Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2- Tính toán bề rộng cống

2- Tính toán bề rộng cống

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGa. Tính tổn thất cửa ra

Khi tính tốn coi dòng chảy ra khỏi bể tiêu năng vào kênh chính hạ lưu như dòng

chảy qua đập tràn đỉnh rộng chảy ngập. Khi đó tổn thất cửa ra được xác định như sau :

Z2 =Q2

Vb22 g ( n b.hh ) 2

2g(6-3)Trong (6-3) : + b : Là bề rộng cuối bể tiêu năng. Lấy b = bk = 2,5 (m).

+ Q = Qmax = 5,01 (m3/s) : Lưu lượng lớn nhất qua cống.

+ n=0,95 : Hệ số lưu tốc của đập tràn đỉnh rộng chảy ngập. Lấy n= 0,95.

+ hh = 1,734 (m) : Độ sâu dòng chảy trong kênh hạ lưu khi dẫn lưu lượng Qmax.

+ Vb: Vận tốc dòng chảy trong bể tiêu năng. Phụ thuộc chiều sâu bể hb.

Sơ bộ chọn chiều sâu bể d = 0,5 (m) khi đó hb d + hh = 0,5 + 1,734 = 2,234 (m).

Vậy : Vb = Q/(hb.bk) = 5,01/(2,234.2,5) = 0,897(m/s).

5, 012

1.0,897 2

Thay số vào (6-3) ta có: Z2 =2.9,81(0,95.2,5.1, 734) 2

2.9,81= 0,034 (m).Vậy : Z2 = 0,034(m)

b. Tính tổn thất cục bộ qua khe van

Do khoảng cách từ van đến cửa ra L2= 95 m, nên có thể lấy chiều sâu cột nước ngay sau

tháp van là

hv = h1 = 1,768 m

Tổn thất qua khe van

 i là hệ số tổn thất xác định theo quy phạm tính tốn thủy lực cống dưới sâuTa bố trí 1 van cơng tác, 1 van sửa chữa. Hệ số tổn thất qua mỗi van theo PL1 - quy

phạm tính tốn thủy lực cống dưới sâu v = 0,05 nếu bn/bc 0,1

 v = 0,1 nếu bn/bc 0,2

Nếu 0,1< bn/bc<0,2 nội suy theo 2 truơng hợp trên

Trong đó: bn – chiều rộng khe van lấy bn = 0,3m

 .v

Zv =2. v. v

2.gSVTH: PHẠM HOÀNG HẢI2; vv =Q

Q

=

 v bc .hv115LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGBảng: Kết quả Tính tổn thất qua khe van

bcVv(m)

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3bv/bc

0.3

0.27

0.25

0.23

0.21

0.2

0.19

0.18

0.17

0.16

0.15

0.14

0.14

0.13v

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.09

0.09

0.08

0.08

0.08

0.07

0.07

0.07(m/s)

2.834

2.576

2.361

2.18

2.024

1.889

1.771

1.667

1.574

1.491

1.417

1.349

1.288

1.232Zv (m)

0.0819

0.0676

0.0568

0.0484

0.0418

0.0364

0.03

0.025

0.021

0.0179

0.0153

0.0133

0.0115

0.0101c. Tổn thất cục bộ qua lưới

2Zl =  l . .v l

2.g l : hệ số tổn thất, xác định theo cẩm nang tính tốn thủy lực

Theo Kirmer:s

l   .sin  .( ) 4/3

b

Trong đó:s – chiều dày 1 thanh lưới s = 10 mm = 0.01m

b- khoảng cách giữa các thanh lưới, b = 100mm = 0.1m

 - phụ thuộc hình dạng thanh, chọn thanh hình chữ nhật,  = 2.42 - góc nghiêng của lưới so với phương ngang,  =750vl =Q

Q

=

l

bc .hlvới:hl = hv + ZvBảng: Tính tổn thất cục bộ qua lướibc

(m)

