Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II- Tính ổn định tường bên ngưỡng tràn

II- Tính ổn định tường bên ngưỡng tràn

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG2. Số liệu tính tốn

+ Cao trình đỉnh tường: + 32,6 (m)

+ Chiều cao tường: H = 7,32 (m)

Đất đắp hai bên tường có các chỉ tiêu cơ lý sau:

+ Dung trọng tự nhiên: tn = 1,86 (T/m3)

+ Dung trọng bão hoà: bh = 1,92 (T/m3)

+ Góc ma sát trong: tn = 210, bh = 190

+ Lực dính đơn vị: Ctn = 3,9

Cbh = 3,1

+ qxe = 2,5 (T/m3)

Đất nền

+ Góc ma sát trong: bh = 190

+ Lực dính đơn vị: Cbh = 2,73. Trường hợp tường mới thi cơng xong, trên bờ có áp lực xe máy

Để tính tốn ta cắt 1m chiều dài của tường để tính tốn.Các lực tác dụng lên tường

bao gồm:Áp lực đất, áp lực xe máy thiết bị thi công đi lại sau tường, trọng lượng bản

thân tường.

Sơ đồ tính tốnSVTH: PHẠM HỒNG HẢI104LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG-Trọng lượng khối đất trên bản đáy: P1 = γtn. F1 = 1,86*3,5*6,07 = 39,52 (T)

- Trọng lượng bản mặt tường: P2 = γbt.F2 = 2,5*0,5*6,07 = 7,59 (T)

- Trọng lượng bản đáy tường: P3 = γbt.F3 = 2,5.0,5.5 = 6,25 (T).

- Áp lực đất chủ động lên tường chắn: Ecđ

Cường độ áp lực đất chủ động tại B:

PcdB = q.Kcd+γtn .H. Kcd-2C K cd

Với Kcđ = tg2 (450 – φ/2)= tg2 (450 – 210/2)=0,47 → K cd =0,69

 PcdB = 2,5.0,47+ 1,86. 6,57. 0,47 - 2.3,9.0,69 = 1,59 (T)Z=2Ctn . K cd-q

2.3,9

2,5

=

= 4,76

tn

1,86.0, 69 1,86Áp lực đất chủ động:

Ecđ =Giá trịLực

TTtiêu chuẩn (T)tác

dụn

g1

2

3

4

Tổn1

1

.PcdB.(H-Z) = .1,59.(6,57 - 4,76) = 1,44 (T)

2

2P1

P2

P3

EGiá trịHệ

sốtính tốn (T)lệch

Đứng

39.52

7.59

6.25Ngang1.44tải

0.9

0.95

0.95

1.2LA

(m)Đứng

35.56

7.21

5.941.73Chống Gây

lậtNgang1.732

48.71gMA (T.m)

LoMo(m)(T.m)lật3.25 115.58

1.25 9.010

2.5 14.844

0.604

1.05

1.0

139.44

50.75 26.67

-1.25 -9.01

0.00 0.00

0.60 -1.05

16.62Quy ước: Mô men quay thuận chiều kim đồng hồ thì dương.

Mơ men quay ngược chiều kim đồng hồ thì âm.

*) Kiểm tra an tồn về lật:

Hệ số an toàn chống lật:

KL =M

Mcl

gl=139, 44

= 133,3 > [K]L

1, 05Hệ số ổn định cho phép tra QCVN 04-05:2012. [K]L = 1,25.

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI105LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGVậy cơng trình khơng bị lật.

*) Kiểm tra an tồn về trượt:

Các lực xơ ngang gây trượt:P= 1,73 (T).Các lực đứng chống trượt: G = 48,71 (T).

Hệ số ổn định chống trượt

KT = G.tg  B.c

P=�48, 71tg19  5.2, 7

1, 73= 17,5(T).Hệ số ổn định cho phép tra QCVN 04-05:2012 = 1,25

 KT > [K] Vậy cơng trình ổn định về trượt*/ Ứng suất nềnmax,min = G . .6. Mo

BB2Thay số vào ta có: σmax = 13,73(T/m2)

σmin= 5,75 (T/m2)

Kiểm tra : σmax = 13,73 (T/m2)<    n 40(T / m 2 )

σmin= 5,75 (T/m2)>0

Vậy nền đảm bảo yêu cầu chịu tải4 . Mới xả lũ xong, sau lưng tường có áp lực nước ngầm

Mực nước ngầm sau tường lây bằng MNLTK. Vậy lấy mực nước ngầm sau tường ở

cao trình 30,7m

Sơ đồ tính.SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI106LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG-Trọng lượng khối đất trên bản đáy:

+ Phần trên mực nước ngầm P1 = γtn.F1 = 1,86*3,5*1,9 = 12,37(T)

+ Phần dưới mực nước ngầm P’1 = γbh.F’1= 1,92*3,5*4,17= 28,05 (T)

- Trọng lượng bản mặt tường: P2 = 7,59 (T)

- Trọng lượng bản đáy tường: P3 = 6,25 (T).

-Áp lực thuỷ tĩnh:

+ Trước tường : W1 = ½.γn. h2 = 0,5*1*0,52 = 0,13 (T).

+ Sau tường W2 = ½. γn. H22 = 0,5*1*4,672 = 10,9 (T).

- Áp lực đẩy ngược : Wdn = γn. h.B = 1*0,5*5 = 2,5 (T) (B – Bề rộng bản đáy )

- Áp lực thấm : Wth = 0,5*γn . B.(H2-h) = 0,5.1.5.(4,67-0,5) = 10,43 (T).

- Tính Ecđ = dt Δoab =1

oa.ab

2ab = γtn.H1. Kcđ + γdn.H2. K’cđ -2cK 'cdKcđ = tg2 (450 – φ/2)= tg2 (450 – 210/2)=0,47 → K cd =0,69VớiK’cđ = tg2 (450 – φ/2)= tg2 (450 – 19/2) = 0,51→ K 'cd = 0,71

ab = 1,86.1,9.0,47+ 0,92.4,67.0,51-2.2,7. 0,71 = -0,56

ab <0 nên bỏ qua tác dụng của áp lực đất chủ độngTa có bảng tính :

SVTH: PHẠM HỒNG HẢI107LỚP SĐ 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II- Tính ổn định tường bên ngưỡng tràn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×