Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường hợp tường mới thi công xong, trên bờ có áp lực xe máy

Trường hợp tường mới thi công xong, trên bờ có áp lực xe máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG-Trọng lượng khối đất trên bản đáy: P1 = γtn. F1 = 1,86*3,5*6,07 = 39,52 (T)

- Trọng lượng bản mặt tường: P2 = γbt.F2 = 2,5*0,5*6,07 = 7,59 (T)

- Trọng lượng bản đáy tường: P3 = γbt.F3 = 2,5.0,5.5 = 6,25 (T).

- Áp lực đất chủ động lên tường chắn: Ecđ

Cường độ áp lực đất chủ động tại B:

PcdB = q.Kcd+γtn .H. Kcd-2C K cd

Với Kcđ = tg2 (450 – φ/2)= tg2 (450 – 210/2)=0,47 → K cd =0,69

 PcdB = 2,5.0,47+ 1,86. 6,57. 0,47 - 2.3,9.0,69 = 1,59 (T)Z=2Ctn . K cd-q

2.3,9

2,5

=

= 4,76

tn

1,86.0, 69 1,86Áp lực đất chủ động:

Ecđ =Giá trịLực

TTtiêu chuẩn (T)tác

dụn

g1

2

3

4

Tổn1

1

.PcdB.(H-Z) = .1,59.(6,57 - 4,76) = 1,44 (T)

2

2P1

P2

P3

EGiá trịHệ

sốtính tốn (T)lệch

Đứng

39.52

7.59

6.25Ngang1.44tải

0.9

0.95

0.95

1.2LA

(m)Đứng

35.56

7.21

5.941.73Chống Gây

lậtNgang1.732

48.71gMA (T.m)

LoMo(m)(T.m)lật3.25 115.58

1.25 9.010

2.5 14.844

0.604

1.05

1.0

139.44

50.75 26.67

-1.25 -9.01

0.00 0.00

0.60 -1.05

16.62Quy ước: Mơ men quay thuận chiều kim đồng hồ thì dương.

Mơ men quay ngược chiều kim đồng hồ thì âm.

*) Kiểm tra an toàn về lật:

Hệ số an toàn chống lật:

KL =M

Mcl

gl=139, 44

= 133,3 > [K]L

1, 05Hệ số ổn định cho phép tra QCVN 04-05:2012. [K]L = 1,25.

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI105LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGVậy cơng trình khơng bị lật.

*) Kiểm tra an tồn về trượt:

Các lực xô ngang gây trượt:P= 1,73 (T).Các lực đứng chống trượt: G = 48,71 (T).

Hệ số ổn định chống trượt

KT = G.tg  B.c

P=�48, 71tg19  5.2, 7

1, 73= 17,5(T).Hệ số ổn định cho phép tra QCVN 04-05:2012 = 1,25

 KT > [K] Vậy cơng trình ổn định về trượt*/ Ứng suất nềnmax,min = G . .6. Mo

BB2Thay số vào ta có: σmax = 13,73(T/m2)

σmin= 5,75 (T/m2)

Kiểm tra : σmax = 13,73 (T/m2)<    n 40(T / m 2 )

σmin= 5,75 (T/m2)>0

Vậy nền đảm bảo yêu cầu chịu tải4 . Mới xả lũ xong, sau lưng tường có áp lực nước ngầm

Mực nước ngầm sau tường lây bằng MNLTK. Vậy lấy mực nước ngầm sau tường ở

cao trình 30,7m

Sơ đồ tính.SVTH: PHẠM HỒNG HẢI106LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG-Trọng lượng khối đất trên bản đáy:

+ Phần trên mực nước ngầm P1 = γtn.F1 = 1,86*3,5*1,9 = 12,37(T)

+ Phần dưới mực nước ngầm P’1 = γbh.F’1= 1,92*3,5*4,17= 28,05 (T)

- Trọng lượng bản mặt tường: P2 = 7,59 (T)

- Trọng lượng bản đáy tường: P3 = 6,25 (T).

-Áp lực thuỷ tĩnh:

+ Trước tường : W1 = ½.γn. h2 = 0,5*1*0,52 = 0,13 (T).

+ Sau tường W2 = ½. γn. H22 = 0,5*1*4,672 = 10,9 (T).

- Áp lực đẩy ngược : Wdn = γn. h.B = 1*0,5*5 = 2,5 (T) (B – Bề rộng bản đáy )

- Áp lực thấm : Wth = 0,5*γn . B.(H2-h) = 0,5.1.5.(4,67-0,5) = 10,43 (T).

- Tính Ecđ = dt Δoab =1

oa.ab

2ab = γtn.H1. Kcđ + γdn.H2. K’cđ -2cK 'cdKcđ = tg2 (450 – φ/2)= tg2 (450 – 210/2)=0,47 → K cd =0,69VớiK’cđ = tg2 (450 – φ/2)= tg2 (450 – 19/2) = 0,51→ K 'cd = 0,71

ab = 1,86.1,9.0,47+ 0,92.4,67.0,51-2.2,7. 0,71 = -0,56

ab <0 nên bỏ qua tác dụng của áp lực đất chủ độngTa có bảng tính :

SVTH: PHẠM HỒNG HẢI107LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGiá trị tiêuLực

TGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGHệchuẩn (T)táclệchgtảiP1

P'13P2Mômen đối với(kN)sốT dụn1

2Trị sốĐứng Ngang

12.37

0.9

28.05

0.9

7.59

6.25Đứng

11.13

25.25

7.210.95

0.95

-0.13

1

10.90 1

14 P3

5 W1

6 W2

7 Wdn -2.5

8 Wth

10.43

1

Tổng

*) Kiểm tra an toàn về lật:5.94-2.50lAlo(m)(m)điểm A (kNm)

Mo (T.m)lậtNgang

3.25 0.75

3.25 0.75

-8.35

18.9336.179

82.0511.25

0.00

0.17

1.56

0.009.01

0.00

0.02

-16.97

0.009.010

14.844

0.0213.33 0.83-8.69

10.651.25

2.50

-0.125 0.17

10.9045 1.56

2.5-10.43

36.60Chống10.78Gây lật16.9746

6.25142.1034.75

57.97Hệ số an toàn chống lật:

KL =M

Mcl142,1

= 2,45 > [K]L = 1,25

57,97=gl*) Kiểm tra an tồn về trượt:

Các lực xơ ngang gây trượt:P= 10,78 (t).Các lực đứng chống trượt: G = 36,6 (t).

Hệ số ổn định chống trượt

KT = G.tg  B.c

P=�36, 6.tg19  5.2, 7

10,78= 2,42(T). KT =2,42 > [K] = 1,25Vậy công trình ổn định về trượt

*/ Ứng suất nền

max,min = G . 6. Mo

BB2Thay số vào ta có: σmax = 9,88(T/m2)

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI108LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGσmin= 4,76 (T/m2)

Kiểm tra : σmax = 9,88 (Kg/cm2)<    n 40(T / m 2 )

σmin= 4,76 (T/m2)>0

Vậy nền đảm bảo yêu cầu chịu tải 5-5 THIẾT KẾ CỐNG LẤY NƯỚC

I- Những vấn đề chung

1. Nhiệm vụ công trình

Hồ Trường Xn sau khi hồn thành ngồi nhiệm vụ cấp nước cho nơng nghiệp

còn đảm nhiệm các nhiệm vụ tổng hợp sau:

Phối hợp với hồ Cẩm Ly cấp nước tưới cho 5 905 ha lúa 2 vụ thuộc huyện Quảng

Ninh và Lệ Thủy.

Trong đó: Hồ Cẩm Ly: vụ Đơng Xuân :1 350 ha

Vụ Hè Thu : 1 929 ha.

Hồ Trường Xuân: : vụ Đông Xuân :4 555 ha

Vụ Hè Thu : 3 976 ha.

Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 38 000 người của xã An Ninh, Xuân Ninh,

Hiền Ninh, Tân Ninh Duy Ninh, Hàm Ninh.

Sử dụng lòng hồ để nuôi cá.

Tạo độ ẩm để phát triển rừng trồng xung quanh lòng hồ.

Đồng thời, với vị trí gần đường Hồ Chí Minh nên có tác dụng cải tạo cảnh quan

môi trường sinh thái và du lịch rất thuận lợi…2. Tài liệu thiết kế cống

QTK = 5,01 m3/s.(lưu lượng lớn nhất cần lấy qua cống)

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI109LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGMực nước chết : MNC = +11,5 (m)

MNDBT = + 26,53 ( m ).

Mực nước khống chế đầu kênh tưới :MNĐK= Zkc =+10,8 m.3. Tuyến cống

Vị trí cống lấy nước phụ thuộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện địa hình,

địa chất, điều kiện thi cơng, vị trí khu tưới, cao trình khống chế đầu kênh tưới.

Do khu tưới nằm ở phía bờ phải của đập nên để thuận tiện cho việc lấy nước, dẫn

nước, ít phải xây dựng các cơng trình chuyển tiếp ta đặt cống ở phía bờ phải của đập,

tuyến cống vng góc với đập như bình đồ mặt bằng đập4. Hình thức cống

Cống ngầm làm việc với cột nước thượng lưu thay đổi từ MNC = +11.5 (m) đến

MNDBT = + 26.53(m) nên chọn cống ngầm không áp là hợp lý.

Vật liệu làm cống là BTCT, mặt cắt ngang cống hình chữ nhật.

Dựng tháp van để khống chế lưu lượng, trong tháp bố trí van cơng tác và van sửa

chữa. Vị trí tháp van cách mép đỉnh đập 15 (m) về phía thượng lưu.5. Sơ bộ bố trí cống

Ta sơ bộ bố trí cống như sau: Để sơ bộ xác định chiều dài cống , có thẻ chọn cao

trình đáy cống thấp hơn mực nước chết từ 11,5 m, do đó ta sơ bộ chọn cao trình đáy

cống +9,6 m.Cao trình đáy cống sẽ được chính xác hố bằng việc tính tốn thuỷ lực sau

này.

Sơ bộ xác định chiều dài của cống:

Lc = (18,0- 9,6).3,75+3+(32,6-18,0).3,25+5+(32,6-18,0).3,0+ 3+(18,09,6).3,25 = 161m.

+ Vị trí tháp van đặt ở giữa mái đập thượng lưu.

+ Đoạn từ cửa vào đến tháp van:

L1 = (18,0- 9,6).3,75+3+(32,6-18,0).3,25 – 15 = 66

+ Đoạn từ tháp van đến cửa ra:

L2 = 161- 66 = 95 m.SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI110LỚP SĐ 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường hợp tường mới thi công xong, trên bờ có áp lực xe máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×