Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3- Các mặt cắt tính toán: Xét cho 3 mặt cắt đại biểu

3- Các mặt cắt tính toán: Xét cho 3 mặt cắt đại biểu

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG- MNLTK30,7m- Hhl min0,00

1,00

3,5

3,1

8,3.10-6

7.10-6

5m

m- Hhl max

- Hệ số mái TL trung bình m1=

- Hệ số mái HL trung bình m2 =

- Hệ số thấm cho đập Kđ =

- Hệ số thấm cho nền Kn =

- Bề dày tầng thấm

�Tính thấm cho mặt cắt lòng sông(cm/s).

(cm/s).

ma.TH1: Thượng lưu là MNDBT. Hạ lưu là mực nước tương ứng Zhl = 05+32,6yMNDBT=26,533,2

5kd+1835

3,23,7

533+18a01,5+7,0

2x2T=5mLLl0L'Hình: Sơ đồ tính thấm mặt cắt lòng sơng TH1.

(Thượng lưu là MNDBT, MNHLmin = 0)

Đây là sơ đồ tính thấm qua đập đòng chất trên nền thấm, vật thoát nước hạ lưu

kiểu lăng trụ, hạ lưu khơng có nước.

Khi tính tốn trên nền thấm hữu hạn ta xem nền như không thấm để xác định lưu

lượng thấm qua đập qd. Sau đó tính thấm qua nền với giả thiết thân đập là không

thấm ta được qn

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI55LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG∆L được tính theo cơng thức của Mikhailốp ta có:L =3,5.25,03

m.H1

=

= 10,95 (m)

2.m  1 2.3,5  1L = (32,6-26,53).3,25+5+(32,6-18,0).3,0+3+(18,0-7,0).3,25-(7,0-1,5).1,5 =

99,03 (m).

a0: độ cao hút nước

a0  H12  ( L  L) 2  ( L  L)=25,03 2  (99,03  10,95) 2  (99,03  10,95)= 2,81 (m)

- Lưu lượng thấm qua 1 đơn vị chiều dài đập tại mặt cắt lòng sơng tính theo cơng

thức :

+ Lưu lượng thấm qua đập:

qđ = kd a0 = 8,3.10-8. 2,81 = 2,33.10-7 (m3/s.m)

+ Lưu lượng thấm qua nền:

H1  H 2

25,03

-8

L

'0,88

T

qn= kn.T.

= 7.10 .5. 191,63  0,88.5 = 4,47-8 (m3/s.m)q = qđ+qn = 2,33.10-7 + 4,47.10-8 = 2,77.10-7(m3/s.m)

- Phương trình đường bão hồ :Với hệ toạ độ như hình trên ta có phương trình

bão hồ như sau :

y2 = 2a0.x = 2.2,81.x = 5,68 x .

- Kiểm tra độ bền thấmJ dK   J K  d

Trong đó:

+ J Kd : građien thấm trung bình của đập

+  J K  d : građien thấm cho phép.tra theo quy phạm 157-2005 bảng 4-4 trang 36 )

ta được  J K  d = 0,85

J kd 25,03  2,81

H 1  a0

=

= 0,22 < J K

99,03

L d= 0,85b.TH2: Thượng lưu là MNLTK. Hạ lưu là mực nước tương ứng Zhl = 1,00SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI56LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG5+32,6

YMNLTK=30,7

kd3+18132+1,5MNHLH2a02X+7,0T=5m

LLloHình: Sơ đồ tính thấm mặt cắt lòng sơng TH2.

(Thượng lưu là MNLTK, MNHLmax = 1,00m)

Tương tự như trường hợp MNDBT ta có:

H1 = MNLTK -  đáy đập = 30,7 – 1,5 = 29,2 m

H2 =1,00 m

L =3,5.29,2

m.H1

=

= 12,78 (m)

2.m  1 2.3,5  1L=(32,6-30,7).3,25+5+(32,6-18,0).3+3+(18,0-7,0).3,25-(7,01,5).1,5=82,48 (m).

a0  ( H1  H 2 ) 2  ( L  L) 2  ( L  L)= (29,2  1) 2  (82,48  12,78) 2 - (82,48+12,78) = 4,08 (m)

- Lưu lượng thấm qua 1 đơn vị chiều dài đập tại mặt cắt lòng sơng tính theo công

thức :+ Lưu lượng thấm qua đập:

qđ = kdH12  ( H 2  a0 ) 2

29,2 2  (1  4,08) 2

= 8,3.10-8.