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢIHlVLZv (m)116Zl

LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.31.85

1.84

1.82

1.82

1.81

1.8

1.8

1.79

1.79

1.79

1.78

1.78

1.78

1.782.7083

2.4812

2.2879

2.1217

1.9773

1.851

1.7415

1.6436

1.5558

1.4765

1.4047

1.3393

1.2797

1.2250.0819

0.0676

0.0568

0.0484

0.0418

0.0364

0.03

0.025

0.021

0.0179

0.0153

0.0133

0.0115

0.01010.041

0.034

0.029

0.025

0.022

0.019

0.017

0.015

0.013

0.012

0.011

0.01

0.009

0.008d. Tổn thất qua khe phai

Zp = 2.p. .v p22.gp : hệ số tổn thất, tính tương tự như hệ số tổn thất qua khe van

Sơ bộ lấy bề rộng khe phai là 20cm.

QQvp =  = b .h với:

p

c

php = hl + ZlBảng : Kết quả Tính tổn thất qua khe phai

bc

(m)

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8bp/bc

0.2

0.18

0.17

0.15

0.14

0.13

0.13

0.12

0.11SVTH: PHẠM HOÀNG HẢIp

0.1

0.091

0.083

0.077

0.071

0.067

0.063

0.059

0.056Hp

1.8085

1.802

1.7969

1.7929

1.7896

1.7869

1.7848

1.7829

1.7814ZL

0.041

0.034

0.029

0.025

0.022

0.019

0.017

0.015

0.013117Vp

2.7703

2.5275

2.3234

2.1495

1.9996

1.8692

1.7544

1.653

1.5624Zp

0.0782

0.0593

0.0458

0.0362

0.0291

0.0237

0.0196

0.0164

0.0138

LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP1.9

2

2.1

2.2

2.3GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG0.11

0.1

0.1

0.09

0.090.053 1.78 0.012 1.4814

0.05 1.7789 0.011 1.4082

0.05 1.7779 0.01 1.3419

0.05 1.777 0.009 1.2815

0.05 1.7763 0.008 1.22630.0118

0.0101

0.0092

0.0084

0.0077e. Tổn thất tại cửa vào

Tổn thất cửa vào được xác định theo công thức đập tràn đỉnh rộng chảy ngập :

Q2

V02

Z1 =2 g ( . . ) 2

2g(6-5)Trong (6-5): + Q = 5,01 (m3/s).

+  : hệ số lưu tốc,  = 0,96

+  : hệ số co hẹp bên tại cửa vào,  = 0,95

+  = bc.h : diện tích mặt cắt ướt sau cửa vào

 = bc.h= bc.( h1 + Zv + ZL + Zp )V0 Q

Qω b c .(h1  Zv  Z L  Z p )

Bảng : Kết quả Tính tổn thất ở cửa vào

Vobc (m)

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3Zv (m)

0.0819

0.0676

0.0568

0.0484

0.0418

0.0364

0.03

0.025

0.021

0.0179

0.0153

0.0133

0.0115

0.0101Zl

0.0405

0.034

0.0289

0.0249

0.0216

0.0189

0.0168

0.0149

0.0134

0.012

0.0109

0.0099

0.009

0.0083SVTH: PHẠM HOÀNG HẢIZp (m)

0.0782

0.0593

0.4584

0.0362

0.0291

0.0237

0.0196

0.0164

0.0138

0.0118

0.0101

0.0092

0.0084

0.0077h (m)

1.9686

1.9289

2.3121

1.8775

1.8605

1.847

1.8344

1.8243

1.8162

1.8097

1.8043

1.8004

1.7969

1.7941118 (m2)

1.9686

2.1217

2.7745

2.4408

2.6047

2.7705

2.9351

3.1013

3.2692

3.4384

3.6086

3.7808

3.9531

4.1263(m/s)

2.5449

2.3613

1.8057

2.0526

1.9234

1.8083

1.707

1.6155

1.5325

1.4571

1.3883

1.3251

1.2674

1.2142Z1 (m)

