự.

- Khuyến khích UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng và áp dụng HTQLCL.

2.2. Các nguyên tắc về Quản lý chất lượng.

Nguyên tắc định hướng bởi khách hàng: việc QLCL phải hướng tới sự thỏa

mãn các yêu cầu, mong đợi của khách hàng.

Nguyên tắc lãnh đạo thống nhất: QLCL phải được đặt dưới một sự lãnh đạo

thống nhất, đồng bộ về mục đích, đường lối và môi trường nội bộ trong tổ chức. Lôi

cuốn mọi người tham gia trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Nguyên tắc hợp tác triệt để: phải có sự tham gia đơng đủ, tự nguyện của mọi

người vì lợi ích chung của tổ chức và của bản thân mình.

Nguyên tắc hoạt động theo quá trình: việc QLCL phải được tiếp cận theo quá

trình.

Nguyên tắc hệ thống: việc QLCL phải được tiếp cận một cách hệ thống.

Nguyên tắc cải tiến liên tục: việc QLCL phải được thường xuyên cải tiến.

Nguyên tắc quyết định dựa trên dữ liệu: các quyết định phải dựa trên cơ sở

phân tích đầy đủ các thơng tin và số liệu thực tế.

Nguyên tắc hợp tác bên trong và bên ngoài: việc QLCL phải được tiến hành

trên các quan hệ hợp tác chặt chẽ bên trong và bên ngồi.

2.3. Quy trình xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

SVTT :………………………..Trang 12BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..Giai đoạn thứ nhất: Lập kế hoạch áp dụng

Bước 1. Tuyên bố chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và cam kết của

Lãnh đạo cao nhất. Đây là tiền đề cho quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo

ISO.

Bước 2. Thành lập Ban chỉ đạo: Đây là bộ phận giúp Lãnh đạo điều hành tồn bộ

q trình xây dựng, tổ chức, thực hiện HTQLCL. Cơ cấu gồm Trưởng Ban, Phó Ban,

Thư ký, Người đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và các Thành viên.

Bước 3. Đào tạo về ISO 9001:2008: Mọi thành viên trong đơn vị phải có được sự

hiểu biết cơ bản để có thể tham gia và vận hành HTQLCL vì họ chính là các mắt xích

khơng thể khiếm khuyết trong hệ thống ấy.

Bước 4. Đánh giá thực trạng cơng việc: Bước này giúp tổ chức có thể đánh giá

được thực tế hoạt động của mình và so sánh với các yêu cầu của HTQLCL theo tiêu

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm phát hiện những điểm yếu kém, chưa phù hợp; từ

đó phục vụ cơng tác lập kế hoạch xây dựng các thủ tục, tài liệu phù hợp và cần thiết.

Bước 5. Lập kế hoạch thực hiện:

- Xác định mục tiêu và phạm vi áp dụng HTQLCL.

- Những văn bản, tài liệu cần bổ sung, xây dựng cho phù hợp yêu cầu.

- Thời gian và tiến độ thực hiện.

Giai đoạn thứ hai: Biên soạn và phổ biến các tài liệu của HTQLCL

Bước 1. Biên soạn các tài liệu: Xây dựng Sổ tay chất lượng, xây dựng các qui

trình và thủ tục, xây dựng hướng dẫn công việc.

Bước 2. Phổ biến tài liệu trong tổ chức

Giai đoạn thứ ba: Áp dụng và đánh giá HTQLCL

Bước 1. Tổ chức áp dụng:

- Công bố áp dụng HTQLCL.

- Thực hiện việc áp dụng: Vận hành các quá trình hoạt động theo đúng các văn

bản, tài liệu đã được biên soạn và phổ biến trong đơn vị.

Bước 2. Đánh giá nội bộ: Sau một thời gian thực hiện (thường khoảng 3 tháng),

cơ quan áp dụng cần tiến hành đánh giá nội bộ xem HTQLCL có phù hợp và hiệu quả

khơng; tiếp đó, có các hành động khắc phục, điều chỉnh nếu cần; ngoài ra, có thể đánh

giá nhiều lần cho đến khi hệ thống vận hành tốt, hiệu quả trước khi đăng ký chứng

nhận chất lượng.

Giai đoạn 4: Chứng nhận HTQLCL

Trên cơ sở đã xây dựng được một HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO

9001:2008, cơ quan hành chính sẽ lựa chọn và đăng ký xin đánh giá cấp chứng nhận

HTQLCL tại một tổ chức chứng nhận độc lập. Công việc tiếp theo sẽ do tổ chức chứng

nhận đảm trách. Quyết định chứng nhận sẽ được tổ chức chứng nhận cấp cho đơn vị

hành chính nếu thỏa mãn các yêu cầu qui định.