=3,6.10-7 (m3/s.m).

2( L  L)

2(82,48  12,78)+ Lưu lượng thấm qua nền:

H1  H 2

29,2  1

qn = kn.T. L ' 0,88T = 7.10-8.5. 191,63  0,88.5 = 5,03 .10-8 (m3/s.m).q = qđ+qn = 3,6.10-7 + 5,.0310-8 = 4,1.10-7 (m3/s.m).

- Phương trình đường bão hồ :Với hệ toạ độ như hình trên ta có phương trình

bão hồ như sau :

SVTH: PHẠM HỒNG HẢI57LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGy2 = 2a0x=8,16.xJ dK   J K  d- Kiểm tra độ bền thấm :

Trong đó:+ J Kd : građien thấm trung bình của đập

+  J K  d : građien thấm cho phép.tra theo quy phạm 157-2005 bảng 4-4 ta

được  J K  d = 0,85

J kd 29,2  1

H 1H2

0,34 < J K

=

82,48

L d= 0,85c.TH3: Thượng lưu là MNLKT. Hạ lưu là mực nước tương ứng Zhl = 1,25+32,6YMNLKT

kd3+18132+7,0+1,5XH2a0MNHLT=5m

LLlo+) Cột nước trước đập: H1 = MNLKT - ▼đáy đập = 31,06 – 1,5 = 29,56m;

+) Cột nước hạ lưu : H2 = 1,2m ;

Lưu lượng thấm qua mặt cắt :q đ k d .H12  ( H 2 a0 ) 2

2 L  L Trong đó : + qđ : Lưu lượng thấm đơn vị (m3/s.m).

+ kđ : Hệ số thấm của đất đắp đập : kđ = 8,3.10-8m/s

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI58LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGa0  ( H1  H 2 ) 2   L  L    L  L 

2Theo Mikhailop ta có : L m

3, 25

.H1 

.29,56  12,81

1  2m

1  2.3, 25Với : L = (32,6-30,7).3,25+5+(32,6-18).3,0+3+(18-7,0)3,25-(7,0-1,5).1,5

= 85.5m.

=> a0 = 3,97m

Vậy lưu lượng thấm qua 1 đơn vị chiều dài đập tại mặt cắt lòng sơng là :

q đ k d .2

2

H12  ( H 2 a0 ) 2

8 29,56  (1, 2  3,97)

 3,58.107

= 8,3.10 .

2 L  L 

2.(12,56  85,5)- Lưu lượng thấm qua nền tại mặt cắt lòng sơng là :

qn  kn. .T .H1  H 2

29, 2  1, 2

 7.108.5.

 5, 03.10 8

L ' 0,88.T

191, 63  0,88.5Vậy Phương trình đường bão hoà: y2 = 2a0x = 2.3,97x = 7,94x

đ

- Kiểm tra độ bền thấm : J k <  J k  dTrong đó : J kđ : građien thấm trung bình của đập.

- Jk d: građien thấm cho phép. Tra bảng 4-4 Theo 14TCN 157 – 2005 ( đất á sét) được:  J k  d =0,85

Với J kđ =H1  (a0  H 2 ) 29, 2  (3,97  1) 0, 28 <  J k  d = 0,85

L

85,5�Mặt cắt sườn đồi (Tính cho trường hợp MNDBT và hạ lưu khơng có nước )

y5,0

MNDBT=+26,53+32.6H1kda0x

m'aoLLSơ đồ tính thấm cho mặt cắt sườn đồiSVTH: PHẠM HỒNG HẢI59LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG* Trường hợp 1: Tính cho mặt cắt có  đáy =14

- MNDBT = 26,53 (m)

 h1 = 26,53-14 = 12,53mL’=(18,0-14,0)3,75+3+(32,6-18,0)3,25+5+(32,6-18,0).3+3+(18,0-14).3,25=

130,25 (m)

+ Tính qđ :

Trường hợp này lưu lượng thấm qua đập tính theo công thức.

h 12  a 02

q k

đ

d 2(L  L - m a )

2 0(*)Lưu lượng thấm qua nêm hạ lưu xác định như sau :

k .a 0

q  d

đ 0,5  m 2(**)Với:

ΔL m 1 .h 1

3,5.12,53

=

=5,48 (m).