0.0668

0.0575

0.0336

0.0434

0.0381

0.0337

0.03

0.0269

0.0242

0.0219

0.0199

0.0181

0.0166

0.0152LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGf. Tính tổn thất dọc đường

Khi tính tổn thất dọc đường coi trong cống là dòng đều với độ sâu dòng chảy là :

h1 = hh + Z2

Khi đó tổn thất dọc đường là : hd = i.L

Trong đó :+ L = 161 (m) : Tổng chiều dài cống.*Xác định sơ bộ chiều dài cống:

 Q + i : độ dốc đáy cống tính như sau : i = 

 .C. R 2(6-4)Trong (6-4).: + Q =5,01 (m3/s).

+ , C, R : Là diện tích mặt cắt ướt, hệ số sedi, bán kính thuỷ lực tính với

bề rộng cống là bi và chiều sâu dòng chảy là

h1 = hh + Z2 = 1,734+ 0,034 = 1,768 (m).

Tính C theo công thức sedi : C =1 1/6

R với độ nhám n = 0,025.

nBảng: Kết quả tính tổn thất dọc đườngBảng

tính

thấtbc(m)

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3(m2)

1.77

1.94

2.12

2.3

2.48

2.65

2.83

3.01

3.18

3.36

3.54

3.71

3.89

4.07 (m)

4.7

4.771

4.85

4.933

5.02

5.109

5.196

5.286

5.378

5.472

5.567

5.663

5.759

5.856SVTH: PHẠM HỒNG HẢIR (m)

0.3762

0.4076

0.4375

0.4659

0.4931

0.5191

0.5444

0.5686

0.5917

0.6139

0.6352

0.6557

0.6754

0.6944C. R

C

33.99

20.8

34.44

22

34.85

23.1

35.22

24

35.55

25

35.86

25.8

36.15

26.7

36.41

27.5

36.65

28.2

36.88

28.9

37.09

29.6

37.28

30.2

37.47

30.8

37.64

31.4

cống119i

0.0185

0.0137

0.0105

0.0082

0.0066

0.0053

0.0044

0.0037

0.0031

0.0027

0.0023

0.002

0.0017

0.0015iL

2.975

2.21

1.69

1.324

1.058

0.861

0.71

0.594

0.502

0.429

0.37

0.322

0.282

0.248:Bảng

tổn

quaLỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGZv

bi

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6Z2

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.03iL

2.98

2.21

1.69

1.32

1.06

0.86

0.711.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.34

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.0340.59

0.5

0.43

0.37

0.32

0.28

0.25ZlZpZ1SZi0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.04

0.030.0405

0.034

0.029

0.025

0.022

0.019

0.0170.0782

0.0593

0.4584

0.0362

0.0291

0.0237

0.0196

0.0160.0668

0.0575

0.0336

0.0434

0.0381

0.0337

0.03

0.0263.2768

2.4619

2.3013

1.5106

1.2229

1.0075

0.8405

0.6970.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.010.015

0.013

0.012

0.011

0.01

0.009

0.0084

0.0138

0.0118

0.0101

0.0092

0.0084

0.00779

0.0242

0.0219

0.0199

0.0181

0.0166

0.01520

0.6084

0.5265

0.4601

0.4061

0.3612

0.3237(m)3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0.500

0.000

00.51.01.51.722.5Hình 5. Biểu đồ quan hệ bi~  Z i

Với tổn thất khống chế [Z] = 0,7 (m) dựa vào biểu đồ kết hợp với điều kiện

khống chế ΣZi  Z  , ta có chiều rộng mặt cắt cống là : bc = 1,7 (m).

Vậy chọn chiều rộng của cống là : bc = 1,7 m .3. Xác định chiều cao và cao trình đặt cống

+Chiều cao mặt cắt cống

Chiều cao mặt cắt cống được xác định như sau :

Hc = h + 

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI(6-6)120LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGTrong (6-6): + h = 1,8563(m) :.