Giai đoạn 5: Duy trì, cải tiến HTQLCL

Sau khi được cấp Quyết định chứng nhận, cơ quan hành chính được cơng nhận

áp dụng thành cơng HTQLCL và có trách nhiệm duy trì, cải tiến HTQLCL để đảm bảo

hệ thống này vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả và phù hợp với tiêu chuẩn ISO

9001:2008. Bên cạnh đó, tổ chức chứng nhận cũng sẽ đánh giá lại định kỳ (2 lần/năm)

hoặc đột xuất nếu cần để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng.SVTT :………………………..Trang 13BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..3. Một số lợi ích khi áp dụng TCVN ISO 9001:2008

- Các quy trình xử lý công việc trong các CQHCNN được tiêu chuẩn hóa theo

hướng cách khoa học, hợp lư, mang tính hệ thống; minh bạch và cơng khai hóa quy

tŕnh và thủ tục xử lư công việc cho tổ chức và công dân để tạo cho dân cơ hội kiểm

tra; củng cố được lòng tin, cải thiện mối quan hệ và hình ảnh của CQHCNN các cấp

đối với tổ chức và công dân phù hợp bản chất của nhà nước ta là của dân, do dân và vì

dân;

- Người đứng đầu CQHCNN kiểm sốt được q trình giải quyết cơng việc

trong nội bộ của cơ quan để có chỉ đạo kịp thời;

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công

theo mục tiêu cải tiến thường xuyên theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó còn có các lợi ích cụ thể trong cơ quan như:

- Nối kết HTQLCL vào các quá trình của CQHCNN;

- Hệ thống văn bản các quy trình và thủ tục hành chính được kiện tồn tạo cơ

hội xác định rõ người rõ việc, nâng cao hiệu suất giải quyết cơng việc đồng thời có

được cơ sở tài liệu để đào tạo và tuyển dụng công chức, viên chức;

- Lãnh đạo không sa vào công tác sự vụ, ủy thác trách nhiệm nhiều hơn cho cấp

thuộc quyền và có nhiều thời gian để đầu tư cho công tác phát triển cơ quan;

- Đo lường, đánh giá được hệ thống, q trình, chất lượng cơng việc và sự hài

lòng của khách hàng theo các chuẩn mực hay mục tiêu chất lượng cụ thể;

- Khuyến khích cơng chức, viên chức chủ động hướng đến việc nâng cao thành

tích của đơn vị và cơ quan; làm cho cơng chức, viên chức có nhận thức tốt hơn về chất

lượng công việc và thực hiện các thủ tục nhất quán trong toàn cơ quan vì mục tiêu

CCHC;

- Đánh giá được hiệu lực và tác dụng của các chủ trương, chính sách và các văn

bản pháp lý được thi hành trong thực tế để đề xuất với cơ quan chủ quản có các biện

pháp cải tiến hoặc đổi mới cho thích hợp với tình hình phát triển; thúc đẩy nhanh việc

thực hiện quy chế dân chủ trong các mặt hoạt động của cơ quan và tạo cơ hội để các

thành viên có liên quan tham gia góp ý các định hướng, mục tiêu, chiến lược và các

thủ tục và quy trình giải quyết cơng việc hành chính.

Với các tác dụng nói trên, việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong

lĩnh vực hành chính nhà nước đã góp phần đáng kể trong việc cải cách thủ tục hành

chính và có thể xem nó là một công cụ hữu hiệu để thực hiện mục tiêu CCHC hiện

nay.

4. Những khó khăn khi xây dựng, thực hiện và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO

Ngồi những lợi ích thu được, khi xây dựng, thực hiện, đăng ký chứng nhận, duy

trì và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001 cũng còn một số khó khăn:

- Cần sự quyết tâm và nỗ lực rất cao từ phía lãnh đạo cũng như cơng nhân viên

khi tổ chức thực hiện;

- Có thể có lực cản về tổ chức khi thay đổi cách thức quản lý; phải dành chi phí,

thời gian và cơng sức đáng kể để xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ

thống;

- Một số nhân viên có thể khơng hài lòng vì bị đụng chạm đến lợi ích, thói quen

cá nhân; khó duy trì sự nhiệt tình của nhân viên đối với hệ thống trong suốt quá trình

áp dụng;

SVTT :………………………..Trang 14BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..- Xây dựng khá nhiều văn bản. Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước

ban hành chưa được cải cách theo sự thống nhất, còn chồng chéo giữa các văn bản với

nhau;

- Cơng nghệ thông tin chưa được phổ biến và khai thác triệt để. Nhiều khâu vẫn

còn sử dụng phương pháp làm việc thủ cơng làm lãng phí thời gian và nguồn lực của

cơ quan.

IV. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND

HUYỆN ĐẮK R’LẤP.