2.m1  1

2.3,5  1L = (32,6-26,53).3,25+5+(32,6-18,0).3+3+(18,0-14).3,25 =84,53m).

Do lưu lượng thấm qua đập bằng lưu lượng thấm qua nêm hạ lưu nên.

(*) = (**) <=>

a0

h 12  a 020,5  m 2 2(L  L  m 2 .a 0 )

(0,5  m 2 ).a 02  2( L  L).a 0  (0,5  m 2 ).h 12 0Thay số: - 2,63 a20+ 180,02 a0 – 569,13 = 0 a0 = 3,32m.

 Lưu lượng thấm qua mặt cắt là :k .a 0

8,3.10 - 8.3,32

q  d

=

= 7,44.10  8

đ 0,5  m 2

0,5  3,2

(m3/s.m).

+ Xác định vị trí đường bão hồ :

Phương trình đường bão hồ theo hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ có dạng sau:

h12  y 2

qd =kd

2x

12,53 2  y 2

thay số vào ta được 7,44.10  8,3.10 .

2x

8SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI860LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGy2 = 156,63- 87,25xVậy+ Kiểm tra độ bền thấm :

Độ bền thấm đặc biệt trong thân đập cần đảm bảo điều kiện :

Jkđ < [ Jk]đ

Jkđ =h 1  a 0 12,53  3,32

=

= 0,11

84,53

LVới :

[ Jk]đ = 0,85=>Jkđ = 0,11 < [ Jk]đ = 0,85.* Trường hợp 2: Tính cho mặt cắt có  đáy =13

- MNDBT = 26,53 (m)

 h1 = 26,53-13 = 13,53m+ Tính qđ :

Trường hợp này lưu lượng thấm qua đập tính theo cơng thức.

h 12  a 02

q k

đ

d 2(L  L - m a )

2 0

Lưu lượng thấm qua nêm hạ lưu xác định như sau :

k .a 0

q  d

đ 0,5  m 2

Với:

ΔL m 1 .h 1

3,5.13,53

=

=5,92 (m).

2.m1  1

2.3,5  1L = (32,6-26,53).3,25+5+(32,6-18,0).3+3+(18,0-13).3,25 =87,77m).

Do lưu lượng thấm qua đập bằng lưu lượng thấm qua nêm hạ lưu nên.

Ta có phương trình sau:

a0

h 12  a 020,5  m 2 2(L  L  m 2 .a 0 )

(0,5  m 2 ).a 02  2( L  L).a 0  (0,5  m 2 ).h 12 0Thay số: - 2,63 a 2 0 + 187,38 a0 – 663,6 = 0

 a0 = 3,74m.

 Lưu lượng thấm qua mặt cắt là :k .a 0

8,3.10-8.3,74

q  d

=

= 8,38.10  8 (m3/s.m).

đ 0,5  m 2

0,5  3, 2

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI61LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG+ Xác định vị trí đường bão hồ :

Phương trình đường bão hồ theo hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ có dạng sau:

qd =kdh12  y 2

2xthay số vào ta được 8,38.10  8  8,3.10  8 .13,532  y 2

2xy2 = 183,13- 90,69xVậy+ Kiểm tra độ bền thấm :

Độ bền thấm đặc biệt trong thân đập cần đảm bảo điều kiện :

Jkđ < [ Jk]đ

Jkđ =h 1  a 0 13,53  3, 74

=

= 0,11

87, 77

LVới :