+  = 0,5 �1 (m) : Là độ lưu không.

Thay vào (6-6) ta có :Hc = h1 +  = 1,8563+ (0,5 �1) = 2,3 (m)vậy ta chọn chiều cao của cống là :Hc = 2,3 (m).+ Cao trình đặt cống

- Cao trình đáy cống ở cửa ra:

Zcr = Zkc - hh = 10,8 - 1,734 = + 9,066 m.(6-7)- Cao trình đáy cống cửa vào:

Zcv = Zcr + i.L = 9,066 + 0,399 = + 9,465m.(6-8)- Cao trình đáy kênh dẫn hạ lưu:

Zđk = Zcr = + 9,066m .

Vậy chọn cao trình cửa ra :ZCR = 9,066(m)

ZCV = 9,465(m)4- Kiểm tra trạng thái chảy và tính tốn tiêu năng

a- Trường hợp tính tốn

Tính tốn cho trường hợp khi mực nước thượng lưu cao chỉ cần mở một phần cửa

van đã lấy được lưu lượng cần thiết. Do năng lựơng dòng chảy lớn nên sau van là dòng

chảy xiết và khi nối tiếp với dũng ờm ở hạ lưu dễ sinh ra nước nhảy. Vậy cần tính tốn

để :

+ Kiểm tra nước nhảy có xẩy ra trong cống khơng. Khi mực nước thượng lưu cao

khống chế khơng cho nước nhảy trong cống vì như vậy sẽ gây rung động. Khi mực nước

thượng lưu thấp không tránh khỏi nước nhảy trong cống nhưng gây rung động không

lớn lắm.

+ Xác định chiều sâu bể để nước nhảy ngay cửa ra của cống tránh hiện tượng xói

lở kênh hạ lưu.

Vậy chỉ cần tính tốn với trường hợp ở thượng lưu là MNDBT = 26,53 (m), Lưu

lượng lớn nhất cần lấy qua cống là : Q = 5,01 (m3/s)

Độ sâu hạ lưu tương ứng là : hh = 1,734 (m).

Và sơ đồ tính tốn như Hình 6-4SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI121LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGb. Xác định độ mở cống

Khi tính tốn xem dòng chảy qua cánh cống như dòng chảy tự do qua lỗ và lưu

lượng được xác định như sau :Q =   abc 2 g ( H 0,   a)(6-9).Trong (6-9) : + Q = 5,01 (m3/s) : là lưu lượng lấy qua cống.

+  = 0,95 : là hệ số lưu tốc qua lỗ nhỏ thành mỏng. PL 5 – 1 bảng tra TL.

+  : là hệ số co hẹp đứng của lỗ nhỏ thành mỏng.

+ Ho’ (m) : là cột nước tính tốn trước van. Xác định như sau : Ho’ = Ho – hw

 .vo2

Ho = H +

= 17,23 (bỏ qua lưu tốc tới gần vo)

2.gtrong đó:

H = MNDBT - đc = MNDBT – (đáy cửa vào - i.L1)

= 26,53 – (9,465 – 0,0025.66) = 17,23

L1 : khoảng cách từ cửa vào tới tháp van, L1 = 66 m

hw : tổn thất cột nước từ cửa vào cho đến vị trí cửa van

hw = Z1 + Zp + ZL + Zv + i.L1 = 0,637 + 0,0025.66 = 0,802 m

Vậy : Ho’ = Ho – hw = 17,23 – 0,802 = 16,428 (m).

a

 , có thể xác định a bằng cách sử dụng bảng quan

HDựa vào hệ số co hẹp đứng   f 

hệ Jucụxki như sau:- Tính:Q

5, 01

F  c  

3

3

' 2

 .bc .H o = 0,95.1,95.16, 428 2 = 0,0406tra bảng tính thuỷ lực (15.1 và 16.1): c = 0,0092

 = 0,611

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI122LỚP SĐ 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2- Tính toán bề rộng cống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×