1. Kế hoạch triển khai thực hiện.

Bắt đầu từ tháng 7-2009, UBND huyện Đắk R’lấp đã tiến hành thực hiện việc

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (ISO) vào hoạt động

của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 1 tại UBND huyện và

đạt được một số kết quả tốt. Nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả cơng tác

quản lý hành chính nhà nước và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công dân và tổ

chức đối với bộ máy hành chính nhà nước nói chung và UBND huyện nói riêng,

UBND huyện tiếp tục duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo

TCVN ISO 9001-2008.

Để đạt kết quả, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện ISO do Phó Chủ tịch

UBND huyện làm Trưởng ban, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung, theo dõi và

đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi bắt đầu triển

khai thực hiện, huyện đã phối hợp với các chuyên gia tư vấn của Công ty Á Châu tổ

chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tất cả đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

Nội dung:

- Rà soát, sửa đổi và ban hành lại các quy trình đảm bảo tính phù hợp để duy trì

áp dụng, khơng ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả cơng tác giải quyết thủ tục hành

chính tại các đơn vị.

- Xây dựng mở rộng các quy trình để áp dụng trong hoạt động giải quyết thủ tục

hành chính liên quan đến tổ chức và cơng dân.

1.1. Họat động tư vấn - xây dựng, đánh giá :

Hoạt động tư vấn, xây dựng:

- Đối với quy trình đã được ban hành áp dụng: Trên cơ sở các quy trình đã được

ban hành áp dụng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, rà soát đề xuất Ban chỉ đạo ISO ban

hành lại quy trình (các bước thực hiện theo Quy trình Kiểm sốt hồ sơ, tài liệu QTLĐ.01 ) đảm bảo quy trình ln phù hợp khi thực hiện.

- Đối với các quy trình xây dựng mới: Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính được

Ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo đơn vị phân công CBCC am hiểu chuyên môn chủ động

phối hợp với Ban chỉ đạo ISO 9001-2008 huyện xây dựng các quy trình theo yêu cầu

của hệ thống QLCL để triển khai áp dụng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Hoạt động đánh giá chứng nhận:

Sau khi xây dựng và triển khai áp dụng các quy trình, Ban chỉ đạo ISO 90012008 chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ, phối

hợp với đơn vị có liên quan đánh giá chứng nhận mở rộng.

1.2. Thời gian thực hiện:

SVTT :………………………..Trang 15BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:……………..- Thời gian xây dựng:

+ Đối với việc rà sốt, ban hành lại các quy trình: các đơn vị hoàn thành trước

ngày 30/11/2013

+ Đối với các quy trình được xây dựng mới: Hồn thành và được phê duyệt

trước ngày 30/3/2014.

- Thời gian đánh giá chất lượng nội bộ: vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm

- Thời gian đánh giá chứng nhận mở rộng: Căn cứ vào hiệu quả việc xây dựng

và áp dụng ISO 9001-2008, Ban chỉ đạo ISO đề xuất UBND huyện thời điểm tổ chức

đánh giá chứng nhận mở rộng.

1.3. Kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của

Bộ Tài chính quy định cơng tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và

duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất của Ban chỉ đạo ISO,

các cơ quan, đơn vị liên quan.

1.4. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Ban chỉ đạo ISO huyện:

Xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với từng đơn vị, đề xuất kinh phí cho việc

xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL tại các cơ quan đơn vị theo tiến độ đã đề ra, tổ

chức các buổi tập huấn, phổ biến và đào tạo CBCC các đơn vị (nếu cần)

Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng và áp dụng các quy trình

đã được ban hành theo hệ thống QLCL.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ tại các đơn vị theo quy trình

QTLĐ.03

Đối với lãnh đạo, CBCC các cơ quan, đơn vị:

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho CBCC

đơn vị mình trong việc xây dựng và áp dụng các quy trình.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho việc xây dựng và áp dụng HT QLCL

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 tại đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo UBND, Ban chỉ

đạo ISO huyện về tiến độ, hiệu quả việc xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL tại đơn

vị mình.

Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Trên cơ sở quy định tại Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ

Tài chính, đề xuất của Ban chỉ đạo ISO 9001, các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất

UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để Ban Chỉ đạo ISO, các cơ quan, đơn vị xây

dựng và áp dụng ISO theo nội dung kế hoạch này.

Phòng Nội vụ:

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, Phòng Nội vụ có trách nhiệm xây dựng các

tiêu chí thi đua để áp dụng cho việc chấm điểm thi đua hàng năm đối với hoạt động

xây dựng và áp dụng ISO 9001 của các cơ quan, đơn vị.

Huyện cũng phấn đấu đến hết năm nay, Triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với toàn bộ

hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức đã

được công bố.

SVTT :………………………..Trang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TỔNG QUAN VỀ CHUYÊN ĐỀ“ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP ”.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×