Jkđ = 0,11 < [ Jk]đ = 0,85.[ Jk]đ = 0,85=>4- Tính tổng lưu lượng thấm

Tổng lưu lượng thấm

Ta có cơng thức:1

(q1l1  (q1  q 2 )l 2  ...  (q n  2  q n  1 )l n  1  q n  1l n )

2Q=

123

155165125225MNDBT=26,53M/c long songII II II IIII IIII

II IIIIIIIIII

II

II II II II II II

II

II

II

II

II

II

II II

II II

II II II II

II

II IIIIII

II II

II IIII II II

II II II

II II

II II

II

II II II II

II

II

II

II

II

II II II

II

II

II

IIII

II

IIIIII

II

II

II IIIIIIIIII

II

IIIIIIII

IIII

II

IIIIIIII

IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIII

IIII

IIII

IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIII

II2IIII

IIIIII

IIIIIIIIII

IIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII

II

IIIIIIIIII4.0II

IIII

II IIII

II II

II1IIII IIIIII

IIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII

IIIIII II

IIII

IIIIIIIIIIIIII IIII

IIII

IIIIII

IIIIII

II II

IIIIIIIIII

IIIIIIIIIIM/c suon doi

3M/c suon doiVới: Mặt cắt vai trái tại cao trình MNDBT= 26,53 m. Lưu lượng thấm q=0

Mặt cắt 1-1 tại cao trình: 14,0 m. Lưu lượng thấm q= 7,44.10-8 m2/s

Mặt cắt 2-2 tại cao trình : 1,5 m. Lưu lượng thấm q= 2,77.10-7 m2/s

Mặt cắt 3-3 tại cao trình : 13,0 m. Lưu lượng thấm q= 8,38 .10-8 m2/s

Mặt cắt vai phải tại cao trình : 26,53 m. Lưu lượng thấm q=0

SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI62LỚP SĐ 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPL1 = 125 m ;GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNGL2 = 165 m;L3= 155m ;L4 = 225 mTa có:

1

28

Q = .10  7,44.125  (7, 44  27,7).165  (27,7  8,38).155  8,38.225Q= 7153,62-8 (m3/s)

Ta tính cho thời đoạn 1 tháng, có 31 ngày ứng với mực nước trong hồ là

MNDBT

→ T = 31.24.3600 = 2678400 (s)

→ Tổng lượng nước tổn thất do thấm qua đập trong tháng là:

Wth = Q.T = 7152,62.10-8.2678400 = 191,60 (m3)

[Wth ] - tổng lượng nước thấm cho phép

[Wth ] = 1%Whồ = 72,54.106.1% = 725400 (m3|)

→ Wth = 191,60 < [Wth ] = 725400 (m3)

Như vậy đập thiết kế đảm bảo được yêu cầu về chống thấm và hình thức đập

chọn như vậy là hợp lýIII- Tính tốn ổn định đập đất.

1- Mục đích, ý nghĩa, các trường hợp tính tốn ổn định :

Mục đích : Đập đất là cơng trình chắn nước có mặt cắt ngang dạng hình thang, làm

bằng vật liệu địa phương có khối lượng lớn nên khơng có khả năng mất ổn định về

lật và trượt theo mặt nền mà thường bị mất ổn định dưới dạng trượt mái dốc ở

thượng lưu và hạ lưu khi việc chọn các kích thước của mặt cắt đập chưa hợp lý

Với đập làm bằng vật liệu địa phương khi mái dốc có hệ số mái càng lớn thì độ

ổn

định càng cao. Vì vậy mục đích của việc tính tốn ổn định là trên cơ sở tính tốn

mà xác định được mặt cắt ngang của đập hợp lý nhất, nghĩa là đập vừa đảm bảo

điều kiện ổn định, giá thành xây dựng đập không cao

Trường hợp :

Dựa vào các đặc điểm làm việc của đập đất cần tính tốn ổn định trong các Trường

hợp :

- Thời kỳ thi công và khi đập vừa đắp xong.SVTH: PHẠM HOÀNG HẢI63LỚP SĐ 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3- Các mặt cắt tính toán: Xét cho 3 mặt cắt đại biểu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×